Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші
74.4 Kb.
Назва8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші
Дата конвертації13.09.2013
Розмір74.4 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Олімпіада з хімії
Олімпіада зхімії для 8 класу
Олімпіада з хімії

8 клас
1. Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші.

1. Цинк. 2. Нафта. 3. Сульфур. 4. Кисень. 5. Молоко. 6. Хлор. 7. По­вітря. 8. Морська вода. 9. Алюміній. 10. Ферум(ІІ) сульфід. 11. Вуглекис­лий газ. 12. Земля. 13. Сульфур (ІV) оксид. 14. Фосфор. 15. Сірководень. 16. Мідь. 17. Мінеральна вода. 18. Нітроген. 19. Водень. 20. Хлоридна кислота. 21. Природний газ. 22. Дистильована вода. 23. Гідроген. 24. Гра­фіт. 25. Срібло. 26. Річкова вода. 27. Ртуть.

2. Із запропонованого переліку випишіть прості речовини й суміші.

1. Цинк. 2. Нафта. 3. Сульфур. 4. Кисень. 5. Молоко. 6. Хлор. 7. По­вітря. 8. Морська вода. 9. Алюміній. 10. Ферум(ІІ) сульфід. 11. Вуглекис­лий газ. 12. Земля. 13. Сульфур (ІV) оксид. 14. Фосфор. 15. Сірководень. 16. Мідь. 17. Мінеральна вода. 18. Нітроген. 19. Водень. 20. Хлоридна кислота. 21. Природний газ. 22. Дистильована вода. 23. Гідроген. 24. Гра­фіт. 25. Срібло. 26. Річкова вода. 27. Ртуть.

3. Зі слів і словосполучень «елемент», «проста речовина», «складна ре­човина», «суміш» виберіть потрібне та вставте замість пропусків у дужки.

 1. Кисень (Оксиген) (...) входить до складу всіх оксидів (...).

 2. Киснем (Оксигеном) (…) дихають риби у воді (...).

 3. Тільки залізо (Ферум) (...) має властивість намагнічуватися.

 4. У процесі нагрівання залізо (Ферум) (...) взаємодіє із сіркою (Сульфуром) (...), утворюючи ферум(ІІ) сульфід (...). Чи можна виділити залізо (Ферум) (...) із ферум(ІІ) сульфіду (.:.) за допомогою магніту?

 5. До складу гемоглобіну (...) входять атоми заліза (Феруму) (...).

 6. До складу всіх кислот (...) входить водень (Гідроген) (...).

 7. З часом під впливом вологи повітря скульптури з міді (Купруму) (...) вкриваються тонкою плівкою зеленого кольору (патиною) (...).

 8. Мідь (Купрум) (...) входить до складу купрум (П) оксиду (...).

 9. Азот (Нітроген) (...) входить до складу повітря (...).

 10. Якщо крізь воду (...) пропустити постійний електричний струм, то в результаті реакції утвориться кисень (Оксиген) (...) і водень (Гід­роген) (...).

1l. Найлегший газ — це водень (Гідроген) (...).

12. Метан СН4 (...) називають «болотним», або «рудничним» газом.

 1. Твердий карбон(ІV) оксид (...), до складу якого входить вуглець (Карбон) (...) та кисень (Оксиген) (...), нагадує лід. Випаровуючись, він не залишає рідини. Звідси його назва — «сухий лід».

 2. Нафта, морська вода, природний газ, повітря — це природні (...).

4. Запишіть у вигляді хімічних формул вирази.

 1. Три атоми Гідрогену.

 2. Дві молекули води.

 3. Два атоми Нітрогену.

 4. Одна молекула азоту, що складається з двох атомів Нітрогену.

 5. Один атом Феруму.

 1. П'ять молекул кисню, кожна з яких складається з двох атомів Оксигену.

5. Напишіть, що означають записи нижченаведених формул.

 1. 02;

 2. 202;

 3. 8N;

 4. 2;

 5. 3Си;

 6. 5С12;

 7. СаС12;

 8. 5N2;

 9. 20;

 10. K2O;

11) 5HCl.

Олімпіада з хімії

9 клас
1. Які з наведених нижче оксидів утворюють з водою кислоти, а які – основи? Напишіть рівняння реакцій з водою для кожної з наведених сполук: Cr2O3, P2O3, Na2O, Mn2O7, Cl2O, I2O5, B2O3. ( 3б.)
2. Складіть рівняння та підберіть коефіцієнт для таких реакцій:

CuSO4 + Na2CO3 + H2O →

Дигідроксокарбонат купруму (II) + … + …

La(OH)3 + HNO3 → основна (гідроксо –) сіль + …

Ca(OH)2 + CO2 → кисла сіль

CoO + H2SO4 → кисла сіль

NiO + SO3 + H2O → основна (гідроксо –) сіль. ( 3б.)
3. За допомогою яких реакцій можна здійснити ланцюжок перетворень:

S → FeS → H2S → SO2 → H2SO3 → Ca(HSO3)2 →CaSO3? ( 3б.)
4. Для того, щоб одержати на тканині напис, що не витирається, іноді роблять так:

пишуть розчином AgNO3, а потім прасують гарячою праскою. При цьому

виступає напис чорного кольору. Яким рівнянням реакції можна описати цей процес?

( 3б.)

Олімпіада з хімії

10 клас


 1. Виходячи з ряду напруг металів, можна стверджувати, що у водному розчині відбуватиметься хімічна реакція:

А. Sn + MgSo4 = SnSO4 + Mg

Б. Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu ( 2б. )

В. 2Ag + Ca(NO3)2 = 2AgNO3 + Ca

Г. Pb + BaCl2 = PbCl2 + Ba


 1. За допомогою яких реакцій можна здійснити ланцюжок перетворень?

Li → Li2O → LiOH → Li2CO3 → LiHCO3 → Li2CO3 → LiCl (3 б.)


 1. Установіть формулу сполуки за результатами елементного аналізу: Na – 13,37 %;

Al – 15,70 %; Si – 24,42 %; O – 46,51%. (3 б.)
4. У розчин, що містить 1,6 г сульфату купруму (II), занурили залізну платівку масою 20 г. Маса платівки після завершення реакції становить ___ г. ( 4б. )

Олімпіада з хімії

11 клас


 1. Напишіть рівняння реакції згоряння бутану. (3 б.)
 1. Нарисуйте структурну формулу 2,2–диметил–4–етилгептану. (3 б.)
 1. Знайдіть структурну формулу газоподібного алкану, якщо відомо, що 5,6 л (н. у.) його мають масу 11 г. (3б.)
 1. Знайдіть густину за воднем та повітрям газоподібного алкану, який стоїть четвертим у гомологічному ряду. (3б.)


Олімпіада зхімії для 8 класу  1. Написати формули сполуки, чо складається з трьох атомів Гідрогену, одного атому Фосфору і трьох атомів Оксигену. Обчислити відносну молекулярну масу та масові частки елементів у сполуці.

  2. Обчислити масові співвідношення елементів в хімічних формулах: FeS, Fe2O3.

  3. Написати формулу сполуки, що складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену. Обчислити відноснуьмолекулярну масу та масові частки елементів у сполуці.

  4. Що означають такі записи: 2СО2, 5С1, 5С12, 2С, N2, 2N, 3N2, 2FeO, 2O, O2.

  5. Напишіть план розділення суміші залізних ошурок, тирси та кухонної солі.


Олімпіада з хімії для 9 класу.


   1. Яку кількість речовини гідроксиду кальцію необхідно взяти для взаємодії з 50,4 г нітратної кислоти. Яка кількість солі при цьому утвориться.

   2. Ферум утворює з Оксигеном три оксиди. Один з них містить 77,8% Ферума, другий 70% і третій 72,4%. Визначити формули оксидів.

   3. Який об єм оксиду сульфуру (ІV) буде взаємодіяти з водою, якщо при цьому утвориться 3 моль сульфітної кислоти.

   4. Яким об ємом водню можна відновити мідь кількістю речовини 3 моль з оксиду міді (ІІ).

   5. Який об єм водню можна допути, якщо подіяти хлороводневою кислотою на 0,25 моль магнію.


Олімпіада з хімії для 10 класу.

1. Який об єм сульфуру (ІV) можна добути внаслідок розкладання магній сульфату масою 50г масовою часткою домішок 15%.
2.Яку масу сірки спалено, якщо добуто діоксид сульфуру об ємом 201,6 м3,що становить 85% від теоретичної.
3. При взаємодії розчину масою 200 г з масовою часткою цинк хлориду 0,2 з розчином масою 200 г з масовою часткою ортофосфорної кислоти 0,2 утворився осад масою 34 г. Визначити його масову частку від теоретичного.
4. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

S→ FeS→ H2S → SO2 → Na2SO3 → SO2 → H2SO3.
5. До складу неорганічної солі входять Сульфур, Оксиген, Натрій, масова частка останнього 19,3 %, у відповідній кислоті масова частка Сульфуру складає 33%. Встановіть формулу солі.

Олімпіада з хімії для 11 класу. 1. Метанол масою 2,04 кг добули взаємодією карбон (ІІ) оксиду об ємом 2м3 з воднем об ємом 5м3(н.у.). Визначити вихід продукту реакції.
 1. Під час дегідратації пропанолу-2 добули пропен, який знебарвив бромну воду масою 200г. Масова частка брому у бромній воді дорівнює 3,2%. Визначити масу пропанолу-2, взятого для реакції.
 1. З пропанолу-2 масою 24г добуто 2-бромпропан, з якого синтезували 2,3-диметилбутан. Обчислити масу добутого продукту, якщо вихід на обох стадіях синтезу становить по 60%.
 1. Як проявляється взаємний вплив гідроксогрупи і бензольного циклу в молекулі фенолу. Відповідь підтвердіть рірнянням реакції.
 1. Обчислити масу Натрію, яку неохідно додати до води масою 1 кг для одержання розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 10%.

Схожі:

8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші icon7 клас Повторити : правила поведінки учнів у хімічному кабінеті;речовини, чисті речовини та суміші; атоми, молекули, хімічні елементи, їх назви та символи; поняття про періодичну систему хімічних елементів Д
Повторити: кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами, основні класи неорганічних сполук
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconТема: Прості і складні речовини. Чисті речовини і суміші
Мета: сформувати в учнів знання про прості та складні речовини, чисті речовини та суміші
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconПаспорт спеціальності 02. 00. 01 неорганічна хімія I. Формула спеціальності
Неорганічна хімія це галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення...
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші icon8 клас Теоретичний блок Основи загальної хімії
Класифікація речовин. Прості й складні речовини. Фізичні та хімічні методи одержання простих речовин (кисень, водень)
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconЧисті речовини і суміші
Мета: Сформувати уявлення про різницю між чистими речовинами й сумішами, вміння розрізняти чисті речовини та суміші, практичні навички...
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconХімія 10 клас Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та за будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв'язок. Загальні фізичні та хімічні властивості металів
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та за будовою атомів. Метали як прості речовини....
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші icon2012-2013 навчальний рік 8 клас
Умови: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, м – речовини; А, Г, Д, Е, к – прості речовини
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconУрок №23 7 клас. Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»
Ціль: узагальнити і систематизувати знання про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції, хімічні речовини; закріпити...
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconТема. Речовини. Чисті речовини та суміші Цілі уроку
Цілі уроку: повторити відомості про речовини, суміші та їхні властивості; навчити учнів розрізняти фізичні
8 клас Із запропонованого переліку випишіть хімічні елементи й сполуки, прості речовини й суміші iconІнструкційна картка,щодо змісту контролю знань. Фронтальне опитування у різних формах
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка