Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
259.85 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Дата конвертації07.06.2013
Розмір259.85 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв
Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

з дисципліни „Біологія

для студентів 3-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання
Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам
Укладач С.М.Шевченко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко
Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з курсу „Біологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання В.В.Фалько


Підп. до друку 30.07.2008, поз.385.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.1,4. Обл.-вид. арк.0,9.

Тираж 70 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми,вул. Р.-Корсакова,2.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з курсу «Біологія»

для студентів третього курсу спеціальності 070801

«Екологія та охорона навколишнього середовища

заочної форми навчання

Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С.М. Шевченко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

Кафедра « Прикладна екологія»

Зміст

С.

Вступ …………….……………………………………………….. 4

1 Методичні вказівки до опрацювання навчального змісту …. 4

2 Програма курсу…………………………………………………. 4

3 Розділ 1. Молекулярна біологія ………………………………. 6

4 Розділ 2. Різноманітність органічного світу ……………….. 10

5 Контрольні питання з програми курсу ……………………… 14

6 Контрольні задачі з курсу ………………………………….. 16

7 Вимоги до оформлення контрольної роботи ………….…... 23

Список літератури ………………………………………….….. 22

Вступ
Навчальна дисципліна «Біологія» покликана забезпечити засвоєння основних біологічних закономірностей, набуття елементарних вмінь та навичок в роботі з біологічними об’єктами. Ознайомити студентів з основними поняттями та категоріями біології, біологічними теоріями та проблемами, навчити роботі з мікроскопом, виготовляти мікропрепарати, розпізнавати деякі біологічні об’єкти.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт сприятимуть більш ефективній самостійній роботі студентів, допоможуть у межах навчального плану більш цілеспрямовано використовувати навчальну літературу та інші джерела інформації.
1 Методичні вказівки до опрацювання навчального змісту
Вивчення курсу біології проводиться за рекомендованими підручниками, список яких наводиться у методичних вказівках та списку літератури, включаючи ці методичні вказівки і матеріали оглядових лекцій.

Самостійне опрацювання курсу передбачає конспектування матеріалу за розділами й темами, а також розв’язання ситуативних задач і проблемних питань.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати по одній контрольній роботі за семестр. Контрольна робота виконується після вивчення теоретичних положень дисципліни.


2 Програма курсу

5-й семестр

Молекулярна біологія
1 Хімічний склад та структурна організація клітин. Неорганічні та органічні речовини.

2 Мембрани та їх властивості.

3 Процеси анаболізму та катаболізму в живих системах. Біосинтез білка, фотосинтез, дихання, бродіння.

4 Онтогенез та індивідуальний розвиток .Мітоз та мейоз. Ембріональний та постембріональний розвиток. Закономірності спадкоємності та мінливості

5 Генетика. Закони Г. Менделя й Т.Г. Моргана. Взаємодія генів. Фенотип та генотип.

6 Генетика популяцій. Закон Харді – Вайнберга. Генетичний

вантаж, дрейф генів, потік генів. Відбір у популяціях, форми добору.

7 Мікроеволюція. Фактори мікроеволюції. Макроеволюція. Закон Геккеля – Мюллера. Макроеволюція та значення ізоляції. Основні закономірності взаємдії організмів.

8 Екологічні фактори. Екосистеми. Рух речовини та енергії в екосистемах. Сукцесії. Вплив на екосистеми антропогенного фактора. Екологія популяцій. Чисельність та щільність популяцій. Вікові характеристики популяцій. Стратегія популяцій.

9 Еволюція живих організмів.
6-й семестр

Основні групи організмів
1 Загальний огляд основних царств органічного світу: Царство Дроб’янки, їх будова та особливості метаболізму. Сапрофіти і паразити. Віруси. Їх будова та життєвий цикл. Вірус СНІДу.

2 Гриби, їх особливості будови та різноманіття. Нижчі та вищі гриби. Гриби отруйні, неїстівні, умовно їстівні, їстівні. Гриби-паразити.

3 Рослини, загальний систематичний огляд їх основних відділів. Рослини місцевої флори. Основні родини квіткових рослин: хрестоцвіті, складноцвіті, пасльонові, розові, бобові, злакові, лілійні.

4 Тварини. Будова та функціонування тваринних організмів. Класифікація. Еволюція та екологія. Огляд основних систематичних груп птахів та ссавців. Видовий склад фауни риб місцевих водойм, амфібій та плазунів.
3 Розділ 1. Молекулярна біологія
Питання 1.1 Неорганічні та органічні речовини клітини
Які особливості будови молекули води? Дипольність як необхідна властивість для підтримання метаболізму живих систем. Основні фізичні показники води, які пов’язані з живими системами. Катіони та аніони.

Органічні компоненти клітини. Вуглеводи та їх функції. Ліпіди та їх функції. Білки. Рівні конформації білкових молекул. Функції білків. Нуклеїнові кислоти та їх функції.
Питання 1.2 Мембрани та їх властивості
Рідинно-мозаїчна структура мембрани. Транспортні білки. Типи транспорту речовин: осмос, полегшена дифузія, активний транспорт. Поняття про градієнт концентрації. Вибіркова проникність.

Натрій-калієвий насос як приклад активного транспорту. Інші насоси: водневі, хлор, кальцієві тощо.
Питання 1.3 Процеси анаболізму та катаболізму в живих системах

Поняття про метаболічні процеси. Діалектична єдність процесів анаболізму та катаболізму.

Синтез білку та фотосинтез як приклади метаболічних сіток у живих системах. Основні етапи синтезу білка: транскрипція, сплайсинг, трансляція.

Фотосинтез як основа життя на Землі. Світлова й темнова фази. Інтенсивність фотосинтезу та вплив екологічних фактоів.

Клітинне дихання та бродіння як приклади процесів катаболізму. Етапи клітинного дихання: гліколіз, цикл Кребса, електронтранспортний ланцюг. Хеміоосмотична теорія Мітчела. Поняття про Н+резервуар.

Хімізм бродіння. Практичне значення процесів бродіння.
Питання 1.4 Онтогенез та індивідуальний розвиток
Нестатеве та статеве розмноження. Форми нестатевого розмноження. Мітоз. Фази мітотичного поділу клітини. Вегетативне розмноження. Розмноження спорами. Статевий процес. Мейоз. Запліднення. Партеногенез. Основні етапи ембріонального розвитку на прикладі хордових (ссавців).

Цикли розмноження різних груп рослин. Чергування ядерних фаз та чергування поколінь.

Цикли розмноження різних груп тварин. Шлюбна поведінка та піклування про потомство. Онтогенез людини.
Питання 1.5 Генетика
Генетика – наука про спадковість та мінливість. Закони спадковості Г.Менделя. Взаємодія алельних та неалельних генів: множинний алелізм, зчеплене успадкування, полігенне успадкування, епістаз, плейотропія.

Хромосомна теорія спадковості. Генетичні карти. Задачі з генетики.

Теорія мутацій Г.де Фріза. Типи мутацій. Мутагенне забруднення середовища. Генетика людини. Спадкові хвороби людини пов’язані з порушенням кількості хромосом: синдром Дауна, Шерешевського-Тернера, Кляйнфельтера. Генетичні хвороби пов’язані з порушенням метаболізму.
Питанні 1.6 Генетика популяцій
Генетична структура популяцій. Рівняння Харді-Вайнберга для ідеальної популяції. Поняття про генетичний вантаж, дрейф та потік генів. Демографія – народжуваність та смертність. Основні властивості популяцій.
Питання 1.7 Мікроеволюція
Мікроеволюція. Роль мутацій в еволюційному процесі. Фактори мікроеволюції – мутагенез, популяційні хвилі, ізоляція, добір. Форми добору: стабілізуюча, рушійна, дизруптивна. Макроеволюція. Утворення таксонів вищих категорій. Адаптивний характер еволюції.
Питання 1.8 Екологія
Предмет і методи екології. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні. Едафічні фактори.

Екосистеми. Кругообіг речовин та потік енергії в екосистемах. Трофічні рівні. Рівновага в екосистемах.

Сукцесії первинні та вторинні. Піонерні та клімаксні угруповання.

Екологія популяцій. Стратегії популяцій. Екологічні піраміди чисельності, біомаси, енергії.
Питання 1.9. Еволюція живих організмів
Механізм еволюційних змін. Фактори еволюції: спадковість, мінливість, добір. Типи мінливості – мутаційна, комбінативна, модифікаційна. Молекулярний механізм еволюції – рецесивність точкових мутацій, нагромадження їх у вигляді гетерозигот . Дія добору.

Основні напрямки еволюції: ароморфози, ідіоадаптації, дегенерації.

Докази еволюції: порівнювально-анатомічні, палеонтологічні, біогеографічні, ембріологічні. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера.

Еволюція людини. Основні етапи антропогенезу.
Питання для самоконтролю
Яка будова молекули води?

Що розуміють під поняттями «жива» та «мертва» вода?

Які основні властивості води, що забезпечує метаболізм?

Назвіть основні катіони та аніони, що присутні в живій клітині.

Які функції мембранних білків?

Назвіть двомембранні компоненти клітини.

Чому фосфоліпіди утворюють у мембрані подвійний шар?

Які клітини не мають клітинного центру?

Покажіть за допомогою хімічної символіки пептидний зв’язок.

Що собою являє денатурація білка?

Що спільного в процесах фотосинтезу та дихання?

Опишіть можливі наслідки перфорації зовнішньої мембрани мітохондрій.

Перелічите одномембранні компарменти клітини.

Що таке активний і пасивний транспорт? Полегшена дифузія?

Яка будова нуклеїнових кислот?

Які процеси відбуваються в світловій фазі фотосинтезу?

У чому суть бродіння?

Яка функція комплексу Гольджі?

Чим можна пояснити, що тваринні клітини мають округлу форму, а рослинні – з виступаючими кутами?

Чому майже всі морські одноклітинні організми мають скоротливі вакуолі, а прісноводні – ні?

Для яких клітин характерний фагоцитоз?

Перелічіть функції ядра.

Яку будову мають мітохондрії?

Чому фосфоліпіди утворюють у мембрані подвійний шар?

Які клітини не мають клітинного центру?

Наведіть приклад без'ядерних тваринних клітин.

Чому пластиди та мітохондрії мають подвійну мембрану?

До яких наслідків може призвести порушення контролю синтезу білка в клітині?

Сформулюйте гіпотезу чистоти гамет та поясніть у чому її суть.

Яким чином можна визначити зиготність організму, якщо фенотипно проявляється домінантна ознака? Доведіть на прикладі.

Перелічіть типи мутацій.
4 Розділ 2 Різноманітність органічного світу
Питання 2.1 Дроб’янки та віруси
Царства органічного світу: дроб’янки, гриби, рослини, тварини. Основні систематичні одиниці – таксони. Бінарна номенклатура.

Будова бактеріальної клітини. Морфологія бактерій. Типи метаболізму бактерій: фотолітоавтотрофи, фотоорганоавтотрофи, хемолітоавтотрофи, хемоорганогетеротрофи.

Бактерії сапрофіти та паразити. Бактеріальні хвороби людини.

Віруси. Будова віріону. Розміри та різноманітність вірусів. Життєвий цикл вірусів. Бактеріофаги. Механізми інфікування вірусами.

Вірус СНІДу. Історія відкриття. Структура геному і можливі шляхи лікування. Профілактика захворювання на СНІД.
Питання 2.2 Гриби
Будова грибів. Грибниця нижчих та вищих грибів. Життєвий цикли грибів. Класифікація грибів: хітрідіоміцети, ооміцети, зигоміцети, аскоміцети, базидіоміцети, дейтероміцети.

Практичне значення грибів. Гриби-паразити. Цвільові гриби. Дріжджі. Гриби отруйні, неїстівні, умовно їстівні, їстівні.
Питання 2.3 Рослини
Характеристика автотрофного типу живлення. Фотосинтез. Загальний огляд систематичних груп. Водорості. Їх відділи: Пірофітові, золотисті, діатомові, жовто – зелені, бурі, червоні, евгленові, зелені, харові. Будова й функціонування одноклітинних водоростей на прикладі хламідомонади. Багатоклітинні водорості.

Представники відділів зелені, бурі, червоні, харові, діатомові, евгленові. Практичне значення водоростей. Екологія та еволюція.

Питання 2.4 Тварини

Особливості гетеротрофного типу живлення. Підцарство Одноклітинні. Характеристика типів саркомістігофори, Інфузорії. Еволюція та екологія.

Багатоклітинні тварини. Безхребетні та хордові тварини. Основні типи безхребетних: губки, кишковопорожнинні, черви (плоскі, круглі, кільчасті), молюски, членистоногі. Безхребетні України та нашої місцевості. Екологія та еволюція.

Тип хордові. Основні характеристики типу. Класифікація хордових: підтипи безчерепні та хребетні. Класи: ланцетники, круглороті, хрящові риби, кісткові риби, амфібії, плазуни, птахи, ссавці.

Екологія та еволюція хордових. Хордові України та нашої місцевості.
Питання для самоконтролю
Які особливості будови прокаріотичної клітини?

З якої речовини складається клітинна стінка бактерій?

На які групи поділяються бактерії за типом живлення?

Яке практичне значення бактерій?

Яка будова вірусу?

Опишіть життєвий цикл вірусу.

Що собою являють бактеріофаги?

До яких вірусів відносять вірус СНІДу?

Як відбувається інфікування вірусом СНІДу?

Які можливі шляхи лікування імунодефіциту?

У чому полягають профілактичні заходи щодо СНІДу?

Які особливості будови грибів?

Чому гриби відділили в окреме царство?

Дайте класифікацію грибів?

Які гриби відносять до нижчих, а які до вищих?

Назвіть відомі Вам гриби-паразити.

Як запобігти отруєнню грибами?

Перелічіть особливості будови рослинної клітини.

Опишіть цикл розмноження та розвитку мохів на прикладі зозулиного льону.

Яку будову має кінчик кореня насінних рослин?


Що собою являє вторинний ріст рослин?

З чого складається підводна система мохів?

Чим пояснити, що морські водорості мають таке різноманітне забарвлення талому?

Який відсоток сонячного світла засвоюється рослинами нашої планети?

Перелічите відмінності умов існування рослин на суші та у водоймах.

Опишіть будову пилкового зерна.

Як відбувається розмноження у голонасінних?

Опишіть цикли розмноження одноклітинних та багатоклітинних водоростей.

Які типи водоростей вивчалися вами на лабораторних заняттях?

Опишіть будову стебла папоротей.

В який геологічний час відбувалося утворення кам’яного вугілля?

Що таке мікропіле ,де воно розміщене?

Що таке протонема?


Опишіть цикл розмноження та розвитку папороті.

Опишіть будову стебла багаторічної насінної рослини в поперечному розрізі.

Які рослини називають одно- та двоклітинними?

В який геологічний час виникають покритонасінні рослини ? Чим вони відрізняються від голонасінних?

Яких представників водоростей наших водойм ви знаєте?

Чим зумовлене «цвітіння» водойм?

Опишіть способи розмноження та розвиток квіткових рослин.

За якими ознаками відділ квіткові поділяється на класи?

В який геологічний час і за яких умов виникають голонасінні?

Що таке подвійне запліднення?

Яку будову має стебло рослини з певним ростом?

Як утворюється плід у покритонасінних?

Яку внутрішню будову має листок насінних рослин?

Яким чином трав’янисті форми папоротей є багаторічними?

Які особливості будови тваринної клітини?

У чому відмінність гетеротрофного типу живлення від автотрофного?

Складіть характеристику типу саркомастігофори.

Опишіть явище паразитизму в найпростіших, як один з напрямків еволюції.

Що таке вторинна порожнина тіла? У яких тварин і чому вона з’являється вперше?

Опишіть особливості будови та функціонування у тварин з радіальною симетрією тіла (на прикладі кишковопорожнинних).

Чому в більшості паразитних червів досить складні типи розвитку?

Які варіанти твердої опори відомі у безхребетних? Наведіть по 2 приклади.

Опишіть варіанти живлення у трьох груп молюсків: двостулкових, черевоногих, головоногих.

Назвіть відділи тіла комах та перелічіть структури, які мають ці відділи.

Назвіть осьові структури хордових.

Які класи включає тип хордові?

Складіть загальну характеристику надкласу риби.

Чим можна пояснити, що саме кісткові риби є на наш час пануючою групою тварин у Світовому океані.

Перелічіть амфібій місцевої фауни.

Як саме пристосовані амфібії до напівводяного існування?

Які ароморфози сприяли відходу плазунів від водоймів?

Перелічіть риси пристосованості птахів до польоту.

Як відбувається подвійне дихання у птахів?

Чому птахи потребують охорони з боку людини?

У чому схожість та відмінність будови яйцекладних, сумчастих та плацентарних ссавців?

Перелічіть відомі вам ряди плацентарних.

Які ароморфози сприяли формуванню такої найбільш високоорганізованої групи тварин як ссавці?

Що таке теплокровність і яким чином вона забезпечується у ссавців?

Назвіть ссавців, що занесені до Червоної книги України.
5 Контрольні питання з програми курсу
За період 5 та 6 семестрів студенти виконують дві контрольних роботи відповідно до кожного з них - №1 та №2. Контрольна робота №1 складається з двох теоретичних питань та двох задач – з молекулярної біології та генетики. Контрольна робота №2 складається з трьох теоретичних питань та однієї задачі.

Кожне питання та кожна задача мають десять варіантів (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Варіант завдання обирається згідно з останньою цифрою залікової книжки. Таким чином, студент повинен вибрати чотири завдання згідно номера залікової книжки.
Контрольна робота №1
Питання №1
1 Розкажіть, яким чином будова молекули води пов’язана з її основним властивостями як основного компонента живих систем?

2 Опишіть будову та функції вуглеводів у живих системах.

3 Яку будову мають ліпіди? Дайте характеристику основним похідним ліпідів та визначте їх функції.

4 Яким чином побудовані білкові молекули? Коротко охарактеризуйте їх функції.

5 Опишіть будову та функції нуклеїнових кислот.

6 Наведіть схему рідинно-мозаїчної структури клітинної мембрани. Покажіть яким чином структура пов’язана з функціями?

7 Опишіть взаємозв’язок одномембранних компартментів: плазматичної мембрани, ЕПР, комплекса Гольджі.

8 Опишіть будову двомембранних компартментів клітини. Яким чином така будова пов’язана з їх функціями?

9 Опишіть будову та функції ядра.

10 Опишіть процес синтезу білку. Покажіть механізми регуляції синтезу.
Питання №2
1 Опишіть світлову та темнову стадії фотосинтезу. Що є кінцевими продуктами фотосинтезу?

2 Опишіть процеси аеробного клітинного дихання. Який енергетичний вихід на кожному його етапі (у АТФ)?

3 Опишіть реакції спиртового та молочнокислого бродіння. Яке практичне значення бродіння у господарській діяльності людини?

4 Опишіть мітотичний поділ клітини. Які існують типи нестатевого розмноження?

5 Опишіть мейоз. Яке біологічне значення має кон’югація гомологічних хромосом у профазі 1-го мейотичного поділу?

6 Як відбувається овогенез та сперматогенез? Опишіть ці процеси на прикладі людини.

7 Опишіть різні варіанти запліднення. Як відбувається ембріональний розвиток людини?

8 Опишіть механізм регуляції менструального циклу у людини.

9 За якими напрямками відбувається постембріональний розвиток у тварин?

10 Як відбувається цикл розвитку у покритонасінних?

6 Контрольні задачі з курсу
Задача 1
1 З якої кількості амінокислот складатиметься пептид, що утворився внаслідок трансляції на базі фрагменту і-РНК такої будови: УАА. АУГ. ЦУА. ЦУА. ААА. УГА. УГА?

2 Виберіть послідовність азотистих основ в і-РНК, яка утворилася внаслідок процесу транскрипції з молекули ДНК такої будови:АТТ.АТТ.АТТ.АТТ.ТТТ.ТТТ.АТЦ.

3 Яка кількість нуклеотидів міститься в ДНК, яка кодує поліпептид, який складається з 260 амінокіслот, якщо 25% триплетів входить до сладу інтронів (неінформативних)

4 На одному з ланцюгів ДНК синтезована і-РНК, в якій А - 14%, Г - 20%, У - 40%, Ц - 26%. Визначіть відсоток вмісту нуклеотидів в молекулі ДНК.

5 Один з лагнцюгів ДНК має молекулярну масу 36225. Скільки амінокіслот кодує цей ланцюг ( молекулярна маса одного нуклеотиду - 345)?

6 У процесі дисиміляції відбулося розщеплення 900 г глюкози, з яких до СО2 та Н2О розщепилося 360 грамів. Скільки всього молекул АТФ при цьому утворено?

7 У результаті реакцій катаболізму в клітині утворилося 5 моль молочної кислоти та 27 моль СО2. Визначте, скільки молекул глюкози піддалося неповному і скільки повному розщепленню?

8 Земна поверхня отримує 2 дж/см2 сонячної енергії за хвилину. Яка кількість глюкози синтезується в 1000 листках однієї рослини, якщо середня площа листка 10см2, тривалість світлового дня 16 годин, а коефіцієнт переходу сонячної енергії в енергію хімічних зв’язків 10%? (Для синтезу 1моля глюкози витрачається 2800 кДж).

9 У процесі катаболізму відбулося розщеплення 17 моль глюкози, з яких повному розщепленню – 3 моля. Визначіть: а) скільки моль піровиноградної кислоти та СО2 при цьому утворилося; б) скільки моль АТФ було синтезовано; в) скільки моль кисню було використано?

10 Для роботи м’язів протягом 1 хв потрібно 20 кДж енергії. Чоловік працював з таким навантаженням протягом 1 год. Скільки глюкози в його м’язах засвоїлось, якщо половина відзначилась повним, а половина – неповним розщепленням?
Задача 2
1 У людини короткозорість (М) домінує над нормальним хором (м), а карі очі (В) над блакитними (b).

а) Єдина дитина короткозорих карооких батьків має блакитні очі і нормальний зір. Встановіть гени всіх трьох членів сім‘ї.

б) Блакитноокий короткозорий чоловік, мати якого мала нормальний зір, одружився з кароокою жінкою з нормальним зором. Перша дитина від цього шлюбу – кароока, короткозора. Друга – блакитноока короткозора. Встановіть генотип батьків та дітей.

2 У людини наявність в еритроцитах антигену резус-фактора (фенотип Rh+) обумовлено домінантним геном – D. Його алель – d обумовлює відсутність цього антигену (фенотип Rh-). Ген I групи рові (I0) рецесивний по відношенню до генів II групи (IА) та третьої групи (IВ). Дві останні алелі кодомінантні та її сполучення (IА IВ) обумовлює IV групу крові. а) Генотип чоловіка ddIА IО , жінки DdIВ IВ . Яка імовірність народження резус позивної дитини IV групи крові? б) Резус позитивна жінка II групи крові, батько якої мав резус негативну кров - групи, вийшла заміж за резус негативного чоловіка I групи. Яка вірогідність того, що дитина успадкує обидві ознаки батьків?

3 У людини кольорова сліпота обумовлена рецесивним геном (с), нормальний кольоровий зір його домінантною алеллю (С). Ген кольорової сліпоти локалізований у Х-хромосомі.

а) Жінка з нормальним зором, батько якої страждав кольоровою сліпотою, вийшла заміж за чоловіка з нормальним зором. Встановіть імовірність народження дитини з кольоровою сліпотою.

б) Від шлюбу батьків з нормальним зором народилася дитина, що страждає кольоровою сліпотою. Встановіть генотипи батьків.

4 У людини гемофілія (не зсідання крові) визначається зчепленим статтю рецесивним геном h.

а) Мати і батько здорові. Їх дитина страждає гемофілією. Хто з батьків передав дитині ген гемофілії?

б) Здорова жінка, гетерозиготна за геном гемофілії вийшла заміж за здорового чоловіка. Яка імовірність того, що їх дитина буде хворіти на гемофілію?

5 Чоловік, що має резус негативну (ген d) кров ІV групи, одружився з жінкою, що має резус позитивну (ген D) кров ІІІ групи. Батько жінки мав резус негативну кров І групи. У родині дві дитини: перша має резус негативну кров ІІІ групи, а друга – резус позитивну І групи. Судово-медична експертиза встановила, що одна дитина позшлюбна. За якими з двох пар алелів виключається батьківство?

6 У людини гемофілія успадковується як зчеплена із статевою X-хромосомою рецесивна ознака. Альбінізм обумовлений аутосомним рецесивним геном. В однієї подружньої пари, фенотипічно нормальної за цими ознаками, народився син з обома аномаліями. Яка ймовірність того, що у другого сина в цій родині також з'являться обидві аномалії водночас?

7 Глаукома дорослих успадковується кількома шляхами. Одна форма визначається домінантним аутосомним геном, друга – рецесивним також аутосомним незчепленим з попереднім геном. Яка ймовірність народження дитини з аномалією у випадку, якщо обоє батьків гетерозиготні за обома парами патологічних генів?

8 Фокстер'єри можуть бути сліпими внаслідок впливу рецесивного гена. Пара плідників із нормальним фенотипом мала сім нащадків, з яких двоє були сліпими. Встановіть генотип батьків, нормальних та сліпих цуценят.

9 Чоловік з маленькими очима (ген а) і тонкими губами (ген в) одружився з жінкою з великими очима і товстими губами. У них народився син, у якого були великі очі і товсті губи. Син, в свою чергу, одружився з жінкою, в якої були великі очі і тонкі губи. У них народилося двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчик з великими очима і тонкими губами, а дівчинка з маленькими очима і товстими губами. Визначіть генотипи всіх батьків. Великі очі і товсті губи – домінантні ознаки.

10 Потемніння зубів може визначатися двома домінантними генами, один з яких розміщений в Х-хромосомі. У сім’ї батьків з темними зубами народилася дочка і син з нормальним кольором зубів. Визначіть ймовірність народження і цій сім’ї наступної дитини теж без аномалій, якщо вдалося втсановити, що темні зуби матері обумовлені лише геном, зчепленим з Х-хромосомою, а темні зуби батька – з аутосомним геном, за яким він гетерозиготний.
Контрольна робота №2
Питання №1
1 Дайте визначення таксону. Наведіть приклади систематичних груп організмів росли і тварин.

2 На які групи поділяють бактерії за морфологічним критерієм? Дайте коротку характеристику цим групам.

3 Опишіть основні групи бактерій за типом метаболізму.

4 Намалюйте схему будови бактеріальної клітини і зробіть відповідні позначення.

5 Наведіть схему будови віріону з відповідними позначеннями. Що таке бактеріофаг?

6 У чому полягає особливість вірусу СНІДу, що зумовило загрозливий стан здоров’ю всього людства?

7 Охарактеризуйте представників царства грибів, їх морфологічну та анатомічну будову.

8 Дайте коротку характеристику всім класам грибів.

9Опишіть паразитарні форми грибів та грибів, які людина використовує в своїй господарській діяльності.

10Яким чином запобігти отруєнню шапковими грибами? На які групи поділяють гриби за отруйністю?
Питання №2
1 Дайте загальну характеристику групі водоростей. На які відділи поділяється ця група?

2 Охарактеризуйте одноклітинні водорості. Покажіть їх роль в екосистемах.

3 Охаракетризуйте багатоклітинні водорості і покажіть їх роль в екосистемах.

 1. Які рослини відносять до вищих спорових? Дайте характеристику відділу Мохоподібних (будова, класифікація, екологія, еволюція).

 2. Дайте характеристику відділам Папоротеподібних, Хвощеподібних, Плауноподібних. Покажіть їх роль у вуглеутворенні.

 3. Охарктеризуйте рослини з відділу Голонасінні (будова, класифікація, екологія, еволюція).

 4. Охарктеризуйте рослини з відділу Покритонасінні (будова, розмноження).

 5. Дайте коротку характеристику основним родинам квіткових (Хрестоцвіті, Пасльонові, Бобові, Розоцвіті, Складноцвіті, Злакові).

 6. Наведіть приклади рослин нашої місцевості, які занесені в Червону книгу.

 7. Визначіть місце рослин в сучасних екосистемах та покажіть їх космічну роль у кргообігу речовин.


Питання №3


 1. Дайте біологічну характеристику тваринам з підцарства одноклітинних. Наведіть приклади представників нашої місцевості.

 2. Покажіть особливості біології кишковопорожнинних на прикладі гідри прісноводної.

 3. Опишіть біологічні особливості трьох типів червів –плоских, круглих та кільчастих. Опишіть цикл розвитку печінкового сисуна.

 4. Молюски наших водойм – особливості біології, систематика, практичне значення. Морські молюски.

 5. Дайте загальну характеристику типу членистоногі. Клас ракоподібні, значення, представники, клас павукоподібні. Клас комахи. – значення, представники.

 6. Тип хордові. Дайте характеристику класам хрящові та кісткові риби.

 7. Охарактеризуйте земноводних фауни України. Покажіть їх роль в екосистемах.

 8. Дайте біологічну характеристику плазунам. Плазуни України. Охарактеризуйте коротко клас птахи та покажіть їх роль в екосистемах.

 9. Охарактеризуйте тварин з класу ссавці. Опишіть основні ароморфози цієї групи.

 10. Наведіть систематику ссавців нашої місцевості. Дайте окрему характеристику ряду приматів.


Задача


 1. За добу одна людина масою 60 кг при диханні потребує в середньому 430 г кисню. Одне 25-річне дерево – тополя у процесі фотосинтезу за 5 весняно-літніх місяців поглинає близько 42 кг СО2. Визначіть, скільки таких дерев зебезпечать киснем оду людину?

 2. Клітина дріжджів отримує енергію за рахунок спиртового бродіння (напишіть це рівняння реакції разом з енергетичним виходом). У скільки разів повне розщеплення глюкози ефективніше цього процесу?

 3. Процес нітрифікації проходить в два етапи:

1) NH3 + O2 → HNO2 + H2O + 632 кдж.

2) HNO2 + O2 → HNO3 + 192 кдж.

Скільки моль аміаку необхідно окислити цим бактеріям, щоб отримати енергію (70,8 АТФ) для синтезу 1 моль глюкози? Скільки моль O2 при цьому буде використано?

 1. Чому у типового мешканця наших водойм ставковика великого органами газообміну є легені і він весь час змушений періодично підніматися до поверхні за черговою порцією повітря?

 2. Чим можна пояснити, що в еволюції молюсків не виникло варіантів організмів з ходильними ногами, а серед членистоногих це основна риса в морфологічній будові?

 3. Бактерія кишкова паличка містить усього одну молекулу ДНК з молекулярною масою 2 х 109, а бактеріофаг, що паразитує в ній - також одну ДНК з молекулярною масою 3 х 107. Скільки видів білку може бути закодовано в ДНК бактерії, якщо взяти те, що типовий білок складається з 200 мономерів? У ДНК фага?

 4. Намалюйте умовний графік росту чисельності популяцій будь-якого виду з необмеженими харчовими ресурсами та оптимальними умовами існування.

 5. Чому віруси не можуть жити самостійно в зовнішньому середовищі?

 6. Яким тваринам холодніше взимку: а) великих розмірів; б) невеликих? Чому?

 7. Що собою являють клітинні оболонки рослинної, тваринної та грибної клітин?


7 Вимоги до оформлення контрольної роботи
Оформлення контрольної роботи має бути стандартним, з дотриманням загальних вимог до текстових документів. Глибина та послідовність відповідей регламентується самим питанням. Робота виконується на аркушах формату А4 у рукописному або друкованому варіанті.

На титульному аркуші зазначаються прзвище, ім’я та по батькові студента, номер академічної групи та варіант завдання.

Відповіді на питання та розв’язання задач повинні супроводжуватися посиланнями на літературу, а токож, за необхідності, схемами та малюнками. Після цитати чи посилання на літературне джерело в тексті подається порядковий номер джерела в квадратних дужках.

У кінці роботи подається список літератури за порядком її викоритсання. При цьому зазначаються: місце видання, рік видання, загальний обсяг сторінок.

Контрольна робота повинна бути надіслана на адресу університету не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Список літератури
Основна література


 1. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988.

 2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. – М.: Мир, 1990\

 3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. – К.: Вища школа, 1987

 4. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. – М.: Мир, 1993.


Додаткова література
 1. Албертс Б. И др. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 1986.


 2. Алиханян и др. Общая генетика. – М.: Высшая школа, 1985.

 3. Барнс Р. и др. Беспозвоночные. – М.: Мир, 1992.

 4. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – М.: Просвещение, 1986.

 5. Конспект лекцій з курсу «Біологія».

 6. Ламберт Д. Доисторический человек: Кембриджский путеводитель. – Л.: Недра, 1991.Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801
Процеси та апарати природоохоронних технологій” Р. 2“Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові питання з дисципліни „Урбоекологія для студентів 4-го курсу спеціальності 070801
Розділ Соціально-економічні фактори формування міського середовища
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Загальна гідрологія
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Мікропроцесорні пристрої” І виконання контрольної та самостійної робіт (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд»
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "ндр з застосуванням еом"
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “ ндр з застосуванням еом ” для студентів четвертого курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка