Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет
17.82 Mb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет
Сторінка18/132
Дата конвертації02.08.2013
Розмір17.82 Mb.
ТипДокументы
3.9.1. Сковорода й Анґел Сілезій
3.9.2. Сковорода й Валентин Вайґель
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   132

3.9. Сковорода й німецька містика

Свого часу Дмитро Чижевський, заходившись шукати в історії ідей “духовних

братів” Сковороди, які були б “споріднені з ним не припадковими паралелями думок, а

єдністю в розумінні світу та життя”, дійшов висновку, що “думки Сковороди

зустрічаються найчастіше з ідеями т. зв. "німецької містики" (Екгарт, Тавлер, Сузо,

Себастьян Франк, Валентин Вайґель, Якоб Беме, Анґел Сілезій). За цими визначними

представниками релігійної та філософічної думки стоять містики середньовіччя (св.

Бернгард, Гуґо від св. Віктора, Бонавентура), отці Церкви (передусім т. зв.

«Ареопагітики») та представники античного платонізму (Платон, Філон, Плотин)”.

Саме цій проблематиці присвячена фундаментальна книга Чижевського «Філософія

Г.С. Сковороди» (Варшава, 1934), а також низка його статей: «Г.С. Сковорода та

німецька містика», «Сковорода й Анґел Сілезій», «Сковорода й Валентин Вайґель» та

інші. Утім, на посутній зв’язок ідей Сковороди з німецькою містикою вказували й

раніші коментатори.

Бичко А., Бичко І. Концентрично-бароковий контекст української філософії:

феномен Сковороди // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність /

Відп. ред. проф. І.П. Стогній. – Київ, 2003. – С. 51–78.

Валявко І. Джерела містичного світогляду Григорія Сковороди: спроба наукової

ретроспективи // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред.

проф. І.П. Стогній. – Київ, 2003. – С. 96–120.

Валявко І. До питання про підґрунтя містичного світогляду Григорія Сковороди в

контексті досліджень Дмитра Чижевського // Діалог культур. Святе Письмо в

українських пам’ятках. – Київ, 1999. – С. 163–204.

Валявко І.В. Філософія Григорія Сковороди в осмисленні Дмитра Чижевського. –

Київ: Київське братство, 1996. – 56 с.

101
Величко О. На роздоріжжі. Два життєві виміри, два шляхи, дві культури //

Філософія.

Історія

культури.

Освіта:

Доповіді

та

повідомлення

ІІІ

Міжнародного конгресу україністів. – Харків: Око, 1996. – С. 262–268.

Зеньковский В.В. Философия Сковороды // Зеньковский В.В. История русской

философии. – Paris: YMCA Press, 1948. – Т. 1. – С. 64–81.

Те саме: Зеньковский В.В. История русской философии. – Москва:

Издательство иностранной литературы, 1956. – Т. 1. – С. 55–71; Париж, 1989. –

Т. 1. – С. 64–81; Ленинград: ЭГО, 1991. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 64–81; Харьков:

Фолио; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. – С. 56–72; Москва: Академический

проект; Раритет, 2001. – С. 65–80.

Англійський переклад див.: Zenkovsky V.V. G.S. Skovoroda // Zenkovsky V.V.

A History of Russian Philosophy / Transl. by George L. Kline. – New York:

Columbia University Press, 1953; London: Routledge and Kegan Paul, 1953. –

Vol. 1. – P. 53–69.

Французький переклад див.: Zenkovsky V.V. G.S. Skovoroda // Zenkovsky V.V.

Histoire de la philosophie russe / Trad. par C. Andronikof. – Paris: Gallimard, 1953.

– T. 1. – P. 64–82.

Ковальчук Н.Д. Проблема символізму в процесі духовного народження людини в

філософській

концепції

Г. Сковороди

//

Мультиверсум.

Філософський

альманах: Збірник наукових праць. – Київ: Український центр духовної

культури, 1999. – Вип. 6. – С. 193–201.

Марченко О.В. Очерки по истории философии. – Москва: Московский

государственный университет печати, 2002. – 252 с.

Нечипоренко Т.Б. До питання про витоки філософського світогляду Г.С. Сковороди

// Ноосфера: Збірник філософських праць [Донецького національного

технічного

університету]. –

Донецьк, 2002. –

Вип. 2:

Матеріали

міжрегіональної

наукової

конференції

«Філософсько-етична

спадщина

Г.С. Сковороди та духовний світ сучасної людини». – С. 68–75.

Одарченко М.М. Культурологічні аспекти в історико-філософських поглядах

Дмитра

Чижевського

//

Вісник

Державного

університету

«Львівська

політехніка». – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська

політехніка», 1996. – № 309: Вісник українознавства. – С. 57–61.

Про Сковороду див. на с. 59, 60.

Пилипович Д. Творчість Григорія Сковороди на фоні німецького містицизму Анґела

Сілезія (1624–1677) // Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na

Ukrainie / Pod red. W. Mokrego. – Kraków: Szwaipolt Fiol, 2000. – S. 119–124.

Прокопенко В. Метафізика людини Сковороди та світова філософська традиція //

Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – Харків:

Око, 1993. – Т. 1. – С. 23–30.

Срезневский И.И. Отрывки из записок о старце Григории Сковороде // Утренняя

звезда. – Харьков, 1833 [1834]. – Кн. І. – С. 67–92 [наприкінці тексту підпис:

И. С. р. з. к.].

Ткачук О.О. Філософія Г. Сковороди як система // Мультиверсум. Філософський

альманах: Збірник наукових праць. – Київ: Український центр духовної

культури, 1999. – Вип. 6. – С. 182–192.


102


Ушкалов Л. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди на тлі українського

барокового богомислення // Збірник Харківського історико-філологічного

товариства: Нова серія. – Харків, 1999. – Т. 8. – С. 23–44.

Чижевский Д. Г.С. Сковорода и немецкая мистика // Научные труды Русского

народного университета в Праге. – 1929. – Т. 2. – C. 283–301.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Прага: Український

Громадський Видавничий Фонд, 1931. – 175 с.

Про Сковороду див. на с. 14, 18, 19, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35–63, 65, 92, 93, 94, 97, 104, 143,

144, 145, 157.

Те саме: 2-е вид. – Мюнхен, 1983. – С. 14, 18, 19, 26, 27, 30–34, 35–63, 65, 92–

94, 97, 104, 143–145, 157 ; 3-є вид. – Нью-Йорк, 1991. – С. 14, 18, 19, 26, 27, 30,

31, 32, 33, 34, 35–63, 65, 92, 93, 94, 97, 104, 143, 144, 145, 157 ; 4-е вид. – Київ:

Видавництво «Орій» при УКСП «Кобза», 1992. – С. 4, 15, 22–23, 31, 32, 36–41,

43–54, 56–62, 65–79, 81, 82, 117–119, 121, 125, 135, 187, 189, 206.

Чижевський Д. Фільософія Г.С. Сковороди. – Варшава, 1934. – 224 с. (Праці

Українського наукового інституту. – Т. ХХІV).

Те саме: Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовка тексту, мовна

редакція та вступна стаття Л. Ушкалова. – Харків: Акта, 2003. – 432 с.

Німецькомовну версію книги див.: Tschižewskij D. Skovoroda: Dichter, Denker,

Mystiker. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1974. – 233 S.

Bilaniuk P.B.T. An Introduction to the Theological Thought of Hryhorij Skovoroda //

Hryhorij Savyč Skovoroda. An Anthology of Critical Articles / Ed. by

R.H. Marshall, Jr. and Th.E. Bird. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of

Ukrainian Studies Press, 1994. – P. 251–274.

Український переклад див.: Біланюк П. Вступ до богословської спадщини

Григорія Сковороди (пер. з англ. І. Гарника) // Сковорода Григорій: образ

мислителя: Збірник наукових праць. – Київ, 1997. – С. 361–383.

Čiževskij D. Jakob Boehme in Russland // Čiževskij D. Aus zwei Welten. Beiträge zur

Geschichte der slavisch-westlichen literarischen Beziehungen. – ’s-Gravenhage:

Mouton & Co., 1956. – S. 196–219.

Про Сковороду див. на с. 203–204, 207, 210.

Український переклад див.: Чижевський Д. Якоб Беме в Росії / Пер. О. Гайдук

// Діалог культур. Святе Письмо в українських пам’ятках. – Київ, 1999. –

С. 342, 346, 349.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. І. Skovoroda und Angelus Silesius // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1930. – Bd. VII. – S. 1–33.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. III. Skovorodas Bibel-Interpretation im Lichte der

kirchenväterlichen und mystischen Tradition // Zeitschrift für slavische Philologie. –

1935. – Bd. XII. – S. 53–78.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. IV. Skovoroda und Valentin Weigel // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1935. – Bd. XII. – S. 308–332.

Genyk-Berezovská Z. K pozdně baroknímu ukrajińskému básnictví // Československá

rusistika. – 1972. – R. XVII. – Č. 5. – S. 198–205.

Український переклад див.: Ґеник-Березовська З. До питання про пізню

українську барокову поезію // Ґеник-Березовська З. Грані культур. Бароко,

романтизм, модернізм. – Київ: Гелікон, 2000. – С. 37–50.


103
Pachlovska O. Hryhòrij Skovorodá: “Bisanzio” esce di scena // Pachlovska O. Civiltà

letteraria ucraina. – Roma: Carocci editore, 1999. – P. 474–488.

Rupp J. Der ukrainische Rousseau: Skovoroda und seine theologische Ansichten //

Hryhorij Savyč Skovoroda (1722–1794). – München, 1975. –S. 17–29.

Див. також: 3.12; 6.2; 11; 17.2; 24.2.12; 26.8.5; 26.8.6; 26.8.8; 26.8.9; 26.13.4;

26.13.4.1; 26.16.3; 26.18.1.1; 26.18.1.5.
3.9.1. Сковорода й Анґел Сілезій

Анґел Сілезій (1624–1677) – німецький містик доби бароко, автор славетного

«Херувимського мандрівника». Збіжність ідей Анґела Сілезія та Сковороди можна

легко добачити, відколи мова заходить про вічність матерії та світу (Сковорода:

“Матерія вічна”; Анґел Сілезій: “Світ є від вічності. Оскільки вічний Бог створив світ

поза часом, цілком ясно, що світ є від вічності”), про легкість добра (Сковорода: “Дуже

важко бути злим, легко бути добрим”; Анґел Сілезій: “Спасіння легше осягти, ніж

засудження…”), про “обоження” тощо. Їх єднають також антитетичні формули в описі

Бога й людини, численні емблематичні образи на взір зернятка чи кола. Назагал, і

Сковорода, і Анґел Сілезій були яскравими представниками так званої “емблематичної

містики”.

Валявко І. До питання про підґрунтя містичного світогляду Григорія Сковороди в

контексті досліджень Дмитра Чижевського // Діалог культур. Святе Письмо в

українських пам’ятках. – Київ, 1999. – С. 163–204.

Пилипович Д. Творчість Григорія Сковороди на фоні німецького містицизму Анґела

Сілезія (1624–1677) // Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na

Ukrainie / Pod red. W. Mokrego. – Kraków: Szwaipolt Fiol, 2000. – S. 119–124.

Чижевський Д. Український літературний барок. Нариси. Частина треття // Праці

Українського Історично-Філолоґічного Товариства в Празі. – Прага: Видання

Українського Історично-Філолоґічного Товариства в Празі, 1944. – Т. 5. –

С. 78–142.

Те саме: Нариси історії української літератури й критики Миколи Гнатишака

(1941), Дмитра Чижевського (1941–49), Миколи Глобенка-Оглоблина (1949),

Андрія Ковалівського: З історії української критики (1926) / Фотопередрук з

післямовою О. Горбача. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1994;

Чижевський Д. Український літературний барок: нариси / Підготовка тексту та

мовна редакція Л. Ушкалова; вступна стаття О. Мишанича. – Харків: Акта,

2003. – С. 325–440.

Чижевський Д. Фільософія Г.С. Сковороди. – Варшава, 1934. – 224 с. (Праці

Українського наукового інституту. – Т. ХХІV).

Те саме: Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовка тексту, мовна

редакція та вступна стаття Л. Ушкалова. – Харків: Акта, 2003. – 432 с.

Німецькомовну версію книги див.: Tschižewskij D. Skovoroda: Dichter, Denker,

Mystiker. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1974. – 233 S.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. І. Skovoroda und Angelus Silesius // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1930. – Bd. VII. – S. 1–33.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. IV. Skovoroda und Valentin Weigel // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1935. – Bd. XII. – S. 308–332.


104
Genyk-Berezovská Z. Skovorodův odkaz (Hryhorij Skovoroda a ruská literatura) //

Bulletin ruského jazyka a literatury. – 1993. – S. 111–123.

Український переклад див.: Ґеник-Березовська З. Григорій Сковорода і

російська література // Ґеник-Березовська З. Грані культур. Бароко, романтизм,

модернізм. – Київ: Гелікон, 2000. – С. 72–86.

Див. також: 3.10; 3.11; 3.12; 6.1; 6.2; 6.4; 6.5; 6.8; 6.10; 11; 24.2.12; 26.8.3; 26.8.5;

26.20.4.
3.9.2. Сковорода й Валентин Вайґель

Валентин Вайґель (1533–1588) – німецький містик, чиї твори були знані в старій

Україні (наприклад, Вайґеля згадував Гаврило Бужинський). Між Сковородою та

Вайґелем є чимало пунктів збіжності, зокрема такі: 1) наука про “дві природи” Божого

творива; 2) наука про об’явлення Бога в “трьох світах” (великому, тобто космосі,

малому, тобто людині, та Біблії); 3) ідея себепізнання (один із творів Вайґеля має назву

«Пізнай себе»); 4) ідея “смерті для світу”; 5) кордоцентричність (Вайґель, так само, як і

Сковорода, дуже часто говорить про серце); 6) наука про “внутрішню людину”; 7)

наука про Софію-Премудрість Божу; 8) підкреслення алегоричності Святого Письма

(“Літера, – писав Вайґель, – це віз, на якому слово Боже в’їжджає до серця…”); 9)

зневага до “церемоній” як зовнішнього вияву благочестя.

Валявко І. До питання про підґрунтя містичного світогляду Григорія Сковороди в

контексті досліджень Дмитра Чижевського // Діалог культур. Святе Письмо в

українських пам’ятках. – Київ, 1999. – С. 163–204.

Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. – Paris: YMCA Press, 1937. – VI,

574 с.

Про Сковороду див. на с. 119–121, 179, 536, 573.

Те саме: Ann Arbor: University Microfilms, 1961. – С. 119–121, 179, 536, 573;

Ann Arbor: University Microfilms, 1973. – С.119–121, 179, 536, 573; 2-е изд.

Paris: YMCA Press, 1981. – С. 119–121, 179, 536, 573; 2-е изд. Paris: YMCA

Press, 1982. – С. 119–121, 179, 536, 573; 3-е изд. С предисловием прот.

И. Мейендорфа и указателем имен. – Paris: YMCA Press, 1983. – С. 119–121,

179, 536, 573; 4-е изд. Paris: YMCA Press, 1988. – С. 119–121, 179, 536, 573;

Киев: Христианско-благотворительная ассоциация «Путь к истине», 1991

[репринт третього паризького вид.]; Вильнюс, 1991.

Чижевський Д. Фільософія Г.С. Сковороди. – Варшава, 1934. – 224 с. (Праці

Українського наукового інституту. – Т. ХХІV).

Те саме: Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовка тексту, мовна

редакція та вступна стаття Л. Ушкалова. – Харків: Акта, 2003. – 432 с.

Німецькомовну версію книги див.: Tschižewskij D. Skovoroda: Dichter, Denker,

Mystiker. – München: Wilhelm Fink Verlag, 1974. – 233 S.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. І. Skovoroda und Angelus Silesius // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1930. – Bd. VII. – S. 1–33.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. III. Skovorodas Bibel-Interpretation im Lichte der

kirchenväterlichen und mystischen Tradition // Zeitschrift für slavische Philologie. –

1935. – Bd. XII. – S. 53–78.

Čyževśkyj D. Skovoroda-Studien. IV. Skovoroda und Valentin Weigel // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1935. – Bd. XII. – S. 308–332.

105
Shevelov G.Y. Prolegomena to Studies of Skovoroda’s Language and Style //

Shevelov G.Y. In and аround Kiev. Twenty-two Studies and Essays in Eastern Slavic

and Polish Linguistics and Philologу. – Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag,

1991. – P. 251–297.

Те саме: Hryhorij Savyč Skovoroda. An Anthology of Critical Articles / Ed. by

R.H. Marshall, Jr. and Th.E. Bird. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of

Ukrainian Studies Press, 1994. – P. 93–132.

Українські переклади див.: Шерех Ю. Пролеґомена до вивчення мови та стилю

Г. Сковороди / Пер. Р. Доценка // Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. – Київ:

Час, 1998. – С. 393–437.

Те саме: Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три

томи / Упоряд. і автор приміток Р.М. Корогодський. – Харків: Фоліо, 1998. –

Т. 3. – С. 364–413.

Шевельов Ю. Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди / Пер.

М. Габлевич

//

Записки

Наукового

Товариства

ім.

Шевченка.

Праці

Філологічної секції. – Львів, 2000. – Т. CCXXXIX. – С. 177–211.

Див. також: 3.2; 3.3; 3.14; 6.1; 11; 24.2.12; 26.8.1; 26.8.2; 26.8.6; 26.8.8; 26.8.9;

26.8.10; 26.20.3; 26.20.4; 26.20.8; 26.20.13.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   132

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки України сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Інститут педагогіки І психології Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди Глухівський національний педагогічний університет
Кафедра дошкільної та початкової освіти Cумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 14-15 квітня 2011 року...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет
Особливості впливу художнього напряму неокласицизм на формування та розвиток хореограічних стилів неокласика та постнеокласика у...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний педагогічний університет імені г. С. Сковороди
Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека
Академік апн україни Олексій Григорович Мороз: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Л. В. Савенкова; Національний педагогічний університет...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки України з в І т про роботу Національного
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – найстаріший педагогічний навчальний заклад України – сьогодні переживає...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет радіоелектроніки
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році” Харківський національний університет радіоелектроніки призначений...
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський державний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (Україна)
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет «харківський політехнічний інститут»

Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Південноукраїнський національний педагогічний університет (м. Одеса) ім. К. Д. Ушинського
Міністерство освіти І науки україни харківський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Південноукраїнський національний педагогічний університет (м. Одеса) ім. К. Д. Ушинського
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка