Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

2. Вуглеводні(17)
194.52 Kb.
Назва2. Вуглеводні(17)
Дата конвертації20.09.2013
Розмір194.52 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Класифікація вуглеводнів.
Лабораторні досліди
Контрольна робота
Розрахункові задачі
Розрахункові задачі
Контрольна робота
Контрольна робота
Контрольна робота
Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8)
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі (6)
18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.
Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.
20. Порівняння властивостей каучуку і гуми.
Тема 7. Роль хімії в житті суспільства
Контрольна робота

Повторення основних відомостей про органічні сполуки 2


1
Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.
§1
2
Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук.


Теорія будови органічних сполук. 3

3
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова.
§2
4
Ізомерія. Розвиток і значення теорії будови органічних сполук.

Д. Моделі молекул вуглеводнів.

§3
5
Життя і діяльність О. Бутлерова.
Консп.
Тема 2. Вуглеводні(17)

6^

Класифікація вуглеводнів.


Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону.
§4

Впр4
7
Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.

^ Лабораторні досліди:

1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів, конформацій).

§4ст20

Впр5
8
Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

2. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння.

§5

впр2
9
Хім. властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм р-ції заміщення.

3. Відношення алканів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

§5

Впр9
10
Поняття про циклоалкани (циклопарафіни).
§6
11
Контрольна робота
§4-6
12
Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенкл.
§7

Впр2
13
Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В. Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.

4. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.


§7

Впр8
14
Добування, застосування алкенів.

5. Добування етену.

§7впр7
15
^ Контрольна робота


16
Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.
§8

Впр3
17
Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів.

6. Горіння етину, взаєм. з бромною водою, р-ном калій перманганату.

§8

Впр4
18
Добування, застосування алкінів.


7. Добування етину карбідним способом.

§8
19
^ Розрахункові задачі:

1.Виведення молекулярної формули газуватої речовини.
§9

Впр11

(с 51)
20
^ Розрахункові задачі:

1.Виведення молекулярної формули газуватої речовини.
§9

впр
21
Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

ПР №1

Ст 195
22
^ Контрольна робота
§7-9
23
Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, приєднання, заміщення.

8. Бензен як розчинник.

9. Відношення бензену до розчину калій перманганату.

10. Горіння бензену.

11.Віднош. бензену до бромної води.

§10

Впр9
24
Добування, застосування бензену.

Поняття про хім. засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля
§10,11

Впр6
25
Взаємозв’язок між вуглеводнями.
§12 (6)
26
^ Контрольна робота


Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (4)

27
Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання .
§13

Ков. Зв’язки

28
Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.
§14

Ізомерія

29
Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.

ЛД Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів

§14

Номенклатура

30
Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

Озн. зі зразками продуктів коксування кам’яного вугілля(колекц)

§15

Теорія хім. будови

31
Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.

ЛД Озн. з різними видами палива (колекція).

§16

Алкани

32
^ Контрольна робота


Тема 4. Оксигеновмісні сполуки (19)

33
Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.
§17

Впр11

Алкени

34
Етиленгліколь, гліцерол. Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.4. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

ЛД

§18

Впр6

Алкени

35
Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.
§19

Впр(5)

Алкени

36
Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості.
§20

Впр(3)

Алкіни

37
Хімічні властивості альдегідів. Реакції окиснення і відновлення. Добування етаналю. Застосування метаналю й етаналю.

5. Окиснення метаналю (етаналю) аргентум(I) оксидом.

6. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

7. Окиснення спирту до альдегіду.

ЛД

§20

Впр(7)

Бензин

38
Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура.

Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот.

8. Дія етанової кислоти на індикатори.

9. Взаємодія етанової кислоти з магнієм.

10. Взаємодія етанової кислоти з лугом.


ЛД

§21

Впр11

Нафта

39
Добування та застосування карбонових кислот.
§22(11)

Кам вугіл

40
№ 2. Властивості етанової кислоти.

ПР

Ст196

Спирти

41
Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.
§23

впр

Гліцерол

42
Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів.

11. Розчинність жирів.

12. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.

ЛД

§23 ст126


Фенол

43
Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.13. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

ЛД

§23

Ст128

Альдегіди

44
Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози.

Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація.14. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

ЛД

§25

Впр9

Кислоти

45
Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.
§25

Впр12

Естери

46
Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів.

§26

Впр7

Жири

47
Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом.15. Відношення крохмалю до води.

16. Взаємодія крохмалю з йодом.

ЛД

§27

Мило

48
Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.
§28

Впр(12)

Глюкоза

49
Біологічне значення вуглеводів.
§28

Фруктоза

50
№ 3. Розв’язування експериментальних задач.

ПР

Ст 197

Сахароза

53
Контрольна робота
§25-28

Крохмаль
^

Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8)


54
Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння.
§29

Целюлоза

55
Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості.

Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.
§29

Впр10

Штучні волокна

56
Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв’язок.
§30


Аміни

57
Білки як високомолекулярні сполуки. Основні амінокислоти, що беруть участь в утв. білків. Рівні структурної організації білків. В-сті білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.17.Кольорові реакції білків

ЛД

§31


Анілін

58
Поняття про біотехнологію.Біологічне значення амінокислот і білків. Успіхи у вивченні та синтезі білків.
§

Амінок-ти

59
Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.
§32

Впр(11)

Білки

60
Контрольна робота
§29-32
^

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі (6)


61
Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли.

^ 18. Порівняння властивостей термопластичних і термореактивних полімерів.

ЛД

§33

Біотех нологія

62
^ Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі.
§33

РНК

63
Синтетичні каучуки.

Склад, властивості, застосування. ^ 20. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

ЛД

§34

ДНК

64
Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.19. Відношення синтетичних волокон до нагрівання, розчинів кислот і лугів.

ЛД

§35

Полімери

^ Тема 7. Роль хімії в житті суспільства

65
Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології.
§36

Пласт маси

66
Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. Найважливіші хімічні виробництва в Україні.


ЛД. Аналіз змісту маркування деяких ужиткових продуктів (харчових продуктів, тари й упаковки, засобів гігієни і косметики, лікарських засобів, побутових хімікатів).

ЛД. Виявлення деяких неорг. і орг.. речовин у складі ужиткових продуктів.

§37

Каучуки

67
Хімія і здоров’я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини.
§37

Волокна

68
Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Хімія та екологія. Планетарна роль хім. процесів.
§37

Роль хімії

69
^ Контрольна робота


70
Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.
§37
71

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

2. Вуглеводні(17) iconДієнові вуглеводні
Дієнами називають вуглеводні ряду, які містять два подвійні зв’язки. Вуглеводні такого типу з відкритим ланцюгом називаються алкадієнами,...

2. Вуглеводні(17) iconТема: Вуглеводні. Насичені вуглеводні
Актуальність: Вуглеводні найпростіший клас органічних сполук, які складаються лише з атомів Карбону й Гідрогену. Знання даної теми...

2. Вуглеводні(17) iconВуглеводні органічні сполуки, у молекули яких входять атоми двох елементів Карбону І Гідрогену. Вуглеводні можуть відрізнятися друг від друга будовою
Карбону утворювати ланцюги І цикли різного розміру І форми, а також різні типи зв'язків можливі існування великого числа вуглеводнів....

2. Вуглеводні(17) iconХімія. Тести. Хімічні терміни 11 клас І в
Гідрогену вуглеводневого залишку заміщені на аміногрупи; в/похідні вуглеводні, у молекулах яких карбонільна група сполучена з вуглеводним...

2. Вуглеводні(17) iconТема: Вуглеводні. Насичені вуглеводні
Ьність теми: Алкани є найпростішими вуглеводнями, молекули яких складаються лише з атомів Карбону І нітрогену. Природніми сполуками...

2. Вуглеводні(17) iconБерезанська зош І – ІІІ ступенів аукціон хімічних знань Урок-узагальнення з теми «Насичені вуглеводні: гомологія, структурна ізомерія, номенклатура»
В про насичені вуглеводні; спонукати логічно мислити та висловлювати свої думки, вчити застосовувати свої знання для розв’язання...

2. Вуглеводні(17) iconОснови будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні
Модуль Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні

2. Вуглеводні(17) iconАлкенами (олефінами) називають ненасичені вуглеводні, що містять у молекулі один подвійний зв'язок. Найпростішим представником таких вуглеводнів є етилен С
Алкенами (олефінами) називають ненасичені вуглеводні, що містять у молекулі один подвійний зв'язок. Найпростішим представником таких...

2. Вуглеводні(17) iconВикладач: А. С. Антонюк питання для співбесіди
Теорія будови органічних речовин; насичені вуглеводні, будова, ізоммерія, властивості та значення

2. Вуглеводні(17) iconУроку
Тема уроку: Вуглеводні. Метан. Молекулярна, електронна І структурна фор­мули метану, поширення в природі, фізичні властивості

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка