Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси
2.29 Mb.
НазваАбу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси
Сторінка11/19
Дата конвертації30.08.2013
Розмір2.29 Mb.
ТипДокументы
40. Камконлик даражаси
42. Бачадон бушлигини ташхис куйиш максадида киришга карши курсатма
43. Айтиб утилган хайз циклининг фазаларидан кайсиси тухумдон циклига тегишли
44. Тухумдон артерияси куйидагилардан бошланади
45. Бачадон артерияси бошланган
46. Бачадон ва ортикларни ултра товуш текшируви учун керак
47. Куйидаги патологияларнинг кайси бири хомиладорликнинг 1- ярмида кон кетишига сабаб булмайди
48. Йулдошни олдинда етиш анатомик таснифи
50. Йулдошнинг бутунлиги текширилади
52. Хомиладорларда нормал гемоглабин микдори канча
54.Куп туккан аел нечанчи тугрукдан сунг хисобланади
56. Бачадон ерилишининг хомилага таьсири
57. Йулдошнинг олдинда етишининг асосий белгиси
58. Йулдошнинг олдинда етиши /келишида/ шифокор тактикаси
59. Йулдошнинг вактидан олдин кучиши белгилари
60. Дард бошланмасдан йулдош вактидан олдин ажралса тактика канака
61. Нечепоренко буйича сийдикда нормада канча лейкоцитлар булади
63. Нечепоренко буйича сийдикда нормада канча эритроцитлар булади
4- кунАмалий машгулот- 6 соат
Интерактив усул
...
Повний зміст
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

40. Камконлик даражаси

*4та

2та

3та

6та

41. Куйидагилардан кайси бири тугрук бошлашини таъминлайди:

*эстрогенлар

прогестерон

прегнандиол

андрогенлар

42. Бачадон бушлигини ташхис куйиш максадида киришга карши курсатма:

*жинсий аъзолари яллигланиш касалликлари

ноъмалум этиологияли ациклик кон кетиш

узок кон кетиш

эндометрий полипози

43. Айтиб утилган хайз циклининг фазаларидан кайсиси тухумдон циклига тегишли:

*фолликуляр, сарик тана

фолликуляр

десквамация, пролиферация

секреция, регенерация

44. Тухумдон артерияси куйидагилардан бошланади:

*корин аортасидан ва ички енбош артериядан

сон артериясидан

сон тери ости катта венасидан

болдир артериясидан

45. Бачадон артерияси бошланган:

*ички енбош артериядан

сон артериясидан

ички уйку артериясидан

болдир артерияси бошланиш кисмидан

46. Бачадон ва ортикларни ултра товуш текшируви учун керак:

*сийдик пуфаги тула булиши

сийдик пуфаги бушатилган булиши

тозаловчи клизма килинган булиши

бачадон кирилган булиши

47. Куйидаги патологияларнинг кайси бири хомиладорликнинг 1- ярмида кон кетишига сабаб булмайди:

*йулдошнинг олдинда етиши

ирсий факторлар, зарарли одатлар

бола ташлашлар

экстрагенитал паталогиялар

48. Йулдошни олдинда етиш анатомик таснифи

*марказий, енлама, киррали

марказий, киррали

киррали, енлама

марказий, енлама

49. Нормал жойлашган йулдошнинг барвакт кучишини синфланиши

*енгил, урта, огир

прогресцияланувчи

прогресцияланувчи, енгил, урта,огир

прогрессияловчи, огир

50. Йулдошнинг бутунлиги текширилади

*сув- хаво синамаси

Альфелд усули билан

Креде-Лазаревич усули

Гентер усули

51. 30 хафталик хомиладорликдан сунг аелнинг ойлик огирлиги канчага ошади

*1,2--1,4 кг гача

5 кг гача

3 кг гача

3,5 -3 кг гача

52. Хомиладорларда нормал гемоглабин микдори канча

*110,0 г/л

100,0 г/л

90,0 г/л

120 г/л

53. Хомиладорликнинг уч ойлигигача базал температура

*37,2-37,4

37 дан паст

36,5-37,0 гача

37,5- 38,0 гача

54.Куп туккан аел нечанчи тугрукдан сунг хисобланади

*4 та

7 та

6 та

3 та

55.Чала тугилганлик белгилари

*чакалок бош суяги юмшок, тирноклари усмаган,терида шиш ,тугрук мойлари мавжуд

чакалок нафас олиши ва юрак уришининг тезлашуви

оеклари танага нисбатан кичик

ликилдоги ёпик,териси курук

56. Бачадон ерилишининг хомилага таьсири

*хомила халок булади

хомиланинг юрак уриши тезлашади

хомилада чукур гепоксия булади

хомиланинг ахволи узгармайди

57. Йулдошнинг олдинда етишининг асосий белгиси

*хомила олдинда келган кисмининг юкорида жойлашиши

хомиланинг буйлама жойлашиши

бачадон формасининг узгариши

муддатидан олдин тугрук бошланиши

58. Йулдошнинг олдинда етиши /келишида/ шифокор тактикаси

*хомиладор албатта касалхонага етказилади

факат кон кетса касалхонага еткизилади

тугишга 2-3 хафта колганда еткизилади

хомилада касаллик топилганда еткизилади

59. Йулдошнинг вактидан олдин кучиши белгилари

*бачадонда локал огрик,хомила юрак уриши узгаради,бачадон тонусда

кон кетади,бош айланади

бачадон катталашиб, юмшок булади

вактдан олдин дарди бошланади

60. Дард бошланмасдан йулдош вактидан олдин ажралса тактика канака

*кесар кесиш oперацияси кулланади

тугурук тезлаштирилади

когонок суви очилади

бемор упка суний вентиляцияси га олинади

61. Нечепоренко буйича сийдикда нормада канча лейкоцитлар булади

*4000 гача

3000гача

2000гача

1000гача

62. Аел хаетида пубертат давр качон бошланади

*иккиламчи жинсий белгилар бошланиши билан

гонодотроп гармонлар ишлаб чикариши билан

8 _18 ешда

биринчи хайз билан

63. Нечепоренко буйича сийдикда нормада канча эритроцитлар булади

*1000гача

4000гача

3000гача

2000гача

64. Киннинг IV даражадаги тозалик белгилари

*жуда куп специфик кузгатувчилар ва лейкоцитлар

жуда куп микроблар ва лейкоцитлар I-II та

лейкоцитлар куп, потоген микроблар йук

лейкоцитлар кам, эпителий хужайралар йук4- кун
Амалий машгулот- 6 соат: Экстрагенитал касалликларни ҳомиладорлик, туғруқ даврида аёллар организмига ва ҳомила ривожланишига таъсири.(Камқонлик ,юрак қон-томир,буйрак касалликлари).Гипертензив синдром.

Кўнгил айниш ва қусиш синдроми.

Интерактив усул: «Мушук копда» усули, «Сюрприз», «Иссик картошка» уйини, «Муаммоларни ечиш» методикаси.

Мустакил иш- 5 соат

Хомила тахминий вазнини хисоблаш. Леопольд-Левицкий усули ёрдамида бачадон туби баландлигини аниклаш. Ков суягининг юкори киррасидан бачадон тубигача масофани, корин айланасини сантиметр лентаси ёрдамида улчаш ва купайтмасини аниклаш.

Амалий куникма:

Рефератлар:

  1. Тугрук биомеханизмининг 4 та моменти.

  2. Тугрук биомеханизмининг клиник кечиши.

1. Машгулот утказиш жойи, жихозланиши: тугрук хона, тугрук заллари, жаррох хона, аудитория, лаборатория, УТТ кабинети; фантом, муляж, таркатма материал, амалий куникмани кадамма-кадам бажариш муолажаси, инструментлар, стетоскоп, сантиметр лентаси, чанок улчагич, кузгу, кушетка.

2. Машгулотнинг давомийлиги: 270 дакика.

3. Машгулот максадлари:

3.1 Укув максади:

- Талабаларни поликлиникада куллаш даражасида Амалий куникмаларни урганишга ёрдам бериш, физиологик тугрукка биринчи ёрдам курсатишни ургатиш.

3.2 Тарбиявий максади:

- Физиологик тугрук бошкаришда мохирона ендошишни, хар бир муолажани аник бажаришни ургатиш, тугрукни эхтиёт чора табирларини куриб бошкариш.

3.3 Ривожлантирувчи максад:

- Хар бир талабада мустакил ишлашни ривожлантириш, тугрукни бошкаришда тугри фикрлашни ургатиш.

4. Мавзуни асослаш:

Тугрикни уй шароитида тугри бошкаришни ургатиш тугрукдаги асоратларини камайтиришига ердам беради.

5. Фанлараро богликлик:

- анатомия, физиология, клиник лаборатория, биохимия, умумий терапия
6. Мавзу буйича ёритилиши лозим булган асосий саволлар:

  1. Тугрук йулларининг клиник анатомияси, хомиланинг тугрук нуктаи назаридан улчамлари

  2. Хомиланинг олдинги куриниши ва хомила бошининг олдинга эгилганлигида физиологик тугрукнинг кечиш хусусиятлари;

  3. Эрта чилла даврида аёлни шифохонага ёткизиш гартлари;

  4. З. Тугрук чакирувчи белгилар;

  5. Тугрук даврлари, давомийлиги ва кечиши;

  6. Тугрукнинг III даврини фаол бошкариш принциплари.

  7. Чакалокни биринчи бор артиб-тозалаш

7. Мавзу буйича амалий куникмалар руйхати:

7.1 Талаба билиши лозим:

- Тугрук йулларини тузулиши ва хомила параметрлари;

- Тугрук биомеханизми;

- Тугрукнинг З-чи даврини актив олиб бориш

7.2 Талаба эгаллаши лозим:

- Чанок ва хомила улчамларини аниклаш;

- Физиологик тугрукни бошкариш принципларини аниклаш;

- Хомиланинг холатини (УТТ, КТГ, допплерометрия) бахолаш;

- Тугрукдаги асоратларни олдини олишни режалаштириш;

- Лаборатория, инструмент ёрдамида текшириш натижаларини тахлил килаолиш.
7.3 Талаба бажара олиши лозим (укув кулланмасидаги амалий куникмалар иловасига каранг):

- Хомила юрак уришини эшитаолиш;

- Леопольд-Левицкий усули буйича текшириш;

- Тугрук муддатини аниклай олиш;

- Хомила вазнини аниклаш

- Бимануал куриги

8. Дарсда кулланиладиган инновацион технология усуллари:

- бахс-мунозара

- «Муамони хал килиш» уйини.

- вазиятли масала ечиш

9. Дарсда кулланиладиган назорат турлари:

- огзаки жавоб

- ёзма жавоб

- вазиятли масалаларни ечиш

- тугаётган аёлни тугругини бошкариш

-амалий куникмаларни бажарилиши лозим булган алгоритм буйича бажариш (ОСКЭ буйича).

10. Хронологик картаМашгулот боскичлари

Машгулот шакли

Давомий-лиги

270 дакика

1

Педагогнинг кириш сузи
10

2

Амалий машгулот мавзусини мухокама килиш, янги педагогик технологияларни куллаш билан (бахс-мулохаза) хамда кургазмали материалларни куллаган холда (фантомлар, муляжлар, слайдлар, аудио-видео кассеталар) талабаларнинг дастлабки билим даражасини текшириш

Сураб, тушунтириш (Илова №1)

50

3

Мухокамага якун ясаш
15

4

Талабаларга машгулотнинг амалий кисмини бажариш учун топширик бериш. Топширикларни бажариш тартиби буйича курсатмалар ва тушунтириш бериш. Мустакил курация

Чиллали аёлларни олиб бориш

35

5

Талабаларни машгулотнинг амалий кисмини укитувчи ёрдамида эгаллаши (дарслик кулланмасидаги амалий куникмалар иловасига каранг)

Тугрук тарихини урганиш, клиник-вазиятли масалалар ечиш

60

Танаффус

30


6

Тугаётган аёлни лаборатория, инструментал теширув натижаларини тахлиллаш («Муаммони хал килиш» уйини)


Клиник-лаборатория анжомлари билан ишлаш.

(Илова №2)

50

7

Талабаларнинг узлаштирган назарий билимларини ва Амалий иш натижаларини мухокама килиш, мустахкамлаш ва машгулот максадига эришилганлик даражасини хисобган олган холда гурух фаолиятини бахолаш (вазиятли масала ечиш).

Огзаки сураш, мунозара-бахс, амалий иш натижаларини текшириш (Илова №3)

30

8

Ушбу машгулот буйича укитувчининг хулосаси, хар бир талаба фаолиятини 100-баллик тизим буйича бахолаш ва эълон килиш. Кейинги дарсга тайёрланиш учун вазифа бериш (саволлар тупламига каранг)

Ахборот, мустакил тайёрланиш учун саволлар

20

9

Кутубхонада мустакил ишлаш
45

11. Кейинги мавзуга талабаларнинг мустакил тайёрланиши:
ИЛОВА№1 Аклий машк

«Камконлик» сузининг хар бир харфига суз топиш.Ким куп Суз топса мукофотлаш. Масалан: камера,андролог, метрит, ва бошкалар.

ИЛОВА №2

1. Темир элементи инсон организмида мухим ахамиятга эга. Темир элементи кон гемоглоби-нининг таркибини ташкил килиб, организмда кислород ташишни таъминлайди. Шу билан бир каторда темир: цитохром, цитохромоксидаза, сукцинатдегидрогеназа, миоглобин ва бошкалар таркибини хам ташкил килади.

Гемоглобин микдори тана вазни, инсоннинг жинси ва ёшидан келиб чикиб, танада хаммаси булиб 3-4 граммни ташкил этади. Темир моддаси алмашинувида унинг ошкозон ичакларда сурилиши асосий уринни эгаллайди. Сучка давомида хаммаси булиб овкат билан 10-20 мг темир моддаси киради. Шундан факаттина 2-2.5 мг темир сурилади.

Аёллар организмида темир элемента хомиладорлик. тугрук, лактация даврларида зарур булиб, бунга 1000-1500 мг темир элементи сарф булади.
2. Темир танкислигига олиб келиши мумкин булган сабаблар:

-давомли кон йукотпш;

-истеъмол килинадиган овкатларда темир моддаси камлиги;

-усиб- улгайиш даври;

-хомиладорлик, тутрук ва эмизиш даврларида темир элементини куп сарфланиши

-янги тугилган чакалок- танасида темир элементининг захираси камлиги ва эмизиш даврида суттаркибида хам унинг камлиги;

-инсон танасида. Айникса,болаларда гижжалар мавжудлиги;

-танадаги темир моддасшш кескин камайиб кетиши тез-тез хомиладорлик, тугиш,узок вакт эмизиш(6 ой ва ундан куп),айникса, хомиладорлик даврида эмизиш кабилардир.

Истеъмол килинадиган овкат таркибпда темир элементи камлиги ёки камконликни олдини олиш максадида хомиладор аеллар темирли дорилардан бирини кабул килмаса хомила эхтиёжи асосан она темир захираси хисобига кондирилади. Агар хомиладорликгача танада темир моддаси камайиб кетса, айникса, истеъмол килннаётган овкат таркибидаги темир элементи етарли булмаса, хомиладорликнинг нккинчи ярмида темир етишмаслигининг яширин тури ёки ошкор камконлик юзага келади.

3. Камконлик даражаси буйича учта даража фаркланади (ЖССТ-ВОЗ);

1.Камконликнинг енгил дапажа (гемоглобин микдори 91-110 г/л);

2.Камконлик уртача огирликда (гемоглобин микдори 71-90г/л) ва

З.Камконлишшг огир даражаси (гемоглобин микдори 70г/л ва ундан паст). Шу билан биргаликла камконликнинг ута огир - экстремал даражаси хам фаркланади. Кон таркибида гемоглабин микдори 50 г\л ва ундан паст.

4. В.В.Щедрунов ва бошкалар(1980) айтиши буйича камконликда танадаги темирнинг мета
боликфонд узгариши куйидаги куринишдабулади:

темир моддаси захирасининг камайиб кетнши — кон зардобидаги темир моддаси концентрациясининг пасайиши - шу бнлан трансферриннинг темир моддласи билан туйиниш коэффициентининг камайиши, кумикка кирадиган темир элементини камайиши - гемо-глабин ва эритроцитлар хосил булишининг бузилиши - кон таркибидаги гемоглобин микдори ва эритроцитлар сонининг камайиши- гематокрит сонининг камайиши - микроцитопоэз ваэритроцитлар гипохромиясидир..

5. Камконликнинг клиник ечиши

Камконликнинг клиник белгилари мавжуд темир микдорининг такчиллиги билан боглик булиб, тез чарчаш,тинка куриши, бош айланиши. юракни тез-тез уриши, нафаснинг тезлашиши, хансираш, баъзан хушдан кетиш, уйкусизлик ва бошклардан иборат. Камконликка хос белгилардан яна бири трофик узгаришлардир: уларга тери куруклашиш, овкатланиш камайиши натижасида терининг тарам – тарам булиб колиши, соч тукилиши, тирноклар синиши, мушаклар бушашишиш кабилардир. Баъзан камокнлик даражасидан катъий назар аёлларда одатда истеъмол килинмайдиган нарсаларни (бур,кесак, тупрок) истеъмол килиши кузатилади. Ошкор камконликнинг ривожланишига купинча аёлда хомиладорликкача ёки унинг биринчи уч ойлигида камконлик олди холатининг мавжудлиги сабаб булади.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Схожі:

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconАбу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси
Бухти 6-7 курс акушерлик ва гинекология кафедраси катта ассистенти Хамдамова М. Т
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси icon-
Его полное имя – Мухибб ад-дин ибн Абу-ль-Фатх ибн ‘Абд аль-Кадир ибн Салих Ибн ‘Абд ар-Рахим ибн Мухаммад аль-Хатиб
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconЛечение по Сунне: сабур (الصبر, алоэ) Передают, что Нубайх ибн Вахб сказал
Вахб сказал: Мы выехали [из Медины для совершения хаджжа] вместе с Абаном ибн ‘Усманом. Когда мы достигли Маляля, ‘Умар ибн ‘Убайдуллах...
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconАбу рейхан аль-біруні (973—1048 pp.)
Видатний арабський учений Абу Рейхан аль-Біруні народився 4 вересня 973 р в стародавній столиці Хорезму м. Кяті (нині місто Біруні...
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconАбу рейхан аль-біруні (973-1048 pp.)
Видатний арабський учений Абу Рейхан аль-Біруні народився 4 вересня 973 р в стародавній столиці Хорезму м. Кяті (нині місто Біруні...
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси icon1. Дружина Али має бути чесною і цнотливо
Дружина Али повинна усвідомити приналежність до лицарського стану, знати закони життя воїна і жити за ними
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconИгорь Владимирович Базиленко
Сунну непререкаемым авторитетом – у них есть свой сборник Хадисов – Акбар. Коран Суннитов – 114, у Шиитов – 115 (последняя глава...
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconІнтелектуальна спадщина видатного арабського мислителя абу насра аль-фарабі
Рец на: Анель Азимхан. Философское приношение Абу Насра аль-Фараби. (Приложение. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей совершенного...
Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconТугатиладиган ёхуд туман марказий кґп тармоіли касалхоналарининг бґлимларига айлантириладиган кам іувватли тиббиёт муассасалари

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро тиббиёт институти 6-7 -курс акушерлик ва гинекология кафедраси iconЫзбекистон Республикаси Олий ва Ырта махсус таълим Вазирлиги Мирзо Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий Университети

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка