Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей»
0.56 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей»
Сторінка1/6
Дата конвертації31.07.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Додаток а
1. Ризик та його характеристики
Важливою характеристикою небезпеки є шкода – якісна або кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою.
Небезпека сама по собі свідчить про потенційну можливість заподіяння шкоди. Для оцінки її ймовірності та тяжкості прояву застосо
Оскільки ймовірність – величина безрозмірна, ризик повинен вимірюватися в одиницях шкоди (збитку), заподіяної небезпекою.
2. Класифікація небезпек
Оцінюючи ризик небезпеки, одночасно враховують як серйозність імовірних наслідків прояву небезпек, так і ймовірність того, що та
Якщо ймовірним наслідком небезпеки є смерть людини або знищення систем життєзабезпечення, таку небезпеку відносять до I категорі
Найбільшої уваги потребують небезпеки, віднесені до I категорії серйозності й визначені як катастрофічні небезпеки.
Небезпека, спричинена подією, що може обов`язково (з великою ймовірністю) відбутися, повинна бути класифікована за рівнем А (час
Небезпека, спричинена подією, що може відбуватися один-два рази впродовж життєвого циклу, може бути класифікована за рівнем С і
Частота, з якою відбувається подія (ймовірність)
Класифікація ризику
Люди схильні до ризикованої поведінки. Але людина у боротьбі за своє існування повинна дотримуватися певного допустимого порога
Рисунок 1 – Схема дій з управління ризиками
1. Введемо позначення: надійність Р1=0,89; прибуток Х1 - 750000 грн; збитки Х2 = 2000000 грн.
3. Очікуване значення результату використання застарілих технологій і обладнання
4. Визначимо критичну надійність обладнання (Ркр), при якому очікувані прибутки не покриватимуть збитків від аварії (Е=0)
3. Кількісний аналіз і моделювання небезпек
4. Аналіз небезпек методом “дерева подій”
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3351 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичного завдання

«Розрахунок ризику імовірнісних

структурно-логічних моделей»

з курсу „ Безпека життєдіяльності людини”

для студентів усіх спеціальностей  

денної та заочної форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до виконання до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних

структурно-логічних моделей»/ укладачі: Л.А.Гладка, Н.О. Макаренко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 42 с.

Кафедра «Прикладна екологія»
Зміст

С.

Вступ

4

1. Ризик та його характеристики

5

2. Класифікація небезпек

6

3. Кількісний аналіз і моделювання небезпек

11

4. Аналіз небезпек методом “дерева подій”

14

5. Аналіз небезпек методом “дерева відмов”

17

6. Кількісне оцінювання ризику небезпек

18

7. Завдання для виконання

7.1. Задача 1

7.2. Задача 2

21

22

24

ДОДАТОК А

26

ДОДАТОК Б

32

Список літератури

42


Вступ
Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час опрацювання теми «Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій». Тема розроблена відповідно до типової навчальної програми, що визначає зміст, обсяг навчання та форми контролю знань із нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності людини». Програма погоджена Міністерством надзвичайних ситуацій України і затверджена Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України в 2011 році.

Основними питаннями теорії та практики безпеки життєдіяльності є питання підвищення рівня безпеки. Якщо виявлену небезпеку неможливо усунути повністю, необхідно знизити імовірність ризику до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Мета вивчення теми полягає в одержанні студентами знань для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання. Використання цих знань у процесі опанування навчального матеріалу з нормативної дисципліни «Цивільний захист», де студенти виконують розрахунково-графічну роботу з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій, прогнозування наслідків їх впливу на адміністративні та територіальні одиниці, об’єкти господарювання та населення, що мешкає поблизу, відповідно до профілю підготовки, а також під час виконання окремого розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) спеціалістів і магістрів.


1. Ризик та його характеристики
Стан сучасного розвитку суспільства, навколишнього середовища і рівнів травматизму та захворюваності свідчить про необхідність подальшого удосконалення умов життя та діяльності людини.

Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності дають змогу визначити коло обов’язків з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, та ін.

Важливою характеристикою небезпеки є шкода – якісна або кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою.

Кожний окремий елемент шкоди має своє кількісне вираження: кількість загиблих, поранених чи хворих, площа ураженої території, вартість пошкоджених транспортних засобів тощо. Універсальною одиницею виміру шкоди є збитки у грошовому еквіваленті.

Небезпека сама по собі свідчить про потенційну можливість заподіяння шкоди. Для оцінки її ймовірності та тяжкості прояву застосовують поняття ризику.

Згідно з ДСТУ 2293-99 «ризик – це ймовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості». Чисельно ризик визначається за формулою (1.1) :
, (1.1)
де Р – ймовірність виникнення небезпеки;

А – очікуваний розмір шкоди (збитку), що може завдати реалізована небезпека.

Оскільки ймовірність – величина безрозмірна, ризик повинен вимірюватися в одиницях шкоди (збитку), заподіяної небезпекою.

Ризик смертельної небезпеки (коли шкода є найтяжчою – смерть людини) розраховуєтьcя як частота за формулою (1.2):

, (1.2)

де n – кількість подій із смертельними наслідками;

N – максимально можлива кількість цих подій (кількості подій n і N обов`язково визначаються за однаковий інтервал часу, найчастіше – за один рік).

При розрахунку загального ризику величина N у формулі є максимальною кількістю усіх без винятку подій; при розрахунку групового ризику величина N – це максимально можлива кількість подій у певній групі населення (відокремлена із загальної кількості людей за певною ознакою, наприклад, за віком, професією, місцем). Як правило, ризик R подається у вигляді числа, записаного у стандартному вигляді (1.3):
, (1.3)
де , а n – будь-яке ціле число (від`ємне). При цьому пам`ятають, що 100 = 1.
2. Класифікація небезпек
Програмою передбачене застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій.

Ризик-орієнтований підхід (РОП) у галузі безпеки ґрунтується на положенні, що будь-які небезпеки (у виробничій сфері, у повсякденному житті й побуті), незважаючи на їх різноманітність, мають однакову природу виникнення і однакову логіку розвитку подій.

Основними завданнями РОП є створення наукових основ забезпечення надійності складних систем для безпеки людей і довкілля, розроблених методів оцінювання ступеня небезпеки промислових об`єктів та наукових засад концепції прийнятого ризику.

Суть концепції прийнятого ризику полягає в тому, що для досягнення бажаного, прийнятого для суспільства ризику необхідно знайти баланс і підтримувати відповідне співвідношення між витратами суспільства (як правило, обмеженими), здійсненими у природну, техногенну й соціальну сфери.

Оцінюючи ризик небезпеки, одночасно враховують як серйозність імовірних наслідків прояву небезпек, так і ймовірність того, що такі прояви матимуть місце.

Серйозність імовірних наслідків прояву небезпек класифікують, поділяючи їх на 4 категорії (категорія I – катастрофічні небезпеки, категорія II – критичні небезпеки, категорія III – граничні небезпеки, категорія IV – незначні небезпеки).

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є смерть людини або знищення систем життєзабезпечення, таку небезпеку відносять до I категорії серйозності.

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є серйозні травми, стійкі захворювання людей або суттєві пошкодження систем життєзабезпечення, таку небезпеку відносять до II категорії серйозності.

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є незначні травми, нетривалі захворювання людей або невеликі пошкодження систем життєзабезпечення, така небезпека належить до III категорії серйозності.

Якщо ймовірним наслідком небезпеки є несуттєві травми людини і малопомітні пошкодження систем життєзабезпечення, така небезпека належить до IV категорії серйозності.

Найбільшої уваги потребують небезпеки, віднесені до I категорії серйозності й визначені як катастрофічні небезпеки.

Важливим критерієм класифікації небезпек є ймовірність (частота) їх прояву.

Небезпека, спричинена подією, що може обов`язково (з великою ймовірністю) відбутися, повинна бути класифікована за рівнем А (частота її прояву є великою).

Небезпека, спричинена подією, що може відбуватися декілька разів впродовж життєвого циклу, класифікується за рівнем В.

Небезпека, спричинена подією, що може відбуватися один-два рази впродовж життєвого циклу, може бути класифікована за рівнем С і визначена як небезпека випадкова.

Небезпеку, спричинену подією, що швидше за все не відбудеться упродовж життєвого циклу (ймовірність її прояву є близькою до нуля), класифікують за рівнем D і позначають як небезпеку віддалену.

Небезпека, спричинена подією, що швидше за все не відбудеться (ймовірність її прояву практично дорівнює нулю), повинна бути класифікована за рівнем Е і позначена як небезпека неймовірна.

Установлено буквено-цифрову систему оцінювання ризику подій усіх чотирьох категорій серйозності з урахуванням імовірності настання цих подій. Ризики 1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 3А вважаються надмірними; 1D, 2С, 2D, 3B, 3C – гранично допустимими; 1Е, 2Е, 3Е, 3D, 4A, 4B – прийнятними; 4С, 4D, 4E – знехтуваними (табл. 1).
Таблиця 1 – Матриця оцінки ризику


Частота, з якою відбувається подія (ймовірність)

Категорія небезпеки (наслідки)

I

катастро-фічна

II

критична

III

гранична

IV

незначна

A (Часто)

1A

2A

3A

4A

B (Вірогідно)

1B

2B

3B

4B

C (Час від часу)

1C

2C

3C

4C

D (Віддалено)

1D

2D

3D

4D

E (Неімовірно)

1E

2E

3E

4E

Індекс ризику небезпеки

Класифікація ризику

Критерії ризику

1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 3А

Неприпустимий (надмірний)

1D, 2C, 2D, 3B, 3C

Небажаний (максимально припустимий)

1Е, 2Е, 3D, 3Е, 4А, 4В

Припустимий із перевіркою (прийнятний)

4С, 4D, 4Е

Припустимий без перевірки (знехтуваний)


Люди схильні до ризикованої поведінки. Але людина у боротьбі за своє існування повинна дотримуватися певного допустимого порога ризикованої поведінки.

Причиною виникнення ризиків є невизначеність, яка існує у кожному виді діяльності. Успіх роботи щодо зниження рівня ризиків чи їх мінімізації залежить від управління цим специфічним видом діяльності. Схема подана на рис. 1.

Моніторинг і контроль

Кількісна та якісна оцінка ризиків

Управління ризиками

Планування управління

Ідентифікація ризиків

Заходи реагування

Рисунок 1 – Схема дій з управління ризиками
Управління ризиком полягає у пошуку компромісу між витратами на зменшення імовірності виникнення небезпечної події або збитку від неї і тією вигодою, яку приносить використання небезпечних технологій, матеріалів, продуктів тощо.

Очікуване значення результату небезпечної (ризикованої) діяльності є середньовиваженим усіх можливих результатів і розраховується за формулою (2.1) :

, (2.1)

де Pi і Xi – відповідно ймовірність і значення і-го результату;

n – кількість можливих результатів.
ПРИКЛАД 1. Підприємець, використовуючи застарілі технології й обладнання, випускає продукцію і одержує щорічний прибуток 750 тис. грн. Надійність роботи обладнання (ймовірність безаварійної роботи) 0,89. Оцініть доцільність подальшого випуску продукції без модернізації обладнання, якщо збитки при можливій аварії становитимуть 2 млн грн. Визначте критичну величину надійності обладнання, при якій ще доцільно його використовувати.

РОЗВ`ЯЗАННЯ

1. Введемо позначення: надійність Р1=0,89; прибуток Х1 - 750000 грн; збитки Х2 = 2000000 грн.

2. Визначимо ймовірність відмови (поломки) застарілого обладнання, а відповідно, й аварії, яка при цьому виникає:3. Очікуване значення результату використання застарілих технологій і обладнання :


Отже, надійність роботи обладнання поки що достатня для одержання гарантованого прибутку.
4. Визначимо критичну надійність обладнання (Ркр), при якому очікувані прибутки не покриватимуть збитків від аварії (Е=0) :

ВИСНОВОК. Отже, критичний ступінь зношеності обладнання при відомому прибутку і прогнозованих збитках становить 0,73.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconЗастосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку нс
Тема: Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку нс
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну»
Методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну» з...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до індивідуальних занять та виконання індивідуальної роботи «Розрахунок сопла Лаваля»
Методичні вказівки до індивідуальних занять та виконання індивідуальної роботи «Розрахунок сопла Лаваля» з курсів «Спецрозділи теплофізики»...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи «Розрахунок фазових переходів»
Мета роботи: поглибити знання про фізичні явища в зразках малих розмірів (плівки, малі частинки), особливості структурно-фазового...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconВ. Б. Юскаєв 3145 методичні вказівки та Завдання
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи «Моделювання і дослідження електронних пристроїв» з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження логічних елементів у базисах і-ні, або-ні»
Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження логічних елементів у базисах і-ні, або-ні» з дисципліни" Цифрова схемотехніка...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу дм та птм
Дм та птм "Кінематичний розрахунок привода І розрахунок зубчастої передачі редуктора"/укладач В. Б. Курочкін. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 090215 Машини та обладнання
А. Конструкція, розрахунок І виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами...
Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Розрахунок ризику імовірнісних структурно-логічних моделей» iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Захворювання кришталика "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Захворювання кришталика ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка