Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права
405.91 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права
Сторінка1/3
Дата конвертації14.07.2013
Розмір405.91 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Перезатвердждення навчальної програми
1. Загальні положення
2. Мета та завдання вивчення дисципліни
3. Рекомендований розподіл навчального часу
Матеріальний та колізійний метод регулювання в мпп
Джерела колізійного права
Особистий закон фізичної та юридичної особи
Колізійні питання речових відносин
Колізійні питання договірних зобов
Колізійні питання спадкових відносин
Колізійні питання сімейних відносин
Застосування судами іноземного права
4. Зміст навчальної дисципліни
Матеріальний та колізійний метод регулювання в мпп
Тема 2: ДЖЕРЕЛА КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА
Тема 3. ОСОБИСТИЙ ЗАКОН ФІЗИЧНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Модуль № 2
Тема 5. КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ
Тема 7. КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
Тема 9. ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА
...
Повний зміст
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Київ -2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Актуальні проблеми міжнародного приватного права
(набір 2011 року)

з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр"

Галузь знань «Право»
Спеціальність «Правознавство»

Київ -2011

Актуальні проблеми міжнародного приватного права// Навчальна програма начальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного приватного права». – Навчально-науковий інститут права і психології Національної академії внутрішніх справ, 2011.- ___с.
Укладачі: Плахотнюк Н.В., доцент кафедри господарського права і процесу, к.ю.н.
Рецензенти:

Нескороджена Л.Л., завідувач кафедри господарського права і процесу ННІПП НАВС, к.ю.н., доцент;

Братель О.Г., заступник начальника кафедри цивільного права і процесу, к.ю.н., доцент;

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології (протокол №16 від 06.04.2011р. )

Розглянуто і схвалено на спільному засіданні кафедри господарського права і процесу ННІПП НАВС, кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кафедри цивільного права і процесу НАВС(протокол №1 від 20.04.2011р. )

.

Розглянуто і схвалено методичною радою НАВС (протокол №8 від 12 травня 2011р. )

ПЕРЕЗАТВЕРДЖДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Дата засідання кафедри


Номер протоколу


Підпис завідувача кафедриКиїв – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Як відомо, міжнародне приватне право виникло на зіткненні багатьох галузей права конкретних національних правопорядків у випадках, коли обєктом правового регулювання виступають правовідносини, що ускладнені так званим «іноземним елементом», внаслідок чого два (або більше) правопорядки вступають в конфлікт між собою. Тому вивчення курсу повинно бути націлене на вирішення декількох складних завдань.

По-перше, студенти повинні отримати чітке уявлення про основні принципи та методи правового регулювання відповідних правовідносин у нашому національному законодавстві. По-друге, їм слід знати, які з цих правовідносин врегульовані у міжнародному приватному праві на підставі застосування прямого (уніфікованого) методу, та в якій мірі національне законодавство відповідає цим міжнародно-правовим варіантам рішень. По-третє, вони повинні визначити коло питань, які слід вирішувати на підставі застосування колізійного методу та знати основні колізійні прив’язки, за допомогою яких зазначені питання вирішуються.

До того ж, за специфікою міжнародного приватного права, студенти повинні постійно мати на увазі питання, повязані із захистом прав наших співвітчизників за кордоном, а також питання стану та забезпечення в Україні прав іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій у випадках, коли перераховані види субєктів вступають у правові відносини, що складають обєкт регулювання міжнародного приватного права.

Головним завданням курсу слід вважати складання у студентів уяви стосовно тих підгалузей міжнародного приватного права, що знаходиться у процесі інтенсивного розвитку, привиття їм навиків аналітичного підходу до основних інститутів міжнародного приватного права, вміння спів ставляти загальні тенденції розвитку цих інститутів зі станом нашого національного законодавства та визначити нагальні потреби та можливі шляхи їх вирішення у процесі вдосконалення нашого національного права.

Програма курсу орієнтована на викладання найбільш поширених проблемних ситуацій, які виникають у світовій та національній практиці застосування певних норм міжнародного права, вироблення у студентів творчого аналітичного підходу до розв'язання таких ситуацій, вмінню ретельного аргументування варіантів рішень, що пропонуються.

Одночасно мається на меті, ні в якому разі не принижуючи того, що досягнуто Україною за часи незалежності, запобігти складенню уяви про те що в нашому національному законодавстві всі проблемні питання вже ви­рішено. Допомогти розвитку у студентів розумного критичного ставлення як до всього того, що перейшло нам у спадщину від радянських часів, так й до нових законодавчих наробок.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного приватного права» є аналіз студентами проблем міжнародного приватного права, які пов’язані з наявністю в даних правовідносинах іноземного елемента.

Знати:

 1. принципові положення щодо місця та ролі міжнародного права у загаль­ній структурі міжнародного права та в окремих національних правопорядках;

 2. методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному праві;

 3. найбільш важливі підгалузі, інститути та норми міжнародного приватного права;

 4. теоритичні засади та складнощі практичного застосування інститутів між­народного приватного права, які розглядаються в даному курсі;

 5. тенденції подальшого розвитку цих інститутів у світлі теорії міжнарод­ного приватного права та відомої в Україні світової практики їх застосування;

 6. орієнтовні перспективи шляхів можливого удосконалення відповідних норм національного законодавства.

Вміти:

 1. піддавати аналізу тексти міжнародних договорів з питань, пов'язаних з міжнародним приватним правом;

 2. встановлювати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню, вірно користуватися ними;

 3. пов'язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права;

 4. знаходити відповіді (та документи) з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у право-відносинах з іноземним елементом;

 5. знаходити місце конкретних приватних норм у загальній системі міжна­родного приватного права;

 6. пов'язувати їх аналіз з тенденціями розвитку відповідних підгалузей міжнародного приватного права;

 7. передбачати можливі наслідки застосування національного законодавства у його існуючому вигляді;

 8. аргументувати свої пропозиції щодо можливого удосконалення правового регулювання відповідних відносин у нашому національному законодав­стві.


3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


зп

Номерзмістовногомодуляіназватем

Всьогогодин

Всьогогодинзвикладачем

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять + МК

*Індивідуальна робота з викладачем
Змістовий модуль І

44

14

4

8

2

3

1.

МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА КОЛІЗІЙНИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ В МПП

14

4

2

2
1

2.

ДЖЕРЕЛА КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА

14

3

1

2
1

3.

ОСОБИСТИЙ ЗАКОН ФІЗИЧНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

14

5

1

4
1
Модульний контроль

2

22Змістовний модуль ІІ

64

22

6

14

2

1

4.

КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ РЕЧОВИХ ВІДНОСИН

12

6

2

45.

КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ

14

5

1

46.

КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

12

3

1

27.

КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

12

3

1

28.

ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА

12

3

1

2
1
Модульний контроль

2

22
Всього

108

36

10

22

4

4

Форма контролю: залік

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль № 1

  1   2   3

Схожі:

Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconМіжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права
Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного...
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
«Матвєєвські читання: актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права»
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconПрограма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ
Крім цього, метою дисципліни є вивчення питань, пов’язаних з суб’єктами міжнародного приватного права, колізійних проблем речевого...
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconКонференція Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права
У серії щорічних наукових заходів, присвя-чених пам’яті проф. Г. К. Матвєєва та проф. Ю. Г. Матвєєва
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconРобоча програма навчальної дисципліни напрям підготовки 0304 «Право» спеціальність 030401 «Правознавство»
Робоча програма з «Міжнародного приватного права» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 030401 – Правознавство,...
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconТема Поняття та система сучасного міжнародного права
Формування звичаєвих норм міжнародного права. Міжнародні узвичаєння. “М’яке” право. Взаємодія міжнародного публічного та міжнародного...
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconПрограма навчальної дисципліни
Проблеми політичної географії та геополітики. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 14 с
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconПитання з навчальної дисципліни «МП»
Поняття міжнародного публічного права. Сутність і характер сучасного міжнародного публічного права
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconВ. Н. Каразіна Кафедра фізичної хімії Кафедра хімічного матеріалознавства " затверджую " Перший проректор " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми фізичної хімії ” для студентів напрямку підготовки 040101 "хімія"
Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародного приватного права iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка