Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка»
0.51 Mb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка»
Сторінка1/3
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Сумський державний університет

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ

3136 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи

з дисципліни

«Міжнародна економіка»
для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

2011
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Міжнародна економіка" / укладач О. П. Скрипніченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 51 с.
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ

ЗМІСТ
с.

Вступ………………………………………………………4

1 Загальні методичні вказівки……………………………6

2 Зміст дисципліни……………………………………..…8

3 Контроль знань студентів……………………..…...….49

Список літератури…………………………….……...….54

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Економіка підприємства».

Предметом вивчення «Міжнародної економіки» є система зв'язків національних економік різних країн на основі поділу праці.

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у майбутніх студентів системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародної економіки (МЕ) для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення курсу студентами:

 • розуміти сутність МЕ, їх значення і еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

 • засвоїти понятійний апарат, що застосовується у світовій господарській практиці;

 • знати форми МЕ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;

 • використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв'язків.

Після вивчення матеріалу дисципліни студент повинен вміти:

 • розраховувати емпіричні макроекономічні дані, які є результатом міжнародних економічних відносин та аналізувати результати таких відносин, розробляти пропозиції щодо поліпшення макроекономічних економічних відносин;

 • оцінювати дії уряду та інших виконавчих структур, які визначають міжнародну економічну політику та створюють умови для зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, ставити завдання та приймати рішення на підставі цих оцінок.

Особливістю організації навчального процесу є посилення ролі самостійної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни. Самостійна робота студента охоплює кілька основних напрямків.

Вивчення будь-якої навчальної дисципліни починається із засвоєння її понятійного апарату. За кожним поняттям чи категорією дисципліни стоять визначені процеси чи явища, які вивчає ця наука. Інформативними джерелами основних категорій та понять дисципліни є економічні словники й енциклопедії.

Вивчення й засвоєння теоретичного матеріалу навчальної дисципліни передбачає самостійне опрацювання студентами підручників і навчальних посібників із курсу "Міжнародна економіка".

Найбільш повними і доступними за формою викладу навчального матеріалу є такі видання:

 1. Світова економіка: підручник / А. С. Філіпенко,

О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

 1. Міжнародна економіка: навчальний посібник /

Ю.Г. Козак, Д.Г Лук'яненко., Ю.В Макогон. та ін. –

2 - ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 1. Міжнародна економіка (конспект лекцій КНЕУ) http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/614/

Результатом засвоєння теоретичного матеріалу повинне бути набуття навичок практичного застосування теоретичних знань щодо вирішення конкретних господарських ситуацій. У зв'язку з цим особливе місце у вивченні курсу "Макроекономіка" займає розв’язання задач.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Методика самостійної роботи полягає в тому, що студент самостійно вивчає теоретичний матеріал методичного посібника. Для більш глибокого засвоєння і запам'ятовування теорії необхідно скористатися конспектом лекцій та іншою додатковою літературою.

Самостійна робота студентів є необхідною складовою частиною засвоєння навчального матеріалу з дисципліни. Вона охоплює:

    • вивчення лекційного матеріалу і рекомендованої літератури;

    • самостійну підготовку до семінарських та практичних занять з дисципліни;

    • виконання індивідуальних практичних задач;

    • розв’язання вправ з курсу;

    • підготовку до іспиту з курсу.

Під час самостійної роботи студентам необхідно:

    • звернути увагу на нові терміни та поняття;

    • навчитися розв’язувати й аналізувати типові задачі за допомогою прикладів розв’язання задач;

    • вивчити і законспектувати основні формули і позначення, вміти будувати графіки.

На самостійну роботу студентів з вивчення курсу "Міжнародна економіка" виділяється 164 годин, що заплановані в програмі дисципліни. У цьому зв'язку кілька питань студенти вивчають самостійно за підручниками. Деякі практичні завдання внаслідок обмеженості часу навчальних занять не можуть бути зроблені на семінарах, тому виконуються студентами самостійно.

Розподіл навчального часу за видами занять, виходячи з календарного фонду часу, доцільно провести так, як подано у табл. 1

Таблиця 1 - Розподіл навчального часу

Усього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

180

12

4

164


2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1 Міжнародна економічна система

Предмет курсу «Міжнародна економіка». Сукупність національних економік. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку та доходом на душу населення. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.

Літ. основна: [1, с.28-48; 2, с.11-31, с.291-299; 3, с.9-25].

Додаткова літ.: [4, с.4-7, ], [6, с.3-30], [10, с. 14-23]
Основні терміни та поняття

Світове господарство, світова економіка, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини (МЕВ), транснаціональні корпорації (ТНК), промислово розвинені, індустріальні країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою, країни першого, другого, третього світу, країни — експортери нафти, нові індустріальні країни, найменш розвинені країни, країни з низьким доходом (low-income countries), країни з середнім доходом (middle-income countries), країни з високим доходом (high-income countries), інтернаціоналізація, транснаціоналізація, суспільний поділ праці, міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація.

Запитання для самоконтролю

1 Чим відрізняється світове господарство від світової економіки?

2 У чому відмінність міжнародної економіки від міжнародних економічних відносин?

3 Дайте характеристику транснаціональній корпорації?

4 Які критерії розподілу країн світу на групи?

5 Які підгрупи в групі країн, що розвиваються ви знаєте?

6 З якою метою Міжнародний валютний фонд розподіляє країни за рівнем доходу?

7 У чому проявляється інтернаціоналізація світової економіки?

8 Чому транснаціональні компанії стають двигунами інтернаціоналізації?

9 Які три функціональні види суспільного поділу праці Ви знаєте?

10 Які три види міжнародної спеціалізації виробництва Ви можете назвати?
Тести

1 Феномен міжнародної економічної діяльності виникає там і тоді, де і коли має місце перетинання кордонів митних територій такими реальними об'єктами, як:

 1. товари та послуги;

 2. сировинні ресурси та капітали;

 3. люди.

 4. правильно а);

 5. правильно а), б);

 6. правильно а), б), с).

2 Світове господарство це:

 1. сукупність взаємозв’язаних міжнародним обміном національних господарств;

 2. сукупність національних економік;

 3. комплекс економічних відносин між окремими країнами;

г) інтеграційні угруповання країн.

3 Промислово розвинуті країни це:

 1. країни першого світу;

 2. країни, що розвиваються;

 3. країни центру;

 4. країни експортери нафти.

4 Знайдіть неправильну відповідь. Інтернаціоналізація господарського життя означає:

 1. зростання взаємозалежності економік різних країн;

 2. розвиток інтеграційних процесів;

 3. інтенсивний перехід цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу;

 4. розвиток транспортних мереж.

5 Міжнародний поділ праці:

 1. синонім міжнародній спеціалізації;

 2. суперечить міжнародній спеціалізації;

 3. доповнює міжнародну спеціалізацію;

 4. несумісний із міжнародною спеціалізацією.


Задача

Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

а) за рівнем доходів;

б) за рівнем зовнішньої заборгованості.

Групи за рівнем доходів

Краї-на

ВНП на душу населе-ння, дол., 2007 р.

ВНП, млн, дол., 2007 р.

Екс-порт, млн, дол., 2007 р.

Зовні-шній борг, млн, дол., 2007 р.

Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНП

Укра-їна

2550

118445

49840

69040

42

Оман

11120

27887

23100

5297

18

США

46040

13886472

1148000

12250000

-

Ізраїль

21900

157065

50370

89950

-

Групи за рівнем доходу

< 995 дол. США

Низький рівень доходів

996 дол. США < GNI < 3945 дол. США

Нижче середнього рівня доходів

3946 дол. США < GNI < 12195 дол. США

Вище середнього рівня доходів

> 12196 дол. США

З високим рівнем доходів

Групи за рівнем заборгованості

Борг/ВНП > 50 %

Борг/Експорт > 275 %


Поточна вартість обслуговування зовнішнього боргу/ВНП > 80% (для країн з високим та середнім рівнем заборгованості).

Високий рівень заборгованості, якщо перші два показники перевищують граничні межі.

Середній рівень заборгованості, якщо один або два останні показники перевищують 60%, але не перевищують граничну межу.

Низький рівень заборгованості, якщо перші два показники менше граничних значень.

ТЕМА 2 Міжнародна економічна діяльність

Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародної економічної діяльності. Рівні міжнародної економічної діяльності. Принципи міжнародної економічної діяльності. Основні суб’єкти міжнародної економічної діяльності. Середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.

Літ. основна: [1, с.67-87; 3, с.20-25].

Додаткова літ.: -

Основні терміни та поняття

Міжнародна економічна діяльність, постіндустріалізація, глобалізація, регіоналізація, лібералізація, протекціонізм, суверенітет, суб’єкти міжнародної економічної діяльності, об’єкти міжнародної економічної діяльності, біосфера, ноосфера, антропосфера, техносфера, міжнародна політика, зовнішня політика, міжнаціональні органи регулювання міжнародних економічних відносин наднаціональні органи регулювання міжнародних економічних відносин.
Запитання для самоконтролю

1 Які тенденції розвитку міжнародної економічної діяльності Ви знаєте?

2 Охарактеризуйте основні форми міжнародної економічної діяльності?

3 Які характерні особливості різних форм міжнародної економічної діяльності?

4 Визначте рівні міжнародної економічної діяльності?

5 Наведіть поняття наддержавного рівня міжнародної економічної діяльності?

6 Визначте різницю між загальними принципами і специфічними принципами розвитку міжнародної економічної діяльності?

7 Хто є основними суб’єктами міжнародної економічної діяльності в Україні?

8 Дайте визначення об’єктів міжнародної економічної діяльності?

9 Опишіть внутрішнє і зовнішнє середовище міжнародної економічної діяльності?

10 Охарактеризуйте економічне середовище міжнародної економічної діяльності.
Тести

1 Світове господарство набрало сучасного вигляду і являє собою:

 1. регіональний економічний організм;

 2. державний економічний організм;

 3. глобальний економічний організм;

 4. світову економіку.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг
Етодичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальностей „Економіка підприємства”, „Облік і аудит”...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення курсу та організації самостійної роботи з дисципліни «Політологія» / укладач О. С лозовицький. – Суми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / укладач Н. О....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови (англійської )»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови (англійської...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм навчання спеціальності 050100 «Економіка підприємства»
Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «нАрИСна геометріЯ»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія» / укладач В. С. Запорожченко. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Загальна
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Загальна фізика”. Частина “Електрика” /Укладачі: О. В....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови" для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з англійської мови” / укладачі: Г. В. Чуланова, Н. В. Руденко....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка