Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант
139.66 Kb.
НазваУдк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант
Дата конвертації11.09.2013
Розмір139.66 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Значний інтерес становить Милятинське родовище агроруд
Таким чином
УДК 622.016.25:553
Маланчук З.Р., д.т.н., проф., Боблях С.Р., аспірант (Національний

університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩ ФОСФАТНОЇ СИРОВИНИ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ
У представленій роботі наведена характеристика розташування фосфатовмісних родовищ та дана оцінка запасів фосфоритів.
Description of location and estimation of supplies of phosphorites deposits are given in the presented work.
В останні роки в Україні виявлені великі прогнозні ресурси фосфоритів у Північно-Західному регіоні, Причорномор’ї, в Дніпрово-Донецькому районі і на Середньому Придністров’ї.

Перспективи освоєння фосфатної сировини зернистого типу більш реальні у Північно-Західному регіоні України (Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська і Львівська області), де прогнозні ресурси фосфоритів сеноманського віку при глибинах залягання продуктивних горизонтів до 100 м оцінюються в 2480 млн. т.

Основними рудоконтролюючими структурами сеноманського фосфоритоносного басейну Північно-Західного регіону є Маневицько-Клеванська, яка знаходиться в Волинсько-Рівненській областях та Здолбунівсько-Терно-пільська, що знаходиться в Рівненсько-Тернопільській областях, загальні ресурси яких оцінюються в 1025 млн. т.

Прогнозні ресурси (категорія Р2) зернистих фосфоритів Колківсько-Стидинської (Маневицько-Клеванська площа), Здолбунівської і Хмельницької (Здолбунівська-Тернопільська площа) дільниць оцінюються відповідно у 100; 25,3 і 48,3 млн. т.

Оцінені ресурси зернистих фосфоритів Рівненської області становлять 81,1 млн.т агроруди або 4,9 млн.т фосфору. Потреби України в природних агрорудах комплексної дії, якими виступають зернисті фосфорити, оцінюються в 13,9 млн. т на рік.

Попередньо розвідані (ймовірні) запаси зернистих фосфоритів категорії С2 і перспективні ресурси категорії Р1 в неглибокозалягаючих (10...30 м) покладах Здолбунівського району (Посягва, Івачкове, Миротин, Грем’яче, Милятин, Копиткове) становлять 4,9 млн. т Р2О5 (фосфорний ангідрид), або 81,5 млн. т агроруди.

Оцінені ресурси зернистих фосфоритів категорії Р1 неглибоко-залягаючих покладів Хмельницького району (Семенівка, Уляни, Норка, Полква, Калинівка, Жердь, Буглівка) становлять 11,5 млн. т Р2О5 або 208,5 млн. т агроруди.

Значний інтерес становить Милятинське родовище агроруд, яке має в достатній мірі вивчену геологічну будову, умови залягання і морфологію рудного тіла, речовинний склад, технологічні, радіаційно-гігієнічні і агрохімічні властивості.

Характеристика мінералогічного складу зернистих фосфоритів Милятинського родовища Здолбунівської дільниці приведена у табл.1.

Таблиця 1

Мінералогічний склад зернистих фосфоритів Милятинського

родовища Здолбунівської дільниці


Мінералогічний склад

Милятинське

родовище

Карбонати, всього

14,3 – 31,5

в тому числі:
зернисті

1,4 – 20,6

мучнисті

4,2 – 21,8

Кварц, польові шпати

20,3 – 26,7

Глауконіт

16,4 – 28,8

Фосфати

9,3 – 16,7

Глинисті мінерали

2,8 – 6,3


В адміністративному відношенні родовище зернистих фосфоритів сеноманського віку „Милятин” розміщене в Острозькому районі Рівненської області на меридіані районних центрів Гоща та Остріг, відповідно в 15 і 16 км від них, між с. Милятин і Михалківці.

Площа родовища 2,53 км2, в тому числі 0,16 км2 в охоронній зоні нафтопроводу “Дружба”.

Знаходячись на північно-східній окраїні Волино-Подільської височини, територія району входить до складу Верхньо-Горянської алювіальної рівнини, поверхня якої відносно слабо розчленована і одночасно характеризується наявністю багаточисельних блюдцеподібних впадин.

Розміщуючись на другій, і частково, першій надзаплавних терасах р. Горинь, родовище має чіткі границі на півночі та сході – ерозійний уступ річної долини. На півдні, обмежується охоронною зоною нафтопроводу і санітарною зоною с. Милятин. На заході границя нечітка, проводиться по кондиційних свердловинах в межах першої надзаплавної тераси.

Площа родовища – це слабо заболочена, меліорована рівнина з абсолютними позначками 189...200 м, зайнята під посіви багаторічних трав. Грунти суглинисті, сірі лугові, дерново-підзолисті, рідше болотні, низькопродуктивні. За межами родовища (вище відмітки 198...200 м) ґрунти високопродуктивні, розвинені на легких суглинках (лесах).

Найбільшими населеними пунктами району є районні центри - сели­ще Го­ща, мі­с­та Ос­т­ріг і Здо­л­бу­нів (остан­ній - в 25 км на за­хід від ро­до­ви­ща).

Район родовища “Милятин” характеризується наявністю відносно густої сітки доріг. У 8 км на південь від родовища проходить залізнична колія Ковель – Рівне – Київ (найближча залізнична станція – Могиляни). В 15 км на північ розташована автомагістраль М-17 Рівне - Житомир – Київ. Ближні села з’єднані між собою дорогами з твердим покриттям. Родовище з’єднане з селами Милятин, Сіянці і Михалківці ґрунтовими дорогами. З ін­ших транс­пор­т­них ма­гі­с­т­ра­лей слід від­мі­ти­ти на­ф­то­про­від “Дружба”, який про­хо­дить че­рез пів­ден­ну ча­с­ти­ну ро­до­ви­ща та­ еле­к­т­ро­лі­нію на­пру­гою 10 кВ, яка про­хо­дить че­рез цен­т­раль­ну ча­с­ти­ну ро­до­ви­ща, зв’я­зу­ю­чи на­се­ле­ні пункти Милятин і Михалківці.

Річка Горинь протікає в 3 км західніше родовища. Ширина ріки 10...20 м, глибина 1,2...2,0 м, ширина заплави 0,8...1,5 км. Перша надзаплавна тераса піднята над заплавою на висоту 3...5 м, друга – 5...8 м. Найближчі мости знаходяться на південний захід і північ від родовища, відповідно, в 4 та 5 км.

Водозабезпечення району відбувається за рахунок поверхневих і підземних вод (водоносні горизонти четвертинних, неогенових та крейдяних відкладів).

Клімат району помірно-континентальний, характеризується високою вологістю, помірним теплим літом і м’якою з постійним сніговим покровом зимою. Найхолодніший місяць – січень (середня температура –50 С), найтепліший – липень (+180 С). Річна кількість опадів досягає 625 мм. Потужність снігового покриву 20...40 см. Вітри слабі і помірні, в основному, західного та північно-західного напрямку. Швидкість вітру взимку 4...5 м/с, влітку – 2...3 м/с.

У геологічному відношенні родовище “Милятин” розташоване у межах південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи, на схід – північному сході Волино-Подільської плити.

Геологічна карта району залягання фосфоритів Милятинського родовища агроруд Здолбунівської фосфоритоносної дільниці в Рівненській області зображена на рис.1.

Родовище зернистих фосфоритів “Милятин” відноситься до зернистого геолого-промислового типу (розсіяний метасоматичний “Волинський” підтип) і входить у склад Львівсько-Волинського сеноманського фосфоритоносного басейну фосфоритоносної провінції Східно-Європейської платформи. Просторово і генетично зернисті фосфорити пов’язані з морськими теригенно-карбонатними відкладами сеноманського віку пізньої крейди.

У геологічній будові родовища “Милятин” приймають участь верхньопротерозойські (вендські) теригенні, верхньокрейдові теригенно-карбонатні і карбонатні та четвертинні відклади різного генезису.

Мікроелементний склад зернистих фосфоритів Милятинського родовища приведений у табл.2.


Р


ис.1. Геологічна карта району залягання фосфоритів Здолбунівської дільниці

Таблиця 2

Мікроелементний склад зернистих фосфоритів Милятинського родовища


Елемент

Вміст, масова доля %

n х 10-2 Ва

5

n х 10-3 Сu

8

Pb

1,2

Zn

1,0

Nb

1,5

Zr

5

Za

10

Ce

5

J

10

B

3,2

n х 10-4 Co

1,2

Ni

15

Cr

25

V

25

Sa

1

Be

0,15

Ge

1,2

Sc

1,2

n х 10-5 Mo

8

n х 10-6 Ag

2


Підрахунок запасів зернистих фосфоритів на Милятинському родовищі здійснювався Державною комісією із запасів корисних копалин при Мі­ністерстві екології та природних ресурсів України (протокол № 531 від 29.08.2000 р) методом геологічних блоків.

Вимірювання площ підрахункових блоків проводилось методом розбивки їх на прості фігури (трикутники) з вимірюванням їх основ і висот з точністю до 1 м. В південній частині родовища проходить нафтогазопровід “Дружба”, який складається з двох ниток з віддалю між ними 5 м. За даними Львівського регіонального відділення експлуатації нафтопроводів охоронна зона при експлуатації родовищ відкритим способом без використання вибухівки становить 150 м. Враховуючи кут природного відкосу 300, і середню потужність перекриваючих порід в районі газопроводу (свердловини 1121, 1091, 1123) в 10 м (рис.2), згідно нормативних даних в охоронну зону включається додатково 17 м. Таким чином, запаси у смузі шириною 167 м навколо нафтопроводу включаються як у підрахунковий блок, так і підраховуються окремо у межах блоку.

Об’єм руди у межах окремих блоків розрахований множенням площі на середню потужність. Оптимальним значенням густини слід вважати 1,70 т/м3.
Виходячи з геологічної будови і ступеня вивченості, виділено чотири блоки: два - запасів категорії С2 та два - перспективних ресурсів категорії Р1.Рис.2. План підрахунку запасів Милятинського родовища:

план родовища на час завершення експлуатації;

охоронна зона нафтопроводу;

контур оцінки перспективних ресурсів категорії Р1 і № блоку;

контур підрахунку запасів категорії С2 і № блоку;
місцеположення свердловини та її номер, справа (в чисельнику) потужність розкривних порід і потужність корисної копалини (в знаменнику), зліва вміст Р2О5 в корисній копалині.

За підрахунком Державної комісії із запасів корисних копалин при Мі­ністерстві екології та природних ресурсів України дані про перспективні ресурси категорії Р1 і запаси категорії С2 приведені у табл.3.

Таблиця 3

Підрахунок запасів і оцінка перспективних ресурсів агрор уди Р2О5 і об’єму

розкривних порід Милятинського родовища


№ блоку

підрахунку

запасів і оцінки

перспективних

ресурсів

Площа,

м2

м2

Середня

потужність

покладу,

м

Об’єм

руди,

тис.м3

Запаси і

ресурси

руди, тис.т

Середній вміст

Р2О5 у %

Запаси і

ресурси

Р2О5,

тис.т

Потуж-ність

розкрив-них

порід, м

Об’єм

розкривних

порід,

млн.м3

Коефіцієнт

розкриття

1-С2

1588301,1

1,4

2224

3781

6,87

260

11,74

18,647

8,38

В т.ч. в охоронній

зоні нафтопроводу

78991,5

-

111

187

-

13

-

0,927

-

Балансові запаси

по категорії С2

1509310

1,4

2113

3594

6,87

247

11,77

17,72

8,38

3-Р1

539559

1,38

701

1192

5,94

71

13,88

7,489

10,68

4-Р1

266805

0,93

248

422

6,91

29

6,06

1,609

6,49

Перспектива і

ресурси Р

806364

-

949

1614

-

100

-

-

-

Загалом балансові

запаси,

перспектива

та ресурси С2

2315674

-

3062

5208

-

347

-

-


-


Таким чином, дослідженнями встановлено, що потреби України у фосфатній сировині, можуть бути покриті за рахунок видобутку і переробки сеноманських зернистих фосфоритів, що знаходяться в Північно-Західному та Західному регіонах.

Аналіз економічних показників постачання фосфатів з Росії та з Північної Африки вказує на те, що це обходиться для України у 1,693 млрд. доларів.

Дослідженнями також встановлено, що об’єкти з неглибоким заляганням (10...30 м) продуктивних горизонтів можуть розроблятись традиційним відкритим (кар’єрним) способом.

У той же час запаси і ресурси неглибоко залягаючих покладів зернистих фосфоритів, доступних для кар’єрного видобутку, у загальному балансі фосфоритоносного потенціалу сеноманського стратиграфічного рівня Північно-Західного регіону України не перевищують 0,7%. Решта фосфоритоносних ресурсів залягаючи на глибинах понад 30 м недоступна як для кар’єрного видобутку з однієї сторони, так і (через складні гірничо-геологічні умови – надзвичайно інтенсивну водоносність продуктивних відкладів, а також перекриваючих і підстилаючих порід) для шахтного видобутку – з другої.

Тому існує необхідність застосування нетрадиційних методів розробки фосфоритоносних ресурсів до яких відноситься метод свердловинного гідровидобутку.

Саме освоєння методу свердловинного гідровидобутку передбачає новий підхід до розробки родовищ із складними гідрогеологічними умовами залягання. Це пов’язано в першу чергу з тим, що родовища, які на даний час не можуть розроблятися відкритим способом при застосуванні методу свердловинного гідровидобутку представляють промисловий інтерес.
1. Катков Г.А., Порцевский А.К. Горное искусство и окружающая среда. Учебное пособие. - М.: МГОУ. -2001. - 91 с. 2. Порцевский А.К. Выбор рациональной технологии добычи руд. Геомеханическая оценка состояния недр. Использование подземного пространства. Геоэкология. - М.: изд. МГГУ. - 2003. - 767 с. 3. Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли. Под ред. К.Н. Трубецкого. - М.: изд. Академии горных наук. - 1997. - 478 с. 4. Веліканов В.Я. Значення верств з конкреційною фосфоритоносністю для стратиграфічних кореляцій розрізів венду і палеоструктурних реконструкцій // Геол. журн. - 2007. - №1. - С. 45 - 49. 5. Проблемы разработки россыпных месторождений/ И.Л. Гуменик, А.М. Сокил, Е.В. Семененко, В.Д. Шурыгин. - Днепропетровск: Січ, 2001. - 224 с. 6. Синякевич І. М. Економіка природокористування: Навчальний посібник. - К., 1996. - 156 с. 7. Агошков М.И. Технико-экономическая оценка извлечения полезных ископаемых из недр. - М.: Недра, 1974. - 309 с. 8. З.Р. Маланчук, С.Р. Боблях, А.Д. Калько, Є.Ж. Маланчук, С.Є. Стець, В.П. Рачковський. Проблеми та перспективи застосування свердловинної гідротехнології для розвитку мінерально-сировинної бази Рівненсько-Волинського регіону// Матеріали VІІ промислової міжнар. наук. - практ. конф. ”Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях”, п.Славське, Карпати, 2007. - С. 134 - 136.

Схожі:

Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconУдк 622. 016. Стець С. Е., аспірант
Стець С. Е., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconГеологія удк 622. 277: 622. 775: 622. 34: 622. 268
...
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconУдк 628. 3 : 622. 5 Саблій Л. А., к т. н., Россінський В. М., аспірант
...
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconГеологія та гірничо-видобувні роботи удк 661,634/635,631. 85
Гурин В. А., д т н., професор, Скрипник І. Г., к х н., доцент, Боблях С. Р., аспірант (Національний університет водного господарства...
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconПроектування ділянки передпромислової підготовки та переробки фосфатної сировини
Боблях С. Р., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconМеліорація, використання меліоративних земель удк 631. 171
Мельник В. C., аспірант, Пінчук О. Л., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне)
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconУдк 631. 6: 504. 53 Драб Р. Р., аспірант
Драб Р. Р., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconУдк 332. 142. 4 Матвійчук О. В. аспірант
Матвійчук О. В. аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconУдк 504 054 Брежицька О. А., аспірант
Брежицька О. А., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Удк 622. 016. 25: 553 Маланчук З. Р., д т. н., проф., Боблях С. Р., аспірант iconУдк. 504. 4: 556. 5: 628. 19. 004. 12 Клименко М. О., д с. н., професор, Прищепа А. М., к с. г., доцент, Стецюк Л. М., аспірант
Стецюк Л. М., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка