Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
203.34 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Дата конвертації23.05.2013
Розмір203.34 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

6.050100 - „ФІНАНСИ”


(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ),

7.050106 – “облік і аудит”


(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

КРЕМЕНЧУК 2007

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 - „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання), 7.050106 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)Укладач ст.викл. Л.О. Лактіонова
Рецензент к.е.н., доц. А.О. Касич
Кафедра „Облік і аудит”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ____ від «____» _______________ 2006 р.Заступник голови методичної ради ___________________доц. С.А. Сергієчко


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................

1 Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни.....................................................................................................

2 Тематика курсу лекцій...............................................................................

3 Тематика контрольних робіт.....................................................................

4 Тематика практичних занять..................................…...............................

5 Питання до заліку......………….................................................................

Список літератури..............................................................................….......

Додатки...................................................................................................…....

4
6

9

14

18

19

22

23Економіка суверенної України належить до відкритих економічних систем. За роки незалежності взаємодія українських громадян, приватних підприємців, фірм, корпорацій, державних закладів з іншими країнами набула бурхливого розвитку, що зумовило потребу в знаннях щодо специфіки міжнародних валютно-фінансових відносин. Сьогодні міжнародні фінанси – одна з нормативних дисциплін у підготовці навчальними закладами України фахівців з економічних спеціальностей.

Як навчальна дисципліна, „Міжнародні фінанси” зосереджуються на особливостях перерозподілу фінансових ресурсів у міжнародній сфері. Глобалізація світогосподарських процесів зумовлює розмивання чіткої межі понять “міжнародні” та “світові” фінансові ресурси.

Міжнародні фінанси – це фонди фінансових ресурсів, створення та використання яких здійснюється на світовому або міжнародному рівнях для задоволення загальних потреб, що мають міжнародне значення.

Перерозподіл фінансових ресурсів у системі світового господарства відбувається через дію ринкових і неринкових чинників. Найбільшу частку фінансових активів купують і продають на глобальному (світовому) ринку капіталів, частка набуває форми офіційної міжнародної фінансової допомоги, частка потрапляє до золотовалютних резервів. Ключовими факторами, що впливають на рух капіталу, є валютний курс і платіжний баланс як вартісний вираз зовнішнього сектора відкритої економічної системи.

Навчальна дисципліна “Міжнародні фінанси” належить до групи спеціальних базових фінансових дисциплін і вивчає форми виявлення економічних законів у сфері міжнародних фінансових відносин.

Навчальний курс “Міжнародні фінанси” є логічним продовженням таких дисциплін, як: “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси підприємств”, “Гроші та кредит”, “Банки та банківська справа”, “Міжнародні економічні відносини”, “Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності”.

Предметом вивчення дисципліни є міжнародні фінансові потоки, їх взаємозв’язок і регулювання.

Метою курсу є формування системи знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікроекономічному та макроекономічному рівнях.

Завдання дисципліни полягає в детальному вивченні сутності та елементів системи міжнародних фінансів, світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь проводити міжнародні розрахунки.

Курс “Міжнародні фінанси” є обов’язковою навчальною дисципліною економічних ВНЗ і спеціальностей.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів заочної форми навчання щодо написання

контрольних робіт з дисципліни “Міжнародні фінанси”
1 Тематика контрольних робіт знаходиться в читальній залі бібліотеки КДПУ. Контрольна робота складається з теоретичної та практичної частин.

2 Варіант контрольної роботи визначають за двома останніми цифрами залікової книжки. Таблицю для визначення варіанту контрольної роботи наведено нижче.

Таблиця 1

Визначення варіанту контрольної роботи

Варіант №

Дві останні цифри залікової книжки

1

01, 21, 41, 61, 81

2

02, 22, 42, 62, 82

3

03, 23, 43, 63, 83

4

04, 24, 44, 64, 84

5

05, 25, 45, 65, 85

6

06, 26, 46, 66, 86

7

07, 27, 47, 67, 87

8

08, 28, 48, 68, 88

9

09, 29, 49, 69, 89

10

10, 30, 50, 70, 90

11

11, 31, 51, 71, 91

12

12, 32, 52, 72, 92

13

13, 33, 53, 73, 93

14

14, 34, 54, 74, 94

15

15, 35, 55, 75, 95

16

16, 36, 56, 76, 96

17

17, 37, 57, 77, 97

18

18, 38, 58, 78, 98

19

19, 39, 59, 79, 99,

20

20, 40, 60, 80, 00


3 Мета виконання контрольної роботи

Метою виконання контрольної роботи є активізація самостійної роботи, покращення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з вибраною темою.

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко викласти зміст вибраної теми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

4 Підготовка до написання контрольної роботи

4.1 Після визначення теми контрольної роботи потрібно ознайомитися з її планом або скласти свій на підставі вивчення рекомендованої літератури.

4.2 Окрім указаної у тематиці контрольних робіт літератури, необхідно підібрати основну і додаткову літературу в бібліотеці (монографії, брошури, журнальні та газетні статті).

5 Основні вимоги до контрольної роботи

5.1 Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4 або в окремому учнівському зошиті. Приблизний обсяг 20-25 сторінок.

5.2 Титульну сторінку контрольної роботи оформлюють згідно з додатком 1.

5.3 На першій сторінці вказують тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

5.4 Розкриття теми має бути пов’язаним з пунктами плану контрольної роботи. Висвітлювати питання необхідно так, щоб контрольна робота давала відносно завершене уявлення з вибраної теми. У роботі кожне питання повинно бути позначено. Сама робота має бути результатом опрацювання й засвоєння декількох джерел (підручників, посібників, монографій, газетних і журнальних статей тощо).

5.5 Підготовлену роботу надсилають або здають на кафедру обліку та аудиту (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, V корпус КДПУ, к. 5301) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси вищого навчального закладу обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові викладача, який читає курс.

6. Захист контрольної роботи проводять за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студента не допускають до складання іспиту (заліку).

7. Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але студенти, які вільно не володіють українською мовою, можуть виконати її російською.

ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ
Тема 1 Система міжнародних фінансів

Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин.

Відкритість економіки: сутність і показники. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансових відносин. Система вартісних (грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси.

Розвиток міжнародних фінансів. Особливості міжнародних фінансів.

Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.

Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.

Література:[4, С. 7-41, 176-210; 5, С. 8-22, 68-76; 6, С. 25-49; 7, С. 347-430; 10, С. 7-16; 14, С. 5-14; 15, С. 11-31].
Тема 2 Еволюція світової валютної системи

Складові валютних систем. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість грошей. Паритет валют, його форми. Куцпівельна спроможність грошей. Ціна (курс) валюти. Роль попиту та пропозиції у визначенні валютного курсу. Рівноважна ціна валюти. Кон’юнктурні та структурні чинники, що зумовлюють коливання валютних курсів. Інфляція та валютний курс. Валютний кошик. Міжнародні рахункові грошові одиниці, їх призначення та види. СДР (СПЗ) (спеціальні права запозичення). Євро (європейська валютна одиниця). Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди.

Види валютних систем. Національні валютні системи. Національна валютна система України. Регіональні валютні системи. Світова валютна система. Еволюція валютних систем. Біметалізм. Латинський монетний союз. Монометалізм. Золотий пул. Система подвійної ціни золота. Ринкова система визначення ціни золота. Паризька валютна система. Генуезька валютна система. Бреттонвудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

Література: [4, С. 42-105; 5, С. 23-38; 6, С. 66-77; 7, С.10-59; 10, С. 18-36; 11, С. 11-25; 13, С. 35-56; 14, С. 15-30, 89-102; 15, С. 212-235, 242-266].
Тема 3 Світовий фінансовий ринок та його структура

Організаційні засади світового ринку. Фінансовий ринок з організаційної та технічної точок зору. Кредитний та інвестиційний сектори фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів. Фінансові центри. Фінансові посередники. Первинний ринок. Вторинний ринок. Централізований та децентралізований ринки. Маркет-мейкери (market-maker) і маркет-юзери (market-user). Біржовий ринок. Державне регулювання ринку.

Ринки капіталів. Інструментарій ринку капіталів. Ринок нових фінансових інструментів. Ринки золота та інших валютних цінностей. Організаційна структура та види ринків. Операції із золотом.

Література: [2, С. 24-48; 4, С. 245-433; 5, С. 113-192; 6, С. 49-57; 7, С. 60-121; 8, С. 348-367; 10, С. 39-62; 11, С. 40-44; 14, С. 185-259.]
Тема 4 Валютні ринки та валютні операції

Розвиток валютних ринків, їх типи та особливості на сучасному етапі. Валютна біржа. Міжнародний ринок обміну валют ФОРЕКС (FOREX). Характерні риси ринку FOREX. Види валютних ринків.

Фінансовий менеджмент валютних відділів банків. Діяльність валютних відділів банків. Валютна позиція банку, її типи та оцінка. Валютне прогнозування. Котирування валют, його види.

Терміни проведення валютних операцій. Дата укладання угоди та дата виконання угоди (дата валютування). Конверсійні операції.

Інструментарій валютного ринку.

Види валютних операцій. Ринок “спот”. Касові (поточні) операції.

Термінові операції. Спекулятивні операції. Гра на підвищення курсу валюти та на зниження курсу валюти. Операції лідз-енд-легз (leads-and-legs). Арбітражні операції. Ринок форвардних операцій. Операції аутрайт. Валютні операції “своп” (“свіч”). Відсотковий та валютний свопи. Валютні опціони. Операції з опціонами. Ринок ф’ючерсних операцій. Особливості ф'ючерсів.

Література: [2, С. 24-48; 4, С. 245-433; 5, С. 113-192; 6, С. 123-138, 569-587; 7, С. 60-121; 8, С. 348-367; 10, С. 39-62; 11, С. 26-33; 12, С. 56-71; 14, С. 31-88; 15, С. 32-66].
Тема 5 Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування

Міжнародний кредит. Форми міжнародного кредиту. Комерційні кредити. Фінансові кредити. Класифікація міжнародних кредитів. Принципи та функції міжнародного кредиту. Лізинг. Факторинг. Форфетування. Проектне фінансування. Фінансові умови міжнародних кредитних угод.

Література: [4, С. 245-326, 434-522; 5, С. 113-192; 6, С. 62-66, 347-360, 610-618; 7, С. 121-201; 10, С. 66-85; 11, С. 52-56; 14, С. 103-119, 173-230, 245-259; 15, С. 304-321].
Тема 6 Ринок міжнародних інвестицій

Вивіз капіталу та інвестиції в системі міжнародних економічних відносин. Передумови вивозу капіталу. Напрями та структура вивозу капіталу. Форми вивозу та розміщення (інвестування) капіталу. Роль спеціалізованих міжнародних організацій у фінансуванні інвестицій. Державне регулювання іноземних інвестицій.

Інвестування капіталу в акції та боргові зобов’язання. Валютні та кредитні ризики, їх страхування.

Лібералізація міжнародної торгівлі. Офшорні зони. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1947р. (ГАТТ). Світова організація торгівлі (СОТ). Політика лібералізації торгівлі Європейського Союзу. Угоди щодо подвійного оподаткування. Концепція неупередженого міжнародного оподаткування.

Література: [4, С. 245-326, 434-522; 5, С. 113-192; 6, С. 62-66, 347-360, 610-618; 7, С. 121-201; 10, С. 66-85; 11, С. 52-56; 14, С. 103-119, 173-230, 245-259; 15, С. 304-321].

Тема 7 Особливості функціонування євроринку

Поняття євроринку та євровалюти. Євроринок, його особливості та механізм функціонування. Світовий ринок капіталів.

Ринок єврооблігацій. Ринок євроакцій. Ринок євровекселів.

Література: [1, С. 30-42; 4, С. 380-397; 6, С. 138-164; 10, С. 39-62; 11, С. 34-40; 13, С. 75-79; 15, С. 304-321].
Тема 8 Фінанси транснаціональних корпорацій

Фінансова система транснаціональних корпорацій. Модель фінансової системи. Ключові властивості фінансової системи. Типи підприємств. Об'єднання підприємств. Холдинги. Система управління фінансами корпорацій.

Література: [6, С. 58-62; 384-414; 10, С. 124-145; 14, С. 175-192].
Тема 9 Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

Форми міжнародних розрахунків та обставини, що зумовлюють їх вибір. Розрахунки векселями. Розрахунки чеками. Інкасо. Документарний акредитив. Банківський переказ. Розрахунки у формі авансу. Система відкритих рахунків. Дорожні (туристичні) чеки. Єврочеки. Розрахунки з використанням пластикових карток. Розрахунки на компенсаційній основі.

Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

Фінансові умови зовнішньоторговельних угод. Валюта ціни та валюта платежу. Захисні застереження. Умови платежу. Засоби платежу.

Система балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків. Особливості платіжного та розрахункового балансів.

Структура платіжного балансу: баланс поточних операції та його складові, баланс руху капіталів. Складання платіжного балансу за методикою МВФ.

Визначення та регулювання сальдо платіжного балансу. Способи визначення сальдо платіжного балансу. Тимчасові методи регулювання платіжного балансу. Остаточні методи регулювання платіжного балансу.

Література: [3, С. 38-52; 4, С. 127-175; 211-244; 5, С. 76-112; 6, С. 100-123; 9, С. 94-105; 10, С. 48-52; 107-115; 12, С. 154-166; 13, С. 67-93].
Тема 10 Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин

Форми регулювання валютно-фінансових потоків. Валютно-фінансова політика держави. Облікова (дисконтна) політика. Девізна політика. Валютні обмеження та валютні ризики.

Ринкове та державне регулювання валютно-фінансових відносин. Стратегічні напрями вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів.

Література: [1, С. 217-265; 4, С. 180-211; 6, С. 639-677].
Тема 11 Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Міжнародна заборгованість. Платоспроможність боржників, її оцінка. Проблеми заборгованості України. Заборгованість країн “третього світу”. Заборгованість провідних індустріальних країн.

Література: [1, С. 101-109; 4, С. 302-325; 6, С. 677-703].
Тема 12 Україна у світовому фінансовому ринку

Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів. Стан і перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями. Місце України у світовому фінансовому ринку.

Література: [1, С. 345-412; 6, С. 703-741].

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”

Варіант 1

 1. Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних відносин. Призначення міжнародних фінансів.

 2. Котирування валют та його види. Методика визначення валютних курсів.

 3. Міжнародний ринок позичкових капіталів. Ринки євроакцій, єврооблігацій, євровекселів, іноземних облігацій.

Варіант 2


 1. Місце та роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.

 2. Конвертованість валют та її види.

 3. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК). Оподаткування ТНК.

Варіант 3


 1. Призначення та економічна природа міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів.

 2. Валютна позиція банку, її види, механізм використання, контроль валютної позиції.

 3. Міжнародне регулювання фінансових потоків.

Варіант 4


 1. Поняття та умови формування світових фінансових центрів. Фінансові центри розвинутих країн.

 2. Сутність валютних операцій. Терміни валютних операцій.

 3. Міжнародні валютно-фінансові потоки: види, форма , інфраструктура.

Варіант 5


 1. Суб'єкти міжнародних фінансів, їх функції та роль.

 2. Операції “спот”: сутність, призначення, механізм проведення.

 3. Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ). Світова організація торгівлі. (СОТ)

Варіант 6


 1. Міжнародна фінансова політика. Валютно-фінансова політика держави.

 2. Строкові валютні операції (гра на підвищення або зниження курсу валюти). Сутність і призначення валютного арбітражу.

 3. Подвійне оподаткування та його уникнення. Концепція неупередженого міжнародного оподаткування.

Варіант 7


 1. Поняття валюти та валютних відносин. Складові валютних систем.

 2. Форвардні операції. Методи котирувань форвардного курсу.

 3. Еволюція економічної зони. Сучасні типи економічних зон.

Варіант 8


 1. Міжнародне фінансове право.

 2. Операції “своп”: сутність, призначення, механізм проведення.

 3. Міжнародні розрахункові операції. Розрахунки векселями та чеками.

Варіант 9


 1. Особливості ринку євровалют. Роль ринку євровалют у міжнародних валютно-кредитних відносинах.

 2. Ф'ючерсні операції.

 3. Міжнародний кредит: форми, принципи та функції. Класифікація міжнародних кредитів. Фінансові умови міжнародних кредитних угод.

Варіант 10


 1. Біметалізм і монометалізм як форми функціонування національних валютних систем.

 2. Опціони, їх сутність, види, сфера та мета використання.

 3. Офіційний зовнішній борг. Механізм реструктурування зовнішнього боргу.

Варіант 11


 1. Система золотого стандарту. Латинський монетний союз. Система золотодевізного стандарту.

 2. Вивіз капіталу та іноземні інвестиції в системі міжнародних економічних відносин.

 3. Роль євро в міжнародній валютно-фінансовій системі.

Варіант 12


 1. Ринок євровалют. Основні сегменти євровалютного ринку.

 2. Іноземні інвестиції: сутність і види. Політика іноземних інвестицій в Україні.

 3. Розрахунки за допомогою інкасо. Банківські перекази.

Варіант 13


 1. Система золотовалютного стандарту.

 2. Міжнародний кредит та його форми.

 3. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів.

Варіант 14


 1. Золотий Пул. Ямайська валютна система.

 2. Міжнародний фінансовий лізинг. Факторинг і форфейтинг у світовій практиці.

 3. Розрахунки за допомогою акредитивів та у формі авансу.

Варіант 15


 1. Європейська валютна система.

 2. Офіційна міжнародна допомога розвитку країни: суб’єкти, види та форми. Інструменти офіційної міжнародної допомоги розвиткові країни.

 3. Дорожні (туристичні) чеки. Розрахунки з використанням банківських пластикових карток.

Варіант 16


 1. Світовий фінансовий ринок: поняття, сутність та функції. Становлення міжнародного фінансового ринку.

 2. Причини появи ринку євродолара. Етапи розвитку євровалютного ринку.

 3. Види балансів міжнародних розрахунків (розрахунковий баланс, баланс міжнародної заборгованості, платіжний баланс). Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ.

Варіант 17


 1. Організаційна структура світового фінансового ринку.

 2. Фінансові умови міжнародних кредитних угод.

 3. Платіжний баланс: сутність, структура та методи балансування.

Варіант 18


 1. Світові ринки золота.

 2. Вільні економічні зони. Офшорні фінансові центри.

 3. Сутність, чинники та наслідки глобалізації світових фінансів.

Варіант 19


 1. Сутність і функції валютного ринку.

 2. Зовнішня заборгованість, механізми її реструктуризації.

 3. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в міжнародну фінансову систему.

Варіант 20


 1. Ринок FOREX: поняття, його основні риси.

 2. Міжнародний ринок акцій: загальна характеристика. Іноземні акції та євроакції.

 3. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1 Система міжнародних фінансів

 1. Сутність і функції міжнародних фінансів.

 2. Валютні системи та еволюція.

 3. Організаційна структура світового фінансового ринку.

 4. Валютний ринок та валютні операції.

 5. Україна в системі міжнародних фінансів.

Література:[ 2, С. 24-48; 4, С. 7-41, 176-210, 245-433; 5, С. 8-22, 68-76; 6, С. 25-49, 123-138, 569-587; 7, С. 347-430; 8, С. 348-367; 10, С. 7-16; 11, С. 26-33; 12, С. 56-71;13, С. 35-56; 14, С. 15-30, 89-102; 15, С. 212-235, 242-266].
Тема 2 Вивіз капіталу та міжнародні розрахунки


 1. Вивіз капіталу та міжнародні інвестиції.

 2. Оподаткування в системі міжнародних фінансів.

 3. Міжнародні розрахунки.

 4. Баланси міжнародних розрахунків.

Література: [3, С. 38-52;4, С. 127-175; 245-326, 434-522; 5, С. 113-192; 6, С. 62-66, 347-360, 610-618; 7, С. 121-201; 9, С. 94-105; 10, С. 66-85; 11, С. 52-56; 12, С. 154-166; 13, С. 67-93; 14, С. 103-119, 173-230, 245-259; 15, С. 304-321].

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”

 1. Предмет науки про міжнародні фінанси. Явище глобалізації.

 2. Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних відносин.

 3. Функції міжнародних фінансів.

 4. Міжнародна фінансова політика.

 5. Міжнародне фінансове право.

 6. Поняття валюти та валютних відносин.

 7. Валютні системи та їх складові.

 8. Біметалізм, монометалізм. Латинський монетний союз. Система золотого стандарту.

 9. Система золотодевізного стандарту. Система золотовалютного стандарту. Золотий Пул.

 10. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

 11. Світовий фінансовий ринок: поняття, сутність і функції.

 12. Організаційна структура світового фінансового ринку.

 13. Світові ринки золота.

 14. Сутність і функції валютного ринку.

 15. Ринок FOREX: поняття, його основні риси.

 16. Діяльність валютних відділів банку.

 17. Котирування валют та його види.

 18. Валютна позиція банку.

 19. Терміни валютних операцій.

 20. Операції “спот”.

 21. Строкові валютні операції (гра на підвищення або зниження курсу валюти, арбітражні операції).

 22. Форвардні операції.

 23. Операції “своп”

 24. Ф'ючерсні операції.

 25. Опціони.

 26. Міжнародний кредит: форми, принципи та функції.

 27. Класифікація міжнародних кредитів.

 28. Міжнародний фінансовий лізинг.

 29. Факторинг. Форфетування.

 30. Проектне фінансування.

 31. Фінансові умови міжнародних кредитних угод.

 32. Вивіз капіталу та іноземні інвестиції в системі міжнародних економічних відносин.

 33. Політика іноземних інвестицій в Україні.

 34. Вільні економічні зони.

 35. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Світова організація торгівлі (СОТ).

 36. Подвійне оподаткування та його уникнення.

 37. Концепція неупередженого міжнародного оподаткування.

 38. Поняття євровалюти та євроринку.

 39. Особливості функціонування євроринку.

 40. Світовий ринок капіталів (ринки євроакцій, єврооблігацій, євровекселів, іноземних облігацій).

 41. Фінанси транснаціональних корпорацій.

 42. Поняття та організація міжнародних розрахунків.

 43. Розрахунки векселями та чеками.

 44. Розрахунки за допомогою інкасо та акредитивів.

 45. Розрахунки у формі авансу. Банківські перекази.

 46. Система відкритих рахунків.

 47. Дорожні (туристичні) чеки. Розрахунки з використанням дорожніх чеків.

 48. Банківські пластикові картки: їх види, призначення, переваги. Розрахунки з використанням банківських пластикових карток.

 49. Розрахунки на компенсаційній основі.

 50. Договірні гарантії у міжнародних розрахунках.

 51. Фінансові умови зовнішньоторговельних угод.

 52. Сутність і види балансів міжнародних розрахунків.

 53. Платіжний баланс: сутність і структура.

 54. Методи регулювання (балансування) платіжного балансу.

 55. Форми регулювання валютно-фінансових потоків.

 56. Валютно-фінансова політика держави.

 57. Валютні обмеження та валютні ризики.

 58. Ринкове та державне регулювання валютно-фінансових відносин.

 59. Стратегічні напрями вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів.

 60. Міжнародна заборгованість. Платоспроможність боржників, її оцінка.

 61. Проблеми заборгованості України.

 62. Заборгованість країн “третього світу”. Заборгованість провідних індустріальних країн.

 63. Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в міжнародну фінансову систему.

 64. Стан і перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

 65. Місце України у світовому фінансовому ринку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2006. – 494 с.

 2. Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АО «ДИС», 1995. – 112 с.

 3. Внешнеторговые сделки / Составитель И.О. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994. – 464 с.

 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 608 с.

 5. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. Філіпенка А.С., - К.: Либідь, 1997. – 208 с.

 6. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін., за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

 7. Основы международных валютно-кредитных отношений : Учеб. / Науч. ред. В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 8. Пебло М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. / Общ. ред. Н.С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 386 с.

 9. Податкова система України / За ред. проф. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. –435 с.

 10. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 11. Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – Д.: Видавництво Дніпропетровського університету. – 2003. – 216 с.

 12. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес. – К.: Либідь, 1992. – 325 с.

 13. Третьяков А.С. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – Запорожье: ИПК Запорожье – РИО «Издатель», 1998. – 168 с.

 14. Хэррис Дж. Мэнвилл. Международные финансы: Пер. с англ. - М.: Информ. - издат. дом «Филинъ», 1996. – 296 с.

 15. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 336 с.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Облік і аудит»
Контрольна робота

з дисципліни "Міжнародні фінанси”
Варіант №___

Роботу виконав _________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

Група __________________

(шифр групи)

Залікова книжка № __________
Керівник _______________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)
Домашня адреса та

телефон студента:

_________________

_________________

_________________
КРЕМЕНЧУК 200__

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 6.050100 - „Фінанси” (у тому числі скорочений термін навчання), 7.050106 – “Облік і аудит” (у тому числі скорочений термін навчання)Укладач Л.О.Лактіонова

Відповідальний за випуск А.О. Касич


Видавничий відділ КДПУ Тираж 100 примірників

Кременчук 2007

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconКафедра «облік І аудит» методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconВступ
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів заочної форми навчання...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей 5 курсу
Корнєва А. О., Момоток О. М., Метод рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей 5 курсу заочної...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Семенченко Ф. Г. методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Політологія...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Методичні рекомендації містять навчальну програму з дисципліни „Основи охорони праці”, порядок виконання контрольних робіт, варіанти...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “історія вчень про державу та право”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Історія вчень про державу та право” для студентів заочної...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “міжнародні фінанси” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей iconКременчуцький
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка