Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння»
114.32 Kb.
НазваСклад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння»
Дата конвертації23.09.2013
Розмір114.32 Kb.
ТипДокументы
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес

зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння»п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, осада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Наукова діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Матійчук Михайло Іванович

1937 р.н.

(штатний)

Професор

Чернівецький державний університет,

1960 рік, диференціальні рівняння, диплом О № 359319 30 VI 1960

Доктор фізико-математичних наук, диплом ФМ № 001 32926 IV 1981, 01.01.02 – диференціальні рівняння,

професор кафедри диференціальних рівнянь, атестат ПР №00962815IV1983,

«Исследование классических решений линейных параболических и некоторых эллиптических граничных задач»

1. Варіаційне числення і методи оптимізації (39)

2. Крайові задачі для параболічних рівнянь (34)

3. Задачі з рухомими межами (51)

4. Загальні параболічні крайові задачі (51)

1. Матійчук М.І., Ленюк О.М., Перун Г.М. Варіаційне числення і методи оптимізації. Методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 92 с.

2. Матійчук М.І., Царьков М.Ю. Некласичні крайові задачі для пара-болічних рівнянь. Навчальний посіб-ник. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.

3. Матійчук М.І. Параболічні та еліптичні задачі у просторах Діні: Монографія. – Чернівці, 2010. – 248 с.

4. Матійчук М.І. Задачі для рівнянь зі спеціальним параболічним операто-ром дробового диференціювання. /Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб.наук.пр. – Т.1, №1-2.–2011.–С.105-113.

Буковинський університет, кафедра фізико-математичних та природничих дисциплін, березень 1.03.08-31.03.08 р.,

звіт про проходження підвищення кваліфікації.

2.

Пукальський Іван Дмитрович,

1951 р.н.

(штатний)

завідувач кафедри, професор

Чернівецький державний університет, 1973 р. спеціальність - математика

Доктор фізико-математичних наук, диференціальні рівняння, диплом ДД №005581 від 18.01.07 р., 01.01.02 – диференціальні рівняння

професор кафедри диференціальних рівнянь, атестат 12ПР № 005566 від 3 липня 2008 р., “Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями”


1. Рівняння матема-тичної фізики. (51)

2. Елементи якісної теорії звичайних дифе-ренціальних рівнянь. (18).

3. Вища математика (123).


1. Крайові задачі для параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями. Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 253 с.

2. Пукальський І.Д. Нелокальна крайова задача з виродженням і задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь. //Мат.методи та фізико-мех.поля. – 2011. – 54, №2. – С.23-35.

3. Пукальський І.Д. Нелокальна параболі-на крайова задача з внутрішнім і фінальним керування. //Нелинейные граничные задачи. – Том. 20, 2010. – С.116-128.

4. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина 1: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 444 с. (гриф МОНСУ).

5. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина 2: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 460 с. (гриф МОНСУ).

Буковинський університет, кафедра фізико-математичних та природничих дисциплін, 15.09.2010 – 30.12.2010, звіт про проходження підвищення кваліфікації

(наказ №465-ОП від 15.0910 р.).3.

Блажевський Степан Георгійович,

1963 р.н.

(штатний)

доцент

Чернівецький державний університет,

1985 р., прикладна математика, математика

Кандидат фізико-математичних наук, диплом КН №004403 від 15.03.94 р., 01.01.03 – мат.фізика, доцент кафедри диференціальних рівнянь, атестат ДЦ №003524 вид. 21.12.01 р., „Класичні задачі термопружності для багатошарових пластин і симетричних тіл”

1. Диференціальні рівняння (34).

2. Узагальнені функції та їх застосування до зад.мат.фіз. (52).

3. Математичний аналіз (105)

1. Диференціальні рівняння: Навча-льний посібник. Частина 2. /Р.І. Петришин, С.Г. Блажевський. – Чернівці: Рута, 2009. – 86 с.

2. Блажевський С.Г. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами гібридного диференціального опера-тора Фур’є-Фур’є-Ейлера на полярній осі. //Крайові задачі для диферен-ціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип.19. Частина 1. – С. 3-12.

3. Блажевський С.Г., Ленюк М.П. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диферен-ціального оператора на декартовій вісі. //Вестник ХНТУ. Вып.3(39). – Херсон, 2010. – С. 77-83.

Чернівецький ф-т НТУ «Харківський політес-нічний інститут», кафедра «Інформаційні системи» 26.02.12-26.04.12 р.

Звіт про проходження підвищення кваліфікації.

(Наказ № 73-ОП від 10.02.2012 р.)

4.

Лусте Ірина Петрівна,

1959 р.н. (штатний)

доцент

Чернівецький державний університет,

1980 р., прикладна математика, математика

Кандидат фізико-математичних наук, диплом КН №004403 від 15.03.94 р., 01.01.03 – мат.фізика, доцент кафедри диференціальних рівнянь, атестат 02 ДЦ №000434 вид.24.12.03 р., „Розв’язання узагалі-нених динамічних задач термопружності для кусково-однорідних тіл”.

1. Вища математика (102).

2. Прикладна математика (36).

3. Теорія ймовір.і математ.статистики (72)


1. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина 1: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 444 с. (гриф МОНСУ).

2. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина 2: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 460 с. (гриф МОНСУ).

Чернівецький факультет НТУ «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Інформаційні системи»

16.02.09-16.04.09 р.

Звіт про проходження підвищення кваліфікації.

(наказ №33-ОП від

16.01.09 р.)

5.

Перун Галина Михайлівна,

1966 р.н.

(штатний)

доцент

Чернівецький державний університет,

1988 р. прикладна математика, диплом ПВ №776764 вид. 18.06.88 р.

Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02- диференціальні рівняння, диплом КН №010068 від 29.03.96 р.,

доцент кафедри дифе-ренціальних рівнянь, атестат ДЦ №007643 вид. 17.04.03 р., „Стабілізація в середньому квад­ра­тич­ному розв’язків стохас-тичних диференціальних рівнянь з частинними похід­ни­ми та пуассонів-ськими збуреннями”

1. Варіаційне числення та методи оптимізації.

2. Еліптичні крайові задачі 2-го порядку (34).

3. Аналітична геометрія та лінійна алгебра (51).

4. Диференціальні та інтегральні рівняння(34).

1. Задача з імпульсною дією для лінійного стохастичного параболіч-ного рівняння вищого порядку / Галина Михайлівна Перун // УМЖ, №10, 2008, Том 60, С. 1422-1426.

2. Задача Коші з імпульсною дією для лінійного стохастичного параболіч-ного рівняння. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 374. Математика, 2008. - С. 81-84.

3.Матійчук М.І., Ленюк О.М., Перун Г.М. Варіаційне числення і методи оптимізації. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2009. – 92 с.

Буковинський університет, кафедра фізико-математичних та природничих дисциплін, 1.10.2009 – 31.12.2009, звіт про проходження підвищення кваліфікації,

(наказ №480-ОП від 28.09.09 р.)

6.

Ленюк Олег Михайлович,

1975 р.н.

(штатний)

доцент

Чернівецький державний університет,

1997 р. математика, диплом ЛЗ № 001090 вид. 24.06.97 р.

Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02-диференціальні рівняння,

диплом ДК №048313, доцент кафедри диференціальних рівнянь ЧНУ, диплом 12 ДЦ №030898, «Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами»

1. Охорона праці в галузі (18).

2. Варіаційне численняя та методи оптимізації.

3. Рівняння матема-тичної фізики.

4. Чисельні методи розв’язування крайових задач (34).


1. Матійчук М.І., Ленюк О.М., Перун Г.М. Варіаційне числення і методи оптимізації. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2009. – 92 с.

2. Ленюк О.М. Перетворення Бессе­ля одного класу уза­галь­нених функцій типу розподілів //Науковий вісник Черніве­цького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 336-337. Математика. – Чернів­ці: Рута, 2007. – С. 95-102.

3. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Викорис-тання ІКТ в навчальному процесі. // Дванадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матерiали конференцiї. Частина ІI. – Київ: ТОВ «Задруга», 2008.– С. 246.

Буковинський університет, кафедра фізико-математичних та природничих дисциплін, 22.10.2009 – 17.12.2008, звіт про проходження підвищення кваліфікації,

(наказ №474-ОП від 21.10.08 р.)

7.

Лучко Володимир Миколайович,

1978 р.н.

(штатний)

асистент

Чернівецький державний університет, 2000 р. математика, диплом РН № 13857266 вид. 28.06.2000 р.

Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.02-диференціальні рівняння,

диплом ДК №057479, асистент кафедри диференціальних рівнянь, «Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та псевдо диференціальних рівнянь вищого порядку по t»

1. Диференціальні рівняння.

2. Математичний аналіз.

3. Диференціальні та інтегральні рівняння

1. Задача Коші для параболічного рівняння вищого порядку з імпульс-ною дією /Лучко В.М. // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 1. – С. 17-24.

2. В.М. Лучко Задача Коші для параболічного псевдодиференціально-го рівняння вищого порядку з імпульсним впливом / Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки. Вип. 3. – 2010. – С. 145-148

3. Диференціальні та інтегральні рівняння / укл.: Перун Г.М., Лучко В.М. / Навчально-методичний посіб-ник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 120 с.

Буковинський університет, кафедра фізико-математичних та природничих дисциплін, 8.02.2010 – 14.04.2010, звіт про проходження підвищення кваліфікації,

(наказ №330-ОП від 2.02.10 р.).

8.

Тупкало Іван Степанович,

1979 р.н.

(штатний)

асистент

Чернівецький національний університет,

2001 р. математика, диплом

Захист кандидатської дисертації 20.04.2012 р., 01.01.02-дифереціальні рівняння, асистент кафедри диференціальних рівнянь

«Задача Коші та нелокальні за зачу задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку»

Вища математика

1. Городецкий В.В., Тупкало И.С. Задача Коши для эволюционных уравнений с оператором Бесселя бесконечного порядка // Дифференциальные уравнения. – 2010. – Т. 46. №12. – 14 с.

2. В.В. Городецкий, И.С. Тупкало Зада-ча Коши для эволюционных уравнений с операторами Бесселя безконечного порядка // Дифференц. уравнения. – 2011. – Т. 47, № 3. – С. 335-348.

Буковинський університет, кафедра фізико-математичних та природничих дисциплін, 1.04.2011 – 15.05.2011 р., звіт про проходження підвищення кваліфікації,

(наказ №189-ОП від 30.03.11 р.).

9.

Ісарюк Інна Михайлівна, 1987 р.н.

(штатний)

асистент

Чернівецький національний університет,

2009р.,

математика,

магістр математики

Здобувач з 2010 року

1. Рівняння матема-тичної фізики.

2. Вища математика2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.

Ленюк Михайло Павлович,

1936 р.н.

Чернівец.ф-т Харківсь-кого наці-онального ун-ту, зав.кафед-рою інфор-маційних системи

Чернівецький державний університет, 1963 рік, математика, математик, диплом Н № 899149, вид. 26.06.63 р.

Доктор фізико-математичних наук, 01.01.03 – мат.фізика, професор (відділ мат.фізики і нелінійних коливань інституту матем. АН України), професор кафедри диференціальних рівнянь, „Інтегральні перетворення для задач математичної фізики неоднорідних структур” диплом ДН №000718 від 18.05.93 р.

1. Гібридні інтегральні перетворення (13).

2. Історія і методологія математики (34).

1. М.П. Ленюк Нариси з історії математики: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2010. – 360 с.

2. Ленюк М.П., Шинкарик М.І. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Ейлера, Бесселя, Лежандра). Частина 2: Монографія / М.П.Ленюк. – Чернівці: Прут, 2011. – 384 с.
2.

Петришин Роман Іванович

1953 р.н.

Перший проректор ЧНУ

Чернівецький державний університет,

1973 р., математика, вчитель математики

Доктор фізико-математичних наук, 01.01.02 – диференціальні рівняння, професор кафедри диференціальних рівнянь, „Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою методу усереднення”

Диференціальні рівняння (70)

Диференціальні рівняння: Навчальний посібник. Частина 2. /Р.І. Петришин, С.Г. Блажевський. – Чернівці: Рута, 2009. – 86 с.

Декан факультету прикладної математики Черевко І.М.

Схожі:

Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconДиференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння вищого порядку, лінійні диференціальні рівняння, системи диференціальних рівнянь
Наведемо декілька основних визначень теорії диференціальних рівнянь, що будуть використовуватися надалі
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconПрограма курсу "Диференціальні рівняння"
Виникнення теорії диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння у прикладних задачах. Основні поняття та об’єкти
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconМіністерство освіти україни
Диференціальні рівняння. Навчальний посібник для студ. 2 курсу / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ону ім. І. І. Мечникова,...
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва» Кафедра Технологій переробка та зберігання с г. продукції
Таблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Технології виробництва...
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconПитання з курсу “Диференціальні рівняння” (спеціальність – прикладна математика)
Загальні визначення понять диференціальних рівнянь першого порядку. Поняття розв’язку, загального розв’язку, інтегралу диференціального...
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності кафедра «генетики та розведення с г. тварин»

Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconПрограма кандидатського іспиту зі спеціальності 01. 01. 02 Диференціальні рівняння Київ 1999 програма-мінімум
Задача Коші для системи диференціальних рівнянь у нормальній формі. Теорема Пікара. Теорема Пеано. Теореми Каратеодорі та Осгуда...
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconДиференційні рівняння вищого порядку. 17 Основні поняття, та ознаки і співілношення
Оскільки теоретичні поняття і методи інтегрування диференціальних рівнянь вищого порядку є споріднені для рівнянь різних порядків,...
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconПрограма кандидатського іспиту зі спеціальності 01. 01. 02 Диференціальні рівняння (фізико математичні науки)
Задача Коші для системи диференціальних рівнянь у нормальній формі. Теорема Пікара. Теорема Пеано. Теореми Каратеодорі та Осгуда...
Склад викладачів випускаючої кафедри диференціальних рівнянь, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності «Математика», спеціалізації «Диференціальні рівняння» iconВ. Н. Каразіна Кафедра диференціальних рівнянь та керування " затверджую " Перший проректор " " 20 р. Робоча програма
Диференціальні рівняння. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040302 Інформатика
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка