Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "географія"
248.13 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "географія"
Дата конвертації20.09.2013
Розмір248.13 Kb.
ТипПрограма
Зміст
1. Фундаментальні загальногеографічні дисципліни
2. Фізична географія материків та океанів
3. Регіональна економічна і соціальна географія
Основні вимоги до знань та умінь Абітурієнти-бакалаври повинні знати
1. Фундаментальні загальногеографічні дисципліни
2. Фізична географія материків та океанів
3. Регіональна економічна і соціальна географія
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТР ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ГЕОГРАФІЯ”

Основні вимоги до знань та умінь
     1. Абітурієнти-бакалаври повинні знати:

 • закономірності осьового обертання та орбітального руху Землі, їх наслідки та значення для процесів, що відбуваються в географічній оболонці;

 • будову атмосфери та інших оболонок Землі;

 • основні закономірності загальної циркуляції атмосфери, поняття про повітряні маси та атмосферні фронти;

 • класифікацію кліматів Землі;

 • внутрішню будову Землі і типи земної кори;

 • геологічну діяльність річок, льодовиків, вітру, морів;

 • основні структурні елементи земної кори;

 • особливості еволюції геологічної історії Землі;

 • геохронологічну та стратиграфічну шкалу;

 • форми, елементи форм та типи рельєфу, фактори рельєфоутворення;

 • основні типи морфоскульптури та морфоструктури суші та Світового океану;

 • поняття про біосферу, закономірності поширення живої речовини на Землі;

 • фактори ґрунтоутворення, структуру та різновидності ґрунтів, загальні закономірності географії ґрунтів;

 • загальні географічні закономірності Землі;

 • фізико-географічну характеристику всіх материків і океанів;

 • географічне положення, рельєф, клімат та геологічну будову України;

 • внутрішні води України, рослинний і тваринний світ;

 • класифікацію ландшафтів України, фізико-географічне районування;

 • особливості динаміки та природного руху населення світу;

 • закономірності розміщення людей на Землі, особливості світових урбанізаційних процесів;

 • етапи формування політичної карти світу;закономірності розміщення природних ресурсів;

 • характеристику світового господарства, його основних складових частин;

 • характеристику галузей промисловості та сільського господарства світу, транспорту, зовнішньоекономічних зв’язків;

 • особливості ЕГП країн і регіонів світу, економіко-географічну характеристику провідних держав світу;

 • ЕГП, природно-ресурсний потенціал та населення України;

 • галузеву та територіальну структуру господарства України та її провідних міжгалузевих комплексів;

 • структуру та особливості розвитку АПК країни, транспорту та зовнішньоекономічних зв’язків;

 • економіко-географічну характеристику районів України;

 • особливості масштабу і характеру впливу суспільства на природу;

 • сутність і структуру природокористування, форми охорони довкілля;

 • геополітичну ситуацію в Україні;

 • комплексну географічну характеристику Одеської області.

Абітурієнти-бакалаври повинні мати такі навички та уміння:

 • користуватися географічними картами та атласами, визначати географічні координати;

 • будувати графіки, стовпчикові і колові діаграми, проводити різноманітні статистичні обрахунки;

 • аналізувати таблиці та тематичні карти;

 • складати рівняння водного балансу, визначати витрати води, основні характеристики і фактори стоку, будувати поперечні розрізи річки, озера;

 • визначати мінерали різних класів та гірські породи різного походження;

 • встановлювати залежність між рельєфом та тектонічною будовою;

 • виявляти морфологічні частини ландшафту, будувати комплексний фізико-географічний профіль;

 • характеризувати географічні пояси суші і океану;

 • визначати механічний склад ґрунту, його структуру;

 • описувати ґрунтовий розріз;

 • вести різні види топографічних зйомок на місцевості, користуватися геодезичними інструментами;

 • креслити топографічні карти;

 • давати характеристику географічного положення океану та материка за типовим планом;

 • давати загальну фізико-географічну характеристику материків і океанів за типовим планом;

 • виявляти закономірності географічної зональності материків, характерні особливості грунтово-рослинного покриву, тваринного світу;

 • давати оцінку фізико-географічного положення України;

 • співставляти фізичну, тектонічну та геологічну карти, робити на основі цього висновки про взаємозв’язок між тектонічною будовою, рельєфом, походженням і поширенням корисних копалин;

 • аналізувати ландшафтну карту і схему фізико-географічного районування України;

 • складати фізико-географічну характеристику природних зон, висотних країн;

 • будувати і аналізувати графіки динаміки показників природного руху населення;

 • будувати статево-вікову піраміду, карту густоти населення;

 • визначати показники міграційної рухомості населення, характеризувати розселення певного району;

 • оцінювати вплив природних і соціально-географічних факторів на розміщення галузей промисловості;

 • аналізувати галузеву структуру району, виділяти елементи територіальної структури господарства регіону (країни);

 • аналізувати геополітичне положення країн і регіонів світу;

 • аналізувати демографічну ситуацію в окремих регіонах світу, робити демографічний прогноз, складати демографічну програму;

 • характеризувати економіко-географічне та геополітичне положення України;

 • аналізувати особливості розвитку та розміщення різних галузей промисловості та сільського господарства України;

 • складати порівняльну характеристику економіко-географічних районів України;

 • давати оцінку ЕГП країн і регіонів світу;

 • визначати роль і місце окремих країн і регіонів у світовому господарстві;


Зміст навчального матеріалу

1. Фундаментальні загальногеографічні дисципліни


Поняття «географічної оболонки» як приповерхневої загальнопланетарної системи Землі. Межі, властивості, загальні риси.

Характеристика провідних географічних поясів та ландшафтних зон на рівнинах материків.

Вертикальна поясність на Землі, причини та географічне розповсюдження.

Предмет ландшафтознавства: основні етапи розвитку і сучасні досягнення ландшафтознавства.

Провідні компоненти ландшафту та їх роль в формуванні природних комплексів. Ландшафт та його властивості.

Морфологічна структура ландшафту: фація, підурочище і урочище, місцевість.

Топографічний план і карта. Система координат. Вивчення положення точок земної поверхні.

Класифікація географічних карт. Картографічні моделі як засіб та предмет дослідження.

Грунт — поняття, основні властивості та функції. Фактори (чинники) і сутність ґрунтоутворення.

Грунти України — географія, властивості. Загальна характеристика земельних ресурсів України.

Структура сучасного екологічного знання. Біоекологія: предмет, задачі, місце в системі географічних наук.

Поняття про біоценози та біогеоценози. Основні ознаки біоценозів: видовий склад, структура, динаміка, місцеположення.

Поняття про ареали тваринного та рослинного світу. Типи ареалів. Ендеміки та релікти Червоної Книги.

Світовий океан як природна система. Єдність та підрозділи океану. Природні ресурси.

Епохи складчастості та гороутворення: докембрійська, байкальська, калєдонська, герцинська, мезозойська, альпійська.

Типи земної кори. Гірські породи. Відносний та абсолютний вік гірських порід і рельєфу.

Поняття про геосинкліналі та платформи, їх будова, стадії розвитку та зв'язок з формами рельєфу

Метеорологія та кліматологія, їх положення в системі географічних наук, призначення, предмет, об’єкт, методи. Метеорологічна мережа і метеорологічна служба.

Загальна циркуляція атмосфери і закономірності її формування. Пасати, мусони, природні риси, формування, райони розповсюдження. Місцеві вітри.

Циклони та антициклони, їх формування, структура. Погода в циклонах та антициклонах. Роль циклонів та антициклонів у формуванні погоди та клімату в позатропічних широтах. Центри дії атмосфери.

Типи річок Світу за різними ознаками. Характеристика провідних річок різних континентів. Роль в господарстві.

Інформатика, геоінформатика, географічні інформаційні системи (ГІС). Геоінформатика і географія. Історія розвитку геоінформаційних технологій і ГІС у світі та на Україні.

Структура та аналітичні можливості сучасних ГІС. Функції та області застосування. Класифікація сучасних ГІС.

Геоморфологія в системі географічних наук, її об’єкт дослідження. Поняття про форми та елементи рельєфу. Походження рельєфу.

Ендогенні процеси рельєфоутворення. Мегарельєф материків, рухомих геосинклінальних областей та дна Світового океану.

Екзогенні процеси рельєфоутворення. Вивітрювання: типи і процеси. Схилові, флювіальні, еолові, карстові, гляціальні, берегові процеси та форми рельєфу.

Сучасні глобальні проблеми людства та географічна наука. Ознаки глобальних проблем, їх класифікація, географічні особливості прояву.

Сучасна політична карта Світу, етапи формування, політичні типи країн, зміни протягом останніх десятиріч.

Світове господарство: цільність, протиріччя, різноманітність структурних підрозділів. Географія світового господарства.

Народонаселення Світу: динаміка чисельності, розміщення, расовий та етнічний склад, демографічні проблеми, етнонаціональні конфлікти. Географія народонаселення Світу.

2. Фізична географія материків та океанів


Загальна фізико-географічна характеристика Євразії. Основні риси тектоніки та геологічної будови Євразії. Зв’язок орографії з тектонікою.

Четвертинна (антропогенна) історія розвитку Євразії та Північної Америки.

Аналіз кліматоутворюючих факторів та типи кліматів Євразії.

Внутрішні води на території Євразії: класифікація та територіальний розподіл.

Физико-географічна характеристика природних зон (широтних і висотних) на території Євразії.

Загальна фізико-географічна характеристика Північної Америки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія.

Внутрішні води Північної Америки: класифікація та територіальний розподіл.

Порівняльна фізико-географічна характеристика природних зон Північної Америки та Євразії.

Загальна фізико-географічна характеристика Південної Америки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія.

Порівняльна характеристика кліматоутворюючих факторів Південної та Північної Америки. Аналіз територіального розподілу ізотерм.

Аналіз висотної поясності на території Південної Америки. Співвідношення висотних та широтних поясів.

Загальна фізико-географічна характеристика Африки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія. Зв’язок сучасного рельєфу із геологічною історією формування. Висока та Низька Африка.

Географічні особливості формування клімату Африки. Аналіз факторів кліматоутворення

Фізико-географічна характеристика природних зон Африки.

Фізико-географічна характеристика Австралії: геологічна історія, геологічна будова, тектоніка, рельєф, клімат, води, грунти, рослинність, тваринний світ, природні зони.

Фізико-географічна характеристика Океанії: Полінезія, Мікронезія, Меланезія, Нова Зеландія. Генезис островів.

Фізико-географічна характерника Антарктиди: геологічна історія, геологічна будова, тектоніка, рельєф. Особливості Льодової та Кам’яної Антарктиди. Особливості клімату та органічного світу.

Мегарельєф дна Світового океану: підводна окрайка материків, зона переходу дна, глибоководна улоговина, серединні хребти.

Порівняльна фізико-географічна характеристика Атлантичного і Тихого океанів (аналіз загального та відмінного).

Фізико-географічна характеристика Індійського океану: особливості розташування, рельєфу дна, донних осадків, клімату, рослинного і тваринного світу.

Історія геологічного розвитку та корисні копалини України.

Тектоніка, геоструктури і пов’язані з ними форми рельєфу на території України.

Кліматоутворюючі фактори та типи клімату в Україні.

Внутрішні води на території України.

Провідні закономірності диференціації грунтово-рослинного покриву України.

Типові риси ландшафтно-кліматичних зон на території України.

Гіпотези походження материків і океанів.

Ландшафти Карпатських гір.

Ландшафти Кримських гір.

Природа і ресурси Чорного та Азовського морів.

3. Регіональна економічна і соціальна географія


Природно-ресурсний потенціал України та її регіонів.

Місце комплексу хімічних та нафтохімічних підприємств в структурі промисловості України та проблеми його розвитку.

Населення України. Етнічний склад. Міське і сільське. Розміщення.

Рекреаційно-туристичний комплекс Українського Причорномор'я. Ресурсний потенціал. Функціональний напрям розвитку головних курортів.

Економіко-географічне районування України. Сучасні підходи.

Чорна та кольорова металургія України. Ресурсна база. Географія. Проблеми розвитку.

Гірничо-добувна промисловість України. Галузева та територіальна структура. Проблеми забезпечення господарства України паливом.

Машинобудівний комплекс України. Фактори розміщення. Географія основних галузей.

Сільське господарство – головний структурний компонент АПК України. Географія рослинництва і тваринництва.

Країни, що розвиваються. Типологічні риси та ознаки.

Африка. Політична та економічна карта. Роль та місце країн Африки в структурі Світового господарства.

Південно-західна Азія: склад регіону, оцінка ЕГП, природно-ресурсний потенціал, економічні, етнонаціональні, політичні проблеми розвитку.

Азійсько-Тихоокеанський регіон: склад, економічні центри, географія. Роль і місце АТР в структурі Світового господарства.

Індія – структура господарства, територіальні відмінності, проблеми розвитку.

КНР: сучасні проблеми розвитку, географія господарства.

Японія: місце і роль в структурі сучасного світового господарства. Географічні відмінності в економіці країни.

ФРН – економічний лідер Західної Європи. Місце і роль в структурі ЄС. Географія господарства.

США – провідна держава світової економіки. Географічні відмінності.

Сучасні економічні і політико-географічні процеси в країнах Східної Європи.

Франція: структура і географія господарства.

Австралія. Загальні риси розвитку. Географія господарства. Роль і місце в структурі Світового господарства.

Малі країни Західної Європи, їх типологічні риси. Роль і місце в міжнародному географічному поділі праці.

Світовий АПК та його роль у вирішенні продовольчої проблеми людства. Основні показники розвитку сільського господарства. Географія головних галузей. Типи сільського господарства.

Населення країн Росії. Чисельність, розміщення, національний склад. Особливості міжнаціональних відносин на сучасному етапі.

Російська Федерація. Природно-ресурсний потенціал країни. Характеристика економіки на сучасному етапі розвитку. Географія основних галузей господарства.

Закавказький регіон. Загальний економіка-географічний огляд. Сучасні економічні, політичні, етнонаціональні проблеми.

Середньоазійські країни. Економіко- і політико-географічний огляд. Сучасні економічні і політичні проблеми розвитку.

Загальна оцінка природно-ресурсного потенціалу країн Латинської Америки.

Геополітичне та геоекономічне положення України. Необхідність перебудови економіки.

Транспортний комплекс України: структура, проблеми розвитку, географія.

Список рекомендованої літератури


 1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение, - М., Просвещение, 1976.- Ч.1.- 336 с.

 2. Основи загальної гідрології (за ред.С.С.Левківського) - К.: В.Ш., 1975. -190 с.

 3. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. – К.: Либідь, 2003.

 4. Якушова В.Ф. Общая геология. Изд-тво МГУ. - 1988. - 446 с.

 5. Мельничук B.C. Общая геология. - М.: Недра, 1989. - 329 с.

 6. Леонтьев O.K., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: В.Ш., 1988. -318 с.

 7. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. - К.: В.Ш., 1995. - 223 с.

 8. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: навч. посібник. -К.:В.Ш., 1995.-240 с.

 9. Зедледух P.M. Картографія з основами топографії. - К.: В.ПІ., 1995.

 10. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 1986.

 11. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, 2003. – 565 с.

 12. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В.С. Джигирей. - К. : Знання, 2002. - 203 с.

 13. Геологія з основами геоморфології : [навч. посіб.] / І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. - Кривий Ріг : Мінерал, 2008. - 373 с.

 14. Шуйский Ю.Д., Вихованец Г.В. Природа Причерноморских лиманов. Монография / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованец – Одесса: Астропринт, 2011. – 276 с.

 15. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К., 1995.

 16. Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред.В.В.Вольского . - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.

 17. Соціальна і економічна географія світу (за ред. Кузика В.П.). - Тернопіль, 1998.-256 с.

 18. Світова економіка /А.С. Філіпченко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

 19. Пистун М.Д. та ін. Географія агропромислового комплексу. – К.: Вища школа, 1995. – 365 с.

 20. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методика. – Одеса: Астропринт, 2005. –632 с.

 21. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України. – К.: ВПЦ „Київський ун-тет”, 2000.

 22. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (Методологія, теорія). - К., 1996.

 23. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 24. Соціально-економічна географія України /За ред. проф. О.І. Шаблія – Львів: Світ, 1994.

 25. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. – К.: УАДУ, 1997.

 26. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 27. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посібник /Одес.нац.ун-т ім. І.І. Мечникова; авт.колектив: О.Г.Топчієв, І.І. Кондратюк, В.В. Яворська [та ін.] – Одеса:Астропринт, 2012.- 336 с.

 28. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. - К.: Либідь, 2001.

 29. Економіка зарубіжних країн (за ред. А.С.Філіпенка). - К.: Либідь, 1996.

 30. Охрана окружающей среды (под ред. Г.В.Дуганова). - К.: В.Ш., 1986. - 303 с.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ГЕОГРАФІЯ”

.
Основні вимоги до знань та умінь
     1. Абітурієнти-бакалаври повинні знати:

 • закономірності осьового обертання та орбітального руху Землі, їх наслідки та значення для процесів, що відбуваються в географічній оболонці;

 • будову атмосфери та інших оболонок Землі;

 • основні закономірності загальної циркуляції атмосфери, поняття про повітряні маси та атмосферні фронти;

 • класифікацію кліматів Землі;

 • внутрішню будову Землі і типи земної кори;

 • геологічну діяльність річок, льодовиків, вітру, морів;

 • основні структурні елементи земної кори;

 • особливості еволюції геологічної історії Землі;

 • геохронологічну та стратиграфічну шкалу;

 • форми, елементи форм та типи рельєфу, фактори рельєфоутворення;

 • основні типи морфоскульптури та морфоструктури суші та Світового океану;

 • поняття про біосферу, закономірності поширення живої речовини на Землі;

 • фактори ґрунтоутворення, структуру та різновидності ґрунтів, загальні закономірності географії ґрунтів;

 • загальні географічні закономірності Землі;

 • фізико-географічну характеристику всіх материків і океанів;

 • географічне положення, рельєф, клімат та геологічну будову України;

 • внутрішні води України, рослинний і тваринний світ;

 • класифікацію ландшафтів України, фізико-географічне районування;

 • особливості динаміки та природного руху населення світу;

 • закономірності розміщення людей на Землі, особливості світових урбанізаційних процесів;

 • етапи формування політичної карти світу;закономірності розміщення природних ресурсів;

 • характеристику світового господарства, його основних складових частин;

 • характеристику галузей промисловості та сільського господарства світу, транспорту, зовнішньоекономічних зв’язків;

 • особливості ЕГП країн і регіонів світу, економіко-географічну характеристику провідних держав світу;

 • ЕГП, природно-ресурсний потенціал та населення України;

 • галузеву та територіальну структуру господарства України та її провідних міжгалузевих комплексів;

 • структуру та особливості розвитку АПК країни, транспорту та зовнішньоекономічних зв’язків;

 • економіко-географічну характеристику районів України;

 • особливості масштабу і характеру впливу суспільства на природу;

 • сутність і структуру природокористування, форми охорони довкілля;

 • геополітичну ситуацію в Україні;

 • комплексну географічну характеристику Одеської області.

Абітурієнти-бакалаври повинні мати такі навички та уміння:

 • користуватися географічними картами та атласами, визначати географічні координати;

 • будувати графіки, стовпчикові і колові діаграми, проводити різноманітні статистичні обрахунки;

 • аналізувати таблиці та тематичні карти;

 • складати рівняння водного балансу, визначати витрати води, основні характеристики і фактори стоку, будувати поперечні розрізи річки, озера;

 • визначати мінерали різних класів та гірські породи різного походження;

 • встановлювати залежність між рельєфом та тектонічною будовою;

 • виявляти морфологічні частини ландшафту, будувати комплексний фізико-географічний профіль;

 • характеризувати географічні пояси суші і океану;

 • визначати механічний склад ґрунту, його структуру;

 • описувати ґрунтовий розріз;

 • вести різні види топографічних зйомок на місцевості, користуватися геодезичними інструментами;

 • креслити топографічні карти;

 • давати характеристику географічного положення океану та материка за типовим планом;

 • давати загальну фізико-географічну характеристику материків і океанів за типовим планом;

 • виявляти закономірності географічної зональності материків, характерні особливості грунтово-рослинного покриву, тваринного світу;

 • давати оцінку фізико-географічного положення України;

 • співставляти фізичну, тектонічну та геологічну карти, робити на основі цього висновки про взаємозв’язок між тектонічною будовою, рельєфом, походженням і поширенням корисних копалин;

 • аналізувати ландшафтну карту і схему фізико-географічного районування України;

 • складати фізико-географічну характеристику природних зон, висотних країн;

 • будувати і аналізувати графіки динаміки показників природного руху населення;

 • будувати статево-вікову піраміду, карту густоти населення;

 • визначати показники міграційної рухомості населення, характеризувати розселення певного району;

 • оцінювати вплив природних і соціально-географічних факторів на розміщення галузей промисловості;

 • аналізувати галузеву структуру району, виділяти елементи територіальної структури господарства регіону (країни);

 • аналізувати геополітичне положення країн і регіонів світу;

 • аналізувати демографічну ситуацію в окремих регіонах світу, робити демографічний прогноз, складати демографічну програму;

 • характеризувати економіко-географічне та геополітичне положення України;

 • аналізувати особливості розвитку та розміщення різних галузей промисловості та сільського господарства України;

 • складати порівняльну характеристику економіко-географічних районів України;

 • давати оцінку ЕГП країн і регіонів світу;

 • визначати роль і місце окремих країн і регіонів у світовому господарстві;Зміст навчального матеріалу

1. Фундаментальні загальногеографічні дисципліни


Поняття «географічної оболонки» як приповерхневої загальнопланетарної системи Землі. Межі, властивості, загальні риси.

Характеристика провідних географічних поясів та ландшафтних зон на рівнинах материків.

Вертикальна поясність на Землі, причини та географічне розповсюдження.

Предмет ландшафтознавства: основні етапи розвитку і сучасні досягнення ландшафтознавства.

Провідні компоненти ландшафту та їх роль в формуванні природних комплексів. Ландшафт та його властивості.

Морфологічна структура ландшафту: фація, підурочище і урочище, місцевість.

Топографічний план і карта. Система координат. Вивчення положення точок земної поверхні.

Класифікація географічних карт. Картографічні моделі як засіб та предмет дослідження.

Грунт — поняття, основні властивості та функції. Фактори (чинники) і сутність ґрунтоутворення.

Грунти України — географія, властивості. Загальна характеристика земельних ресурсів України.

Структура сучасного екологічного знання. Біоекологія: предмет, задачі, місце в системі географічних наук.

Поняття про біоценози та біогеоценози. Основні ознаки біоценозів: видовий склад, структура, динаміка, місцеположення.

Поняття про ареали тваринного та рослинного світу. Типи ареалів. Ендеміки та релікти Червоної Книги.

Світовий океан як природна система. Єдність та підрозділи океану. Природні ресурси.

Епохи складчастості та гороутворення: докембрійська, байкальська, калєдонська, герцинська, мезозойська, альпійська.

Типи земної кори. Гірські породи. Відносний та абсолютний вік гірських порід і рельєфу.

Поняття про геосинкліналі та платформи, їх будова, стадії розвитку та зв'язок з формами рельєфу

Метеорологія та кліматологія, їх положення в системі географічних наук, призначення, предмет, об’єкт, методи. Метеорологічна мережа і метеорологічна служба.

Загальна циркуляція атмосфери і закономірності її формування. Пасати, мусони, природні риси, формування, райони розповсюдження. Місцеві вітри.

Циклони та антициклони, їх формування, структура. Погода в циклонах та антициклонах. Роль циклонів та антициклонів у формуванні погоди та клімату в позатропічних широтах. Центри дії атмосфери.

Типи річок Світу за різними ознаками. Характеристика провідних річок різних континентів. Роль в господарстві.

Інформатика, геоінформатика, географічні інформаційні системи (ГІС). Геоінформатика і географія. Історія розвитку геоінформаційних технологій і ГІС у світі та на Україні.

Структура та аналітичні можливості сучасних ГІС. Функції та області застосування. Класифікація сучасних ГІС.

Геоморфологія в системі географічних наук, її об’єкт дослідження. Поняття про форми та елементи рельєфу. Походження рельєфу.

Ендогенні процеси рельєфоутворення. Мегарельєф материків, рухомих геосинклінальних областей та дна Світового океану.

Екзогенні процеси рельєфоутворення. Вивітрювання: типи і процеси. Схилові, флювіальні, еолові, карстові, гляціальні, берегові процеси та форми рельєфу.

Сучасні глобальні проблеми людства та географічна наука. Ознаки глобальних проблем, їх класифікація, географічні особливості прояву.

Сучасна політична карта Світу, етапи формування, політичні типи країн, зміни протягом останніх десятиріч.

Світове господарство: цільність, протиріччя, різноманітність структурних підрозділів. Географія світового господарства.

Народонаселення Світу: динаміка чисельності, розміщення, расовий та етнічний склад, демографічні проблеми, етнонаціональні конфлікти. Географія народонаселення Світу.

2. Фізична географія материків та океанів


Загальна фізико-географічна характеристика Євразії. Основні риси тектоніки та геологічної будови Євразії. Зв’язок орографії з тектонікою.

Четвертинна (антропогенна) історія розвитку Євразії та Північної Америки.

Аналіз кліматоутворюючих факторів та типи кліматів Євразії.

Внутрішні води на території Євразії: класифікація та територіальний розподіл.

Физико-географічна характеристика природних зон (широтних і висотних) на території Євразії.

Загальна фізико-географічна характеристика Північної Америки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія.

Внутрішні води Північної Америки: класифікація та територіальний розподіл.

Порівняльна фізико-географічна характеристика природних зон Північної Америки та Євразії.

Загальна фізико-географічна характеристика Південної Америки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія.

Порівняльна характеристика кліматоутворюючих факторів Південної та Північної Америки. Аналіз територіального розподілу ізотерм.

Аналіз висотної поясності на території Південної Америки. Співвідношення висотних та широтних поясів.

Загальна фізико-географічна характеристика Африки. Геологічна історія формування, геологічна будова, тектоніка, орографія. Зв’язок сучасного рельєфу із геологічною історією формування. Висока та Низька Африка.

Географічні особливості формування клімату Африки. Аналіз факторів кліматоутворення

Фізико-географічна характеристика природних зон Африки.

Фізико-географічна характеристика Австралії: геологічна історія, геологічна будова, тектоніка, рельєф, клімат, води, грунти, рослинність, тваринний світ, природні зони.

Фізико-географічна характеристика Океанії: Полінезія, Мікронезія, Меланезія, Нова Зеландія. Генезис островів.

Фізико-географічна характерника Антарктиди: геологічна історія, геологічна будова, тектоніка, рельєф. Особливості Льодової та Кам’яної Антарктиди. Особливості клімату та органічного світу.

Мегарельєф дна Світового океану: підводна окрайка материків, зона переходу дна, глибоководна улоговина, серединні хребти.

Порівняльна фізико-географічна характеристика Атлантичного і Тихого океанів (аналіз загального та відмінного).

Фізико-географічна характеристика Індійського океану: особливості розташування, рельєфу дна, донних осадків, клімату, рослинного і тваринного світу.

Історія геологічного розвитку та корисні копалини України.

Тектоніка, геоструктури і пов’язані з ними форми рельєфу на території України.

Кліматоутворюючі фактори та типи клімату в Україні.

Внутрішні води на території України.

Провідні закономірності диференціації грунтово-рослинного покриву України.

Типові риси ландшафтно-кліматичних зон на території України.

Гіпотези походження материків і океанів.

Ландшафти Карпатських гір.

Ландшафти Кримських гір.

Природа і ресурси Чорного та Азовського морів.

3. Регіональна економічна і соціальна географія


Природно-ресурсний потенціал України та її регіонів.

Місце комплексу хімічних та нафтохімічних підприємств в структурі промисловості України та проблеми його розвитку.

Населення України. Етнічний склад. Міське і сільське. Розміщення.

Рекреаційно-туристичний комплекс Українського Причорномор'я. Ресурсний потенціал. Функціональний напрям розвитку головних курортів.

Економіко-географічне районування України. Сучасні підходи.

Чорна та кольорова металургія України. Ресурсна база. Географія. Проблеми розвитку.

Гірничо-добувна промисловість України. Галузева та територіальна структура. Проблеми забезпечення господарства України паливом.

Машинобудівний комплекс України. Фактори розміщення. Географія основних галузей.

Сільське господарство – головний структурний компонент АПК України. Географія рослинництва і тваринництва.

Країни, що розвиваються. Типологічні риси та ознаки.

Африка. Політична та економічна карта. Роль та місце країн Африки в структурі Світового господарства.

Південно-західна Азія: склад регіону, оцінка ЕГП, природно-ресурсний потенціал, економічні, етнонаціональні, політичні проблеми розвитку.

Азійсько-Тихоокеанський регіон: склад, економічні центри, географія. Роль і місце АТР в структурі Світового господарства.

Індія – структура господарства, територіальні відмінності, проблеми розвитку.

КНР: сучасні проблеми розвитку, географія господарства.

Японія: місце і роль в структурі сучасного світового господарства. Географічні відмінності в економіці країни.

ФРН – економічний лідер Західної Європи. Місце і роль в структурі ЄС. Географія господарства.

США – провідна держава світової економіки. Географічні відмінності.

Сучасні економічні і політико-географічні процеси в країнах Східної Європи.

Франція: структура і географія господарства.

Австралія. Загальні риси розвитку. Географія господарства. Роль і місце в структурі Світового господарства.

Малі країни Західної Європи, їх типологічні риси. Роль і місце в міжнародному географічному поділі праці.

Світовий АПК та його роль у вирішенні продовольчої проблеми людства. Основні показники розвитку сільського господарства. Географія головних галузей. Типи сільського господарства.

Населення країн Росії. Чисельність, розміщення, національний склад. Особливості міжнаціональних відносин на сучасному етапі.

Російська Федерація. Природно-ресурсний потенціал країни. Характеристика економіки на сучасному етапі розвитку. Географія основних галузей господарства.

Закавказький регіон. Загальний економіка-географічний огляд. Сучасні економічні, політичні, етнонаціональні проблеми.

Середньоазійські країни. Економіко- і політико-географічний огляд. Сучасні економічні і політичні проблеми розвитку.

Загальна оцінка природно-ресурсного потенціалу країн Латинської Америки.

Геополітичне та геоекономічне положення України. Необхідність перебудови економіки.

Транспортний комплекс України: структура, проблеми розвитку, географія.

Список рекомендованої літератури

 1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение, - М., Просвещение, 1976.- Ч.1.- 336 с.

 2. Основи загальної гідрології (за ред.С.С.Левківського) - К.: В.Ш., 1975. -190 с.

 3. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. – К.: Либідь, 2003.

 4. Якушова В.Ф. Общая геология. Изд-тво МГУ. - 1988. - 446 с.

 5. Мельничук B.C. Общая геология. - М.: Недра, 1989. - 329 с.

 6. Леонтьев O.K., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: В.Ш., 1988. -318 с.

 7. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. - К.: В.Ш., 1995. - 223 с.

 8. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: навч. посібник. -К.:В.Ш., 1995.-240 с.

 9. Зедледух P.M. Картографія з основами топографії. - К.: В.ПІ., 1995.

 10. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 1986.

 11. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, 2003. – 565 с.

 12. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В.С. Джигирей. - К. : Знання, 2002. - 203 с.

 13. Геологія з основами геоморфології : [навч. посіб.] / І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. - Кривий Ріг : Мінерал, 2008. - 373 с.

 14. Шуйский Ю.Д., Вихованец Г.В. Природа Причерноморских лиманов. Монография / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованец – Одесса: Астропринт, 2011. – 276 с.

 15. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К., 1995.

 16. Социально-экономическая география зарубежного мира / под ред.В.В.Вольского . - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.

 17. Соціальна і економічна географія світу (за ред. Кузика В.П.). - Тернопіль, 1998.-256 с.

 18. Світова економіка /А.С. Філіпченко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.

 19. Пистун М.Д. та ін. Географія агропромислового комплексу. – К.: Вища школа, 1995. – 365 с.

 20. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методика. – Одеса: Астропринт, 2005. –632 с.

 21. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України. – К.: ВПЦ „Київський ун-тет”, 2000.

 22. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування (Методологія, теорія). - К., 1996.

 23. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 24. Соціально-економічна географія України /За ред. проф. О.І. Шаблія – Львів: Світ, 1994.

 25. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. – К.: УАДУ, 1997.

 26. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 27. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посібник /Одес.нац.ун-т ім. І.І. Мечникова; авт.колектив: О.Г.Топчієв, І.І. Кондратюк, В.В. Яворська [та ін.] – Одеса:Астропринт, 2012.- 336 с.

 28. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. - К.: Либідь, 2001.

 29. Економіка зарубіжних країн (за ред. А.С.Філіпенка). - К.: Либідь, 1996.

 30. Охрана окружающей среды (под ред. Г.В.Дуганова). - К.: В.Ш., 1986. - 303 с.

Схожі:

Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма вступних випробувань з географії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з географії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності “Географія...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма вступних випробувань з Географії для вступників до вищих навчальних закладів Ніжин 2010
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності “Географія” – нду...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма вступних випробувань з біології для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з біології на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності “Біологія...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
«магістр» за напрямом підготовки 0201 «Культура» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» 05010104 спеціальності «Cистеми штучного інтелекту»...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма фахових вступних випробувань
Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних...
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності \"географія\" iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст", „Магістр" спеціальності „біологія"
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", "Магістр" зі спеціальності "Біологія"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка