Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
107.71 Kb.
НазваДоговір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
Дата конвертації10.09.2013
Розмір107.71 Kb.
ТипКартка
Зміст
Розділ 12. реквізити та підписи сторін
Код ЄДРПОУ
Додаток № 1
Разом без ПДВ


ДОГОВІР № _____________________

поставки обладнання
м. Київ “_____”___________________ 2013 р.
Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (ПрАТ “НДІ ПІТ”), пойменоване надалі – «Постачальник», в особі начальника Центру сертифікації ключів Орловської Наталії Миколаївни, який діє на підставі Статуту та Наказу № 01-з від 01.02.2013 р., з одного боку, та __________________________________________________________________, пойменований надалі – «Покупець», в особі ______________________________________________________________, діючого на підставі _______________________________, з другого боку, при вживанні разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір поставки обладнання (далі – Договір), про наступне:

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов’язується поставити Покупцю визначене цим Договором обладнання, а Покупець зобов’язується прийняти вказане обладнання та оплатити його на підставі рахунку-фактури, виставленого Постачальником.

1.2. Під обладнанням, що є предметом поставки за цим Договором, розуміються:

1.2.1. Картка ЦСК, (захищений носій ключової інформації);

1.2.2. Смарт карт-рідер ACR38.

Розділ 2. ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА СТРОК ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ

2.1. Обладнання поставляється в наступній кількості:

2.1.1 Картки ЦСК, (захищений носій ключової інформації) – в кількості ___ шт. (______ штуки).

2.1.2 Смарт карт-рідери ACR38 – в кількості ___ шт. (______ штуки);

2.2. Обладнання поставляється протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання цього Договору.

2.3. Після отримання обладнання Покупцем, між Постачальником і Покупцем підписується Видаткова накладна.

Розділ 3. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

3.1. Постачальник гарантує якість та надійність обладнання, що є предметом поставки за цим Договором, протягом одного року з дати підписання Видаткової накладної. (п.2.3 Договору).

3.2. При виявленні виробничих дефектів у обладнанні при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації, в період гарантійного строку, письмове повідомлення Постачальника є обов’язковим.

3.3. Строк для усунення недоліків або заміни обладнання (доукомплектовування) складає 30 календарних днів з моменту виявлення дефектів.

3.4. Постачальник не несе перед Покупцем жодних гарантійних зобов’язань за якість та роботу обладнання, в разі використання обладнання не за призначенням або нанесення обладнанню фізичної шкоди.

Розділ 4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Покупець оплачує поставлене Постачальником обладнання за ціною, передбаченою в Специфікації, яка додається до цього Договору (Додаток № 1).

4.2. Загальна ціна обладнання (ціна Договору) становить ____ грн. ___ коп. (______________ грн. ___ коп.), в тому числі ПДВ (20%) становить ____ грн. ___ коп. (______________ грн. ___ коп.).

Розділ 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Покупець сплачує Постачальнику 100% загальної ціни обладнання протягом 10 робочих днів з дня підписання Видаткової накладної.

5.2. Порядок оплати: переказ.

5.3. Вид розрахунків: безготівковий.

5.4. Форма розрахунків: платіжне доручення.

5.5. Всі комісії банків при перерахуванні платежів за цим Договором сплачуються Покупцем.
Розділ 6. УМОВИ ПОСТАВКИ

6.1. Поставка здійснюється на умовах «Інкотермс» (в редакції 2010 року) – EXW (склад Продавця). Пунктом отримання обладнання за цим Договором є склад Продавця за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4.

6.2. Перехід права власності на обладнання, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент підписання Видаткової накладної.

Розділ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. За несвоєчасну виплату Постачальнику загальної ціни обладнання (Розділ 4 даного Договору), Покупець виплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми передбаченої п.4.2 даного Договору за кожний календарний день затримки оплати.

7.3. За несвоєчасну поставку Постачальником обладнання, Постачальник виплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недопоставленого обладнання за кожний календарний день затримки, крім випадків, коли Покупець не приймає (отримує) обладнання протягом визначеного в п.2.2 цього Договору строку.

7.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції в повному обсязі.

7.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

Розділ 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пунктах 8.3, 8.4 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

8.3. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна. за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.4. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

8.5. Не вважаються випадком недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

8.6. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

8.7. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

8.8. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8.9. Якщо в зв’язку з форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 8.6 цього Договору та обов’язку щодо проведення взаємних розрахунків за фактично поставлене обладнання на день розірвання Договору.

8.10. Якщо в зв’язку з форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом чотирнадцяти календарних днів і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв’язку письмової заяви про це іншій Стороні.

Розділ 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Усі розбіжності та суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до законодавства України в Господарському суді м. Києва.

Розділ 10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору, та закінчується після виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором, тобто до 31 грудня 2013 р.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді, цьому Договорі або в чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді, цьому Договорі або в чинному в Україні законодавстві.

Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

11.6. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з другою Стороною.

11.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою, на п’яти сторінках, у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
Розділ 12. реквізити та підписи сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК
ПрАТ „Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій
Код ЄДРПОУ: 30674051

р/р 26001010043020

в АТ "Укрексімбанк" м. Києва

МФО 322313

ІПН 306740526559

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

№ 100341572

Юридична адреса:

01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3

Поштова адреса:

03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4

тел. +380 44 246 27 82, факс: +380 44 246 27 83

Начальник Центру
_______________________ Н.М. Орловська

ПОКУПЕЦЬ
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

ДОДАТОК № 1

до ДОГОВОРУ №_____________

поставки обладнання

від «______» ________________2013 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

на обладнання, яке ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (Постачальник) поставляє ________________________________________________ (Покупець):
з/п

Найменування

Кількість

(шт.)

Ціна без ПДВ

(за одиницю)

Сума без ПДВ


1.

Картка ЦСК (захищений носій ключової інформації (смарт-картка))


2.

Смарт карт-рідер ACR38Разом без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:


Загальна вартість обладнання, що поставляється за цією Специфікацією, становить ____ грн. 00 коп. (______________ грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ (20%) становить ____ грн. 00 коп. (______________ грн. 00 коп.).

  1. Умови поставки обладнання: пунктом отримання обладнання за цим Договором є склад Постачальника за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4.

  2. Ця Специфікація набирає сили з дати її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною вищевказаного Договору № _______________________ від «_____» ____________________ 2013 р.

  3. Дана Специфікація складена в 2-х (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.ПІДПИСИ СТОРІН


Постачальник: Покупець:

_______________________/ Н.М. Орловська / ____________________ / _______________ /


Схожі:

Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconНауково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій
Надаємо дані для формування сертифіката відкритого ключа для електронного цифрового підпису з відповідним призначенням
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconКонструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними
Розроблено: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний І проектний інститут по цивільному будівництву"...
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconПовідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків І волокна» (далі за текстом Товариство)
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» (далі за текстом...
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство "Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва"
Публічне акціонерне товариство “Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського...
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconДоговір поставки № м. Київ 20 р. Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»
Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк», іменоване надалі «Покупець», в особі, що діє на підставі, з однієї сторони, і
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconДоговір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”, іменоване надалі Постачальник, в особі Голови правління Мельника Анатолія Васильовича,...
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconДоговір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”, іменоване надалі Постачальник, в особі Голови правління Мельника Анатолія Васильовича,...
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconНавантаження І впливи
Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconВ програмі
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України – Приватне акціонерне товариство «Лізинг інформаційних технологій», надалі за...
Договір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» iconДоговір № на реалізацію послуг проживання та додаткових послуг м. Суми 2011 р. Приватне акціонерне товариство «Готельний комплекс «Україна»
Приватне акціонерне товариство «Готельний комплекс «Україна» надалі «Виконавець», в особі голови правління Калачевский Эдуард Вячеславович,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка