Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна
466.55 Kb.
НазваІмені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна
Сторінка1/4
Дата конвертації28.10.2012
Розмір466.55 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Базилюк Ярослава Борисівна
Провідна установа
Автореферат розіслано 26 грудня 2006 року.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і задачі дослідження.
Об’єктом дослідження
Методи дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів
Отримало подальший розвиток
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ГУРОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

УДК 339.9:331.522.4
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

І МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН

Спеціальність 08.05.01 – світове господарство

і міжнародні економічні відносини

ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ

äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ

êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ íàóê

КИЇВ 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Поручник Анатолій Михайлович,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

завідувач кафедри міжнародної економіки

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук

Сіденко Світлана Володимирівна,

Інститут світової економіки і міжнародних відносин

НАН України, провідний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації

кандидат економічних наук, доцент

Базилюк Ярослава Борисівна,

Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач сектору зовнішньоекономічної стратегії відділу економічної і соціальної стратегії

Провідна установа:

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин, м. Київ

Захист відбудеться 30 січня 2007р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.06 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49–Г, ауд. 601.

Автореферат розіслано 26 грудня 2006 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, доцент Л.Л.Антонюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Світова економіка на сучасному етапі переживає процеси фундаментальної трансформації, які знаходять свій прояв, з одного боку, у поглибленні інтернаціоналізації виробництва та обміну, соціалізації економіки, зростанні взаємозалежності країн та їхній регіональній інтеграції, формуванні глобальної регуляторної системи, утвердженні міжнародних універсальних стандартів життя, а, з другого, – у посиленні асиметрії глобального розвитку, загостренні суперечностей між державами за монопольне володіння економічними ресурсами та конкурентної боротьби на міжнародних ринках. Це обумовлено як існуючою нерівномірністю нагромадження капіталу в різних точках світового господарства, так і формуванням якісно нових конкурентних умов діяльності суб’єктів господарювання на інтернаціо–нальному рівні та зміною ієрархії факторів міжнародної конкурентоспроможності національних економік. Як свідчить досвід високорозвинутих країн світу, упродовж другої половини ХХ ст. традиційні джерела їхньої національної могутності – розмір території країни, її природні ресурси, чисельність населення, військовий потенціал, рівень економічного розвитку та геостратегічні переваги – поступово втрачали свою “виключність” у забезпеченні високого конкурентного статусу національних економік, натомість на перший план висувалися такі фактори, як наявність потужного інноваційного потенціалу держав, швидкість опанування ними науково–технологічною моделлю економічного розвитку, а також якість людського ресурсу та умови його відтворення.

Не випадково, що у країновому рейтингу глобальної конкурентоспроможності провідні позиції займають ті держави, які досягли високих показників людського розвитку на основі, насамперед, крупномасштабних інвестицій в людський капітал та інтелектуальне “насичення” масових професій. Це забезпечує країнам, по–перше, зростання продуктивності праці в різних сферах народного господарства; по–друге, нарощення інтелектуального потенціалу та стійкі темпи економічного зростання; по–третє, перманентну модернізацію структури економіки відповідно до змін кон’юнктури на світових ринках.

Найбільш повно умови та фактори міжнародної конкурентоспроможності національних економік, процеси формування глобального конкурентного середовища та диверсифікації методів конкурентної боротьби країн на світових ринках, розроблено у працях зарубіжних вчених: С.Агабекова, Г.Азоєва, Т.Бентлі, Р.Вернона, Е.Віотті, М.Гальвановського, Г.Грубера, Ч.Джонсона, М.Енрайта, С.Ємельянова, П.Зав’ялова, В.Жуковської, Р.Кантера, В.Коллонтая, С.Коуена, П.Кругмана, В.Леонтьєва, Ф.Ліста, А.Маршалла, В.Марцинкевича, Дж.Мура, Б.Нейблаффа, М.Познера, М.Портера, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, І.Спиридонова, С.Уінтера, І.Трофімової, Р.Флоріди, А.Шуваєва, Й.Шумпетера, Ф.Хайєка, Г.Хамела, О.Юданова та ін.

Що стосується України, то проблеми конкурентоспроможності її економіки досліджуються в контексті міжнародної економічної діяльності нашої держави та пошуку нею шляхів ефективної інтеграції в систему світового господарства у працях таких вітчизняних вчених, як: А.Аблов, В.Андрійчук, Л.Антонюк, Я.Базилюк, М.Беззуб’як, О.Білорус, В.Будкін, І.Бураковський, Л.Гальперіна, А.Гальчинський, В.Геєць, Б.Губський, М.Дудченко, Я.Жаліло, Г.Климко, А.Колот, А.Кредісов, Д.Лук’я–ненко, Ю.Макогон, Ю.Мацейко, С.Мочерний, О.Мозговий, В.Новицький, О.Новікова, Є.Панченко, Ю.Пахомов, А.Поручник, О.Рогач, В.Рокоча, А.Румянцев, Є.Савельєв, В.Савчук, В.Сіденко, С.Сіденко, А.Філіпенко, Т.Циганкова, О.Шнипко, О.Шнирков, І.Школа та ін. В їх роботах розкриваються класичні та новітні теорії конкуренто–спроможності, характеризується сучасне глобальне конкурентне середовище та його вплив на модифікацію сутності і форм конкуренції, аналізуються зарубіжні методики оцінки конкурентоспроможності суб’єктів світового ринку, а також досліджуються регіональна, інноваційна та соціальна компоненти конкурентоспроможності країн.

Разом з тим, в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників ряд аспектів даної наукової проблеми залишаються недостатньо розкритими та обґрунтованими. Так, потребує подальшого дослідження сучасна субординація факторів міжнародної конкурентоспроможності національних економік з виокремленням в їхній системі такого провідного компоненту, як людський ресурс, котрий в умовах формування постіндустріальної моделі розвитку світового господарства перетворюється на визначальний чинник забезпечення високого конкурентного статусу країн. На сьогодні відсутнє наукове визначення категорії “людський ресурс” та не розкрито його взаємозв’язок з однопорядковими категоріями. Крім того, нагальною необхідністю є оцінка сучасного стану людського ресурсу України та обґрунтування напрямів його якісного вдосконалення в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни.

Таким чином, комплексне дослідження впливу людського ресурсу на міжнародні конкурентні позиції національних економік за умов глобальних структурних трансформацій є дуже важливим як в теоретичному, так і в практичному плані, що обумовило вибір теми дисертації, її мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно плану науково–дослідних робіт кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана в рамках міжкафедральної науково–дослідної теми “Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0101U002948) факультету міжнародної економіки і менеджменту. Особисто автором в рамках дисертаційної теми підготовлено розділ “Людський ресурс як пріоритетний компонент міжнародної конкурентоспроможності країн”. Крім цього, автор брала участь у виконанні наукового дослідження “Формування високого конкурентного статусу України в умовах економічної глобалізації (номер державної реєстрації 0105U001887) на замовлення Міністерства освіти і науки України, в якій нею особисто розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності людського ресурсу України.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз на базі новітніх концепцій людського ресурсу його ролі у формуванні високого конкурентного статусу національних економік в умовах глобалізації.

Виходячи з мети дослідження, в роботі поставлено наступні конкретні задачі:

 • розкрити методологію дослідження категорії “людський ресурс”;

 • визначити субординацію факторів міжнародної конкурентоспроможності національних економік та місце людського ресурсу в їх системі;

 • розкрити залежність рейтингу міжнародної конкурентоспроможності країн від рівня інтелектуалізації їхнього національного виробництва;

 • проаналізувати вплив людського ресурсу на формування стратегічних конкурентних переваг країн;

 • оцінити сучасний стан людського ресурсу України за критеріями міжнародної конкурентоспроможності;

 • обґрунтувати основні напрями розвитку та якісного вдосконалення людського ресурсу України в контексті формування високого конкурентного статусу держави.

Об’єктом дослідження є процеси формування конкурентних переваг національних економік в умовах глобалізації.

Предметом дослідження є умови та чинники розвитку людського ресурсу національних економік та його впливу на міжнародну конкурентоспроможність країн.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на використанні принципу єдності теорії і практики, прогнозування розвитку економічних процесів на основі методу наукової абстракції, загального та часткового. Методологічною основою дисертації є історико–логічний метод (при дослідженні категорії “людський ресурс” та класифікації теорій, що розкривають його зміст, а також розкриття еволюції становлення й розвитку світової та вітчизняної наукової школи дослідження людського ресурсу: п.1.1); системно–структурний аналіз економічних процесів та явищ (при дослідженні процесів транснаціоналізації людського ресурсу на мікро–, державному, регіональному та глобальному рівнях: п.2.3); аналіз та синтез (при дослідженні сучасних форм прояву інтелектуалізації виробництва у суспільному відтворенні, з’ясуванні ролі людського ресурсу у формуванні стратегічних конкурентних переваг країн та впливу інвестицій в людський ресурс на показники інтелектуального та освітньо–кваліфікаційного рівня населення: п.1.2, 2.1, 2.2); метод кількісного та якісного порівнянь (при оцінці якісних та кількісних характеристик людського ресурсу України за міжнародними критеріями його конкурентоспроможності: п.3.1); статистичний та графічний методи (під час обробки та узагальнення статистичних даних та їх відображення у найбільш інформативній формі – таблиці, рисунки, діаграми тощо: п.1.2, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2).

Джерельною та статистичною базою роботи були монографічні дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, міжнародних організацій (ОЕСР, групи Світового банку, ПРООН, МОП), Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) та Лозанського Інституту менеджменту та розвитку (IMD), результати наукових досліджень Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова, Національного інституту стратегічних досліджень, Національного інституту проблем міжнародної безпеки, Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та ін.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає у тому, що в роботі на основі дослідження теоретичних концепцій людського ресурсу розкрито його сутність та роль у формуванні стратегічних конкурентних переваг національних економік у глобальному конкурентному середовищі, а також обґрунтовано напрями якісного вдосконалення людського ресурсу України як визначальної умови досягнення державою високого конкурентного статусу.

Нові наукові положення, отримані особисто автором, які виносяться на захист, полягають у наступному:

Вперше:

 • розкрито методологічну сутність і проведено класифікацію основних теорій та концепцій, що розкривають зміст поняття “людський ресурс” у філософсько–антропологічному, економічному, соціологічному та управлінському аспектах, і на цій основі виокремлено шість історичних етапів його дослідження з домінуючою для кожного з них теорією та визначальними критеріями: І–й етап (стародавні часи – до ХVІІ ст.) філософські концепції та вчення – переважно філософське трактування ролі людини у створенні багатства з превалюванням моральних цінностей у суспільній та економічній діяльності індивіда; ІІ–й етап (ХVII ст. – перша половина XVIII ст.) кількісна економіка – вартісна оцінка продуктивної функції людини; ІІІ–й етап (друга половина XVIII ст. – ХІХ ст.) класична політекономія – трактування людини та її здібностей як своєрідного основного капіталу; IV–й етап (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) неокласичні теорії – трактування ролі людини у виробничих процесах через призму морально–психологічних та біхейвіористичних мотивів трудової діяльності; V–й етап (перша половина ХХ ст.) теорії управління персоналом: теорії потреб та когнітивні теорії – особистісні риси індивідів як фактор їхньої мотивації та прийняття управлінських рішень; VІ–й етап (друга половина ХХ ст. – дотепер) теорія людського капіталу – взаємозалежність розвитку людини та продуктивності її праці, людські параметри у визначенні результативності економічних процесів;

 • доведено, що найбільш адекватно сучасний зміст і роль суб’єктивного фактора в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності країн відображає інтегративна теорія людського ресурсу, яка, на думку автора, повинна органічно поєднати такі елементи існуючих концепцій, як базові людські потреби в якості рушійних мотивів трудової активності та вплив на формування трудового менталітету працівника (теорії потреб та когнітивні теорії), природні й набуті продуктивні здібності та характеристики людини, інвестиції в людський розвиток (теорія людського капіталу) з виокремленням провідної ролі інтелектуального компоненту та здатності особистості до творчої, креативної діяльності;

 • обґрунтовано прогресивну природу інтелектуалізації виробництва у процесі відтворення суспільного продукту та формуванні ключових факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країн–лідерів світового господарства на основі зниження сировинної та енергетичної складової у вартості ВВП, домінування високо–технологічних галузей та сфери високоінтелектуальних послуг у структурі ВВП та зайнятості робочої сили, формування сектору творчої (креативної, культурної) індустрії, превалювання сфери інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) у створенні ВВП та доданої вартості у бізнес–секторі, експортної переорієнтації на високотехнологічні товари та послуги, зростання частки інтелектуальної робочої сили у структурі зайнятості та ін.

Отримало подальший розвиток:

 • факторний аналіз міжнародної конкурентоспроможності країн завдяки, по–перше, виокремленню в ієрархічній субординації факторів власне людського ресурсу, по–друге, розкриттю через призму “людського” виміру змісту тих факторів (технології, досконалість стратегій підприємств, якість бізнес–середовища, кінцеве споживання, вартість та якість життя, охорона здоров’я, вартість та характеристика робочої сили, зайнятість, освіта, суспільні цінності, чисельність науково–технічного персоналу та ін.), які прийняті за визначальні в існуючих нині методиках оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн (ВЕФ, IMD, Центру міжнародного розвитку при Гарвардському університеті та дослідницької організації “Європейський бізнес–форум”);

 • комплексна оцінка сучасного стану людського ресурсу України та факторів, що впливають на його якісні характеристики за міжнародними критеріями конкурентоспроможності. Розкрито його асиметричний характер, який визначається, з одного боку, високим освітнім та кваліфікаційно–фаховим рівнем українського населення, потужною генетичною основою для динамічного розвитку найсучасніших напрямків фундаментальної та прикладної науки та ін.; а з другого, – декваліфікацією та професійною переорієнтацією працівників, істотним погіршенням структури зайнятості та втратою кадрового потенціалу національної економіки, депопуляцією та старінням населення, високим рівнем захворюваності й інвалідизації, що є наслідком затяжної економічної кризи та негативно відбивається на конкурентоспроможності української нації;

 • обґрунтовано напрямки розвитку та якісного вдосконалення людського компоненту міжнародної конкурентоспроможності України через реалізацію Національної стратегії розвитку людського ресурсу, як умови досягнення нею високого конкурентного статусу.

Удосконалено:

– класифікацію інвестицій в людський ресурс, в якій поряд з загальновизнаними інвестиціями в освіту та підвищення кваліфікації працівників, витратами на систему охорони здоров’я та фундаментальні наукові розробки та ін. виокремлено витрати на ідеологічне виховання громадян, як необхідної передумови формування міжнародної конкурентоспроможності нації на основі консолідації нації навколо національної ідеї, виховання у громадян країни патріотизму, почуття відповідальності та гордості за свою працю й її результати.
  1   2   3   4

Схожі:

Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconІмені вадима гетьмана рожок лариса петрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана
Робота виконана на кафедрі історії економічних учень та економічної історії Київського національного економічного університету імені...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconПорядок подання та розгляду апеляцій вступників
Згідно з Положенням про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconСподарик В. М., старший викладач Кримського економічного інституту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кримського економічного інституту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», аспірант кафедри «Аудит»...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconПисаренко юлія вікторівна
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна iconВадима Гетьмана Д. В. Шараєвський, аспірант кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ефективність посередництва комерційних банків в україні: порівняльний аналіз банків з іноземним та українським капіталом
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дороніна ірина ігорівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Імені вадима гетьмана гурова юлія сергіївна icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» баторшина аділя фатехівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка