Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К
245.54 Kb.
НазваПрограма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К
Дата конвертації08.07.2013
Розмір245.54 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Предмет навчальної дисципліни
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.
Система контролю знань та умови складання іспиту.
Контроль знань.
Навчально-тематичний план лекцій і практичних занять
Назва теми
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. «Індивідуалізовані риси української культури в їх історичному становленні»
Література [51, 14, 28, 75, 111, 110, 105, 121, 78, 87, 4, 97, 54 ]
Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.
1. Міфологема «Землі» та її роль в українській культурі
Література [51, 2, 110, 21, 48, 61, 62, 128, 129, 82, 86, 43, 37, 88, 106, 25, 28, 78, 125, 24, 59, 94, 46, 47, 124]
1. Роль «козацького міфу» в формуванні української національної ідентичності.
Література [50, 51, 52, 56, 58, 34, 98, 15, 93, 24, 45, 101, 39, 26, 27, 71, 72, 73, 74, 81, 38, 92, 70, 77, 120, 99, 1, 36, 114
1. Поняття «цивілізації» в суспільній та науковій думці. 2. Хрещення Русі та візантійський вплив на формування української культ
5. Вплив російської державно-культурної політики на формування української культури (XVIII-XX ст.).
Лекція 7. Типологічні ознаки культурної самототожності українця ( 2 год.)
3. Індивідуалізм і колективізм в козацькій традиції. 4. Творчість Сковороди та ідеал «мандрівного філософа».
85. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. — К.: Либідь, 1996. — 174 с.


Міністерство освіти і науки України


«Історія української культури»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Укладачі: д.політ.н. Розумний М.М.

д.філос.н. Шевченко О.К.

Київ, 2009 р.

Вступ
Дисципліна «Історія української культури» викладається на І курсі 2 семестру обсягом 72 години, з них лекцій 18 год., семінарських 18 год. (колоквіумів 4 год.), самостійна робота 36 год.

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основами сучасних підходів до історії національної культури, особливостями історичного розвитку української культури, виявити її зв’язок з соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами, навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.

Предмет навчальної дисципліни: історичний розвиток української культури.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

 • Сутність українських національно-культурних проектів;

 • Світоглядні особливості української культури та їх зв’язок з національним характером;

 • Основні етапи формування художніх стилів в українській культурі

Студент повинен вміти:

 • Ідентифікувати явища культури за їх історичною значущістю;

 • Ідентифікувати явища культури за їх національною приналежністю;

 • Ідентифікувати явища культури за їхніми стильовими особливостями та художньою вартістю;

 • Аналізувати основні тенденції розвитку культури в їх історичній ретроспективі й перспективі

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Історія української культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Етнодержавознавство», «Політична культура й ідеологія», «Історія українського мистецтва» тощо.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Історія української культури» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з __2__ модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.


Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

Поточий

 • усна відповідь — 6 балів;

 • доповнення — 3 бали;

 • письмові самостійні — 5 балів;

 • домашня письмова робота (реферат) — 10 балів;

 • підготовка до семінарів, самостійне опрацювання наукової літератури

у вигляді конспектів — 6 балів;

- колоквіум — 10 балів;

- модульна контрольна робота — 12 балів
Модульний контроль: 2 колоквіуми, 1 модульна контрольна роботи (протягом семестру).

За кожний змістовий модуль впродовж семестру:

І модуль — 55 балів; ІІ модуль — 45 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит.
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1–34 — «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35–59 — «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60–64 — «задовільно» («достатньо») ;

65–74 — «задовільно»;

75–84 — «добре»;

85–89 — «добре» («дуже добре»);

90–100 — «відмінно».

Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100

5

відмінно

85–89

4

добре

75–84

65–74

3

задовільно

60–64

35–59

2

незадовільно

1–34


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Історія української культури».


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.

«Вступ до дисципліни»

1

Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура»

2

2

4

2

Комплексна періодизація історії української культури та української ідентичності

6

6

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. «Індивідуалізовані риси української культури в їх історичному становленні»


3

Цивілізаційні детермінанти розвитку української культури

4

4

6

4

Соціально-культурна антропологія українця

4

4

8

5

Особливості розвитку українського мистецтва

2

2

8

Всього

18

18

36

Загальний обсяг 72 год.:
Лекції18 год.

Семінари18 год.

Самостійна робота — 36 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Вступ до дисципліни
Тема 1. Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура»
Лекція 1. Становлення нації та його культурний зміст ( 2 год.)

 1. Еволюція уявлень про культуру. Створення символічних систем та «культурних об’єктів» як зміст культурного процесу. Примордіалістські та політичні моделі «нації».

 2. Сучасний «конструктивізм» в розумінні феномену націй. Корелятивність понять «нація» та «національна держава». Національна культура як процес формування та закріплення національної ідентичності за допомогою культурних артефактів.


Семінарське заняття 1. ( 2 год.)

1. Поняття і суть національної культури.

2. Основні елементи, необхідні для оформлення національної культури.

3. Співвідношення між державністю, ідентичністю і культурою.
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

1.Дайте основне визначення поняття «культура» та її складових (символічні системи, культурні артефакти).

 1. Охарактеризуйте різницю між «примордіалістською» та «політичною» моделлю нації.

 2. Обґрунтуйте взаємозв’язок між сучасним «конструктивізмом» в розумінні «нації» та роллю «культури» в її формуванні в рамках «національної держави».

 3. Дайте інтегральне визначення поняття «національної культури» та наведіть приклади стосовно типів європейських національних культур


Література [12, 18, 44, 108, 69, 97, 13, 9, 32, 68, 30, 112, 31, 67, 95, 4]
Тема 2. Комплексна періодизація історії української культури та української ідентичності
Лекція 2. Основні етапи становлення української культури ( 2 год.)
1.Креативний період (Київська Русь): державність, релігія, цивілізаційна приналежність.

2. Криза традиційної ідентичності в умовах втрати державності.

3. Конструювання модерної ідентичності: романтизм, народність, націоналізм
Семінарське заняття 2. ( 2 год.)

1.Роль династичного центру в становленні культурної спільноти Київської Русі

2.Культурна самоідентифікація українців у бездержавний період

3.Мова, історія, етнографія та їх роль у національному самоусвідомленні
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

 1. Визначте основні елементи української культури, що були закладені в часи Київської Русі.

2.Розкрийте роль історичної самосвідомості в становленні української ідентичності.

 1. Охарактеризуйте роль «мови» в українській національній самоідентифікації та дайте оцінку сучасного етапу становлення української культури в контексті «мовної проблематики».

4. Які були історичні передумови регіональних мовно-культурних відмінностей на території Україні та яким, на вашу думку, є майбутнє цих відмінностей в процесі формування цілісної української національної культури?
Література [51, 14, 28, 75, 111, 110, 105, 121, 78, 87, 4, 97, 54 ]
Лекція 3. Витоки та історичні умови формування традиційної української культури ( 2 год.)

 1. Міфологізовані історичні конструкції походження українців. Індоєвропейські витоки загальнослов’янського культурно-історичного коду та індоарійські міфи про походження українців.

 2. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.


 3. Українське козацтво як культурний феномен.

 4. Народовська концепція походження і призначення української нації.


Колоквіум 1. Інтегральні символи української культури ( 2 год.)

1. Міфологема «Землі» та її роль в українській культурі


2. Поняття «Народу» в усвідомленні культурної і соціальної спільності

3. Утопічні моделі України як «землі обітованної» в історії української культури

4. Роль символу «Соборності» в українській культурі
Завдання для самостійної роботи. ( 2 год.)

 1. Проаналізуйте приклади ролі фольклорно-міфологічних конструкцій в історико-культурній самоідентифікації українців на прикладі творів українського мистецтва, зокрема на традиціях міфопоетичної школи українського кінематографа (О.Довженко, С.Параджанов, Ю.Іллєнко, Ю.Осика).

 2. Сформулюйте вашу особисту думку про роль українського козацтва у формуванні української національної ідентичності. Що з «козацької ідеї» заслуговує, на вашу думку, на збереження, а що є застарілим та гальмує подальший розвиток сучасної української національної ідентичності?

 3. Як ви розумієте принцип «народності» в культурі та мистецтві? Які альтернативи псевдонародним «шароварним» зразкам, з вашої точки зору можна запропонувати в ситуації сьогодення?

 4. Охарактеризуйте роль та функції поняття «народу» в багатонаціональній країні. Висловіть вашу думку стосовно сучасного наповнення поняття «українського народу» та її співвідношення з поняттям «народ України» в контексті формування української національної ідентичності за сучасних умов.


Література [51, 2, 110, 21, 48, 61, 62, 128, 129, 82, 86, 43, 37, 88, 106, 25, 28, 78, 125, 24, 59, 94, 46, 47, 124]
Лекція 4. Українська культурна ідентичність періоду Модерну (2 год.)

 1. Самоусвідомлення представників «козацької нації» та його культурний зміст.

 2. Образ України у творах романтиків XIX ст.

 3. Національно-визвольна боротьба та її героїчний пафос.

 4. Квазінаціональне культурне будівництво в умовах СРСР.


Семінарське заняття 3. ( 2 год.)

1. Роль «козацького міфу» в формуванні української національної ідентичності.


2. Месіансько-утопічні аспекти ідеології Кирило-Мефодіївського братства та їх культурні передумови

3. Формування українського культурного простору в умовах Австро-Угорської та Російської імперій.

4. Українська культура в контексті «радянської багатонаціональної культури»
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

 1. Проаналізуйте спільні риси та відмінності між «культурою запорізького козацтва» та проектом формування «козацької нації».

 2. Розкрийте специфіку «українського націоналізму» в контексті історії націоналістичних рухів. Які його складові (державні, історико-культурні, утопічно-месіанські тощо) на вашу думку складають його основу?

3. Охарактеризуйте позитивні та негативні аспекти досвіду українізації 1920-1930-х рр.

4. Чим відрізнялося становище українців у Австро-Угорщині від їх статусу в Російській імперії та які найбільш вагомі результати їх культурної діяльності увійшли в «золотий фонд» загальної української культури?

5. В чому полягала роль та місце української «діаспорної» культури ХХ століття в історії української культури. Перелічіть найбільш знакові та впливові постаті цієї культури.
Література [50, 51, 52, 56, 58, 34, 98, 15, 93, 24, 45, 101, 39, 26, 27, 71, 72, 73, 74, 81, 38, 92, 70, 77, 120, 99, 1, 36, 114]
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Індивідуалізовані риси української культури в їх історичному становленні
Тема 3. Цивілізаційні детермінанти розвитку української культури
Лекція 5. Проблема цивілізаційної приналежності української культури ( 2 год.)

1. Поняття «цивілізації» в суспільній та науковій думці.

2. Хрещення Русі та візантійський вплив на формування української культури.

3. Західноєвропейські впливи в історії української культури.

4. Татарський та турецький впливи на український побут і національний характер.

5. Вплив російської державно-культурної політики на формування української культури (XVIII-XX ст.).Семінарське заняття 4. ( 2 год.)

1. Цивілізаційний підхід до культурного самовизначення, його суть, переваги і недоліки

2. Внесок українців у державницьку та культурну спадщину Російської імперії

3.»Європейська ідентичність» українців та сучасний проект евроінтеграції
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

 1. Які світоглядні домінанти української культури відображають, на вашу думку, її цивілізаційну приналежність?

 2. В чому полягав феномен українсько-російської «бі-культурної» приналежності в Російській імперії та які найбільш цікаві результати було досягнуті в рамках цій подвійної ідентичності (на прикладах Квітки, Гоголя, українсько-російського живопису та музики XIX-XX ст.)

 3. Сформулюйте ваше ставлення до інтерпретації спільної українсько-російської історії у підходах сучасних науковців двох країн.

 4. Висловіть вашу думку стосовно сучасних суперечок про «цивілізаційний розкол» в Україні. В чому на вашу думку полягає природа цього розколу та які шляхи його подолання ви можете запропонувати?


Література [51, 52, 23, 123, 39, 20, 113, 109, 35, 80, 33, 119, 126, 96]
Лекція 6. Релігійні детермінанти української культури (2 год.)
1.Українська демонологія та традиційні звичаї й обряди українців.

2.Візантійська релігійна традиція в українській культурі.

3.Боротьба православ’я та католицизму як ситуація культурного вибору.

4.Російське православ’я на українських землях. Феномен української греко-католицької церкви
Колоквіум 2. Становлення національної освіти в Україні

1.Освітня система Київської Русі

2.Система освіти періоду націостановлення (XVII-XVIII ст..)

3.Емансипація та розвиток народної освіти і просвіти

4.Еволюція українського Університету

5.Зміст української освіти радянського періоду
Завдання для самостійної роботи. ( 2 год.)

 1. Охарактеризуйте роль Церкви в розвитку української освіти XIV-XVII сторіч.

 2. Висловіть вашу думку стосовно ситуації поліконфесійності та її впливу на культурний ландшафт сучасної України

 3. Розкрийте проблему розколу в православній церкві України та висловіть вашу думку щодо можливостей його подолання.

 4. Яка з церков України найбільш повно репрезентує українську національно-культурну традицію та українську національну ідентичність. Яку роль, на вашу думку, може відіграти українська греко-католицька церква в процесі збереження української національно-культурної традиції та посилення її європейських складових?


Література [49, 16, 17, 53,84, 104, 55, 79, 22, 102, 65, 57, 91, 100, 103, 122 ]
Тема 4. Соціально-культурна антропологія українця

Лекція 7. Типологічні ознаки культурної самототожності українця ( 2 год.)

1. Соціально-антропологічні типи «українця» в українській культурі.

2. Рустикальна домінанта української культури.

3. Індивідуалізм і колективізм в козацькій традиції.

4. Творчість Сковороди та ідеал «мандрівного філософа».

5. Емоційна модальність української ментальності й теорія «кордоцентризму» української культури.Семінарське заняття 5 ( 2 год.)

1. Уявлення про «національний характер» як елемент культурної ідентичності.

2. Селянство як носій культурного традиціоналізму.

3. Індивідуалізм і волюнтаризм у творчості Лесі Українки й Миколи Хвильового.
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

1. Який з соціально-антропологічних типів українців, на вашу думку, є найбільш типовим для української само ідентифікації за умов сьогодення?

2. Назвіть характерні риси української міської культури та охарактеризуйте її регіональні особливості.

3. Розкрийте сенс поняття «гендеру» та проаналізуйте гендерні стереотипи української культури (на прикладі творів О.Забужко)

4. Назвіть представників волюнтаристично-індивідуалістичної течії в українській філософії.
Література [19, 116, 121, 125, 127, 3, 8, 118, 66, 43, 90]
Лекція 8. Побутова складова української культури ( 2 год.)

1. Етнічні та історичні витоки українського побуту. Землеробська культура та її світоглядні, моральні й естетичні детермінанти.

2. Міська культура в Україні: від Київської Русі до епохи Постмодерну.

3. Регіональні відмінності організації побуту українців
Семінарське заняття 6. ( 2 год.)

1. Порівняльна характеристика трипільської, скіфської та слов’янської традицій в організації побуту.

2. Традиційна українська родина у мистецтві й літературі.

3. Міське житло і його еволюція в Україні
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

1. Розкрийте особливості харчування українців та проаналізуйте еволюцію української кухні.

2. Опишіть специфіку традиційного українського житла та розкрийте культурні традиції, які склали його основу.

3.Дайте порівняльний аналіз традиційного одягу українців з культурною символікою одягу інших слов’янських та суміжних народів (угорців, румунів).

4. Охарактеризуйте особливості побуту у вашій рідній місцевості чи регіоні.
Література [51, 64, 29, 107, 7, 85, 5, 83]
Тема 5. Особливості розвитку українського мистецтва
Лекція 9. Художні стилі в українській культурі. ( 2 год.)

1. Висока культурна традиція та естетична категорія «пафосу» в українській культурі.

2. Низька культурна традиція та естетична категорія «комічного».

3. Лицарській епос та його продовження в козацькій культурі.

4. Стилі професійної художньої творчості: українське бароко, романтизм, модернізм.
Семінарське заняття 7. ( 2 год.)

1. Козацькі думи в контексті європейської епічної традиції

2. Травестія як форма засвоєння культурної традиції (на прикладі «Енеїди» Котляревського)

3. Співвідношення «земного» і «небесного» у бароковій культурі

4. Культ минулого і культ прийдешнього в художньому самовираженні романтика і модерніста
Завдання для самостійної роботи. ( 8 год.)

1. Розкрийте ліричну складову української культури в контексті уявлень про український «національний характер» та «українську ментальність» (емоційна піднесеність, традиція кордоцентризму). Висловіть вашу думку відносно актуальності чи застарілості певних складових цієї традиції на прикладі сучасної української літературі.

2. Проаналізуйте співвідношення драматичної і комічної складових української театральної традиції

3. Розкрийте поняття «сміхової культури» (М.Бахтін), охарактеризуйте її основні символічні координати в контексті опозиції Верх/Низ та покажіть її прояви в історії та культурі України (від Запорізької Січі до Майдану-2004).

4. Проаналізуйте специфіку українського гумору, самоіронії як елементу національної культури та їх роль в національній ідентифікації українця на прикладах української літератури XIX-XX сторіч (Котляревський, Квітка-Основ’яненко, Нечуй-Левицький, С.Руданський, О.Вишня, П.Глазовий).

5. Охарактеризуйте специфіку «постмодернізму» як типу культури та проаналізуйте його прояви в українській культурі. Висловіть ваше особисте відношення до цієї традиції та її перспектив для формування нової української ідентичності.
Література [51, 6, 41, 42,11, 75, 76, 10, 63, 130, 117, 60, 89, 40, 69]
Список рекомендованої літератури:
1. Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. — Вільнюс: ИМОИ, 1990. — 240 с.

2. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991. — 212с.

3. Антонович В.Б. Три національні типи народні / В кн.: Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. — К.: Либідь, 1995. — С. 90-101.

4. Антонович Дм. Українська культура. К., 1993.

5. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. — К., 1977.

6. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. — К., 1982.

7. Асєєв Ю.С. Джерела мистецтва Київської Русі. — К., 1980.

8. Багалій Дм. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. — К.: Орій, 1992. — 472с.

9. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, Нація, Класс. Двусмысленные идентичности. М., Логос-Альтера, Ecce Homo, 2003. — 272 с.

10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М.: «Художественная литература», 1990. — 543 с.

11. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть. — К., 1981.

12. Бочковський О. Вступ до націології. — Мюнхен: УТГІ, 1991-1992. — 338с.

13. Валлерстайн И. Национальное и универсальное: возможна ли всемирная культура? // Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуація в современном мире. — Спб.: «Университетская книга», 2001. — С. 131-149

14. Вілсон Е. Українці: несподівана нація / Пер. з англ. — К.: «К.І.С.», 2004. — 552с.

15. Возняк М. Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії. — Львів, 1924.

16. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Т. 1. — К.: Оберіг, 1991. — 456с.

17. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Т. 2. — К.: Оберіг, 1991. — 448с.

18. Гердер Й.Г. Идеи к философии истории человечества. — М.: Наука, 1977. — 704с.

19. Гнатенко П.І. Український національний характер. — К.: ДОК-К, 1997. — 116с.

20. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. — К.: Критика, 2005. — 528с.

21. Гоголь Н. Взгляд на составление Малороссии // Собрание сочинений в 4-х тт. Том 4. — М., 1968.

22. Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект. — К.: Видавничий дім «Академія», 2001. — 272с.

23. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія). — Філософські нариси. — К.: Центр практичної філософії, 2001. — 236с.

24. Грабович Гр. Шевченко як міфотворець. Семантика символів у творчості поета. — К.: Радянський письменник, 1991. — 212с.

25. Грицак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. — К.: Кембридж, 1991. — 80 с.

26. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886). — К.: Критика, 2006. — 632с.

27. Грицак Я. Страсті по націоналізму. Історичні есеї. — К.: Критика, 2004. — 344с.

28. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К.: Либідь, 1991. — 400с.

29. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. — К.: Либідь, 2006. — 256с.

30. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. — М., ИДТК «Гнозис», 2003. — 288 с.

31. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — Л.: Географиздат, 1990.

32. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., Искусство, 1972. — 368 с.

33. Данилевский Н.Я. Россия и Європа. — М.: «Книга», 1991. — 574 с.

34. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI-XVII ст.. // Сучасність, 1992, №3 — С.65-74.

35. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія. — Львів-Краків-Париж: «Просвіта», 1993. — 206 с.

36. Діброва В. Проблема збереження національної тотожності за умов тоталітаризму. Досвід української літератури // Слово і час, 1991, №3. — С.15-23

37. Донцов Дм. Дух нашої давнини. — Дрогобич: Відродження, 1991. — 342с.

38. Донцов Дм. Націоналізм. — К., 2006. — 236с.

39. Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під Московським царством (1654-1876) / В кн.: Драгоманов М.П. Вибране. — К.: Либідь, 1991. — с.559-574.

40. Енциклопедія постмодернізму. — К.: Основи, 2002.

41. Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVI-XVIII ст. — К., 1983.

42. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст.. — К., 1983.

43. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. — К.: Факт, 2007. — 640с.

44. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К.: Наукова думка, 1992. — 118с.

45. Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — К.: Факт, 2001. — 160с.

46. Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. — К., 1997.

47. Залізняк Л.Л. Походження українців: між наукою та ідеологією. — К., 2008.

48. Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш (репринтне видання 1856 р.) — К.: Дніпро, 1994. — 719с.

49. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. — К., 1999.

50. Історія Русів. — К.: Дзвін, 1991. — 308с.

51. Історія української культури. Т.1-4. — К.: Наукова думка, 2001-2006.

52. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 560с.

53. Киево-Печерский Патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры. — К.: Лыбидь, 1991. — 256с.

54. Кінан Е. Російські міфи про київську спадщину // Кінан Е. Російські історичні міфи. — К.: Критика, 2001. — 16-41

55. Климов В., Колодний А., Жуковський А. та ін.. Феномен Петра Могили (Біографія. Діяльність. Позиція). — К.: Дніпро, 1996. — 270с.

56. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. — К.: Критика, 2004. — 352с.

57. Колодний А., Филипович Л. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. — 1996. —С.4-14

58. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К.: Дніпро, 1991. — 702с.

59. Корнієнко Н. Українська та російська ментальність: проекція в сучасне // Слово і час. 1991, №7. — С.3-9

60. Костенко Л.В. Маруся Чурай. Історичний роман у віршах. — К.: Веселка, 1990. — 159с.

61. Костомаров Н.И. Две русские народности. — К., 1991. — 72с.

62. Костомаров Н.И. Черты народной южнорусской истории / В кн.: Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. — К.: Лыбидь, 1990. — с.8-107.

63. Котляревський І. Енеїда. — К.: Радянська школа, 1989. — 286с.

64. Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. — К.: НІСД, 2002. — 623с.

65. Кубіліус О.А. Релігійний фактор в українсько-російських відносинах // Україна-Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин. — К.: Стилос, 2001.

66. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена від світу поезія // Хроніка 2000. Наш край, 1992-1994, вип. 2-6(8).

67. Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. — Спб.: «Владимир Даль», 2002. — 79 с.

68. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСПЩ-Пресс, 2001. — 512 с.

69. Леш С. Соціологія постмодернізму. — Львів: «Кальварія», 2003. — 344 с.

70. Липа Ю.І. Призначення України. — Львів: Просвіта, 1992. — 270с.

71. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму.: Писання 1919-1920 рр. // Українська суспільно-політична думка в ХХ ст.: Документи і матеріали. — Мюнхен: Сучасність, 1993, т.1.

72. Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України / В кн.: Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1. — К.: Основи, 1994. — с.173-192.

73. Лисяк-Рудницький І. Радянська Україна з історичної перспективи / В кн.: Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.2. — К.: Основи, 1994. — с.457-469.

74. Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / В кн.: Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1. — К.: Основи, 1994. — с.145-172.

75. Лихачев Д.С., «Слово о полку Игореве»: (Историко-литературный очерк) // Слово о полку Игореве / АН СССР; Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 229—290.

76. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. — Л., 1984.

77. Маланюк Є. Книга спостережень. — К.: Атіка, 1995. — 236с.

78. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К.: Обереги, 1992. — 80с.

79. Маринович М. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. — К.: Дух і Літера, 2003. — 544с.

80. Мир России — Евразия: Антологія. — М., «Высшая школа», 1995. — 389 с.

81. Міхновський М. Самостійна Україна. — К.: Діокор, 2002. — 80с.

82. Наливайко Дм. Козацька християнська республіка. — К.: Основи, 1992. — 495с.

83. Нариси української популярної культури. — К.: УЦКД, 1998. — 760с.

84. Недавня О.В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. — К., Гнозис, 2000. — 218 с.

85. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. — К.: Либідь, 1996. — 174 с.


86. Новітні міфи та фальшивки про походження українців. — К.: Темпора, 2008. — 136с.

87. Огієнко І. Українська культура. — К.: Абрис, 1991. — 272с.

88. Онищенко О. Міфотворчість і художня спадщина О.Довженко // Етика, естетика і теорія культури. — вип.. 37. — К., 1992. — С.85-92

89. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К..: Либідь, 1999.

90. Павличко С. Фемінізм. — К.: Основи, 2002.

91. Паращевін М.А. Інтегративна роль релігії. Історико-соціологічний нарис. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 151 с.

92. Пачовський В. Конструктивні ідеї державності та космічна місія української нації // Хроніка 2000. Наш край, вип. 5(7). — с. 184-198.

93. Петров В. Разговор Великороссии с Малороссией // Киевская старина, 1882, №2. — с. 313-365.

94. Плачинда С.П. Неопалима купина: історичні повісті. К.: «Грайлик», 1993. — 280 с.

95. Попович М. Національна культура і культура нації. — К.: «Знання», 1991. — 64 с.

96. Попович М.В. Микола Гоголь. — К., 1985.

97. Попович М.В. Нарис історії культури України. — К.: АртЕл, 1998. — 728 с.

98. Пыпин А.Н. История русской этнографии в 3 тт. Том 3. Этнография малорусская. — Спб., 1891. — 488с.

99. Ребет Л. Формування української нації. — Мюнхен, 1951.

100. Річинський П. Проблеми релігійної свідомості українців. — Київ-Тернопіль: «Медакадемія», 2002. — 430 с.

101. Розумний М.М. Українська ідея на тлі цивілізації. — К.: Либідь, 2000. — 288с.

102. Рязанова Л.С. «Нью-эйдж» — религиозное сознание в ситуации постмодерна // Соціальні виміри суспільства: зб. Наук. Праць. Вип..5 — К., Інститут соціології НАН України, 2002. — С.422-437.

103. Рязанова Л.С. Релігійне відродження в Україні: соціокультурний контекст. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 204 с.

104. Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український аспект. — К.: Світ знань, 2001. — 256с.

105. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки. — К.: ПАРАПАН, 2002. — 396с.

106. Скуратівський В. Із спостережень над поетикою Сергія Параджанова // Кіно-коло, 09.01.2003.

107. Скуратівський В. Берегиня. — К.: Радянський письменник, 1988. — 278с.

108. Сміт Е. Національна ідентичність. — К.: Основи, 1994. — 224с.

109. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., Изд-во полит.л-ры, 1992. — 543 с.

110. Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — 512с.

111. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / Бичко А.К. та ін. — К.: Либідь, 1992. — 392с.

112. Теорія та практика формування української національної ідеї. — К.: «Фоліант», 2008. — 300 с.

113. Тойнби А.Постижение истории. Сборник. М., Прогресс, 1991. — 736 с..

114. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. — К.: Альтернативи, 1999. — 352с.

115. Трубецкой Н.С. К украинской проблеме // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. — М., «Прогресс-Универс», 1995. — С.362-380.

116. Українська душа. — К.: Фенікс, 1992. — 128с.

117. Українські поети-романтики 20-40 рр. XIX ст. — К., 1968.

118. Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. — Харків: ТОВ «Знання», 1997. — 180с.

119. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., ООО «Изд-во АСТ», 2003. — 603 с.

120. Хвильовий М. Україна чи Малоросія?: Памфлети. — К.: Смолоскип, 1993. — 290с.

121. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Орій, 1992. — 230с.

122. Шевченко А.К. Трансформация религии и религиозного сознания в эпоху постмодерна // XXI век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной инациональной безопасности. — К., «Стилос», 2004. — С.186-272

123. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття. — Львів, 2001. — 250с.

124. Шилов Ю.А. — Прародина ариев. — К.: «Синто», 1995.

125. Шлемкевич М. Загублена українська людина. — К.: Фенікс, 1992. — 158с.

126. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1 Гештальт и действительность. — М.: Мысль, 1993. — 635 с.

127. Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. — К.: Таксон, 1997. — 237с.

128. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — Т.1-3 — К., 1990-1991.

129. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. — К.: Критика, 2002. — 416с.

130. Яковенко Н.М. Українська шляхта. — К., 1993.


1Схожі:

Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconВидатні постаті
Наук. інтереси: розвиток філос. і політ думки в Україні, політ системи сус-ва. Бл. 150 праць зокр., Методологічні принципи аналізу...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст
Спеціаліст” за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010401 «Політологія»/ Укладачі: к політ н.,...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К icon1. Сутність, структура, види та характерні риси політики. Політика
Політ еліта. Звязки між субєктами п з приводу влади наз політ відносинами. Об’єктом п є суспільні відносини,в тому числі й політичні,...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій)
Укладачі: к філос н., доц. Найдьонов О. Г, к філос н., доц. Романовський О. О., кількість сторінок 125
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconВсеукраїнський студентський архів Сутність, структура, види та характерні риси політики
Політ еліта. Звязки між субєктами п з приводу влади наз політ відносинами. Об’єктом п є суспільні відносини,в тому числі й політичні,...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconКонспект лекцій (опорний конспект лекцій)
Укладачі: к. іст н., доц. Кругла Н. А., к філос н., доц. Найдьонов О. Г, к філос н., доц. Романовський О. О., кількість сторінок...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconПрограма навчальної дисципліни історія української культури (шифр І назва навчальної дисципліни)
Розробники: д-р філос наук, проф. В. П. Мельник; канд філос наук, проф. А. В. Яртись; канд філос наук, доц. В.І. Стеценко; канд філос...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconПрограма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у європейському контексті»
Зозуля І. С., д м н., проф. Карагодіна О. Г., к філ н. Крейн І. М., к філос н. Крилова С. А., д б н. Левченко В. Ф., д м н., проф....
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconЮвілей Вулкан енергії
Ніколаєв Є. «Ювілей Вулкан енергії» : [привітання із днем народження проф каф філос. І соц політ наук оріду наду при Президентові...
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К iconМетодичні рекомендації для аспірантів, стажистів І здобувачів суми Сумський державний університет 2011
Філософія: програма кандидатського іспиту та методичні рекомендації для аспірантів, стажистів і здобувачів / укладачі: д-р філос...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка