Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2
194.52 Kb.
НазваПовторення основних відомостей про органічні сполуки 2
Дата конвертації20.09.2013
Розмір194.52 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Класифікація вуглеводнів.
Лабораторні досліди
Контрольна робота
Розрахункові задачі
Розрахункові задачі
Контрольна робота
Контрольна робота
Контрольна робота
Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8)
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі (6)
18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.
Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.
20. Порівняння властивостей каучуку і гуми.
Тема 7. Роль хімії в житті суспільства
Контрольна робота

Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2


1
Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.
§1
2
Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.


Теорія будови органічних сполук. 3

3
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова.
§2
4
Ізомерія. Розвиток і значення теорії будови органічних сполук.

Д. Моделі молекул вуглеводнів.

§3
5
Життя і діяльність О. Бутлерова.
Консп.
Тема 2. Вуглеводні(17)

6Класифікація вуглеводнів.


Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону.
§4

Впр4
7
Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.

Лабораторні досліди:

1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів, конформацій).

§4ст20

Впр5
8
Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

2. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння.

§5

впр2
9
Хім. властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм р-ції заміщення.

3. Відношення алканів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

§5

Впр9
10
Поняття про циклоалкани (циклопарафіни).
§6
11
Контрольна робота
§4-6
12
Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенкл.
§7

Впр2
13
Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В. Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.

4. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.


§7

Впр8
14
Добування, застосування алкенів.

5. Добування етену.

§7впр7
15
Контрольна робота


16
Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.
§8

Впр3
17
Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів.

6. Горіння етину, взаєм. з бромною водою, р-ном калій перманганату.

§8

Впр4
18
Добування, застосування алкінів.


7. Добування етину карбідним способом.

§8
19
Розрахункові задачі:

1.Виведення молекулярної формули газуватої речовини.
§9

Впр11

(с 51)
20
Розрахункові задачі:

1.Виведення молекулярної формули газуватої речовини.
§9

впр
21
Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

ПР №1

Ст 195
22
Контрольна робота
§7-9
23
Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, приєднання, заміщення.

8. Бензен як розчинник.

9. Відношення бензену до розчину калій перманганату.

10. Горіння бензену.

11.Віднош. бензену до бромної води.

§10

Впр9
24
Добування, застосування бензену.

Поняття про хім. засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля
§10,11

Впр6
25
Взаємозв’язок між вуглеводнями.
§12 (6)
26
Контрольна робота


Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (4)

27
Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання .
§13

Ков. Зв’язки

28
Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.
§14

Ізомерія

29
Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.

ЛД Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів

§14

Номенклатура

30
Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

Озн. зі зразками продуктів коксування кам’яного вугілля(колекц)

§15

Теорія хім. будови

31
Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

ЛД Озн. з різними видами палива (колекція).

§16

Алкани

32
Контрольна робота


Тема 4. Оксигеновмісні сполуки (19)

33
Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.
§17

Впр11

Алкени

34
Етиленгліколь, гліцерол. Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.4. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

ЛД

§18

Впр6

Алкени

35
Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.
§19

Впр(5)

Алкени

36
Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.
§20

Впр(3)

Алкіни

37
Хімічні властивості альдегідів. Реакції окиснення і відновлення. Добування етаналю. Застосування метаналю й етаналю.

5. Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом.

6. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

7. Окиснення спирту до альдегіду.

ЛД

§20

Впр(7)

Бензин

38
Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура.

Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот.

8. Дія етанової кислоти на індикатори.

9. Взаємодія етанової кислоти з магнієм.

10. Взаємодія етанової кислоти з лугом.


ЛД

§21

Впр11

Нафта

39
Добування та застосування карбонових кислот.
§22(11)

Кам вугіл

40
№ 2. Властивості етанової кислоти.

ПР

Ст196

Спирти

41
Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.
§23

впр

Гліцерол

42
Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів.

11. Розчинність жирів.

12. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.

ЛД

§23 ст126


Фенол

43
Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

ЛД

§23

Ст128

Альдегіди

44
Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози.

Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація.14. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

ЛД

§25

Впр9

Кислоти

45
Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.
§25

Впр12

Естери

46
Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.

§26

Впр7

Жири

47
Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом.15. Відношення крохмалю до води.

16. Взаємодія крохмалю з йодом.

ЛД

§27

Мило

48
Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.
§28

Впр(12)

Глюкоза

49
Біологічне значення вуглеводів.
§28

Фруктоза

50
№ 3. Розв’язування експериментальних задач.

ПР

Ст 197

Сахароза

53
Контрольна робота
§25-28

Крохмаль

Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8)


54
Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння.
§29

Целюлоза

55
Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості.

Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.
§29

Впр10

Штучні волокна

56
Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв’язок.
§30


Аміни

57
Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утв. білків. Рівні структурної організації білків. В-сті білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.17.Кольорові реакції білків

ЛД

§31


Анілін

58
Поняття про біотехнологію.Біологічне значення амінокислот і білків. Успіхи у вивченні та синтезі білків.
§

Амінок-ти

59
Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.
§32

Впр(11)

Білки

60
Контрольна робота
§29-32
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі (6)


61
Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли.

18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.

ЛД

§33

Біотех нологія

62
Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.
§33

РНК

63
Синтетичні каучуки.

Склад, властивості, застосування. 20. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

ЛД

§34

ДНК

64
Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.19. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів.

ЛД

§35

Полімери

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства

65
Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології.
§36

Пласт маси

66
Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. Найважливіші хімічні виробництва в Україні.


ЛД. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів).

ЛД. Виявлення деяких неорг. і орг.. речовин у складі ужиткових продуктів.

§37

Каучуки

67
Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини.
§37

Волокна

68
Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Хімія та екологія. Планетарна роль хім. процесів.
§37

Роль хімії

69
Контрольна робота


70
Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.
§37
71

Схожі:

Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconОпис дисципліни Предмет: Органічна хімія Мета
Модуль ІІ. Оксигеновмісні органічні сполуки. Нітрогеновиісні органічні сполуки. Природні органічні сполуки
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconДивовижне поєднання ланцюгів Тестова перевірка знань
Які органічні сполуки крім нуклеїнових кислот формують третинну просторову структуру ДНК
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconДисципліна Фізколоїдна хімія Викладач
Колоїдна хімія. Найважливіші органічні сполуки, в технології приготування їжі. Розчини полімерів
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconПрактикум до змістового модуля «Основи знань про органічні сполуки і полімерні матеріали»
Виконання лабораторних робіт допомагає студентам засвоїти необхідні знання про властивості, способи добування і розпізнавання органічних...
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconПідсумковий урок з теми „
Мета уроку: повторення, систематизація, розширення і поглиблення відомостей про натуральний ряд чисел, вдосконалення навичок
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Кзоз «Харківська міська клінічна дитяча лікарня №16» Ідентифікаційний код за єдрпоу. 24660907 Місцезнаходження
Сполуки органічні з кисневою функціональною групою – креон для дітей, хворих на муковісцидоз
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconТема уроку №2. Складні біополімери. Особливості біохімічних реакцій. Органічні сполуки живих систем. Будова, властивості, значення моносахаридів, полісахаридів
Мета: поглибити і розширити знання учнів про складні біополімери та вуглеводи як
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconКарбонові кислоти
Карбонові кислоти органічні сполуки, що містять одну або трохи карбоксильних груп -соон, пов'язаних з вуглеводневим радикалом
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconРозвиток мовлення. Усний переказ тексту наукового стилю
Повторення відомостей про основні стилі мовлення на основі опрацювання таблиці (с. 53)
Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2 iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Тернопільський обласний комунальний клінічний онкологічний диспансер Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02001274 Місцезнаходження
Найменування предмета закупівлі. код дк 24. 14. 6 Сполуки органічні з кисневою функціональною групою н в.І. у
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка