Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки "Економіка І підприємництво"
322.87 Kb.
НазваРобоча програма курсу для студентів напряму підготовки "Економіка І підприємництво"
Сторінка1/3
Дата конвертації30.06.2013
Розмір322.87 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Доповнено

відповідно до КМСОНП

Київський національний торговельно-економічний

університет

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор КНТЕУ

А.А. Мазаракі

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА

курсу для студентів напряму підготовки

"Економіка і підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

професійного спрямування 6.050106 "Облік і аудит"

спеціалізації 6.05010601 "Облік і аудит у

підприємництві"

Київ 2006

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ

заборонено

Укладачі: Н.С. Барабані, канд. екон. наук, доц., Г.О. Кравченко, канд. екон. наук, доц.

Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контролю 18 січня 2006 р., протокол № 10 та на методичній раді обліково-фінансового факультету 18 січня 2006 р., протокол № 1.

Рецензенти: Є.В. Мних, д-р екон. наук, проф.,

М.О. Никонович, канд. екон. наук, доц.

Навчальна програма

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА

курсу для студентів напряму підготовки

"Економіка і підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

професійного спрямування 6.050106 "Облік і аудит"

спеціалізації 6.05010601 "Облік і аудиту підприємництві"

Укладачі: БАРАБАНІ Наталія Степанівна,

КРАВЧЕНКО Ганна Олександрівна

Редактор В.А. Складанна

Комп'ютерна верстка О.А. Шаль


Підп. до друку 31.01.06. Формат 60x84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 1,16. Ум. фарбо-відб. 1,28.

Обл.-вид. арк. 1,25. Тираж 50 пр. Зам. 615.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

ВСТУП

"Аналіз господарської діяльності" є однією з основних складових циклу дисциплін, вивчення яких спрямоване на забезпечення професійної підготовки фахівців з обліку та аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Знання, здобуті під час вивчення дисципліни "Аналіз госпо­дарської діяльності", допоможуть майбутньому фахівцю правильно оцінити стан об'єкта обліку і аудиту та стратегію його розвитку, визначити ефективність використання фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, аналітичним шляхом встановити недоліки та вказати способи їх усунення.

Робоча програма курсу "Аналіз господарської діяльності" містить розділи: мета, завдання та предмет курсу; міждисциплінарні зв'язки курсу; зміст тем курсу; структура курсу та розподіл годин за темами; тематика та зміст лекцій; тематика та зміст семінарських занять; тематика та зміст практичних занять; тематика та зміст лабораторних занять; тематика завдань для самостійної роботи студентів; контроль і критерії оцінки знань студентів; список рекомендованої літератури.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ КУРСУ
1.1. Мета курсу "Аналіз господарської діяльності".

Метою курсу є поглиблення спеціальних знань з аналізу гос­подарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності галузей національної економіки, оволодіння організацією і методологією економічного аналізу, формування уміння використовувати теоретич­ні знання у практичній діяльності, виходячи з концептуальних основ розвитку ринкової економіки.

1.2. Завдання курсу "Аналіз господарської діяльності".

Основними завданнями курсу "Аналіз господарської діяльності"

є посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань і практичних навичок здійснення аналізу господарської діяльності суб'єктів обліку і аудиту в умовах ринкової економіки.
3

1.3. Предмет курсу "Аналіз господарської діяльності". Предметом курсу є організація і методологія аналізу господарсь­кої діяльності суб'єктів обліку і аудиту в умовах ринкової економіки.

2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ
Курс "Аналіз господарської діяльності" належить до циклу профільних дисциплін для всіх економічних спеціальностей. Він пов'язаний з такими дисциплінами, як "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Маркетинг", "Менеджмент", "Статистика", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства", "Математика", "Теорія економічного аналі­зу" та ін. Викладання дисципліни "Аналіз господарської діяльності" ґрунтується на попередньому вивченні перелічених дисциплін.

Знання, отримані з курсу "Аналіз господарської діяльності", студенти використовують при вивченні таких дисциплін, як "Фінансовий аналіз"," Стратегічний аналіз", "Аудит" тощо.

3. СТРУКТУРА КУРСУ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

Дисципліна "Аналіз господарської діяльності" викладається студентам освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр" упродовж 8 семестру.

Загальний обсяг дисципліни - 162 год навчального часу, у тому числі 28 год - лекцій, 42 год - семінарських та практичних занять, 14 год - лабораторних занять, 88 год - самостійна робота студентів.

Розподіл годин за темами курсу "Аналіз господарської діяль­ності" наведено у табл. 1.


4

Таблиця 1

Розподіл годин за темами курсу


Тема

Загальний обсяг годин

У тому числі

Форма контролю

Аудиторні заняття

Самостійна робота студентів

Разом

з них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

8

2

2

-

-

6

Тестування

Тема 2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності

8

2

2

-

-

6

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності

10

2

2

-

-

8

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 4. Аналіз виробництва реалізації і собівартості продук­ції промислового підприємства

28

16

6

8

2

12

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

28

16

6

6

4

12

Тестування,

перевірка

завдань

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

24

12

4

6

2

12

Тестування,

перевірка

завдань

І модуль

Контрольна робота, тестування

Тема 7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

20

8

2

4

2

12

Тестування,

перевірка

завдань
5

Закінчення табл. 1Тема

Загальний обсяг годин

У тому числі
Аудиторні

заняття

Самостійна робота студентів

Разом

з них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

Тема 8. Аналіз виробництва і

18

6

2

2

2

12

Тестування,

собівартості продукції капі-

перевірка

тального будівництва

завдань

Тема 9. Аналіз виробництва і

18

6

2

2

2

12

Тестування,

собівартості робіт та послуг

перевірка

автомобільного транспорту

завдань

II модуль

Контрольна робота, тестування

Підсумок

162

70

28

28

14

92

Іспит4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Місце і роль аналізу господарської

діяльності в інформаційній системі управління


 1. Аналіз господарської діяльності в системі управління підприємством.

 2. Предмет, мета і завдання аналізу господарської діяльності.

 3. Види аналізу господарської діяльності.

 4. Основні принципи аналізу господарської діяльності.

 1. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах рин­кової економіки.


Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 5-11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, інтернет-ресурси

6

Тема 2. Методичне забезпечення аналЬу господарської діяльності


 1. Сутність методу аналізу господарської діяльності.

 2. Формування методики анапізу господарської діяльності.

 3. Загальний аналіз господарської діяльності.

 4. Факторні моделі в аналізі господарської діяльності.

Література

Основна: 1, 2, 3, 4.

Додаткова: 14, 15, 16, 18, 19, інтернет-ресурси.


Тема 3. Інформаційна база та організація

аналізу господарської діяльності

 1. Класифікація економічної інформації.

 2. Основні принципи формування раціональних потоків інформації.

 3. Організація аналітичного процесу з використанням ПЕОМ.

 1. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності.

Література

Основна: 1, 2, 4.

Додаткова: 5-11, 13, 14, 19, 20, 23, 25, інтернет-ресурси.
  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconКонспект лекцій з дисципліни “ економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 “Економіка І підприємництво”) Х
Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 Економіка І підприємництво) / Укл.: Скоков Б. Г., Мамонов К. А. – Харків: хнамг,...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconКафедра “податкової та бюджетної політики”
Методичні вказівки до написання курсової роботи по дисципліні “Гроші та кредит” для студентів 3 курсу галузі знань «Економіка та...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconПрограма курсу для студентів напряму підготовки "Економіка І підприємництво"
Програму розглянуто І схвалено на засіданні кафедри фінан­сового аналізу І контролю 18 січня 2008 р., протокол №10 та на засіданні...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconРобоча програма навчальної дисципліни
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни “ санітарія І гігієна” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 140101 “Готельно-ресторанна справа”)
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Санітарія І гігієна” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Семенченко Ф. Г. методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Політологія...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ Вступ до фаху” для студентів 1 курсу всіх форм навчання
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент”) харків хнамг 2007
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconУзгоджено
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної та 5...

Робоча програма курсу для студентів напряму підготовки \"Економіка І підприємництво\" iconКонспект лекцій з дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу
«Фінанси», напряму підготовки «Фінанси І кредит», спеціальності «Економіка підприємства», напряму підготовки «Економіка підприємства»;...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка