Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
62.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата конвертації28.06.2013
Розмір62.91 Kb.
ТипДокументы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТИЛІСТИКАПрограма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки спеціаліста

галузь 0101 «Педагогічна освіта»,

спеціальність 7.010102 «Початкова освіта. Іноземна мова (англійська або німецька)»


2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра іноземних мов Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к.пед.н., доц. О.А. Халабузар

Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Бердянського державного педагогічного університету 30 серпня 2012 року, протокол № 2

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Стилістика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму підготовки “7.010102 Початкова освіта. Мова і література (англійська або німецька)”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні питання сучасної лінгвістики англійської мови та літератури.

Міждисциплінарні зв’язки: Програма курсу "Стилістика іноземної мови" передбачає інтеграцію знань, здобутих студентами при вивченні дисциплін "Теоретичний курс іноземної мови", "Теорія та практика перекладу", "Історія мови", "Країнознавство", "Практичний курс іноземної мови" а також окремих аспектів фундаментально-фахових і спеціальних дисциплін підготовки майбутніх спеціалістів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. The Notion of Stylistics.

2. Stylistic Lexicology.


3. Phonetic and Graphic Expressive Means and Stylistic Devices.

4. Stylistic Semasiology


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Стилістика” є підготовка студентів до самостійного опрацювання лінгвістичних наукових джерел, аналізу власне мовних одиниць із урахуванням власне граматичних, семантико-синтаксичних і комунікативних їхніх ознак, аналізу складних мовних процесів.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Стилістика” є:

1) актуалізація і конкретизація знань, набутих при вивченні іноземної мови шляхом прагматичного опанування прикладного змісту стилістики;

2) формування базових знань і вмінь, необхідних для свідомого опанування змісту дисципліни «Стилістика іноземної мови»;

3) формування теоретичного базису та практичного досвіду щодо засад стилістики іноземної мови;

4) опанування системним світоглядом щодо граматичних, семантико-синтаксичних і комунікативних ознак мовних одиниць;

5) підвищення інтересу, намірів, спрямованості і схильностей до професійної діяльності;
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

імена та праці визначних вітчизняних та зарубіжних мовознавців, що активно працювали у галузі мовознавства;

- основні фонетичні, морфологічні, синтаксичні одиниці та категорії граматики;

- морфологічні та синтаксичні зв’язки та відношення у межах морфологічних та синтаксичних одиниць.
вміти :

 1. Визначати характер мовних зв’язків та відношень у межах морфологічних та синтаксичних одиниць;

 2. Аналізувати, конспектувати першоджерельні статті та монографії у галузі морфології, синтаксису, стилістики;

 3. Розібратися професійно у лінгвістичних проблемах


На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___72____ години/__2______ кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

The Notion of Stylistics. Phono-Graphical level. Morphological level. Sound instrumenting. Graphon. Graphical Means. Morphemic Repetition. Functional Styles. The style of official documents. The style of scientific prose. The newspaper style.


Змістовий модуль 2.

Stylistic Lexicology. Lexical Level. Word & its Semantic Structure. Neutral words. Stylistic Differentiation of the vocabulary. Lexical Stylistic Devices. Metaphor.


Metonymy.. Synecdoche. Play on Words. Irony. Epithet. Hyperbole. Understatement. Oximoron

Змістовий модуль 3.

Phonetic and Graphic Expressive Means and Stylistic Devices. Stylistic Semasiology. Lexico-semantic Stylistic Devices

Змістовий модуль 4.


Stylistic Semasiology Comunicative function. Simile is one of the most frequent and effective means of making speech expressive. The unexpected the confrontation of two objects. The expressive sounds simile.

Stylistic Syntax Syntactic Stylistic Devices Lexical Level. Word & its Semantic Structure. Stylistic Differentiation of the vocabulary.
3. Рекомендована література


Базова література:
 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (сти­листика декодирования).- Л.: Просвещение, 1981. – 256 c.

 2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. — М.: Флинта, 2002. – 256 c.

 3. Знаменская Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса. -М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 230 c.

 4. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. - Л.: Просвещение, 1979. – 150 c.

 5. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. — Киев: Вища школа, 1999.

 6. Wales K. A Dictionary of Stylistics. - London: Longman, 2001.

 7. Wright L., Hope J. Stylistics: A Practical Coursebook. - London: Routledge, 1995.

 8. Разинкина Н. М. Функциональная стилистика английского языка. -М: Высшая школа, 1989.

 9. Bradford Т. Stull. The Elements of Figurative Language. - London: Prentice Hall, 2002.Допоміжна література


 1. Виноградов С. Введение в переводоведение. - М.: ИОСОРАО. - 2001. – С.159-161.

 2. Гладуш Н.Ф. Прагматика перекладу, навч.поібник. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2007.-104 с.

 3. Дубенко О.Ю.Порівняльна стилістика англійської та української мов.Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГа, 2005. – 224с.

 4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576с.

 5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: «ЗТС», 2001. – С.39-42.

 6. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студентів. — Київ: Юніверс, 2003. — 280 с.

 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Вища школа, 1986. – 154с.

 8. Кунин А.В. Фразеология современного английского язьїка. - М.: Междунар. отношения, 1972.

 9. Лановик 3. Художній переклад як проблема компаративістики // Літературознавча компаративістика. — Тернопіль, 2002. — С. 256—271.

 10. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. — Тернопіль, 2002. — С. 272—309.

 11. Максимов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького тексту для студентів факультету перекладачів. - К.: Ленвіт, 2010. – 175с.

 12. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — Київ: Дніпро, 2006.  — С. 5-38.

 13. Слепович В.С.Курс переводаюTranslation Course/ В.С.Слепович. – Мн.: «Тетра-системс». – 2002. – 272с.

 14. Alan V. Deardorff Deardorff's Glossary of International Economics. 21 Dec, 2001 http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

 15. McDowell Josh and Stewart. The Bible. Here's Life Publishers ' INC. San Bernardino. California, 1983.

 16. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. - London and New York. Routledge, 1993. – 34p

 17. Hoey Michael. Patterns of Lexis in Text. - Oxford: Ox.University Press, 1991. – 64 p.

6. Alan V. Deardorff Deardorff's Glossary of International Economics. 21 Dec, 2001 http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

7. McDowell Josh and Stewart. The Bible. Here's Life Publishers ' INC. San Bernardino. California, 1983.

8. Draper J. W. The Theory of translation in the 18.Century.

9. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. - London and New York. Routledge, 1993.

10. Hoey Michael. Patterns of Lexis in Text. - Oxford: Ox.University Press, 1991.

11. Nida E. Componental Analysis of Meaning. - The Hague - Paris: Moton, 1975.

Ukrainian-English Transliteration Table. 22 March, 2002. http://www.rada.kiev.ua/translit.

СЛОВНИКИ ТА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Англо-український словник. Склав М.І.Балла. Т.т.1,2. -  Київ: Вид-во "Освіта". 1996.

 2. Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров А.С. Англо-русский юридический словарь. - Москва: Изд-во "Русский язык", Издательская фирма "Рея", 1993.

 3. Англо-український фразеологічний словник. Склав К.Т.Баранцев. Київ: Вид-во "Радянська школа", 1969.

 4. Бендзар Б., Бобинець С. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур. - Ужгород, вид-во "Закарпаття", 2000.

 5. Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. Иностранные имена и названия в русском тексте. Справочник, 3 изд., М., 1985

 6. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. - Київ-Кременчук, 1999

 7. А.В.Кунин Англо-русский фразеологический словарь. Издание третье, т.т.1-2, "Советская энциклопедия", М., 1967. Издание четвертое, "Русский язык", М., 1984

 8. Литературные аллюзии, образы и цитаты в английском языке. Справочное пособие. Составитель Клюкина Т.П. Москва: Высшие курсы иностранных языков МИД СССР, 1990.

 9. И.А.Уолш, В.П.Берков Русско-английский словарь крылатых слов. "Русский язык", М., 1985.

 10. M.Benson, E.Benson, R.Ilson The BBI Combinatory Dictionary of English. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. Изд-во "Русский язык", Москва. 1990.


 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.


 2. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, контрольні роботи, опитування.Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління та департаменти освіти І науки Київської та...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління, департаменти освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 №410, з метою підтримки...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Відповідно до підпункту 35 пункту 4 Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка