Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна
477.37 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна
Сторінка1/3
Дата конвертації09.10.2012
Розмір477.37 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Волкова Олена Валеріївна
Загальна характеристика роботи
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і задачі дослідження.
Об’єктом дослідження є
Методи дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів
Практичне значення одержаних результатів.
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації.
  1   2   3ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БЕЗУГЛА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 332.122:339.137.2

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

(на прикладі Полтавського регіону)
Спеціальність 08.10.01 – РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кременчуцькому державному політехнічному університеті
Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент

Семко Тетяна Вікторівна,

Кременчуцький державний політехнічний університет,

завідувач кафедри економічної теорії

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Шевченко Людмила Степанівна,

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого (м. Харків),

завідувач кафедри економічної теорії
кандидат економічних наук, доцент

Волкова Олена Валеріївна,

Науково-дослідний економічний інститут

Міністерства економіки України (м. Київ),

докторант
Провідна установа - Полтавський національний технічний

університет ім. Ю. Кондратюка

Міністерства освіти і науки України, кафедра

економічної теорії та регіональної економіки (м. Полтава).
Захист дисертації відбудеться “____ ” _____________ 2006 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції , 12, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
Автореферат розісланий “_____” ____________ 2006 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т. В. Момот
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У контексті набуття Україною статусу країни з ринковою економікою та прагнення в найближчому майбутньому вступити до СОТ одним з головних пріоритетів економічної політики є формування її конкурентоспроможності. При цьому слід враховувати, що в умовах поглиблення територіального поділу праці конкурентоспроможність країни визначають її регіони.

Конкурентні переваги в ринковому просторі мають регіони тих країн, уряд яких проводить ефективну регіональну політику, що базується на принципах територіального самоврядування, самозабезпечення, і водночас зберігає цілісність та єдність усіх ланок господарського комплексу країни. В основі формування ефективної регіональної політики, що супроводжується удосконаленням відповідної інфраструктури і правових засад, конкуренція є чинником стимулювання ефективного розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил, удосконалення економічних структур регіону, розширення асортименту й поліпшення якості продукції та послуг відповідно до сучасних вимог вітчизняного і світового ринків.

Питання соціально-економічного розвитку регіонів і формування їх конкурентоспроможності завжди були одними з найважливіших у стратегічному управлінні, їх дослідження знайшло відображення в роботах класиків: А. Сміта, М. Портера, А. Маршалла; нобелевських лауреатів: Дж. Стіглера, М. Туган-Барановського, С. Кузнєца, Й. Шумпетера; сучасних учених: Л. Шутенка, Л. Яковенко, Г. Балабанова, З. Борисенко, Л. Шевченко, А. Голикова, О. Тридіда, Г. Онищука, Г. Ковалевського, В. Пономаренка, П. Бубенка, Г. Волинського, М. Кизима, А. Ачкасова, В. Онищенка, В. Дубіщева, О. Тищенка, В. Торкатюка, С. Гермашевського, Л. Шеховцевої, Г. Пастернак-Таранушенка, Н. Гомольської, О. Волкової. Разом з тим багато теоретичних і прикладних питань з формування конкурентоспроможності регіонів, через їх багатогранність і складність, залишаються маловивченими й невирішеними, тому потребують подальшого дослідження і науково-методичного обґрунтування.

Актуальність проблематики щодо вивчення особливостей формування конкурентоспроможності регіонів України в ринкових умовах господарювання, її теоретичне та практичне значення обумовили необхідність вибору напряму дослідження, визначили тему дисертаційної роботи, її мету та задачі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана у дисертаційній роботі тема досліджень відповідає пріоритетним напрямам, визначеним в Указі Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від 25 травня 2001 року № 341/2001 і Посланні Президента України до Верховної Ради України “Про концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”; “Програмі сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Полтавській області на 2002-2004 роки”, яка була розроблена Головним управлінням економіки Полтавської обласної державної адміністрації; “Програмі соціального розвитку Кременчуцького регіону”, яка розробляється міськвиконкомом м. Кременчука; науковому напряму і тематиці досліджень кафедри економічної теорії Кременчуцького державного політехнічного університету в межах науково-дослідної теми “Аналіз складних економічних систем” (номер державної реєстрації № 012U002627), в якій автором виконана та впроваджена науково-дослідна робота “Концепція формування конкурентоспроможності регіону”, госпдоговірної науково-дослідної роботи, яка укладена із ЗАТ “Паритет” на тему “Оцінка конкурентоспроможності ЗАТ “Паритет” як суб’єкта регіональних економічних відносин” (договір № 69/05 – ЕТ).

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в науково-методичному обґрунтуванні основ формування конкурентоспроможності регіонів України шляхом застосування системного дослідження кількісних показників оцінки конкурентоспроможності на регіональному рівні й розробки структури та алгоритму програми управління процесом формування конкурентоспроможності регіону в контексті завдань державної регіональної політики.

Відповідно до зазначеної мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено наступні задачі:

  • провести теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії “конкурентоспроможність регіону”;

  • вивчити вітчизняний і світовий досвід щодо принципів, напрямів та інструментів формування конкурентоспроможності регіону;

  • дослідити конкурентоспроможність регіону в системі взаємодії регіональної економічної політики і конкурентного законодавства;

  • проаналізувати існуючі методики оцінки конкурентоспроможності на мікро-, мезо- і макрорівнях й на їх основі розробити методику комплексної оцінки конкурентоспроможності регіону, що базується на визначенні конкурентних переваг певної території;

  • дослідити вплив циклічних коливань економіки країни на конкурентоспроможність регіонів;

  • розглянути екологічний аспект формування конкурентоспроможності регіону;

  • дослідити механізм відносин у системі “держава - регіон” і форми взаємодії суб’єктів господарювання певної території у процесі формування конкурентоспроможних регіонів;

- розробити структуру та алгоритм програми управління процесом формування конкурентоспроможності регіону;

- визначити основні напрями формування конкурентоспроможності певної території та розробити структуру управління конкурентоспроможністю регіону.

Об’єктом дослідження є процес формування конкурентоспроможності на регіональному рівні.

Предмет дослідження: особливості формування конкурентоспроможності регіонів України.

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної науки, регіональної економіки, закони діалектичного пізнання дійсності, розробки науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, наукові дослідження провідних вітчизняних і закордонних учених-економістів, присвячені проблемам формування конкурентоспроможності регіону. Інформаційну базу дисертаційної роботи склала звітність Держкомстату України, Головного управління статистики в Полтавській області.

Положення і висновки дисертації спираються на Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з питань конкуренції та регіональної політики, а також аналітичні огляди, науково-методичні публікації в періодичній пресі, дані, отримані з Internet.

З метою досягнення поставленої в роботі мети та розв’язання окремих задач застосовувалися загальнонаукові й спеціальні методи, а саме: метод логіко-теоретичного узагальнення і порівняння – у процесі визначення тенденцій розвитку регіонів і точного виділення базових положень наукового дослідження; метод комплексного і системного аналізу - при вивченні сутності економічної категорії “конкурентоспроможність регіону”; прийоми порівняльного аналізу – з метою співставлення та оцінки досвіду формування конкурентоспроможності регіонів розвинутих країн світу; історичний метод – при визначенні етапів становлення конкурентного законодавства в Україні; дедуктивний метод – з метою деталізації і систематизації факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності регіону; статистичний аналіз – для вивчення, порівняння, оцінки й інтерпретації фактичних даних щодо конкурентоспроможності регіонів України, для оцінки конкурентоспроможності Полтавського регіону; метод таксономії – для інтегральної оцінки конкурентоспроможності регіонів України; метод експертних оцінок – для проведення та обробки результатів експертного опитування на тему “Формування конкурентоспроможності м. Кременчука”; системний підхід – для характеристики системи потенціалів Полтавського регіону; графічний – для наочного відображення динаміки й структури окремих показників.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному обґрунтуванні теоретико-методичних основ формування конкурентоспроможності регіонів України, зокрема:

вперше:

розроблено методику комплексної оцінки конкурентоспроможності регіону, яка на відміну від існуючих дозволяє визначити пріоритетні галузі економіки регіону, враховує вплив виробничого, торговельного, людського, інвестиційного, інноваційного капіталу та створює науково-методичні основи для побудови структури й алгоритму програми управління процесом формування конкурентоспроможності регіону за визначеними і теоретично обґрунтованими автором напрямами: галузевий потенціал регіону, економічний цикл, соціальна сфера, зовнішньоекономічна діяльність, екологічна безпека;

удосконалено:

визначення економічної категорії “конкурентоспроможність регіону” як здатності кожної регіональної системи оперувати своїми конкурентними перевагами, на умовах самостійності й самофінансування і в межах існуючого законодавства;

структуру управління конкурентоспроможністю регіону в ринкових умовах шляхом розробки трирівневого інституційного механізму: на державному рівні – агенція регіонального конкурентного розвитку (АРКР); на регіональному рівні - регіональні комітети конкуренції (РКК); на місцевому рівні – центри конкуренції (ЦК), який дозволяє автоматизувати управління розміщенням вітчизняного й іноземного капіталу на території регіонів, що забезпечить розвиток міжрегіональної конкуренції, підвищить ефективність процесу залучення вітчизняного та іноземного капіталу в економіку регіону й позитивно вплине на формування конкурентного середовища;

дістали подальший розвиток:

обґрунтування та узгодження механізму реалізації регіональної економічної політики і конкурентного законодавства з метою формування конкурентоспроможності регіонів;

дослідження особливостей формування кластерних об’єднань на території регіону, що дало змогу розробити структуру машинобудівного кластера в Полтавському регіоні й визначити етапи формування кластерів у межах певної території.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення, які захищаються в дисертації, доведені до рівня конкретних практичних пропозицій і рекомендацій, створюють об'єктивну основу для подальшого розвитку теоретичних і прикладних проблем формування конкурентоспроможності регіону.

Результати дослідження використані в процесі реалізації регіональної політики і конкурентного законодавства на рівні окремого регіону з метою підвищення ефективності використання регіоном власних конкурентних переваг; удосконалення виробничої, інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств (акти впровадження від Кременчуцької філії ВАТ “Полтаваобленерго” (лист № 14/ХІІ–21 від 23.12.04), Дніпровського металургійного комбінату (лист № 05/1-19 від 28.01.05), ЗАТ “Українсько-бельгійського спільного підприємства “Фобос” (лист № 73 від 14.03.05), ДП Кременчуцького заводу металоконструкцій ЗАТ «Промтехмонтаж-1» (лист № 21 від 8.02.06), ХК “АвтоКрАЗ” (лист № 114/2 від 21.06.06)). Алгоритм поданої в дисертаційній роботі “Програми управління процесом формування конкурентоспроможності Полтавського регіону” використано Головним управлінням економіки Полтавської обласної державної адміністрації при складанні “Програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Полтавській області на 2002-2004 роки” (лист № 6 – 7 / 779 від 15.04.05), міськвиконкомом м. Кременчука при розробці “Програми соціального розвитку Кременчуцького регіону”, “Довгострокової програми залучення інвестицій у розвиток економіки міста до 2007 року”, “Стратегічного плану розвитку територіальної громади м. Кременчука на період 2004 – 2010 роки” (лист №01-12/594 від 10.08.06). Пропозиції щодо формування конкурентоспроможності Полтавського регіону за рахунок створення на його території машинобудівного кластера використані фінансово-економічним відділом Крюківського вагонобудівного заводу при формуванні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (лист № 2 від 31.05.06) і фінансово-економічним управлінням АТ «Укртатнафта» (лист № 57/4 від 12.04.06).

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес, застосовано в наукових дослідженнях кафедри економічної теорії Кременчуцького державного політехнічного університету, що підтверджується внутрішніми актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації і виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовуються. Всі результати наукового дослідження мають цілком самостійний характер.

Апробація результатів дисертації. Основні результати проведених досліджень доповідалися і були схвалені на науково-практичних конференціях “Управління організацією: регіональні аспекти” (м. Київ, 2002 р.), “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи” (м. Львів, 2003 р.), “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), “Управління розвитком соціально-економічних систем: стан, проблеми, перспективи” (м. Полтава, 2004 р.), “Облік контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 2004 р.), “Наука і освіта - 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), “Проблеми планування інноваційної діяльності та реалізації інноваційної стратегії в сучасних умовах” (м. Кременчук, 2004 р.), “Инвестиционная поддержка инновационной деятельности предприятия (м. Сімферополь, 2004 р.), регіональна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів (м. Кременчук, 2004 р.), “Організаційно-економічні та фінансові механізми мобілізації резервів промислових підприємств при трансформації економіки” (м. Кременчук, 2005 р.), “Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ” (м. Кременчук, 2006 р.).
  1   2   3

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
...
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconХарківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України (м. Харків)
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconХарківська національна академія міського господарства
Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Захист відбудеться 2007 р о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 в Харківській національній академії міського...
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо
Місцезнаходження. Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Революції, 12, 61002
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconХарківська національна академія міського господарства
Збірник текстів І завдань для організації практичної роботи з дисципліни іноземна мова
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconХарківська національна академія міського господарства
Робота виконана в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «хаі» Міністерства освіти І науки України
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту та індивідуального семестрового завдання
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства безугла вікторія олександрівна iconХарківська національна академія міського господарства давискіба катерина володимирівна
Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка