Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади
356 Kb.
НазваБориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади
Сторінка1/3
Дата конвертації11.07.2014
Розмір356 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3Національна юридична академія України


імені Ярослава Мудрого

Бориславська Олена Марківна


УДК 342.25 (477)КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ


МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ


Спеціальність 12.00.02 – конституційне правоАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків – 2004Дисертація є рукописом.Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент Чушенко Віталій Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Георгіца Аурел Зиновійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедрою міжнародного права і порівняльного правознавства;

  • кандидат юридичних наук, доцент Серьогіна Світлана Григорівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри державного будівництва та місцевого самоврядування.


Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, відділ конституційного права і місцевого самоврядування (м. Київ).
Захист відбудеться 12 березня 2004 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 9 лютого 2004 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Спасибо-Фатєєва І.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Після проголошення незалежності та прийняття чинного Основного Закону нашої держави розпочався сучасний етап у становленні та розвитку якісно нового інституту конституційного права – місцевого самоврядування. Конституція України 1996 р. уперше визнала місцеве самоврядування в якості однієї з основ конституційного ладу України (ст.7), невід’ємною умовою здійснення народом влади, що йому належить (ст.5). Регламентації цього важливого конституційно-правового інституту присвячено окремий розділ (ІХ) Основного Закону. На розвиток його головних положень у 1997 р. був прийнятий Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Передбачені цими законодавчими актами правові засади місцевого самоврядування концентровано виражають сутність конституційної моделі місцевого самоврядування. На такій ґрунтовній правовій базі протягом останніх років в Україні відбувається поступовий розвиток цього інституту, який у цілому відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування. Ратифікація Хартії Верховною Радою України у 1997 р. передбачила обов’язок нашої держави щодо реалізації визначених цим документом принципів. Це зумовлює необхідність ґрунтовного теоретичного дослідження системи конституційно-правових засад місцевого самоврядування, що склалася сьогодні в Україні, її особливостей, напрямів подальших трансформацій, а також механізму реалізації.

Вдосконалення місцевого самоврядування на сучасному етапі його розвитку є важливою складовою процесу реформування системи публічної влади в Україні. Подальший розвиток місцевого самоврядування потребує прийняття низки нових законодавчих актів та внесення відповідних змін у нині діючі. Актуальність теми дисертації також зумовлена необхідністю вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення механізму реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування в ході проведення конституційно-правової реформи та потребою забезпечення системного підходу у подальшому розвитку законодавства України про місцеве самоврядування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в межах теми науково-дослідної роботи кафедри “Конституційно-правові проблеми утвердження України як суверенної, демократичної, правової та соціальної держави”, затвердженої наказом ректора університету № 1174 від 1 липня 2002 року.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування цілісної концепції конституційно-правових засад місцевого самоврядування, а також дослідження основних проблем їх реалізації. Відповідно до поставленої мети, зроблено спробу розв’язати такі наукові завдання:

  • обґрунтувати демократичний характер системи конституційно-правових засад місцевого самоврядування України;

  • запропонувати наукове визначення поняття “конституційно-правові засади місцевого самоврядування”;

  • дослідити систему конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні та провести їх класифікацію;

  • розкрити особливості процесу становлення та розвитку конституційно-правових засад місцевого самоврядування, які здійснили вплив на їхню сучасну систему;

  • проаналізувати теоретичні і практичні аспекти реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування;

  • виявити і дослідити основні проблеми реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні;

  • теоретично осмислити напрями вирішення виявлених проблем реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування;

  • сформулювати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування.

Об’єктом дисертаційного дослідження виступають суспільні відносини, що складаються в процесі реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні.

Предметом дослідження є система конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні та механізм їх реалізації.

Методологічну основу дослідження становлять сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні. Головним з них є метод системного аналізу, застосування якого дало змогу дослідити конституційно-правові засади місцевого самоврядування як певну цілісність, органічну єдність. Характер та обсяг предмета дисертаційного дослідження зумовили також потребу використання: історико-правового методу – під час дослідження процесу становлення конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні; методу логічного аналізу – при обґрунтуванні демократичного характеру конституційно-правових засад місцевого самоврядування України; методів моделювання і прогнозування – в процесі розробки рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері місцевого самоврядування. У роботі також застосовані порівняльно-правовий, формально-юридичний та метод структурно-функціонального аналізу.
  1   2   3

Схожі:

Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconКрестовська Наталя Миколаївна удк 340. 11(477): 342. 726-053. 6
Оборотов Юрій Миколайович доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconВ. Я. Тацій вступ, глави 1 (у співавт.), 13
К 65 Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconРозділ 1 конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади україни І автономної республікою крим
Теоретичні засади правового статусу автономії у складі унітарної держави
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconНародний суверенітет і конституційно-правові засоби прямої демократії
Принцип народного суверенітету знайшов своє відображення в цілому ряді конкретних засобів реалізації влади. За змістом цього прин­ципу...
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconГубрієнко Олена Миколаївна
Організаційно-правові засади державного управління в галузі електроенергетики в україні
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconВ. М. Корецького черченко ігор Леонідович удк 342. 5: 327(71) конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин канади спеціальність: 12. 00. 02 конституційне право
...
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconПравове поле та огляд системи місцевого самоврядування
Якими є конституційно-правові засади і принципи місцевого самоврядування в Україні?
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconУдк 658. 152 (477. 74) Михайлюк Олена Леонідівна
За показником інвестицій на душу населення Україна у десятки разів відстає від країн Східної Європи. Незавершеність інституційних...
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconУдк 342. 7 Олена Білоскурська
Визначено найбільш суттєві критерії класифікації обов’язків людини та громадянина, на підставі чого обґрунтована авторська класифікація...
Бориславська Олена Марківна удк 342. 25 (477) конституційно-правові засади iconРозділ І. Конституційно-правові засади виборів до автономних утворень
Поняття та види виборчих систем на виборах до автономних утворень. Виборчі системи в Автономній Республіці Крим
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка