Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас»
364.68 Kb.
НазваУроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас»
Сторінка1/4
Дата конвертації04.09.2013
Розмір364.68 Kb.
ТипУрок
Зміст
Мета навчальна
Мета розвиваюча
Мета виховна
Тип уроку
2. Пояснення нового матеріалу
3.Творче моделювання
4.Пояснення вчителя
5. Творча робота
1.Творче моделювання.
2.Мовна гра «Коректор».
3.Розподільний диктант з творчим завданням
V. Систематизація й узагальнення знань
Мета розвиваюча
Тип уроку
1. Бесіда за питаннями
2. Перевірка домашньої вправи
2. Колективне опрацювання таблиці «Ознаки речень і словосполучень»
3. Творча робота
4.Колективне опрацювання таблиці «Види речень за метою висловлювання»
5. Пояснення вчителя
...
Повний зміст
  1   2   3   4


На допомогу вчителю.

Розробка уроків з теми

«Синтаксис. Пунктуація. 5 клас»
Укладач:

вчитель української мови та літератури

Порох Інна Сергіївна

Спеціаліст ІІ категорії


До читачів

Посібник «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» створено на допомогу вчителю української мови.

Посібник складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Українська мова 5-12 класи» за редакцією О.Біляєва, Н.Бондаренко, Л.Паламар та підручником для 5 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за редакцією Н.Бондаренко, А.Ярмолюк .

У ньому подається розробка уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація», на вивчення якої відводиться 11 годин.

Наведено різні типи уроків, різноманітні форми і методи роботи в класі, подано зразок контрольної роботи. Посібник містить творчі завдання високого рівня, і кожен учитель матиме змогу на свій розсуд скористатися ними для залучення учнів до свідомого й зацікавленого осягнення мовних багатств.

Матеріали посібника можуть використовуватися при вивченні курсу з української мови за підручником для 5 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за редакцією Н.Бондаренко, А.Ярмолюк. Тому значна кількість завдань ґрунтується на правилах і вправах, наведених у цьому підручнику. Водночас у планах-конспектах подані теоретичні відомості та добірка завдань з інших джерел, узагальнюючі таблиці, приклади художніх творів, зорієнтованих на розвиток уміння успішно здійснювати різні види мовленнєвої діяльності. Навчання мови має здійснюватися за мовною, мовленнєвою та соціокультурною змістовими лініями.

Сьогодні навчання має будуватися на компетентністній основі, зафіксованій у Державних стандартах загальної освіти, критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перед педагогом стоїть завдання виховувати дитину всебічно розвиненою, формувати громадянську компетентність учнів сучасної школи. Метою функціонально-комунікативної компетентності є формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження. Зокрема, практичне засвоєння мовних одиниць, уміння правильно, доречно використовувати їх у мовленні. Важливо збагачувати лексичний запас учнів, будувати словосполучення, речення, розуміти їхнє значення, використовувати в мовленні. При цьому накопичується матеріал для спостережень, теоретичних узагальнень, зіставлення особливостей двох контактуючих мов, для розвитку чуття мови.

Мета даної роботи – полегшення пошуку вчителем додаткового дидактичного і роздаткового матеріалів для фронтального виконання на уроках, для групових та індивідуальних завдань, для повторення і узагальнення у наступних класах теми «Синтаксис. Пунктуація»

Урок № 1
Тема: Словосполучення.

Мета навчальна: дати учням загальне уявлення про синтаксис та пунктуацію як розділи мовознавчої науки, ознайомити учнів з поняттям про словосполучення та його типи.

Мета розвиваюча: формувати в учнів загальнопізнавальні вміння виділяти їх серед інших поєднань слів, знаходити словосполученя в тексті, визначати їх тип.

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати патріотичні почуття, любов до Батьківщини.

Обладнання: підручник, схема “Типи словосполучень»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (формування мовної компетентності)
Хід уроку

І. Мотивація навчання школярів

1. Організаційний момент.

2. Психологічна настанова щодо вивчення теми «Синтаксис. Пунктуація». Ознайомлення учнів із структурою теми.

3. Оголошення теми, мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Творче спостереження над мовним матеріалом
Прочитайте і порівняйте групи слів. У якому рядку слова передають більш точніше, конкретніше значення?

1) Українська мова, рідний край, сильна любов, давня традиція.

2) Мова, край, любов, традиція.

Пригадайте що називається словосполученням.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Сьогодні ми починаємо знайомство із розділами мовознавчої науки – синтаксисом і пунктуацією.

Синтаксис вивчає словосполучення і речення, пунктуація – правила вживання розділових знаків.

2. Пояснення нового матеріалу

Словосполучення називає предмети, їх ознаки і дії точніше, конкретніше, ніж слово. Слова у словосполученні пов'язані за змістом і граматично. Словосполучення складається з двох частин: головної та залежної.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

залежне слово головне слово

Словосполучення поділяються на непоширені та поширені. Порівняйте:

чого? чого? кого?

рівень грамотності рівень грамотності населення

3.Творче моделювання.1.Утворити з поданих слів словосполучення, визначити головні і залежні слова :

(червоний) нитка, вишивати (золото), орнамент на (хустка), квіти (васильок), (дрібний) деталі, зображення (птахи), символ (Україна)

2.Перебудуйте непоширені словосполучення в поширені. З двома з них складіть речення.

Рідний край, Дніпрові пороги, звичаї козаків, плавали Дніпром, запорозька земля, сини Батьківщини.

4.Пояснення вчителя

Не кожне поєднання двох і більше слів називається словосполученням. Не є словосполученнями:

а) підмет і присудок;

б) іменник (займенник) з прийменником;

в) однорідні члени речення.

( Учні наводять приклади)

Словосполучення поділяються на кілька типів залежно від того, якою частиною мови є залежне слово:

 • іменникові ( дружня розмова, велика бібліотека);

 • дієслівні ( будувати міст, навчатися грамоти);

 • прикметникові ( білий від снігу);

 • прислівникові ( дуже весело);

 • займенникові (хтось із них).

Зверніть увагу, що головне та залежне слово у словосполученні можуть бути пов'язані за допомогою закінчень або закінчень і прийменників

5. Творча робота

Скласти словосполучення із поданими словами за схемами:

а) пісня;

б) поезія.

що?

(дієслівне)

від чого?


(прикметникове)

яка?

(іменникове)

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1.Творче моделювання.

Складіть словосполучення, даючи відповіді на запитання. Позначте головне та залежне слово в кожному словосполученні.

Вибачити (кому?), сміятися (з кого?), піклуватися (про кого?), подякувати (кому?), підготуватися (до чого?), ставитися (до кого?).

Запам'ятайте вживання цих форм в українській мові.

2.Мовна гра «Коректор».

Знайдіть помилки у словосполученнях і запишіть їх правильно:

багато святів, випікання паляниців, м’яко ступати, біла від сніга, пам'ять тисячоліттів, зошит по літературі, іти до дому, відбувається на весні.

3.Розподільний диктант з творчим завданням.

Записати сполучення слів у дві колонки: у першу – такі, що є словосполученнями, у другу – такі, які не вважаються словосполученнями.

Християнське свято, воно відзначається, квіти й трави, пекли пироги, за іконами, освячений мак, свято Маковія, готували маковійки, від нечистої сили, для охорони, хлопці й дівчата, мак використовувався.

Із словосполученнями складіть речення. Якщо можливо, об'єднайте їх у зв'язний текст.

V. Систематизація й узагальнення знань

1.Бесіда за питаннями:

 • Що називається словосполученням? Наведіть приклади.

 • Назвіть типи словосполучень.

 • Чи всі сполучення слів ми називаємо словосполученнями?

2. Оцінювання

VI. Домашнє завдання: вивчити § 9, вправа 82

Урок № 2
Тема: Речення

Мета навчальна: ознайомити учнів з поняттям речення та його видами за метою висловлювання.

Мета розвиваюча: формувати в учнів вміння правильно будувати і доречно використовувати різні види речень в усному та писемному мовленні.

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рідного слова.

Обладнання: підручник, таблиці « Ознаки речень і словосполучень», «Види речень за метою висловлювання»

Тип уроку: комбінований (формування мовної компетентності)
Хід уроку

І. Мотивація навчання школярів

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда за питаннями:

 • Що називається словосполученням? Наведіть приклади.

 • Назвіть типи словосполучень.

- Які сполучення слів не є словосполученнями?

2. Перевірка домашньої вправи

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитайте групи слів. Назвіть групу слів, словосполучень і речень. У якому рядку слова об'єднані граматично і передають певне повідомлення?

1) Розуміємо, слово, завдяки, література, писемність, пісня, людина.

2) Велике почуття, краса слова, сонячний промінь, весняний струмок, джерело культури.

3) За допомогою мови творяться великі діла на землі.

2. Колективне опрацювання таблиці «Ознаки речень і словосполучень»


Ознаки

Словосполучення

Речення

1. Особливості будови

складається з головного та залежного слова

має граматичну основу

2. Значення

більш точно, ніж слово, називає предмети і дії

виражає повідомлення, питання, спонукання

3. Призначення

є будівельним матеріалом для речень

призначене для спілкування людей

4. Інтонація

не має, бо поза реченням не вживається

інтонація вказує на завершеність речення


3. Творча робота

Складіть речення із поданими словосполученнями, підкресліть в них граматичну основу.

Червона калина, український народ, рідна земля.

4.Колективне опрацювання таблиці «Види речень за метою висловлювання»

Вид речення за метою висловлювання


Про що йдеться у реченніПрикладиРозповідне

Про когось чи щось розповідається або щось описується

Був чудовий серпневий ранок (М. Коцюбинський).


Питальне


Містить запитання

З чого починається любов до рідного краю? (Є.Гуцало)


Спонукальне

Виражається спонукання до дії (наказ, прохання, побажання, порада)

От побігати б тут по широкому полю

(М. Коцюбинський).5. Пояснення вчителя

Розповідні, питальні й спонукальні речення можуть вимовлятися з підсиленою, напруженою інтонацією, що вказує на виявлення сильного почуття: радості чи суму, захоплення, здивування тощо. У цьому випадку речення стають окличними. Порівняйте:

От побігати б тут по широкому полю.

От побігати б тут по широкому полю!

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1.Творче конструювання

Перебудуйте розповідні речення так, щоб вони стали

а) спонукальними;

б) питальними.

Стежка до хати заросла.

Зрання на сході розлилась жовта мла.

Конвалія росте здебільшого в лісах.

2. Творчі завдання

1.Побудуйте різні види речень за метою висловлювання, якщо можливо, поєднайте їх за змістом.

а) фольклор;

б) народна казка;

в) прислів'я та приказки.

2.Написати твір-мініатюру на тему «Мій рідний край», використовуючи різні види речень за метою висловлювання.

V. Систематизація й узагальнення знань

1 Слово вчителя

Отже, речення становить собою єдине граматичне і смислове ціле та призначене для спілкування людей. За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. Кожне речення може стати окличним за умови, що буде вимовлене з підсиленою, напруженою інтонацією.

2. Оцінювання

VI. Домашнє завдання: вивчити §11, вправа 96
Урок № 3
Тема: Порядок слів у реченні.

Мета навчальна: ознайомити учнів із поняттями логічний наголос, «нове» та «відоме» в реченні.

Мета розвиваюча: формувати вміння в учнів правильно об'єднувати речення в текст.

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов та повагу до рідного слова.

Обладнання: підручник

Тип уроку: комбінований (формування мовної та мовленнєвої компетентності)
Хід уроку

І. Мотивація навчання школярів

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда за питаннями:

- Що називається реченням?

- Чим речення відрізняється від словосполучення?

- Які види речень за метою висловлювання вам відомі?

- Які речення називаються окличними?

2. Перевірка домашньої вправи

Завдання №1

Записати речення, визначити його вид за метою висловлювання та за емоційним забарвленням.

Любіть книгу і нехай вона супроводжує вас у житті.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 1.Творче спостереження над мовним матеріалом

І.Прочитайте текст, дотримуючись правильної інтонації. Визначте його тему. Запропонуйте заголовок.

Рідна мова – то неоціненне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. У рідному слові народ усвідомлює себе як творчу силу. Слово рідної мови – могутній засіб передачі історичного, культурного, морального, естетичного, побутового досвіду народу. Рідне слово – то невичерпне, животворне і невмируще джерело…

Віками український народ творив це багатство… У кожному слові рідної мови – не тільки звукове позначення явища, події, речі, а й найтонші відтінки почуттів і переживань.( В.Сухомлинський)

ІІ. Перечитайте другий абзац. На які слова в реченнях падає логічний наголос? У якій частині речення вони стоять – на початку чи в кінці?

2. Пояснення вчителя

У кожному реченні є найважливіше слово (словосполучення), на якому ми зосереджуємо увагу, тобто на нього падає логічний наголос. У письмовому тексті таке слово найчастіше знаходиться в кінці речення, в усному мовленні виділяється за допомогою інтонації, голосу.

Отже, послідовність думки в писемному мовленні найчастіше визначається порядком слів. Простежимо як це відбувається на прикладі поданого тексту.

Слова можуть мати кілька значень. Цю їх властивість називають багатозначністю. Багатозначність закладена в самій природі слова…

Перше речення починається зі слова слова, воно задає тему розповіді. Назвемо це слово «відомим»(В). Логічним наголосом у цьому реченні виділяється словосполучення кілька значень. Воно є «новим»(Н), про нього детальніше треба розказати далі. Тому почнемо друге речення словосполученням цю властивість, тепер воно стало в реченні «відомим», а «новим» - багатозначністю. Значить, далі потрібно сказати про багатозначність. Третє речення почнемо з «відомого» - багатозначність, а новим у ньому стане словосполучення в природі слова. Схематично це можна позначити так:

В (слова) …Н (кілька значень) .В ( цю властивість) … Н (багатозначністю) В ( багатозначність) … Н (в природі слова)

3. Творче спостереження над текстом з елементами аналізу

Записати текст, визначити в ньому «відоме» та «нове».

Вкривається багрянцем клен. Він стоїть на узліссі замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтень. Жовтень безжально зірве осінню красу зажуреного клена, оголить його.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Творчі завдання

1. Продовжити текст, виділити в ньому «нове» та «відоме»

Мово рідна! Вона безконечна, могутня, глибока як море…

2.Напишіть твір-мініатюру на тему «Українська мова – мова Української держави». Визначте у тексті «нове» та «відоме».

V. Систематизація й узагальнення знань

1. Бесіда за питаннями:

 • Що називається логічним наголосом?

 • Як визначається послідовність думок в писемному мовленні?

 • Що називається «новим» та «відомим» у реченні?

2. Оцінювання

VI. Домашнє завдання: вивчити §12, вправа 115
Урок № 4
  1   2   3   4

Схожі:

Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconСинтаксис. Пунктуація І варіант
Позначте рядок, у якому в словосполученнях правильно визначено головне і залежне слова
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconСинтаксис. Пунктуація
Словосполучення — це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних частин мови, із яких одне слово є голов­ним,...
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconУроку для учнів 5 класів з розділу «Синтаксис і Пунктуація»
Дозвольте привітати Вас із таким гарним Святом Нового року! Міцного здоров’я Вам, успіхів, добра, злагоди і сонячного щастя! Нехай...
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconУроків з теми «М. Вороний. Євшан-зілля»
Цикл уроків з теми «М. Вороний. Євшан-зілля» для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником Гуйваюк...
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconУроків з теми «Дієприслівник»
Цикл уроків з теми «Дієприслівник» для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником Ворон А. Українська...
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconУроків світової літератури за творчістю Б. Брехта 11 клас Учитель Бабій І. П. Методичні рекомендації
На вивчення цієї теми відводиться за Програмою 3 години, які можна розподілити наступним чином
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconУроків з теми «Іван Котляревський»
Цикл уроків з теми «Іван Котляревський» для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання за підручником М. М....
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconІноземна (українська) мова (за професійним спрямуванням) Модуль Синтаксис. Просте та складне речення
Синтаксис. Простое и сложное предложение. Повторение и систематизация изученного материала
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» icon11 клас світова література Із літератури першої половини ХХ ст
Він творив свої вірші без розділових знаків, бо вважав, що «знаки пунктуації не мають значення, бо справжня пунктуація – ритм і паузи...
Уроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» iconРозклад уроків на ІІ семестр 2011 2012 н року 1 клас 2 клас

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка