Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Організація поточного та підсумкового контролю знань
106.04 Kb.
НазваОрганізація поточного та підсумкового контролю знань
Дата конвертації02.07.2013
Розмір106.04 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Об'єктом поточного контролю знань студентів
У підсумковий контроль входять
Критерії оцінювання знань студентів
ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ письмової роботи
Варіант № 1
2. Чим визначається дійсна вартість товарів у документі «Артхашастра»?
3. Кому належить ідея матеріального і морального стимулювання праці?
5. Чи вважав Ібн-Хальдун причиною промислового прибутку нееквівалентний обмін товарів?
7. Яку сферу досліджували класики буржуазної політекономії?
9. Чи вважав Ф. Кене, що в обміні багатство не створюється і прибуток не виникає?
2.Дайте відповідь на теоретичні питання
Тематика індивідуальних творчих завдань
Екзаменаційні питання
Донецький національний університет
1. Яке з положень є принципом монетаризму?
2. Чим визначається дійсна вартість товарів у документі «Артхашастра»?
3. Яка з робіт належить Адаму Сміту?
4. Яке з положень є основним для теорії Ж.-Б. Сея?


ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного і підсумкового контролю по 50-бальній шкалі.

Задачею поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння визначеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, вмінь самостійно обробляти тексти, здібності осмислити зміст теми або розділу, вмінь привселюдно або письмово представити визначений матеріал (презентація).

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

- систематичність і активність роботи на семінарських заняттях. При контролі систематичності й активності роботи оцінюватися можуть: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність під час обговорення питань, що винесені на семінарські заняття; результати виконання експрес-контролю, складання конспекту занять, регулярне відвідування занять і т.п.

- виконання індивідуальних завдань. Оцінюються виконані студентом індивідуальні завдання, сплановані викладачем по поточному модулю.

- виконання завдань для самостійної обробки. При контролі виконання задач для самостійної обробки оцінюватися можуть: самостійна обробка тем у цілому або окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних або наукових текстів, підготовка реферативних матеріалів по публікаціях і т.п.

- виконання контрольних завдань. При виконанні контрольних завдань оцінюються теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після оволодінням визначеним модулем. Контроль проводиться у формі тестів.

Задачею підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки і взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє відношення до визначеної проблеми навчальної дисципліни і виконання індивідуально-дослідницької роботи з проблеми, що розглядається в дисципліні і т.п.

У підсумковий контроль входять: екзамен з дисципліни або наукова праця студента, виконання індивідуального творчого завдання.

Студенти зобов'язані здавати іспит у випадку одержання менш 25 балів за результатами поточного контролю. Студенти, що одержали 25 балів мають можливість не здавати іспит (оцінка при цьому виставляється відповідно інтервальної шкалі), а у випадку виконання по дисципліні індивідуальних завдань творчого рівня і представлення їх на конференцію (у випадку, якщо студент зайняв призове місце) можуть одержати додаткові бали, що ввійдуть у підсумковий контроль.

Іспит проводиться у формі усних екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові проблеми дисципліни. До складу кожного білета по іспиту входить не менш трьох питань.

Загальна підсумкова оцінка по дисципліні складається за методикою нагромадження балів за результатами поточного контролю знань і за виконання завдань, що виносяться на підсумковий контроль (табл. 1).
Таблиця 1


Поточний контроль (мах 25 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(мах 25 балів)

Загальна кількість балів

Модуль 2

Сума балів за другий модуль

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Відвідування занять

Самостійна робота

Письмова робота

8

2

10

5

25

25

25

50

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
При оцінці тестів поточного контролю і результатів роботи студентів на практичних заняттях, індивідуальної і самостійної роботи (у загальній сукупності по другому модулю необхідно набрати 1-50 балів) застосовується наступний підхід:

45 – 50 балів – “5” (А) – відмінно – відмінне виконання всіх передбачених програмою завдань лише з незначною кількістю погрішностей;

40 – 44 балів – “4” (B) – дуже добре – виконання завдань з результатом вище за середній рівень, але з незначними помилками, неточностями;

35 – 39 балів - “4” (C) – добре – у цілому робота виконана правильно з визначеною кількістю значних помилок;

30 – 34 балів – “3” (D) – задовільно – робота виконана студентом, але зі значною кількістю недоліків;

25 – 29 балів – “3” (Е) – задовільно – виконання роботи задовольняє мінімальним критеріям оцінки;

15 – 24 балів – “2” (FX) – незадовільно – потрібна підготовка для перездачі іспиту;

1 – 14 балів – “2” (F) – незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (обов'язковий повторний курс).

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ письмової роботи

ПИСЬМОВА РОБОТА
З КУРСу «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ та ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
ВАРІАНТ № 1


1. Тестове завдання:


1. У чому суть ідеї природного права Конфуція?

а). Бог лише першопричина світу, створивши суспільство, він не втручається в життя на землі

б). Природні закони підкоряються розумові й охороняються цивільними законами

в). Бог, створивши життя, регулює її розвиток і керує суспільними процесами

2. Чим визначається дійсна вартість товарів у документі «Артхашастра»?

а). Працею продавця

б). Витратами виробництва

в). Кількістю днів роботи, витрачених на виробництво товару

3. Кому належить ідея матеріального і морального стимулювання праці?

а). Аристотелю; б). Платону; в). Ксенофонту.

4. Як Хома Аквінський відносився до лихварства?

а). Негативно; б). Позитивно.

5. Чи вважав Ібн-Хальдун причиною промислового прибутку нееквівалентний обмін товарів?

а). Так;

б). Ні.

6. Чи був ранній меркантилізм системою торговельного балансу?

а). Так;

б). Ні

7. Яку сферу досліджували класики буржуазної політекономії?

а). Сферу обігу

б). Сферу виробництва

в). Сферу споживання

8. Чи було предметом дослідження класиків буржуазної політекономії багатство і способи його нагромадження?

а). Так;

б). Ні

9. Чи вважав Ф. Кене, що в обміні багатство не створюється і прибуток не виникає?

а). Так; б). Ні

10. Метод нагромадження фактів, що дозволяє виявити закономірності розвитку явища – це …...

а) метод наукової абстракції;

б) метод структурних рівнів;

в) емпіричний метод.


2.Дайте відповідь на теоретичні питання:

1.Охарактеризуйте «закон народонаселення» Т. Мальтуса.

2. Наведить характерні риси меркантилізму (5 критеріїв).


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ


 1. Концепції грошей у світовій економічній теорії.

 2. Теорії кредиту у світовому економічному аналізі.

 3. Досвід антимонопольного законодавства західних країн і його значення для України.

 4. Історія розвитку образа людини в політичній економії.

 5. Еволюція теорій конкуренції у світовому економічному аналізі.

 6. досвід приватизації в країнах Східної Європи.

 7. Еволюція теорій економічного росту (Дж. Кейнс, Р. Харрод, В. Домар).

 8. Проблема відчуження праці у світовій економічній теорії.

 9. Еволюція теорій економіки країн, що розвиваються.

 10. Концепції відсотка у світовій економічній теорії (А. Сміт, Д. Рікардо, Е. Бем-Баверк, А. Маршал, К. Маркс, Д.Б. Кларк, Дж. Кейнс, И. Шумпетер, Л. Вальрас, И. Фішер).

 11. Проблема реалізації у світовій економічній теорії.

 12. Значення досвіду реформи П. Столипіна для України.

 13. Теорія “довгих хвиль” Н. Кондратєва і сучасна економічна думка.

 14. Значення досліджень А. Чаянова для аграрних перетворень в Україні.

 15. Роль і значення реформістських концепцій у розвитку світової економічної теорії.

 16. Концепція “природного порядку” А. Сміта як основа розвитку теорій ринкової економіки.

 17. Проблема ринкової рівноваги у світовому економічному аналізі.

 18. Науково-технічна революція і теорії “індивідуального суспільства”.

 19. Еволюція теорій цінних паперів і біржі в економічному аналізі.

 20. Еволюція теорій доходів у світовому економічному аналізі.

 21. Марксизм і неокласицизм: порівняльний аналіз.

 22. Еволюція теорій власності у світовому економічному аналізі (Дж. Локк, П. Прудон, К. Маркс, А. Пігу, Р. Коуз).

 23. Економічна реформа Л. Эрхарда і значення її досвіду для України.

 24. Школа “суспільного вибору” Дж. Бьюкенена і її практичне значення.

 25. Еволюція теорій менеджменту у світовому економічному аналізі.

 26. Еволюція теорій економічного поводження у світовому економічному аналізі.

 27. Еволюція теорії податків у світовому аналізі.

 28. Розвиток еволюційної економіки: сутність, основні напрямки, значення.

 29. Розвиток економіко-математичної школи в Росії.

 30. Кейнсіанство і неолібералізм: порівняльний аналіз.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Предмет і методи дослідження історії економічних учень.

 2. Функції і значення історії економічних учень.

 3. Економічна думка Древнього світу і середньовіччя. Навчання Аристотеля.

 4. Економічний зміст і етапи розвитку меркантилізму.

 5. Загальна характеристика класичної школи політичної економії. Навчання У.Петі і П. Буагільбера.

 6. Економічне навчання фізіократів.

 7. Політична економія А. Сміта.

 8. Політична економія Д. Рікардо.

 9. Економічна думка Франції в I половині Х1Х ст. Ж.Б. Сей, Ф. Бастіа.

 10. Економічна думка Англії в I половині Х1Х ст.Т.Р. Мальтус, Дж. і Д.С. Милли.

 11. Загальна характеристика утопічного соціалізму А. Сен-Симон, Ш. Фур'є, Р. Оуэн.

 12. Система національної політичної економії в Німеччині. В. Рошер, Б. Гільдебранд, К. Кніс.

 13. «Соціальний» напрямок історичної школи. К.Бюхер. Реформізм Л.Брентано

 14. Економічні погляди В.Зомбарта і М.Вебера. Економічне навчання Ф. Ліста.

 15. Загальна характеристика і методологічні принципи маржиналізма.

 16. Попередники «маржиналістської революції» И.Тюнен, А.Курно, Г.Госен. Закони Госена.

 17. Особливості методології і теорії австрійської школи маржиналізма.

 18. Особливості методології і теорії лондонської школи маржиналізма.

 19. Кембріджська школа маржиналізма. Навчання А. Маршала й А. Пігу.

 20. Американська школа маржиналізма Д.Б. Кларк.

 21. Лозанська школа маржиналізма. Л. Вальрас і В. Парето.

 22. Особливості шведської школи маржинализма. К. Віксель. Економічні погляди Г.Каселя

 23. Розвиток неокласичного напрямку економічної думки. И.Фішер.

 24. Теорії підприємництва і прибутку И. Шумпетера, Ф. Найта,

 25. Теорії конкуренції і монополії Э. Чемберліна і Дж. Робінсон.

 26. Історичні умови формування і зміст навчання Д.М. Кейнса.

 27. Еволюція кейнсіанства в Англії. Р. Харрод, Дж. Хікс. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон.

 28. Американський варіант неокейнсіанства. Э. Хансен, Е. Домар, П. Самуельсон.

 29. Програма антициклічного регулювання економіки Э. Хансена.

 30. Історичні умови формування неолібералізма й етапи його розвитку.

 31. Лондонська школа неолібералізма: Дж.Мід.

 32. Неоавстрийская школа неолібералізма. Л. Мізес, Ф. Хайек.

 33. Фрейбурзька школа неолібералізма. В. Ойкен. Л. Эрхард.

 34. Паризька школа неолібералізма. Ж.Рюэфф, М.Аллі.

 35. Монетаризм М. Фрідмена.

 36. Неокласичне відродження і неоконсерватизм.

 37. Економічний зміст неоконсерватизма. «Економіка пропозиції». А. Лаффер. Теорія «раціональних очікувань».

 38. Загальна характеристика інституціоналізма. Методологія інституціоналізма.

 39. Ранній американський інституціоналізм. Т. Веблен. Дж. Коммонос, У. Мітчел.

 40. Теорії «індикативного планування» Ф.Перу.

 41. Теорії індустріалізма: Г. Мінз і А. Берлі; Ф. Перу, У. Ростоу, Дж. Гелбрейт, Д. Бел.

 42. Загальна характеристика неоінституціоналізма і його практичне значення.


ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО білету
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спеціальність: економічні Семестр: 2
Дисципліна: Історія економіки та економічної думки

Модуль: Історія економічних учень
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ білет

 1. Теоретичне завдання. Предмет і методи дослідження історії економічних учень.

 2. Тестове завдання.

1. Яке з положень є принципом монетаризму?

а). На стадії кризи необхідно збільшувати обсяг грошової пропозиції, стимулюючи ділову активність;

б). Темп росту кількості грошей повинний постійно складати 2 – 4% у рік незалежно від кон'юнктури.

2. Чим визначається дійсна вартість товарів у документі «Артхашастра»?

а). Працею продавця

б). Витратами виробництва

в). Кількістю днів роботи, витрачених на виробництво товару

3. Яка з робіт належить Адаму Сміту?

а). «Дослідження про природу і причини багатства народів»;

б). «Початку політичної економії і податкового обкладання»;

в). «Трактат про податки і збори».

4. Яке з положень є основним для теорії Ж.-Б. Сея?

а). Доходи – результат економії праці;

б). Праця – єдине джерело багатства;

в). Праця – основа вартості;

г). Вартість – результат взаємодії основних факторів виробництва.

5. Хто з авторів увів поняття «гранична корисність»?

а). Э. Бем-Баверк;

б). М. Госен;

в). Ф. Візер.Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії.

Протокол № від 2010 р.

Зав. кафедрою д.е.н., професор Дмириченко Л.І.
Екзаменатор к.е.н., доц. Хімченко А. М.Схожі:

Організація поточного та підсумкового контролю знань iconПорядок поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «проектне фінансування»
...
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconОрганізація поточного, модульного, підсумкового контролю знань
Модульний контроль знань студентів ґрунтується на базі результатів наступних видів роботи
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconОрганізація поточного та підсумкового контролю знань
Протягом семестру засвоєння студентами елементів навчального матеріалу контролюється для виявлення недоліків та проблем процесу засвоєння,...
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconТести для визначення базового, поточного І підсумкового контролю знань

Організація поточного та підсумкового контролю знань iconМетодичні рекомендації щодо проведення контрольних заходів
Оцінювання якості знань студентів в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного,...
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconСистема оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «теорія літератури»
За результатами різних форм контролю (поточного та підсумкового) студентам виставляють остаточні оцінки з навчальної дисципліни за...
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconРайонний методкабінет слобідко-охрімовецька зош І-ІІ ступенів
Посібник містить завдання, що дають змогу допомогти учням і вчителям у підготовці до поточного і підсумкового контролю знань з біології...
Організація поточного та підсумкового контролю знань icon1. мета, завдання курсу та очікувані результати тематичний план дисципліни
Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю (зразки тестових завдань)
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconЗасоби контролю знань студентів засоби проведення поточного контролю знань студентів
Для самоконтролю знань студентів у процесі самопідготовки у зошитах домашньої роботи пропонується підготувати до занять завдання...
Організація поточного та підсумкового контролю знань iconТест для підсумкового контролю знань по модулю
Натисненням якої комбінації клавіш можна скопіювати виділений файл у буфер обміну?
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка