Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної
309.84 Kb.
НазваЯкісний склад науково-педагогічного персоналу випускної
Сторінка1/3
Дата конвертації01.06.2013
Розмір309.84 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИПУСКНОЇ

КАФЕДРИ _____________________, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

(назва кафедри)

_________________________________________

(шифр та назва спеціальності)
п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Які дисципліни викладає

Посада

Вчене звання, науковий ступінь, тема дисертації, рік захисту

Назва закладу, який закінчив , рік закінчення, спеціальність

Основні публікації за останні 5 років

Для сумісників: посада за місцем основної роботи

Підвищен-

ня ква-ліфікації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Особи, що працюють на постійній основі


1.

2.

3.

4.

5.


ІІ. Особи, що працюють за сумісництвом


1.

2.

3.

4.

5.


Ректор НТУ “ХПІ” Л.Т.Товажнянський

ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИПУСКНОЇ КАФЕДРИ “АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ”, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУФАХІВЦІВ освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.080407 «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»


№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Які дисципліни викладає

Посада

Вчене зван­ня, науковий ступінь, тема дисертації, рік захисту

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Публікації за останні 5 років

Для сумісників: посада за міс­цем основної роботи

Підвищен­ня кваліфікації
l

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Особи, що працюють на постійній основі:

1.

Лисицький Василь Лаврентійович


– Системний аналіз та проектування систем обробки інформації

– Математичні методи дослідження операцій

– Макро і мікроекономіка

– Основи дискретної математики

професордоц., к. т. н.

спец. тема, 1976 р.,

спеціальність

«Динаміка польоту та управління»

ХПІ, 1969 р., «Автоматичне управління рухом» 1. Создание системы автоматизированного управления развитием территории. Концептуальные основы //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2003 – № 7 (Т 1). – С. 87–92.

 2. Координация процессов устойчивого развития в двухуровневых территориальных системах //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004.–№ 18. – С. 103–108.

 3. Формирование сценариев разрешения проблемных ситуаций при ситуационном управлении процессами развития территории //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – № 18. – С. 97–102.

 4. Имитационное моделирование функционирования адаптивной прогнозирующей системы управления развитием макрорегиона // Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов «Системный анализ, управление и информационные технологии». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – № 59. – С. 109–114.

 5. Структура системы прогнозирования развития макроэкономических систем //Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов «Системный анализ, управление и информационные технологии». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – № 59. – С. 105–108.

 6. Адміністративно - територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) // Монографія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 316 с. (соавт).

 7. Автоматизация операционных исследований на базе персональных ЭВМ. Учебное пособие – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 114 с.


2004 р.

за внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації

Семінар «Активізація навчального процесу»


2

Москаленко Валентина Володимирівна


– Фінанси підприємств

– Інвестиційна діяльність в системи моніторингу

– Інвестиційна діяльність в системі моніторингу

– Проектування систем моніторингу

доцент


доц., к. т. н.

«Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління розвитком розподіленої системи (на прикладі Страхового фонду документації України)», 1999 р.

ХПІ, 1988 р.,

«Автоматизовані системи управління»


 1. Алгоритм определения загрузки подсистем в двухуровневой организационной системе //Вестник Национального технического университета «ХПИ» «Новые решения в современных технологиях».– Харьков: НТУ «ХПИ», 2002.–№3 – С. 25–29

 2. Разработка web- сайта для анализа инвестиционных проектов //Вестник Национального технического университета «ХПИ» «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. – №9. – Т.6 – С. 155-158

 3. Алгоритм распределения ресурсов и объемов работ между подсистемами в распределенной двухуровневой системе //Вісник Національного технічного університету «ХПІ”». «Системный анализ, управление и информационные технологии». – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002.– №13. – С.164-170.

 4. Разработка программного обеспечения расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ выбросов предприятий. //Зб. наук. праць ХНУ ім. В.Н. Каразіна “Людина і довкілля. Проблеми екології”. – Харків: ХНУ, 2002. – Вип.3. – С.87-91.

 5. Information support of а choice process of а pricing policy of а commercial enterprise //Eastern-European journal of enterprise technologies-2003. – №2 – С. 4-10.

 6. Решение задачи стратегического планирования в социально- культурной сфере (на примере Национального заповедника "Херсонес Таврический") //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля .– 2004 – №6(76). – С. 176-183.

 7. Анализ механизмов распределения однородного ресурса в двухуровневой организационной системе //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. –– 2004.– №6(76) – С. 166–175.

 8. Проблеми створення інформаційних систем в управлінні соціально-економічними проектами//Збірник наукових статей «Управління розвитком». Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіці».– 2004. – №2. – С. 103–104.

 9. Система поддержки принятия решений по управлению портфелем ценных бумаг инвестора // Вестник Национального технического университета «ХПИ» «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – №19. – С. 69- 76.

 10. Задача развития предприятия в контексте методологи управления проектами. //Вестник Национального технического университета «ХПИ» «Системный анализ, управление и информационные технологии» – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005.– №54 – С. 112–117.

 11. Постановка задачи управления социально-экономическими проектами на основе системного подхода //Вестник Национального технического университета «ХПИ» «Системный анализ, управление и информационные технологии».– Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – №55 – С. 25–30.

 12. СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка //Системні дослідження та інформаційні технології. – 2006.–№4.–С. 44–55.

 13. Разработка СППР для оценки риска инвестиционных проектов на основе нечетких множеств. //Складні системи і процеси. – 2007. –№1. –С. 85-92.

 14. Moskalenko V., Moskalenko V. Information-Analytical Decision Support of Strategic Acceptance Process at the enterprise// Information Systems Technology and its Applications / 6th International Conference ISTA'2007. May23-25, Kharkiv, Ukraine. GI-Edition. Lecture Notes in Informatics’-Proceedings. – Р. 140-151.
2002 р.

за внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації

Школа-семінар з нових технологій навчання та виховання

Планується за

внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації у 2007/2008 навч. р.

3

Стратієнко

Наталія Костянтинівна

– Логістика

– Теорія економічного аналізу

– Організація виробництва і маркетинг

– Управління персоналом

доцент


доц., к. т. н, «Моделі, алгоритми та інформаційна технологія управління функціонуванням та розвитком регіональних відділень Страхового фонду документації України», 2000 р.


ХПІ, 1987 р.,

«Автоматизовані системи управління»

 1. Методические указания к практическим занятиям по курсу “Менеджмент” для студентов специальности 8.080401 – Информационно-управляющие системы и технологии, 8.080403 – Программное обеспечение автоматизированных систем – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 36 с.

 2. Методические указания к проведению практических занятий по курсу «Организация производства и маркетинг» для студентов специальностей 7.080401, 7.080403. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 40с.

 3. Важнейшая составляющая воспитания национальной гуманитарно-технической элиты //Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-10 травня 2003 р., м. Ялта. – Харків: Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна, 2003. – С. 204.
2003 р.

за внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації

Школа-семінар з нових технологій навчання та виховання

4

Козуля

Тетяна

Володимирівна

– Оптимізація систем моніторингу

– Основи управління в екологічному моніторингу

– Інтегровані системи моніторингу

– Фінансування еколого-економічного моніторингу


доцент


доц., к. геогр. н

«Особливості поведінки техногенних елементів у ґрунтах різних фацій долинних ландшафтів середньої течії р. Сiв. Донець»

1999 р.


ХПІ, 1987 р.,

«Технологія неорганічних речовин»

 1. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Методичні рекомендації. – Харків, НТУ «ХПИ», 2004. – 28 с.

 2. Стандартизація. Екологічна стандартизація і метрологія. Навчальний посібник . Гриф наданий Міністерством освіти і науки України. – Харків, НТУ «ХПИ», 2005. –  248 с.

 3. Основы экономической теории. Учебно-методическое пособие. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006.– 96 с.

 4. Системы технологий. Методические рекомендации к изучению курса и практические задания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 96 с.

Тези та статті:

 1. The external control and measurement of features of behavior pollution in an environment. //17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006, 27 – 31 August 2006, Prague. – P. 2.

 2. Екологічна оцінка стану ґрунтів і моделювання фізико-хімічних процесів у системі екологічного моніторингу //Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (6). – 6 с.

 3. Прийняття управлінського рішення в системі екологічного моніторингу за умови корпоративної екологічної системи і екологічного компаратора //Вестник ХНТУ – 2006.–№ 1 (24) – 7 с.

 4. Процессы оптимизации и идентификации при принятии управленческого решения в системе экологического мониторинга //Вестник ХНТУ, 2006. – № 1 (24). – 5 с.

 5. Методологічні аспекти тематичного моделювання процесів у корпоративній екологічній системі //Бионика интеллекта, 2006. – № 2(63) – 6 с.

 6. Синтез корпоративної екологічної системи і управління у системі екологічного моніторингу //Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія – 2007. – № 1(8) – С. 164-170.
2006 р. за внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації на кафедрі

«Педагогіки і психологія управління соціальними системами»

5

Шеховцов

Володимир

Анатолійович

– Системи програмування та операційні системи

– Технологія розробки програмного забезпечення систем моніторингу

доцентдоц.., к. т. н.

«Модели, алгоритмы и информационные технологии управления развитием распределенных производственных систем», 1998 г.

Харківський державний політехнічний університет (ХДПУ), 1993 р.,

«Автоматизовані системи управління»

 1. Patterns-based process visualization. //Вестник НТУ «ХПИ». – 2004. – №2. – С. 132-141.

 2. Программные архитектуры, модели и технологии информационно-управляющих систем. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 546 с. (соавт.)

 3. Aspectual predicting: extending KCPM to map non-functional requirements //Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Technology and its Applications (ISTA'2005), May 23-25, 2005, Palmerston North, New Zealand. – P. 216-226.

 4. Universal software system requirements classification //Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT’2006 (September 28th-30th, 2006, Lviv, Ukraine). – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University. – 2006.

 5. Операційні системи, Київ: BHV, 2006. – 576 с.2003 р.

за внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації

Семінар «Практичний курс дистанційного навчання»

6

Астахов

Євген

Анатолійович

– Системний аналіз та проектування систем обробки інформації

– Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

– Архітектура корпоративних інформаційних систем

 • Технологія розробки програмного забезпечення систем моніторингу
старший викладач
ХДПУ,

1996 р.,

«Комп’ютери­зовані системи обробки інформації та управління»

 1. Алгоритми картографування ґрунтів на базі новітніх технологій. //Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VI з’їзду УТГА. – Харків: УААН, 2002. –С. 213-216.

 2. Комп’ютерне моделювання умови неперетину в задачах розміщення в анізотропній області. //Системи обробки інформації. – Харків, 2003. – Вип. 9 – С. 121 —125.

 3. Интеграция информационных источников в гетерогенной среде // 1 Університетська конференція НТУ «ХПІ»., 2007 – Т.1 – С. 18–19.2006 р. за внутрішньо вузівською

системою підвищення кваліфікації

Семінар «Менеджмент дистанційного навчання»II. Особи, що працюють за сумісництвом:

1.

Касимов

Олександр

Меджитович

– Оптимізація систем моніторингу

– Основи управління в екологічному моніторингу

– Інтегровані системи моніторингу

професор

проф., д. т. н.

«Ресурсосберегающие методы выделения из растворов некоторых переходных металлов и кремния с использованием высокотемпературных газожидкостных струй».

1991 р., акад. Української Екологічної Академії наук, 2005 р

Дніпропетровський інститут машинобудування, 1963 р., «Прибори та апарати хімічних виробництв»

 1. Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование. – Харьков: Харьковская Национальная Академия городского хозяйства, 2006. – 301 с.

 2. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование. – Харьков: Харьковская Национальная Академия городского хозяйства, 2007 – 436 с.

Тези та статті

 1. Технология утилизации ванадийсодержащих отходов ЗТМК. //Тезисы доклада конференции с международным участием «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харьков, 2005. – С. 195–199.

 2. Очистка сточных вод от поверхностно-активных реагентов. //Восточноевропейский журнал передовых технологий – 2005. – №1/2(13) – С. 111-115.

 3. Проблема СОЗ на Украине и международное сотрудничество. //Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2005. – №3/1(15) – С. 65-69.

 4. Отходы горно-металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития производства редких и тяжелых металлов. //Восточноевропейский журнал передовых технологий – 2005 – №4/2(16). – С. 147–150.

 5. Класс опасности промышленных отходов. //Сборник научных трудов Х111 Международной научно-технической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов».– Харьков: Водгео, 2005 – Т. 2. – С. 675-682.

 6. Совершенствование системы управления промышленными и бытовыми отходами. //Збірник наукових статей. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення. Міжнародна науково-практична конференція. Алушта, АР Крим. 12-16 вересня 2005. –. Харків: УкрНДІЕП, 2005 – Т 11 – С. 3–7.

 7. Новые технологии производства гипсовых вяжущих из фосфогипса. //Екологія. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – Луганськ, 2005. – №1(3). – 4 с.

 8. Перспективы развития минерально-сырьевой базы редких и рассеянных элементов на основе отходов горнометаллургического комплекса //Сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Обращение с отходами – проблемы и решения ХХ1 века». – Одесса: «Экспоцентр-Одесса», 2005 – С. 112–119.

 9. Шламонакопители металлургических заводов – техногенная минерально-сырьевая база тяжелых металлов. //Труды У111 конгресса сталеплавильщиков. – М.: МИСиС, 2005 – С. 631-633.

 10. Роль территориального анализа в создании региональной системы обращения с ТБО. //Тезисы докладов конференции с международным участием «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харьков: ХНЭУ, 2006 – С. 27-29.

 11. Разработка метода снижения содержания соединений Zn в оборотном цикле газоочисток доменного цеха ММК им. Ильича. //Тезисы докладов конференции с международным участием «Сотрудничество для решения проблемы отходов». – Харьков: ХНЭУ, 2006 – С. 117-121.

 12. Отходы горно-металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития производства редких и тяжелых металлов. Разработка технологии утилизации шлаков Купянского литейного завода. //Экология и промышленность – 2006. – №1 – С. 49–54.

 13. Разработка и исследование технологии извлечения соединений цинка из оборотной воды газоочисток доменного производства. //Сборник научных трудов Х1У Международной научно-технической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Алушта, Водгео, 2006. – С. 175-182.

 14. Технико-экономические показатели новых технологий утилизации фосфогипса. //Вісник Кременчуцького Державного Політехнічного Університету. – Кременчук, 2006 – Вип. 2/ (37, ч.2) – С. 128–129.

 15. Шламонакопители металлургических заводов – техногенная минерально-сырьевая база тяжелых металлов (цинк, свинец, железо). //Бюллетень научно-технической и экономической информации «Черная металлургия». –2006. – Вып. 10 (1282) – С. 74-79.

 16. Технология получения соединений редких и рассеянных металлов из отходов горно-металлургического комплекса в Донбассе. //Экология и промышленность –2006. – №4 – С. 16-20.

 17. Разработка математической модели процесса избирательной дистилляции соединений цинка из отходов газоочисток основного металлургического производства. //Збірник наукових статей. «Екологічна безпека: проблеми ш шляхи вирішення. Міжнародна науково-практична конференція. Алушта, АР Крим. 11-15 вересня 2006. – Харків, УкрНДІЕП, 2006. – Т 11. – С. 28–32.

 18. Основные физико-химические свойства цинксодержащих отходов газоочисток металлургических агрегатов. //Вестник международного славянского Университета. Серии «Технические науки» – 2006. – Т. 1Х – №1. – С. 9–13.

 19. Современное состояние проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине. //Экология и промышленность. –– 2007. – №2– С. 46-51.

 20. Сучасні проблеми поводження з непридатними пестицидами і агрохімікатами. //Тезисы доклада ХУ международной научно-практической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Харків, 2007. – С. 421-426.

 21. Ценные металлы и техногенные месторождения. //Сборник докладов Пятого международного конгресса по управлению отходами и природоохранным технологиям. – Москва, 2007. – С.187-189.

Зав. лабораторією, Український Науково-Дослідний Інститут Екологічних Проблем  1   2   3

Схожі:

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconЯкісний склад науково педагогічного персоналу випускної кафедри

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconЯкісний склад науково-педагогічного персоналу випускаючої кафедри інформатики і кібернетики
Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconЯкісний склад класних
Якісний склад класних kepibників I класоводів малоантонівського навчально-виховного об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва» Кафедра Технологій переробка та зберігання с г. продукції
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Технології виробництва...
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності кафедра «генетики та розведення с г. тварин»

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної icon1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconДо уваги науково-педагогічного персоналу!
Перелік українських наукових журналів, що зареєстровані в наукометричних базах даних наводиться нижче (докладніше в посиланнях)
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconЯкісний склад науково-педагогічних працівників кафедри екології
Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconКількісно – якісний склад вчителів хімії
«Формування творчих компетентностей на уроках методами інтерактивного навчання як умова підвищення інтересу до предмета», яка випливає...
Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної iconНауково-технічна революція та науково-технічний прогрес
На відміну від науково-технічного прогресу, що споконвіку супроводжує розвиток цивілізації, науково-технічна революція (нтр) це якісний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка