Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5
368.94 Kb.
НазваКопча василь васильович удк: 340. 0+342. 5
Сторінка1/4
Дата конвертації29.05.2013
Розмір368.94 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КОПЧА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК: 340.0+342.5


КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

1989-2004 рр.:

ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня


КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

Київ – 2009

Дисертацією є рукописРобота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету

Науковий керівник –

кандидат юридичних наук, професор

Лемак Василь Васильович,

Ужгородський національний університет,

завідувач кафедри теорії та історії держави і права
Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Скрипнюк Олександр Васильович,

Академія правових наук України,

начальник управління міжнародних зв’язків
кандидат юридичних наук, професор

Чехович Валерій Анатолійович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Доцент кафедри теорії та історії держави і права

Захист відбудеться “26” лютого 2009 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.04 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03680 м. Київ, Солом’янська площа, 1

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03680 м. Київ, Солом’янська площа, 1

Автореферат розісланий “23” січня 2009 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для реформування правової системи України на засадах стратегічної мети – вступу до Європейського Союзу – становить інтерес потреба в осмисленні та врахуванні закономірностей зарубіжного державно-правового досвіду, передовсім у державах, які протягом останніх десятиліть успішно вирішували проблеми реформування своєї правової системи. Такою державою є Словацька Республіка (СР), в якій конституційний розвиток після 1989 р. відбувався в подібних до українських суспільних умовах – на фоні демократизації, економічної реформи та державного будівництва, а їх результати були втілені в оцінці її готовності до членства в ЄС. Потреба в удосконаленні конституційної системи влади в Україні зумовлює використання теоретичних підходів і практичного досвіду становлення та реформування владної системи країни дослідження, зокрема на етапі її підготовки до вступу в ЄС.

Вітчизняну юридичну науку цікавить досвід успішного розв’язання іншими державами таких проблем як знаходження оптимальної національної моделі взаємодії й противаг між президентом, урядом і парламентом, вироблення законодавчих основ функціонування демократичних інститутів, послідовність і напрями конституційних перетворень у контексті європейської інтеграції. Тому з’ясування відповідного конституційного-правового досвіду в СР допоможе уникнути помилок у діяльності органів публічної влади в Україні. Цим і визначається актуальність теми дослідження.

Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних вчених-правознавців Ю. Бисаги, В. Гончаренка, А. Зайця, М. Козюбри, А. Колодія, В. Копєйчикова, В. Опришка, П. Рабіновича, А. Рогожина, В. Селіванова, В. Скрипнюка, В. Тація, Ю. Тодики, М. Цвіка, В. Шаповала, О. Ярмиша та ін., російських вчених С. Алексєєва, В. Нерсесянца, Ю. Тихомирова, В. Четверніна, В. Чиркіна, а також чеських і словацьких науковців-юристів З. Їчінського, В. Кнаппа, Л. Цібулки, М. Чіча та Я. Філіпа. Інформаційною і емпіричною основою роботи стали законодавчі та інші нормативні акти Чехословаччини, Словацької Республіки, інших постсоціалістичних держав, документи міжнародних організацій, наукові публікації, статистичні матеріали.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету й відповідає кафедральній комплексній темі наукового дослідження «Правова реформа в Україні та державах Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти» та плановій тематиці науково-дослідної роботи кафедри історії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ, а також у межах напрямів наукових досліджень, визначених державними дослідницькими програмами і планами, серед яких теми: “Теоретичні проблеми реалізації Конституції України” (№ д/р 0101U012890) та “Актуальні напрями реформування законодавства України у контексті європейської інтеграції (№ д/р 0104U004048).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексний науковий аналіз конституційного розвитку Словацької Республіки в 1989–2004 рр. в умовах системних суспільних перетворень та підготовки її конституційної системи до вступу в ЄС.

Для досягнення цієї мети були визначені такі наукові завдання:

уточнити основні етапи державно-правового розвитку Словаччини у ХХ ст., дати характеристику кожному етапу;

визначити зміст правових перетворень у чехословацькій федерації після «оксамитової революції», у тому числі їх специфіку в Словацькій Республіці та зміни її статусу як суб’єкта чехословацької федерації у період 1989–1991 рр.;

висвітлити законодавче забезпечення розширення обсягу суверенітету Словацької Республіки в складі ЧСФР, поділу чехословацької федерації (1991-1992 рр.);

проаналізувати процес конституювання словацької держави, становлення її конституційної системи в 1992–1993 рр.;

розкрити особливості державно-правових перетворень СР в 1993–2001 рр., з’ясувати специфіку форми її державного правління та державного режиму;

розкрити механізм правової інтеграції Словацької Республіки до Європейського Союзу;

визначити зміст та етапи конституційних перетворень в СР в 2001–2004 рр. в умовах інтеграції держави до євроатлантичних структур (ЄС та НАТО).

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані зі становленням і розвитком конституційної системи Словацької Республіки в умовах системних суспільних перетворень.

Предметом дослідження є особливості державотворення і конституційного становлення, функціонування та розвитку державно-правових інститутів Словацької Республіки в 1989-2004 рр.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи стало комплексне використання автором сукупності універсальних, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів дослідження. У дисертації враховано сучасний тип наукової раціональності та наукову парадигму вітчизняної правознавчої науки.

Застосування методу діалектики, згідно з яким суспільні явища і процеси розглядаються з позицій законів єдності та боротьби протилежностей, заперечення, переходу кількісних змін у якісні, дозволило розкрити основні напрями складних державно-правових перетворень в країні дослідження в їх розвитку та багатофакторній детермінації.

При визначенні методології дисертації автор враховує складність і неоднорідність предмета дослідження, необхідність знаходження оптимальної відповідності методологічного інструментарію елементному складу досліджуваного об’єкта. Тому основу методології історико-правового пізнання розвитку конституційно-правової системи СР, її основних напрямів становив системно-структурний метод, який дозволив розкрити сутність предмета дослідження в його цілісності з одночасним виокремленням усіх важливих компонентів.

Особливості державно-правового досвіду СР виявлені завдяки використанню ряду інших наукових методів. Так, формально-юридичний метод дослідження дозволив автору розкрити специфіку конституційної моделі влади в СР. Предмет дослідження є динамічним соціальним явищем, і для з’ясування його генезису використано історико-правовий метод, обов’язковою вимогою якого є аналіз конкретної історичної ситуації, етапів розвитку, факторів, які впливають на нього на кожному етапі. За допомогою історико-правового методу дослідження автор з’ясовує закономірності становлення і розвитку конституційної системи СР, зміст та технологію її реформування під впливом внутрішньополітичних і зовнішньополітичних факторів.

При використанні історико-порівняльного методу враховувалися такі фактори, як спорідненість об’єктів порівняння, ступінь зрілості суспільних відносин, особливості правосвідомості, традиції суспільства та контекст його правової системи загалом. До предмета порівняльного аналізу автор відносив, у першу чергу, такі елементи правової системи держави дослідження, реформування котрих є особливо актуальним для України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній юридичній науці здійснено комплексний аналіз конституційно-правового розвитку СР з часу «оксамитової революції» 1989 р. до вступу цієї держави до ЄС 1 травня 2004 р.

Автором проаналізовано розвиток конституційного законодавства СР в ході її підготовки до вступу в ЄС. У результаті дослідження отримано нові дані, які прямо чи опосередковано здатні вплинути на удосконалення процесу проведення державно-правових перетворень в Україні у напрямі наближення її правової системи до ЄС.

Конкретизовано наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній:

уперше:

досліджено державотворчу традицію Словаччини в ХХ столітті, у тому числі з’ясовано етапи конституційно-правового розвитку Словаччини як у складі Чехословаччини, так і в період незалежної «словацької держави» (1939-1945 рр.);

розкрито ключову роль конституції у державотворчому процесі Словацької Республіки та зроблено висновок про вплив процесу демократизації політичної системи на активізацію державотворчого процесу, проведено відповідні аналогії з іншими європейськими державами;

досліджено та виявлено сутнісні характеристики сформованої в 1992-1993 роках конституційної моделі влади Словацької Республіки (форму правління, державний режим), зясовані практичні проблеми їх функціонування, що зумовило необхідність їх реформування;

цілісно досліджено процес підготовки (адаптації) конституційної системи Словацької Республіки до вступу до Європейського Союзу, виконання при цьому критеріїв для членства держав-кандидатів, в тому числі створення конституційного механізму вступу до ЄС та пов’язані з цим напрями реформування конституційної системи цієї держави в період 1999–2004 рр.;

досліджено державно-правову практику вступу СР в НАТО і ЄС, зроблено аналіз конституційного законодавства цієї держави у період 2003–2004 рр., яке спрямовувалося на адаптацію до права ЄС.

удосконалено:

знання про генезис словацької державності у ХХ столітті, при цьому проведено аналогії з державно-правовим досвідом інших європейських народів і зроблено висновок про тенденції державотворчого процесу в ряді країн Центральної Європи, у тому числі словацького та українського;

дістало подальший розвиток:

дослідження політико-правових основ демократичних перетворень у ході «оксамитової революції» 1989 р., в тому числі послідовності, напрямів і засобів розвитку конституційної системи ЧСФР як федерації і Словацької Республіки як її суб’єкта, з’ясування місця конституційної реформи серед інших напрямів суспільних перетворень в ЧСФР і Словацькій Республіці;

дослідження становлення конституційної системи Словацької Республіки, в тому числі питання континуїтету, ефективності функціонування демократичних інститутів у період уряду В. Мечіяра, з’ясування етапів конституційно-правового розвитку Словацької Республіки у 1990 – початку 2000-х рр.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості, з одного боку, глибше зрозуміти завдання, які стоять перед державою напередодні вступу до ЄС у конституційно-правовій сфері, а з іншого – використати цей досвід для з’ясування можливостей його втілення в Україні.

Результати дослідження можуть знайти застосування в таких сферах:

у науковій – для подальших наукових досліджень державно-правової практики в ході розширення ЄС;

у правотворчій – для поглиблення та інтенсифікації конституційної реформи в Україні, зокрема для оптимального проведення конституційної реформи, спрямованої на удосконалення форми державного правління, і в першу чергу нового конституційного врегулювання відносин між вищими органами державної влади, раціоналізації владної моделі, створення більш ефективного механізму взаємодії Кабінету Міністрів України і депутатської більшості Верховної Ради України;

у навчально-методичній – у процесі підготовки фахівців у юридичних закладах освіти, зокрема в ході читання навчальних дисциплін з історії держави і права зарубіжних країн, порівняльного правознавства, державного права зарубіжних країн, підготовки відповідних курсів лекцій, підручників та навчальних посібників, а також у виховній роботі.

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено на засіданнях кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету та кафедри історії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ. Окремі питання роботи доповідалися на міжнародних наукових колоквіумах, проведених спільно кафедрою теорії та історії держави і права юридичного факультету УжНУ та кафедрою історії держави і права юридичного факультету Кошіцького університету ім. П. Шафарика (Кошіце – 2006), на щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Ужгородського національного університету.

Результати дослідження використовувалися дисертантом при розробці навчальних програм та методичних рекомендацій, читанні лекцій та проведенні занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» в Ужгородському національному університеті (акт про впровадження у навчальний процес № 1 від 02.12.2008 р., акт про впровадження у навчально-методичний процес № 2 від 02.12.2008 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано п’ять наукових статей, з них чотири у фахових виданнях, визначених ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на 10 підрозділів, висновків і списку використаних джерел (188 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 216 сторінок, з них 201 сторінка основного тексту.
  1   2   3   4

Схожі:

Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconВасиль Васильович Капніст Капніст, Василь Васильович
Капніст, Василь Васильович (1758, за іншими даними 1757—1823) — російський поет, драматург, освітній і громадський діяч
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconНа правах рукопису корчевна любов Олександрівна удк 340. 342
Праворозуміння
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconКрестовська Наталя Миколаївна удк 340. 11(477): 342. 726-053. 6
Оборотов Юрій Миколайович доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconП. Л. Шупика губін Микола Володимирович удк 340. 6: 616. 833. 18-002-001-079. 6 Обґрунтування
Ольховський Василь Олексійович, Харківський національний медичний університет, завідувач кафедри судової медицини та основ права...
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconУдк 340. 5+342. 7 Правові гарантії прав людини: україна та європа (теоретико-правовий дискурс) Гога Артем Михайлович
Зазначається, що гарантією реалізації прав людини є сам індивід (для якого характерна права культура, правова активність), який разом...
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconУдк 811. 161. 2’27 Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії Олеся Палінська
Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч.І. С. 340-345 Ser. Philologi. 2004. №34. Vol. I. P. 340-345
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconСборник Москва Таруса 2012 удк 342. 7; 342. 31; 343. 5 Ббк 67. 4; 67. 9
Правовые основы защиты детей от интеллектуальных форм совершения с ними развратных действий: Сборник / Сост. Т. А. Квитковская /...
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconЧемпіон wbc у суперсередній вазі Василь Клюса: "Мрію довершити справу Кличків — зібрати пояси всіх версій!" Василь васильович клюса
Понад 200 любительських боїв, призер і переможець чемпіонатів України та європейських першостей (кадети), майстер спорту України
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconРічний план державних закупівель на 2008 рік
Роботи з розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги м-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта,...
Копча василь васильович удк: 340. 0+342. 5 iconЗасканував олексійчук Роман~
Удк 342. 92 Гриф надано Міністерством освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка