Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

1. Національна економіка та етнічний чинник її формування
402.29 Kb.
Назва1. Національна економіка та етнічний чинник її формування
Сторінка1/4
Дата конвертації13.06.2013
Розмір402.29 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування

Національна економіка представляє собою економіку певної країни що має ознаки економічної системи та власні особливості і принципи розвитку що проявляються так:

- в економічному потенціалі даної країни

- в особливостях розвитку господарського механізму,регулювання та координація державного устрою

- особливості національно економічної політики

- традиціях

- внутрішні чинники

- галузевій системі організації та господарських комплексах економіки певної країни

- особливостях забезпечення економічної безпеки

- в місці та ролі економіки у системі світового господарства

- рівні продуктивних сил суспільства,культури,техніки направлена на формування постіндустріального суспільства.

Нац економ як єдина система виникає лише на стадії оформлення людського суспільства як НАЦІЇ.

Етнічні чинники є основним інтеграційним чинником в процесі нац. державотворення оскільки більшість країн в світі утворена на етнічній основі. У 1981 всі 164 держави були поділені на 5 груп, з яких 45 держав з єдиною нацією - групою, 62держави з однією нацією - групою. За даними ЮНЕСКО в світі існує від 4-6тис етносів, з них лише 800 вважаються націями та нараховують близько 240держав.

Не кожна етнічна група є національною хоча кожна національна група є етнічною.

2. НЕ та її основні ознаки. Принципи та методи дослідження НЕ
Національна економіка – економіка певної країни, що має ознаки економічної системи (загальне) та певні особливості і принципи розвитку (особливе), що проявляються в:

- економічний потенціал даної країни

- особливості прояву господарського механізму регулювання та координації, державному устрою

- особливостях національної економічної політики

- традиціях

- Внутрішніх чинниках розвитку

- галузевій системі організації господарства

- особливості забезпечення економічної безпеки

- місці і ролі економіки в системі світового господарства

- рівні продуктивних сил, культури і техніки, технології

Ознаки національної економіки:

 1. Єдина мета – забезпечення сталого економічного зростання суспільства

 2. Структура національної економіки та її ієрархічність

 3. Організаційно-функціональна взаємозалежність між елементами системи

 4. Наявність механізмів самозбереження ьа саморозвитку

 5. Керованість

 6. Зворотні зв’язки між елементами системи

 7. Динамічність

 8. Відкритість

 9. Цілісність

Принципи дослідження НЕ:

 1. принцип системності – НЕ розглядається як цілісний госп. комплекс.

 2. Принцип науковості

 3. Принцип діалектичної єдності – вимагає врахування загальних, специфічних і одиничних обсолив остей госп. Комплексу та тенденції його розвитку

 4. Принцип історичності

 5. Принцип динамізму і безперервності

 6. Принцип ціле покладання – будь-яке знання повинно отримуватись і використовуватись для досягнення певних цілей

 7. Принцип збалансованості

Методи НЕ:

Загальнонаукові: системний підхід, аналіз і синтез, індукція і дедукція, наукова абстракція, поєднання логічного і історичного

Спеціальні: економіко-математичне моделювання, соціально-економічний експеримент, анкетування.

3. Основні внутрішні і зовнішні чинники формування та розпаду державних утворень

Розрізняють внутр. і зовн. чинники державотворення.

Внутрішні чинники:

- Етнічна самобутність та неповторність

- Природна заданість до самореалізації та самотвердження

- Природне середовище, в якому з’являються неповторні етнічні утворення, яке частково детермінує ,а частково стимулює формування певного нац.-держ утворень.

- Неповторна мова, культура, міфи, легенди, нац. традиції

- Генетично-культурно-історичний код

Зовнішні чинники:

- Географічна ізольованість

- Рівень розвитку сусідніх держав

- Послаблення домінуючої ролі держави – метрополії

- Геополітичний компроміс країн-переможців у великих війнах

Існують також внутр. і зовн. чинники розпаду держ утворень

До зовн відносять: різку зміну природи середовища.

До внутр відносять: людський фактор.
4. Основні періоди та особливості становлення української державності

Національна господарська система України пройшла у своєму розвитку ті ж стадії, що й інші економічні системи: виникнення, формоутворення (формування власних засад відтворення) та розвитку. Проте вказані стадії були різними за тривалістю і темпами переходу з одного стану системи в інший.

Інують різні класифікації етапів розвитку української держави, але першоосновою української державності можна вважати Трипільську культуру.

 1. Стадія виникнення національної економіки України бере свій початок з часів Київської Русі. Саме в цей період йде активне формування української нації з її характерними ознаками та способами економічного буття.

 2. За часів князя Святослава Київська Русь прославилась на всю Європу як могутня військова та економічна держава: територіально визначаються кордони держави; розширюються масштаби зовнішньої торгівлі; визначаються пріоритетні напрямки геополітичної стратегії;

 3. З князюванням Володимира Київська держава починає чеканити власну монету - гривню, що визначає появу власної грошової системи.

 4. За правління Ярослава Мудрого активізувались зовнішні зв'язки з наймогутнішими країнами Європи, що було викликано політичними та економічними вигодами для Русі. Князь розробляє принципи мудрого управління та регулювання соціально-економічних процесів у державі („Руська правда").

 5. Після смерті Ярослава Мудрого розпочинається період занепаду національної господарської системи Русі. Міжусобна боротьба зробила Київську Русь вразливою і призвела до того, що українські землі майже до кінця XX ст. перебували у залежності від інших держав (Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Московщини)

 6. На досить короткий період частина українських земель виборола право на політичну та економічну самостійність - період Запорізької Січі та гетьманства. Проте влада гетьманів за привілеї та політичну і економічну владу звела нанівець усі спроби вибороти незалежність.

 7. Повна втрата економічної та політичної незалежності України розпочалась у 1918 році. У цей період у Радянській Росії відбувається перехід до формування соціалізму швидкими темпами - політика воєнного комунізму. Проте вже на початку 20-х рр. XX ст. стало зрозумілим, що політика воєнного комунізму ще більше прискорює назрівання економічної кризи. Альтернативою воєнному комунізму стала нова економічна політика (НЕП). Період НЕПу - це спроба переходу до формування відкритої економічної системи Радянської Росії та демократизації економічних відносин. Політика НЕПу у своєму первісному вигляді проіснувала приблизно шість років і спромоглась вивести країну на довоєнний рівень розвитку національної економіки.

 8. Подальший розвиток господарської системи СРСР відбувався під впливом політичних подій та ідеології, що була започаткована політикою воєнного комунізму. Проте протікали дані процеси у більш завуальованій та згладженій формі. За часів СРСР Україна мала де-юре досить значну економічну самостійність, що визначалась законодавчо конституцією СРСР. Проте де-факто, її економічні права і можливості були вплетеними у загальносоюзну стратегію економічного розвитку. Господарський комплекс СРСР представляв собою складну, багаторівневу і жорстко контрольовану закриту систему. При чому вона була побудована таким чином, щоб окремі її підсистеми (економіки співдружності радянських республік) не могли існувати самостійно без керівного центра. Нерідко така політика щодо розміщення одиниць господарського комплексу держави була непродуманою та малоефективною, проте її дієвість полягала зовсім не в досягненні високих показників економічної ефективності, а в забезпеченні ідеології єдиної могутньої держави - СРСР та в утриманні, таким чином, під контролем її складових.

 9. Реальні підвалини для формування національної економіки України були закладені в середині 80-их рр. XX ст. („горбачовська перебудова"). Це час усвідомлення того факту, що закрита економіка, позбавлена реальної об'єктивної рушійної сили приречена на загибель. За управління команди М.Горбачова було проведено ряд економічних заходів, Проте їх невідповідність базовим економічним взаємовідносинам у державі, форсованість та непродуманість наслідків реформування, інституційний вакуум, відсутність досвіду проведення економічних реформ, значний тіньовий сектор, політизація економічної системи та боротьба за політичну і економічну владу не дали змоги довести розпочаті реформи до логічного завершення.

 10. З 1989 починається розпад СРСР та становлення нових національних господарств колишніх радянських республік.

В результаті того, що Україна фактично увесь період свого існування перебувала в якості не окремої незалежної держави, а як одиниця інших країн, стадія виникнення та формоутворення як дійсної національної господарської системи з усіма вище означеними ознаками нації та національної економіки відбулись з отриманням нею незалежності у 1991 році, її економічна система до 1991 року - це синтезована залежна від інших економік форма організації та управління господарським життям. Після здобуття незалежності перед Україною постала проблема формування та розвитку власної господарської системи.

5. Прояви загального та особливого в Україні

Особливе і загальне взагалі і в національній економіці, зокрема, знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. При цьому слід зауважити, що загального без особливого не буває. Спочатку з'являється щось особливе, або новоутворення.

Прояви загального та особливого можна проілюструвати прикладами: в первісній історії людства було поширене збиральництво - людина збирала і споживала дари природи. Потім, як окремий елемент (особливість), з'являється новоутворення у вигляді першої спроби посадити рослину і виростити її. Через деякий час це новоутворення переростає в систему орного землеробства, а збиральництво стає допоміжним. Орне землеробство потребує особливого елементу - знарядь праці. З часом виробництво знарядь праці стає домінуючим - індустріальне суспільство. Інформація на всіх етапах розвитку людства відігравала вирішальну роль. Особливе значення інформація набуває в XXI столітті - процес становлення постіндустріального, а потім власне інформаційного суспільства.

Україна отримала незалежність у 1991 році за вкрай сприятливих зовнішніх умов. Серед сприятливих зовнішніх чинників здобуття незалежності України - політика керівництва Росії на чолі з Б. Єльциним, урядів інших країн, що утворились на теренах СРСР, соціалістичних країн Європи.

З того часу перед Україною постало складне завдання створити могутню процвітаючу державу, конкурентоспроможну в світовому політичному та економічному просторі, з високою якістю життя суспільства.

Після здобуття незалежності перед Україною дуже гостро стала проблема переходу на природний етап розвитку. Це, в першу чергу, стосувалось свободи в різних сферах діяльності, зокрема, до необхідності роздержавлення та приватизації власності.

1. Реформування відносин власності та формування умов для підприємницької діяльності.

Єдина форма власності - неприродний її стан.

По-перше, природні ресурси різноманітні та обмежені. По-друге, виробництво також має різні форми, види, обсяги, рівень і не може ефективно функціонувати ж єдине підприємство.

Головне те, що люди різні за своїми природними здібностями, віком та рівнем розвитку і в силу цього створюють різні види діяльності, торують різні шляхи своєї реалізації, свого самоствердження, а відтак формують різні форми власності. Ці процеси подібно до природних перебувають в безперервному русі і змаганні. Тоталітаризм унеможливив розробку солідних теоретичних напрацювань переходу на природний, незалежний та самостійний стан соціально-економічного розвитку України. Комуністичні кадри, що залишились при владі, не мали ні необхідного рівня розвитку, не мають вже й особистих якостей, яких вимагає складний перехід до сучасних суспільних відносин.

Труднощі у створенні сприятливої підприємницької атмосфери, крім всього іншого, пояснюються ще принаймні двома важливими обставинами.

По-перше, це наша етнічна своєрідність. В силу різних обставин багато етнічних українців живе за кордоном. Багато з них стали видатними людьми. Але жоден з них, наприклад, в Канаді або США не став видатним підприємцем. Та й середнього рівня досягло дуже мало підприємців у порівнянні з іншими націями.

По-друге, ринкове середовище, підприємництво, капіталізм формувався протестантським, "силовим полем". Православ'я менш утилітарно спрямоване, однак має більшу міць свого "силового поля".

2. Грошово-кредитна та фінансова політика в перехідний період в економіці України. Формування грошово-кредитної та фінансової систем України відбувалось протягом 1991-1994 рр. Метою даної реформи було створення ринкової ідеології та здійснення ринкової трансформації національної економіки, що не можливо без означених систем, а також боротьба з інфляційними процесами, що досить швидкими темпами розвивались у даний період в економіці держави. Результатом впровадження даної реформи було проведення м'якої фіскальної та монетарної політики, а також активне використання зовнішніх запозичень для подолання інфляції та вирівнювання диспропорцій в економіці.

3. Становлення ринку капіталів в Україні. Це процес формування однієї з головних конструкцій ринкової економіки. Він характеризується нагромадженням, насамперед, грошових активів, матеріальних цінностей і, у подальшому, зростанням ролі людського та інформаційного ресурсів для забезпечення процесів інтенсивного суспільного відтворення. Основними механізмами нагромадження первісного капіталу в Україні стали приватизація та корпоратизація.

4. Зміна ролі держави в господарській системі України. В СРСР панувала ідеологія тотального одержавлення усіх сфер суспільної життєдіяльності, виключної ролі держави у процесі переходу до соціалістичного ладу. Неспроможність адміністративно-командної системи до подальшого економічного розвитку, переходу до нової системи господарювання, бажання швидких та результативних змін, поради міжнародних фінансових інституцій та експертів, які фактично фінансували реформування економіки колишніх соціалістичних республік, породили нову ідеологічну парадигму для держав з перехідною економікою - мінімізацію втручання держави в економічне буття суспільства.

Теоретично було обґрунтовано, що основною метою державного втручання в економіку є здійснення політики забезпечення національної злагоди між усіма суб'єктами економічних відносин, різними верствами населення, секторами і галузями економіки, оптимальна координація економічної діяльності та процесів суспільного виробництва спільно з іншими суб'єктами регулювання економічних відносин для здійснення ринкових перетворень і формування економіки нового типу.

5. Боротьба з тіньовою економікою та корупцією.

6. Міжнародна економічна парадигма розвитку України. Після розпаду СРСР на пострадянському просторі колишніми республіками було створено ряд міждержавних та міжнародних організацій. їх формування поклало початок розвитку міжнародних відносин нових незалежних держав у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Наприклад, було сформовано такі структури, як: СНД, ЄврАзЕС, ГУУАМ, ОДКБ, ПАС, кавказьку четвірку, планується створення єдиного економічного простору (ЄЕП). Проте практика їх діяльності свідчить, що вони не спроможні у повній мірі забезпечити усю сукупність необхідних умов для розвитку національних економік як відкритих систем у світогосподарській економічній системі.
  1   2   3   4

Схожі:

1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconНаціональна економіка
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconТема національна економіка: загальне та особливе предмет та задачи курсу
Як наукова дисципліна національна економіка становить собою систематизоване вчення про закономірності становлення та функціонування...
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconКонспект лекцій з курсу „ потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconУдк 323. 1: 327. 56 Етнічний конфлікт мета чи засіб? Шелест Ганна
Надруковано: Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. 2007. №6(43)
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconНавчальний посібник 9 кл. Розділ формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст
Тема історична пам’ять – найсуттєвіший чинник формування національної свідомості
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування icon1. Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки 2Охарактеризуйте тріаду «етнос-нація-народ» з точки зору впливу на державотворення
Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconРозділ 5 Сталий розвиток та економікаприродокористування
Екологічна свідомість споживачів, як чинник формування вимог до екологічної якості товарів
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міжнародна економіка»
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування iconОпис кредитного модуля (дисципліни) пп-11 “Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)”
Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний...
1. Національна економіка та етнічний чинник її формування icon1. Праця як об’єкт вивч дисц. "Економіка працi i соц трудовi вiдн."
Формування i розвиток предмета дисципліни “Економіка працi i соц трудовi вiдн.”
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка