Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення
167.03 Kb.
НазваРішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення
Дата конвертації29.07.2013
Розмір167.03 Kb.
ТипРішення
Додаток

до рішення XVI сесії Харківської

міської ради XXIV скликання

«Про затвердження Положення про

управління освіти Головного управління

з гуманітарних та соціальних питань

Харківської міської ради»

від 24.09.2003 р № 169/03

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради

1. Загальні положення

1. Управління освіти Харківської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом міської ради і функціонує при Головному управлінні з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради.

1.1. Управління діє на підставі рішення ІІ сесії міської ради XXIV скликання від 15.05.2002 року «Про затвердження структури виконавчих органів міської ради XXIV скликання»

1.2. У своїй діяльності Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується міському голові, виконавчому комітету міської ради і заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальнику Головного управління з гуманітарних та соціальних питань, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (даті ГУОН ХОДА).

1.3. Юридична адреса Управління: м. Харків, вул. Сумська, 64 Будинок рад.

2. Юридичний статус:

2.1. Управління функціонує при Головному управлінні з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради на правах юридичної особи.

2.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно - правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами ГУ ОН ХОДА, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради, наказами заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника Головного управління - з гуманітарних та соціальних питань, іншими актами чинного • законодавства і цим Положенням.

2.3. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в установах банків, у рамках своїх повноважень підписувати від свого імені угоди, набувати майнові і немайнові права, вступати в право власності, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

2.4. Управління мас печатку із зображенням Державного Герба України і власною назвою, штамп, відповідні, бланки і інші атрибути юридичної особи.

3. Основні задачі Управління

3.1. Мета Управління - забезпечення прав мешканців територіальної громади міста Харкова на освіту відповідно до Конституції і діючого законодавства України, створення сприятливих умов для функціонування в м. Харкові закладів освіти і виховання, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

3.2. Основні задачі Управління:

- реалізація державної політики в сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності й інтелектуальної власності на території міста Харкова (з урахуванням особливостей соціально-культурного - середовища міста);

- аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації однакових прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного і шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів освіти;

- створення умов для здобуття громадянами повної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей; реалізація її права на одержання вищої освіти відповідно до діючого законодавства України.

- контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;

- координація діяльності навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Харкова, організація роботи з їх кадрового, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

- забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-методичної й інноваційної діяльності, захист інтелектуальної власності;

- сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації, нормативна і програмна підтримка закладів освіти;

- впровадження інформативно-управлінських, комп'ютерних технологій;

- навчально-методичне керівництво навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю територіальної громади міста та їх інспектування:

- проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста, оприлюднення результатів атестації;

- сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

- комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації педагогічних

- працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіта і науки України;

- забезпечення охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

4. Повноваження управління освіти

Управління відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень:

4.1. Здійснює керівництво і контроль щодо дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти, науково-методичне керівництво навчальними закладами комунальної власності територіальної громади м. Харкова та інших форм власності, їх інспектування.

4.2. Інспектує та координує роботу управлінь (відділів) освіти районних рад, координує роботу підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкованості і форм власності з питань навчання, виховання дітей дошкільного і шкільного віку.

4.3. Аналізує стан освіти в місті, розробляє регіональні програми її розвитку, а також науково-технічної й інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місцях.

4.4. Готує пропозиції Головному управлінню з гуманітарних та соціальних питань для включення їх до програм соціально-економічного розвитку м. Харкова у сфері освіти, бере участь в організації виконання цих програм, надає Головному управлінню звіти про хід і результати їхнього виконання.

4.5. Організовує мережу та здійснює керівництво загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста.

4.5.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм ' власності, розташованими на території міста.

4.5.2. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів міста, надає пропозиції міській раді щодо створення закладів освіти, їхньої реорганізації, ліквідації.

4.5.3. Виносить на розгляд міської ради пропозиції з упорядкування й удосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Забезпечує контроль і керівництво щодо організації обліку дітей дошкільного і шкільного віку.

4.5.4.Здійснює оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

4.5.5. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

4.5.6.Проводить державну атестацію навчальних закладів міста (не рідніше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

4.5.7.Вивчає потребу і вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах.

4.5.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

4.5.9.Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл. (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

4.5.10. Погоджує проекти будівництва та сприяє раціональному розміщенню загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

4.6. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті.

4.6.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.6.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

4.6.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

4.6.4. Забезпечує в рамках своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної і мов національних меншин, створення належних умов для вивчення іноземних мов, надає можливість навчатися рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах.

Впроваджує в практику освітні і наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і культур національних меншин України.

4.6.5. Здійснює контроль за впровадженням у практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм і педагогічних розробок.

4.6.6. Узгоджує статути навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності.

4.7. Організовує навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

4.7.1. Вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти; організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення.

4.7.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

4.7.3. Виносить на розгляд ГУ ОН ХОДА і Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо впровадження експериментальних навчальних планів, програм, педагогічних розробок і технологій загальноосвітніх установ.

4.7.4. Аналізує забезпечення навчальних закладів підручниками, художньою і науково-методичною літературою, навчальними посібниками.

4.7.5. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів олімпіад, конкурсів, турнірів.

4.7.6. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

4.8. Організовує фінансове забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

4.8.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

4.8.2. Розробляє пропозиції щодо впровадження нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності і соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

4.8.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального . обов'язкового навчання, який формується за рахунок місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів

4.9. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

4.9.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

4.9.2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

4.9.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.10. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту.

4.10.1. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в родинах опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах.

4.10.2. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячої безпритульності і правопорушень серед неповнолітніх.

4.10.3. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

4.10.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

4.10.5. 3абезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

4.10.6. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів,

4.10.7. Сприяє організації та контролює харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

4.10.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

4.10.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

4.10.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.10.11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.10.12. Згідно діючого законодавства укладає і припиняє в установленому порядку контракти з керівниками навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, а також приймає рішення про продовження або припинення їх дії, погоджує призначення керівників закладів освіти інших форм власності.

4.10.13. Розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції ГУ ОН ХОДА, виконавчому комітетові Харківської міської ради, міському голові про нагородження працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.

4.10.14. У межах своєї компетенції вживає заходів з поліпшення матеріальних і житлових умов працівників освіти, організації їх медичного і побутового обслуговування.

4.10.15. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Інша діяльність управління :

4.11.1. Управління забезпечує розгляд звернень громадян з питань, : , що належать до його компетенції, і у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

4.11.2. Готує в установленому порядку і надає статистичні звіти про стан і розвиток освіти в місті.

4.11.3. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

4.11.4. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування.

4.11.5.Виконує інші функції, пов'язані з покладеними на управління задачами.

Управління має право:

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ і організацій інформацію і матеріали, необхідні для реалізації покладених на Управління задач;

- за дорученням міського голови створювати координаційні комісії, експертні і робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів, залучати фахівців для роботи в цих комісіях і групах, а також для проведення консультацій, аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного потенціалу освіти міста;

- організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру, залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

- брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності; скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

- вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста; рекомендувати скасовувати, у межах своєї компетенції, дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень; надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів освіти, • які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

- укладати в установленому порядку договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами України й інших країн, міжнародними організаціями, фондами та ін.

5. Структура управління освіти

5.1. До складу управління освіти входять:

- відділ нормативності і якості освіти, який включає два сектори:

1) сектор шкіл і позашкільних закладів;

2) сектор дошкільних закладів.

- відділ економіки, фінансування і звітності;

- загальний відділ.

При Управлінні функціонує науково-методичний педагогічний центр і група технічного нагляду.

6. Взаємовідносини і зв'язки

6.1. Управління в процесі виконання покладених на нього задач взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного управління з гуманітарних та соціальних питань, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

6.2. Управління в межах своїх повноважень на підставі й на виконання розпоряджень, наказів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень міського голови, наказів начальника Головного управління видає накази і контролює їх виконання. Управління проводить у разі необхідності спільні заходи з органами місцевого самоврядування і видає відповідні документи.

Рішення Управління, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання управліннями (відділами) освіти виконкомів районних у місті рад.

7. Керівництво управлінням освіти

7.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з обійманої посади міський голова.

7.2. Начальник управління повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах, місцевих органах управління освіти або наукових установах не менше 5 років та володіти державною мовою.

7.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на Управління задач;

- направляє і координує діяльність закладів освіти міста, районних управлінь (відділів) освіти з питань, що належать до його компетенції;

- особисто відповідає за виконання покладених на Управління задач щодо реалізації державної політики в сфері освіти;

- затверджує Положення про структурні підрозділи Управління і посадові обов'язки працівників управління;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого ліміту, надає на затвердження міському голові кошторис доходів і

- витрат, штатний розпис Управління в межах чисельності і фонду оплати праці його працівників;

- розподіляє обов'язки серед його заступників, визначає ступень відповідальності заступників і керівників структурних підрозділів Управління;

- планує роботу Управління і аналізує стан її виконання;

- затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

- розглядає клопотання та вносить пропозиції .про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

- відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

- сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

7.4. Накази начальника Управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

7.5. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільнюються з посади міським головою за поданням начальника Головного управління з гуманітарних та соціальних питань.

7.6. При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника Управління.

7.7. При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників, громадськості міста.

7.8. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти діє науково-методичний педагогічний центр, як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

8. Фінансування управління освіти

8.1. Управління освіти утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління і витрати на утримання визначає міський голова в межах виділених асигнувань і затвердженої чисельності працюючих. Кошторис доходів і витрат, штатний розпис Управління затверджує міський голова.

9. Прикінцеві положення

9.1. Ліквідація і реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради або в установленому нею порядку чи іншим органом відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради – начальник Головного

управління з гуманітарних та соціальних питань Л. Сорока

Схожі:

Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання
Харківської міської ради XXIII скликання від 18. 11. 98 «Про поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста Харкова»; рішення...
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про звільнення від сплати прибуткового податку» від 24. 12. 2003 р. №261/03 І. Список почесних громадян міста Харкова № Прізвище, ім'я та по батькові
Харківської міської ради XXIV скликання «Про звільнення від сплати прибуткового податку»
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про внесення змін до рішення IX сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 25. 12. 2002 р. «Про Міську програму оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006
Харківської міської ради XXIV скликання «Про внесення змін до рішення IX сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 25. 12....
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconДодаток до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про створення комунального закладу «Харківський міський центр молоді» від 24. 12. 2003 р. №251/03 положення про комунальний заклад «харківський міський центр молоді» 1
...
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про внесення змін до «Програми заходів Харківської міської ради з підготовки та святкування 350-річчя міста Харкова» від 24. 09. 2003 р
«Про внесення змін до «Програми заходів Харківської міської ради з підготовки та святкування 350-річчя міста Харкова» від 24. 09....
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення XIV сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Харківської міської комплексної Програми підтримки розвитку підприємництва на 2003-2004р р» від 24. 06. 2003р. №147/03 харківська міська комплексна програма
Основні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування щодо підтримки підприємництва в м. Харкові
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconДодаток 1 до рішення ХVІІІ сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24. 12. 2003 р. №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові»
Хvііі сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24. 12. 2003 р. №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові»
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішень Харківської міської ради з містобудівних питань"
Харківської міської ради 6 скликання “Про внесення змін до рішень Харківської міської ради з містобудівних питань” від 06. 04. 2011...
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення 1 сесії Харківської міської ради 6 скликання „Про затвердження складу постійних комісій Харківської міської ради 6 скликання від 24. 11. 2010 р. №03/10 Склад постійних комісій Харківської міської ради 6 скликання
Харківської міської ради 6 скликання „Про затвердження складу постійних комісій Харківської міської ради 6 скликання” від 24. 11....
Рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження Положення про управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради» від 24. 09. 2003 р №169/03 положення iconРішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про затвердження «Правил з питань додержання тиші у громадських місцях у місті Харкові» від 24. 09. 2003 року №177/03 правила
Правила з питань додержання тиші в громадських місцях у місті Харкові (далі Правила) встановлюються з метою забезпечення прав і законних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка