Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні
239.85 Kb.
НазваСучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні
Дата конвертації27.09.2013
Розмір239.85 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні
Фірма « Медикал-линс» заснована у 1997 році- і є офіційним представ-ником в Україні компанії «
Монографія присвячена практичній фізіотерапії – раціональному використанню фізичних методів в лікуванні і профілактиці офтальмо-
Департамент охорони здоров’я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ ЛОР «Львівська обласна наукова медична бібліотека»

Відділ наукової медичної інформації


Згідно « Програми боротьби зі сліпотою ВООЗ
«Право на зір – 2020»

Сучасний стан
офтальмологічної допомоги в Україні :


Рекомендаційний анотований список літератури

Львів – 2013

Укладачі: Фільчагова І.О.,Новицька І.М., Цимбала О.М.


Відповід. за випуск: Лозинська С.С.

Департамент охорони здоров’я ЛОДА

КЗ ЛОР «Львівська обласна наукова медична бібліотека»

Відділ НМІ

Департамент охорони здоров’я Львівської

обласної державної адміністрації

КЗ ЛОР «Львівська обласна наукова медична бібліотека»

Відділ наукової медичної інформації
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні :

Рекомендаційний анотований список літератури

м.Львів 2013 р.
1. Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією: Наук.-практ. конф. з міжнар. участю; 4-6 жовт. 2006 р., Євпаторія.– К.: Макрос, 2006. – 365 с.

Шифр 617.7 / А-43
В збірнику опубліковані матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю , яку проведено згідно з планом організаційних заходів МОЗ та АМН України.2. Андрейчин Л. Вплив способу життя на розвиток офтальмо-логічної патології у дітей Тернопільскої області ( за даними спеціального дослідження) // Україна. Здоров’я нації.-2011.-№4.-

С. 28-35.
Встановлено, що більшість дітей веде нездоровий спосіб життя, а 31,3% курять і 27,88% вживають спиртні напої. У 20,33% дітей спосте-рігається патологія органа зору, але при цьому різниця між наявною та офіційно зареєстрованою патологією становить 3,8 раз. Це призводить до відсутності медичного нагляду та унеможливлює ефективні лікувально-профілактичні заходи.

3. Бактерійні ендофтальміти: клініка, діагностика, профілактика, лікування: Метод.рекоменд./ Київ.міськ.клін.офтальмол.лік.; Укл. М.М.Сергієнко та ін.-К.,2007.-32 с.

Шифр 617.71 / Б-19
В даній роботі на підставі аналізу наукової літератури і практичного досвіду лікування інфекційних запалень ока, наведені узагальнені дані рекомендації щодо тактики лікаря при лікуванні інфекційного процесу в оці.


4. Барінов Ю.В. Аналіз стану офтальмологічної допомоги дитячому населенню України за 2009 рік //Офтальмол.журн.-2009.-№5.-С.89-94.
Показники забезпечення дитячими офтальмологами, особливо у сільський місцевості , залишаються низькими, тому актуальною є проблема

-2 -
підготовки кадрів, необхідно забезпечити чітке ведення диспансеризації та документації дітей-інвалідів по зору, та покращувати профілактичну роботу, особливо серед дітей раннього віку.

5. Боброва Н.Ф., Суходоева Л.А., Иваницкая Е.В. Солнечный ретинит // Офтальмол.журнал.-2011.-№6.-С.55-58.
Сонячне випромінення може представляти загрозу для людини і частково бути причиною катаракти та вікових дегенеративних змін макулярної області.
6. Бржеский В.В. Принципы лечения патологии зрительного нерва. Сукцинатсодержащие растворы – современный подход в лечении патологии зрительного нерва. – СПб, 2010. – 32 с.

Шифр 617.7 / Б-87
В лекції представлені сучасні методи комплексного лікування основних захворювань та пошкоджень зорового нерву. Лекція орієнтована на офтальмологів, що навчаються в клінічній ординатурі, інтернатурі і аспірантурі, а також для молодих лікарів-офтальмологів.
7. Венгер Г.Е., Рыков С.А., Венгер Л.В. Реконструктивная хирургия радужной оболочки (иридопластика и иридопротези-рование). – К.: Логос, 2006. - 255 с.

Шифр 617.7 / В-29
У книзі представлені підсумки багаторічних досліджень з іридодіа-гностики та іридопротезування. Представлена класифікація пошкоджень райдужної оболонки, характеру заживлення ран. Висвітлено нові оригі-нальні методи іридопластики і найбільш новий розділ іридохірургії – імплантація штучної райдужної оболонки.

8. Вэндер Д.Ф., Голт Дж. А. Секреты офтальмологии / Под ред. проф. Ю.С.Астахова.-М.: Медпресс Информ, 2005.-464с.

Шифр 617.7/В-97
Видання висвітлює важливі проблеми сучасної офтальмології . У його створенні прийняла участь велика група американських офтальмологів – спеціалістів в різних областях діагностики і лікування захворювань очей. Спектр питань є дуже широким і містить методи обстежень хворих, спадкові та набуті, інфекційні і запальні захворювання, доброякісні та злоякісні новоутвори і травми.


-3-
9. Вітовська О.П. Доступність та якість наданої медичної до-помоги хворим на первинну глаукому в Україні та оцінка їх впливу на клінічний перебіг патології // Вісн.соц.гігієни та охорони здо-ров’я України.-2010.-№1.-С.65-71.
Низькі рівні доступності хворих до допомоги пов’язані із наступними причинами : відсутність мотивів до лікування, низька довіра до лікаря, недостатність фінансових ресурсів у хворого й матеріально-технічних ресурсів в ЛПЗ.

10. Вітовська О.П. Оцінка соціальної та економічної ефектив-ності Національної стратегії боротьби із глаукомою // Вісн.соц.

гігієни та охорони здоров’я України.-2009.-№4.-С.45-51.
Дослідження показало високу соціальну ефективність експеримен-тального впровадження Національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні. Реалізаця даної стратегії може дати істотний економічний ефект, що виражається в економії державою від 897 тис.

до 26 млн.дол. на рік.

11. Гальперт Я.И., Сердюченко В.И. Эффективность плеопти-ческого лечения амблиопии у детей с ДЦП //Офтальмол.журнал.-2009.-№6.-С.57-60.
У 83,6 % дітей з ДЦП виявлено різні види амбліопії . В результаті плеоптичного лікування відмічено достовірне підвищення гостроти зору при амбліопатії різних ступенів. Підвищення гостроти зору в результаті тільки плеоптичного лікування у 22,6 % очей дітей з ДЦП і частковою атрофією зорового нерва свідчить про наявність у них так званої відносної амбліопії .

12. Гальперт Я.И., Сердюченко В.И. Глазодвигательные и сенсорные нарушения аппарата бинокулярного зрения у детей с детским параличом // Офтальмол.журнал.-2009.-№1-2.-С.32-36.
Обстежено 201 дитину з ДЦП віком від 1до 17 років. Відмічено високу частоту окорухових порушень ( косоокість – 87,6 % ), що вимагає раннього хірургічного виправлення косоокості.

13. Х-й з’їзд офтальмологів України, 28-30 травня 2002 р., м.Одеса : Тези доповідей / Ред.кол. І.М.Логай та ін.- Одеса: Астропринт,2002.-318 с.
Шифр 617.7 / Д-37

- 4 -
14. Довідник дитячого офтальмолога за 2003-2004 р. /Риков С.

О., Руденко Н.Г., Степанюк Г.І., Данько О.С.– К.: Аратта, 2005. – 112 с.

Шифр 617.7 / Д-58

Довідник знайомить з динамікою показників діяльності лікувально-профілактичних закладів системи МОЗ України, які надають медичну допомогу дітям, дає можливість проаналізувати захворюваність та поширеність хвороб ока та придаткового апарату у дітей та підлітків, стан інвалідності та надання медичної допомоги.
15. Домашенко Н.И. Факторы риска формирования зрительных расстройств у старшеклассников //Офтальмол.журн.-2008.-№2.-С.40-43.
Досліджено фактори ризику. Достовірний зв’язок установлений з жіночою статтю, наявністю хронічної соматичної патології, зокрема хронічним тонзилітом, наявністю міопії у дітей і т.д.

16. Дудіна О.О., Волошина У.В. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення // Україна. Здоров’я нації.-2007.-№2.-С.33-39.
Наведені дані наукового аналізу первинної та загальної захворюваності дітей в Україні.

17. Егоров Е.А. и др. Офтальмологические проявления общих заболеваний / Е.А.Егоров, Т.В.Ставицкая, Е.С.Тутаева.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2006.-592 с.
Шифр 617.7 / Е-30
Посібник для лікарів містить в собі інформацію про очні симптоми при запальних, пухлинних, дистрофічних, спадкових ураженнях внутрішніх органів та систем. Дана їх коротка клінічна характеристика, можливості лікування та діагностики. Очні симптоми супроводжені кольоровими ілюстраціями.
18. Ендовітреальне введення кристалічних кортикостероїдів в лікуванні діабетичного макулярного набряку: Метод. рекоменд. /Київ. міськ. клін. офтальм. лікарня «Центр мікрохірургії ока»; Укл. Сергієнко М.М. та ін. - Київ, 2009. – 22 с.

Шифр 617.7 / Е-64


  • 5 –


Діабетична ретинопатія є найбільш тяжким ускладненням цукрового діабету, яке призводить до зниження зорових функцій у 30-90 % випад-ків.Основним методом лікування діабетичного макулярного набряку є лазерна коагуляція.
19. Жабоедов Г.Д., Лаврик Н.С., Джукашвили Т.Я. Основные группы витаминных и сосудистых средств в практике офтальмо-лога //Журн.практ.лікаря.-2007.-№ 2.-С.26-30
У статті представлені основні групи вітамінних і судинних засобів, які використовуються в офтальмології при різних захворюваннях очей. Авторами розглянуті показання, фармакодинаміка, дозування лікарських препаратів, які використовуються офтальмологами найчастіше.
20. Завгородняя Н.Г., Цыбульская Т.Е. Компьютерная реооф-тальмография в изучении гемодинамики глаз у здоровых детей в зависимости от возраста //Офтальмол.журнал.-2006.-№6.-С.4-7.
Функціональний стан судин ока вивчався методом реоофтальмографії

на комп’ютерному діагностичному комплексі «РЕОКОМ» .
21. Запобігання сліпоті у дітей в Україні в рамках виконання програми ВООЗ „Зір-2020” з практичним семінаром „ Жива хірургія”: Міжнар.наук.-практ. конф. лікарів-офтальмологів України /МОЗ України, Київ. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика, Асоц. дит. офтальм. України.-К., 2005. – 364 с.

Шифр 617.7 / З-33
В збірнику опубліковані матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю , яку проведено згідно з планом організаційних заходів МОЗ та АМН України.
22. Збітнєва С.В. Захворюваність населення України на хвороби ока та його придаткового апарату // Вісн.соц.гігієни та орган.охо-

рони здоров’я України.2010.-№3.- С.14-18.
Наведено та проаналізовано статистичні дані щодо офтальмологічної захворюваності населення України за 2008-2009 рр.
23. Збітнєва С.В. Інвалідизація дітей України внаслідок хвороб органа зору // Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С.256 -260.
Наведено рівні інвалідизації внаслідок хвороб орана зору серед дітей України.

- 6 -
24. Збітнєва С.В. Офтальмологічна медична допомога у відомчих закладах охорони здоров’я // Україна.Здоров’я.-2012.-№4.-С.112-117.
Наведено результати дослідження ресурсного забезпечення та обсягів медичної допомоги пацієнтів із захворюваннями органів зору в закладах охорони здоровя відомчого підпорядкування за 2011 р.


25. Збітнєва С.В. Оцінка лікарями-офтальмологами умов праці та можливостей безперервного професійного зростання // Вісн.

соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-2012.-№2.- С.57-61.
Наведено результати соціологічного дослідження лікарів –офталь-мологів закладів охорони здоровя вторинного рівня надання медичної допомоги.

26. Каталог очковых линз / «Медикал-линс» .- Симферополь, 2007.-26 с.
Фірма « Медикал-линс» заснована у 1997 році- і є офіційним представ-ником в Україні компанії «Vismed Optical Corporation» ( США), пропонує

на український ринок широкий спектр оптичних оправ та лінз із скла і пластика.
27. Кацнельсон Л.А. и др. Клинический атлас патологии глазного дна / Л.А.Кацнельсон, В.С.Лысенко, Т.И. Балишанская и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-120 с.
Шифр 617.74 / К-30
В атласі представлені основні захворювання сітківки та зорового нерву в кольоровому, чорно-білому та ангіографічному зображеннях. Також в атлас включені ілюстрації, що демонструють способи лазерної коагуляції при різних формах захворювань сітківки, що має велике значення для навчання основним методам лазерної мікрохірургії. Усі фото виконані на фундус-камері фірми «Карл Цейс» .
28. Клинические особенности и результаты лечения невусов конъюктивы у детей и подростков /Бобров Н.Ф. и др.//Офтальмол.

журн.-2008.-№1.-С.60-66.
Наведені результати лікування цієї патології із використанням етапної дозованої кріодеструкції та бета-аплікаційної терапії.  • 7 -


29. Коломиец В.А., Гернага Ю.Е. Эффективность применения стереоскопических паттернов с целью восстановления бинокуляр-ного зрения у детей с дисбинокулярной амблиопией //Офтальмол.

журнал.-2006.-№5.-С.20-22.

Вивчалась ефективність нового плеопто-ортоптичного способу лікування, що полягає в одночасній бінокулярній фото стимуляції кореспондуючих елементів сітківок стереоскопічними паттернами.
30. Коновалова Н.В. Эпидемиология заболеваемости тубер-кулёзом глаз в Украине // Офтальмол.журн.-2012.-№3.-С.4-7.
Проведено ретроспективний аналіз стану захворюваності на тубер-кульоз ока серед населення України за 2005-2009 роки. Дана порівняльна характеристика захворюваності на туберкульоз ока у 2005 та 2009 році.
31. Корконішко О.М. Медсестринство в офтальмології: Підруч-ник.- К.: Медицина,2008.-184 с.
Шифр 617.7 / К-66
У підручнику послідовно викладено теоретичний матеріал щодо зорових функцій, рефракції ока та очних хвороб. Основну увагу в засвоєнні теоре-тичних знань приділено самостійній роботі студентів, чому сприятимуть методичні рекомендації, викладені в «Практичному курсі» цього підручника.32. Костецька А.О. Фактори ризику порушення зорових функцій у школярів м.Києва // Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С. 233-236.
За матеріалами спеціального дослідження, проведеного у м.Києві, встановлено закономірності формування порушень зору серед учнів 4-6 класів загальноосвітніх шкіл під впливом соціальних і медико-біологічних чинників. Отримані результати вказали на напрямки удосконалення профілактичної роботи з охорони зору та офтальмологічної допомоги школярам.

33. Крижановська Т.В., Риков С.О. Організація медико-соці-альної допомоги дітям з вадами зору в Україні.- К.,2003.-180 с.
Шифр 617.7 / К-82
В монографії представлені сучасні погляди на інвалідність внаслідок патології очей у дітей, на реабілітацію дітей з вадами зору та визначені сучасні можливості реабілітації, як медичні так і професійні. Уперше висвітлені питання складання індивідуальної програми реабілітації та


  • 8 -


представлена інтегративно-диференційована модель організації офталь-мологічної допомоги в Україні.

34. Мальцев Е.В., Усов В.Я., Крицун Н.Ю. Сучасні методи лікування птерігіуму // Офтальмол.журн.-2012.-№3.- С.72-80.
Дистрофічні ураження очного яблука займають друге місце після запальних захворюваннях органа зору. Однією з форм прояву дистрофії переднього відрізку ока є птерігіум.


35. Методика виявлення променевих ушкоджень кришталика при проведенні оглядів осіб, які залучаються до робіт в зонах аварійного радіаційного забруднення : Метод. рекоменд. /Наук. центр радіац. медицини; Укл. В.Г.Бебешко. - К., 2009. - 22 с. Шифр 617.7 / М-54
Кришталик традиційно вважається одним із найбільш радіочутливих утворень людського організму. Новітні дослідження показали, що радіа-ційний вплив є фактором ризику розвитку не тільки радіаційної (променевої) катаракти, але й інволюційної катаракти.
36. Менеджмент офтальмологічної допомоги при ретинопатії недоношених дітей: Рекомендації та норми для педіатрів, офталь-мологів, неонатологів /Риков С.О., Лемзяков Г.Г., Ґудзь А.С., Сук С.А. – К.: КИТ, 2005. – 64 с. Шифр 617.7 / М-50
Видання здійснено в рамках виконання програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) – « Запобігання дитячої сліпоти, що може бути усунута , в Україні.»


37. Мішенін А.Б., Варивончик Д.В. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну відкри-токутову глаукому // Вісн.соц.гігієни та охорони здоров’я України.-2012.-№1.-С.72-78.
Встановлено, що під впливом заходів медичної реабілітації серед хворих на ПВКГ спостерігались : підвищення якості життя та якості зору, зменшення проявів синдрому депресії.


- 9 –

38. Морозов В.И., Яковлев А.А. Фармакотерапия глазных болезней.-М.: Медицина, 2004.-544 с.
Шифр 617.7 / М-80

П’яте видання довідника узагальнює передовий досвід з використання сучасних лікарських засобів та фірмових препаратів при різноманітних захворюваннях ока як придаткового апарату і зорового шляху.Довідковий матеріал для більш швидкого засвоєння приведений у таблицях.
39. Неотложная офтальмология: Учебное пособие / Под ред.. Е.А.Егорова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2007.-184 с.
Шифр 617.7 /Н-52
В посібнику представлені невідкладні стани різних відділів ока та при-чини , що приводять до розвитку даної патології. Описані клінічні прояви та критерії оцінки важкості цих станів і ускладнення, які вони викликають. Показані сучасні підходи як до консервативного, так і до хірургічного методів лікування, починаючи з надання допомоги на долікарському етапі. Дана диференційована діагностика гострих станів.

40. Оптимізація лікування амбліопії та косоокості у дітей з церебральними паралічами : Метод.рекоменд / В.І.Сердюченко, Я.Й.Гальперт ; Ін-т очних хвороб і тканин.терап.- Одеса: Астропринт,2012.-20 с. Шифр 617.7 / О-62
Добитися успіху при лікуванні косоокості та амбліопії в дітей з ДЦП можна тільки спільними зусиллями офтальмолога, психоневролога,

нейрофізіолога, дефектолога та при активній участі СМП.
41. Організація офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД : Метод.рекоменд. / Укл. О.С.Риков, Варивончик Д.В. ; Київ.академ.післядипл.освіти ім..П.Л.Шупика.- К.,2003.-28 с.
Шифр 617.7 / О-64
Серед 70-80 % ВІЛ-інфікованих розвиваються ВІЛ-асоційовані ураження органа зору ( інфекційні, онкологічні), які ведуть до сліпоти та слабко-зорості. Реалізація запропонованої організаційної системи дозволить  • 10 -


підвищити рівень діагностики та результати лікування захворювань органа зору у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

42. Офтальмологічний словник: українсько-англійський, англо-український / Т.Фітч, І.Гут,І.Кордонець,А.Гудзь. – Львів: Кварт, 2006. – 169 с. Шифр 617.7/О-91
Створений спеціалізований офтальмологічний словник є першим в Україні і вміщує понад 3 000 медичних та офтальмологічних слів і словосполучень, а також додатки зі скороченням основних офтальмологічних станів, переклад імен авторів двома мовами.43. Офтальмосатурнізм / Гогіна І.Ф., Андріюк Л.В., Поспішіль Ю.О. та ін.- Львів,2001.-176 с.
У монографії розглядається вплив свинцевої і тетраетил свинцевої інтоксикації на орган зору. Висвітлюються патогенез, клініка, диференційна діагностика та лікування свинцевої дегенерації сітківки, оптичної нейропатії і атрофії зорового нерва, «токсичної» глаукоми і катаракти.
Монографія призначена для офтальмологів , профпатологів, невропа-тологів, інтерністів, морфологів та наукових працівників.


44. Оцінка ступеня ризику виникнення зрушень у функціо-нальному стані органу зору серед підлітків, що перебувають в умовах високих візуальних та інформаційних навантажень:

Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи; Укл. Сергета І.В., Подригало Л.В., Малачкова Н.В. - Київ, 2009. – 27 с. Шифр 617.7 / О-93
Методичні рекомендації пропонуються педіатрам, офтальмологам, фахівцям з гігієни дітей і підлітків СЕС, сімейним лікарям для вчасного виявлення та адекватної корекції до нозологічних станів з боку органу зору серед школярів.

45. Павлюченко А.К.,Лукашенко Л.В., Синяченко О.В. Псориатический артрит и офтальмопатии // Дерматологія та венерологія.-2012.-№4.-С.58-63.
Офтальмопатії при псоріатичному артриті діагностуються у 41% від числа обстежених хворих у співвідношенні «кератит-увеїт-катаракта –кон’юктивіт-глаукома –склерит» як 6:5:4:1:1, при чому наявність патології очей впливає на ступінь активності захворювання та шкірну форму
- 11 –

псоріазу, інтегральні прояви суглобного синдрому, темпи його прогресування, рентгенологічну стадію артриту, частоту ураження і т.д.46. Павлюченко А.К. Ювенильный идиопатический артрит и офтальмопатии // Здоровье ребёнка .-2012.-№8.-С.95-98.
Офтальмопатії при ювенільному ідіоматичному артриті діагно-стуються у 39 % від числа обстежених хворих у співвідношенні « увеїт- катаракта- кон’юктивіт –глаукома-склерит-кератит» як 10 :5:4:4:2:1, при чому патологія очей тісно пов’язана з інтегральним клінічним перебігом захворювання.


47. Пасечникова Н.В., Мальцев Э.В., Мороз О.А. Нанотехноло-гии, наномедицина, наноофтальмология. Сообщение 1. //Офталь-

мол.журнал.-2009.-№5.-С.69-76.
Негативні тенденції захворюваності населення. Зростання питомої ваги у структурі захворюваності важких захворювань очей, низький рівень ранньої діагностики глаукоми і висока інвалідність, старе обладнання очних відділень, зростання інвалідності.

48. Пасєчнікова Н.В., Мальцев Э.В., Мороз О.А. Нанотехно-логии, наномедицина, наноофтальмология : Сообщение 2. // Офтальмол.журнал.-2009.-№6.-С.69-75.
Автори статті здійснили спробу викласти у доступній формі деякі основні уявлення про наномедицину- сферу знань, що швидко розвивається на сучасному етапі.
49. Плюто И.В.,Шпак А.П. Инфракрасная трансклеральная офтальмоскопия: физические и технологические аспекты метода. -К.: ИМФ НАНУ,2005.-44 с.
Шифр 617.7 / П-40
Даний короткий опис інфрачервоної транссклеральної офтальмоскоп-пії як нового методу дослідження очного дна.Розглядаються фізичні основи методу, принципи роботи та основні характеристики прибору для візуалізації та цифрової регістрації зображень очного дна в режимі реального часу.
50. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии : Руко-

водство для практикующих врачей /Е.А. Егоров, В.Н.Алексеев,

Ю.С. Астахов, В.В. Бржевский и др. – М.: Литтерра, 2004. –Т.7.- 954 с. Шифр 617.7 / Р-27
\

- 12 -
В посібнику наведено класифікацію і клінічну фармакологію лікарських засобів, що використовуються в офтальмології. Описані типові клінічні прояви, критерії діагностики, основні принципи і схеми лікування захво-рювань в офтальмології з рівнями доказовості. Висвітлено особливості ведення різних груп пацієнтів, дані алгоритму лікування окремих нозоло-гічних форм. Широко представлена довідкова інформація , що полегшує раціональний індивідуальний вибір лікарського засобу та схеми лікування.
51. Риков С.О., Варивончик Д.В., Гудзь А.С. Комп’ютерний зоровий синдром: Посібник для лікарів.-К.: Колофон,2005.-80 с.
Шифр 617.7 / Р-50

У книзі викладено сучасне розуміння етіології та патогенезу комп’ютер-ного зорового синдрому, його клініки і заходів профілактики.
Книга розрахована на лікарів-офтальмологів, профпатологів, гігієністів, наукових співробітників. Вона може бути корисною для студентів , лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, курсантів.52. Риков С.О., Васюта В.А. Захворюваність на хвороби ока та його придаткового апарату, їх поширеність серед населення України // Україна. Здоров’я нації.-2011.-№4.-С. 7-11.
Проаналізовано за 2001-2010 рр.рівень захворюваності на хвороби ока та його придаткового апарату, атрофії зорового нерва. Встановлено показники поширеності цієї патології. Зібрано дані з 27 регіонів України ( 25 областей, міст Києва та Севастополя ). Виявлено регіони з найвищими показниками.
53. Риков С.О., Варивончик Д.В., Вітовська О.П. Роль медико-соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому // Вісн.соц.гігієни та організації охор.здоров’я України.-2010.-№1.-С.29-33.
Дослідженням встановлено, що медико-соціальні фактори мають вплив на рівні захворюваності та поширеності серед населення України первинної глаукоми – переважання у популяції жіночої статі, міського населення, населення старшого за 65 років.
54. Риков С.О., Варивончик Д.В., Кальченко А.М. Віхи історії офтальмології України. – К.: ТОВ „Видавнича компанія КИТ”, 2003. – 220 с.

Шифр 617.7 / Р-50
Монографія присвячена історії розвитку офтальмології та офтальмо-логічної служби на території України протягом XIX-XX століть. Розгля-

  • 13 -

дається вплив європейської та російської офтальмологічних шкіл на формування харківської, київської, одеської та львівської офтальмо-логічних шкіл. В монографії наведені бібліографічні описи та наукові надбання більш ніж 160 видатних офтальмологів України ( XVII-XX).
55. Риков С.О., Варивончик Д.В. Організація офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в Україні. – К.: Асоціація дитячих офтальмологів України, 2002. – 88 с.

Шифр 617.7 / Р-94
Наукова праця розкриває зміст офтальмологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Висвітлені основні питання етіології, патогенезу, епідеміології, клініки, діагностики, лікування ВІЛ-інфекції / СНІДу та клініка, діагностика, профілактика ускладнень з боку органа зору при цій хворобі.

56. Рыков С.О. Глаз как система. Структура.Функция. Взаимосвязь.- К.: Медэкол, 2000.-184 с.
Шифр 617.7 /Р-94
Зроблено спробу концептуально обгрунтувати єдність структурних та функціональних параметрів ока як єдиної системи на основі дослідження великої кількості пацієнтів з емметропічною, міотропічною та гіпермет-ропічною рефракцією.Введено поняття « оптимального» ока та теоретич-но визначені діапазони змін . Кореляційний аналіз та математичне моделю-вання дозволили розширити уяву про структурно-функціональної організації міопічного та гіперметропічного ока.
57. Риков С.О. , Медведовська Н.В., Троянов Д.П. Сучасний стан та динаміка поширеності глаукоми серед дорослого населення України // Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С. 119-121.
Висвітлено актуальну проблему зростання рівня поширеності глаукоми серед дорослого населення України. Вивчено регіональні особливості поширеності глаукоми. Обгрунтовано необхідність подальшого моніторингу поширеності цієї офтальмологічної патології серед дорослого населення України.

58. Риков С.О., Ферфільфайн Й.Л. Профілактика захворювань органа зору у дітей .- К.: КИТ,2003.-64 с.
Шифр 617.7 / Р-50
У посібнику узагальнено досвід роботи провідних офтальмологів України з проблеми профілактики очних захворювань у дітей. З сучасних позицій


  • 14 -


викладено матеріал щодо будови ока та основних його захворювань, які виникають під впливом екзо- та ендогенних факторів.
59. Савіна О.М. Спадкова патологія очей у формуванні інвалідності дітей // Офтальмол.журнал.-2012.-№5.-С.38-42.
У статті представлені результати вивчення нозологічної структури , типів наслідування і частоти інвалідності дітей внаслідок спадкової патології очей в м.Києві і 5-и районів Київської області.

60. Салдан Й.Р., Назарчук Г.Г., Назарчук О.А. Шовні матеріали в офтальмохірургії // Офтальмол.журнал.-2012.-№5.-С.80-85.
Ключові слова : шовні матеріали, мікробні біоплівки , післяопераційні інфекційні ускладнення.


61. Сергиенко Н.М. Микрохирургия глаза в Украине // Журн.

практ.лікаря.-2007.-№2.-С.2-4.
Офтальмологія на протязі довшого часу вважалася вузькою спеціаль-ністю, а до середини 19-го ст.взагалі була розділом хірургії. Видатні

хірурги Караваєв та Пірогов були одночасно і офтальмохірургами , що досконало володіли технікою екстракції катаракти.
62. Системная энзимотерапия в офтальмологии : Пособие для врачей /Гос. учрежд. Межотрасл. научно-техн. комплекс «Микрохирургия глаза» МЗ РФ им. акад. С.Н. Федорова. – К., 2006. – 32 с.

Шифр 617.7 / С-40
У посібнику показано позитивний вплив системної ензимотерапії на підвищення ефективності хірургічного лікування катаракти при цукровому діабеті , лазерної трабекулопластики відкритокутової глаукоми та представлені оптимальні схеми її використання.
63. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 392 с.

Шифр 617.7 /C-61
В монографії в систематизованому вигляді представлені матеріали з 29-и базових клінічних тем дисципліни. Вони призвані допомогти всім, хто вивчає тему , підготувати себе до практичної роботи з хворими та освоїти сучасні теоретичні знання у питаннях, які раніше не висвітлювалися у подібній літературі, або викладені недостатньо ,із застарілих позицій.
- 15 -

64. Сосин И.Н., Буявых А.Г. Физическая терапия глазных болезней.-Симферополь: Таврия,1998 .-248 с.
Шифр 617.7 / С-66
Монографія присвячена практичній фізіотерапії – раціональному використанню фізичних методів в лікуванні і профілактиці офтальмо-логічних хвороб. Книга написана на основі власного досвіду авторів, даних вітчизняної та зарубіжної літератури.


65. Стратегии профилактики слепоты в национальных програм-мах : Подход с позиций первичной медико-санитарной помощи / ВОЗ.-Женева, 1998.-126 с.
Шифр 617.7 / С-83
У посібнику викладені концепції попередження сліпоти, національні про-грами профілактики сліпоти, принципи надання первинної очної допомоги та методологічні підходи до окремих станів з виходом у сліпоту.
66. Судина Л.А., Осама И.А., Голубов К.Э. Состояние зрачковых реакций у школьников в условиях зрительной нагрузки // Офталь-

мол.журнал.-2007.-№3.-С.43-45.
67. Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сег-ментів ока: V-ий симпозіум з офтальмохірургії в Україні з прак-тичним семінаром „Жива хірургія” за участю міжнародних спеціа-лістів, 14-15 червня 2007 р., м. Донецьк /МОЗ України, НМА післядипл. освіти, Асоц. офтальм. України; Ред. Вороненко Ю.В. –

К.: Макрос, 2007. – 217 с.

Шифр 617.7 / С-91
В збірнику опубліковані матеріали науково-практичної конференції

з міжнародною участю , яку проведено згідно з планом організаційних заходів МОЗ та АМН України.
68. Терапевтична офтальмологія /За заг.ред.Жабоєдова Г.Э., Ватченко А.О.-К.: Здоров’я,2003.-134 с.

Шифр 617.7 / Т-35
У посібнику представлено сучасні відомості з окремих питань офталь-мології, зокрема фізіології зорового аналізатора, патології судинної оболонки, увеопатій, патології сітківки та зорового нерва, глаукоми, офтальмогерпесу та ін. Велику увагу приділено сучасним методам консервативного та оперативного лікування.

  • 16 -


69. Транспальпебральная склеральная тонометрия : Сб. статей / Рязанск. приб.зав.- Рязань: Принтайм,2010.- 78 с.
Шифр 617.7 / Т-65
У збірнику - статі, що стосуються офтальмотонометрії та приладів, за допомогою яких вона проводиться.


70. III-Симпозіум з катарактальної та рефракційної хірургії; IY-Українсько-польська конференція з офтальмології: Тези; 22-24 тр. 2003 р., м.Київ /МОЗ України, Київська мед.академія післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика, „Центр мікрохірургії ока”. – К., 2003. – 158 с.

Шифр 617.7 / С-37
71. Федірко П.А., Кадошнікова І.В. Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених: програма і попередні результати обсте-ження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження //Офтальмол.журнал. -2009.-№6.-С.65-67.
Результати первинного обстеження основної і контрольної груп свідчать про великий ризик патологічних змін ока для нащадків радіаційно опромінених, але не за рахунок його вроджених патологій.

72. Ферфильфайн И.Л., Рыков С.А. Глазные болезни, лечение и профилактика: Справочник для врачей общей практики. Харьков: Торнадо, 2005.– 280 с.

Шифр 617.7 / Ф-43
Автори довідника – вчені -клініцисти з великим практичним досвідом. Довідник адаптований до завдань, умов діяльності і можливостей лікаря загальної практики/ сімейного лікаря.

73. Ферфильфайн И.Л., Рыков С.А. Лекарственные средства в офтальмологии. Побочные действия на глаза лекарств общемеди-цинской практики: Справочник. – К.: ООО „Макрос”, 2008. – 280 с.

Шифр 617.7 / Ф-43
Довідник містить інформацію про сучасні лікарські засоби місцевого та системного застосування для лікування очних хвороб ; інформацію про лікарські засоби, що використовуються в різних розділах клінічної медицини, що протипоказані при хворобах очей або можуть викликати патологічні зміни здорових очей. Довідник призначений для офтальмологів та лікарів інших клінічних спеціальностей.

- 17-


74. Филиппенко В.И., Сомов Е.Е. Пластические операции при тяжёлых повреждениях и заболеваниях склеры.- К.: Генеза,2000.-104 с.
Шифр 617.7-089 / Ф-53
У монографії представлено результати багаторічних експериментально-клінічних досліджень, присвячених складній проблемі хірургічного лікування важких механічних , термічних ушкоджень і захворювань склери. У книзі наводяться нові методики заготовки та консервування трансплантаційного матеріалу, висвітлюються розроблені авторами оригінальні пластичні операції на склері із застосуванням лавсану як експлантата й ціанакрилат-ного клею –ціакрина для безшовної фіксації його у склері.
Розрахована на спеціалістів-офтальмологів.75. Фламмер Й. Глаукома : Посібник для пацієнтів. Вступний матеріал для лікарів та медичного персоналу. Реферативно-інфор-маційний довідник / Пер.укр.мов.М.Ковальска.-Львів: Медицина світу,2008.-464 с.
Шифр 617.7 /Ф-70
Глаукома-поширене захворювання очей, яке за відсутності лікування може призводити до сліпоти. У цій книзі представлено найновіші дані наукових досліджень та результати клінічного досвіду стосовно причин, наслідків та можливостей лікування глаукоми. Книга призначена для широкого кола читачів – усіх зацікавлених проблемою глаукоми, пацієнтів, уражених цією хворобою, а також для студентів, сімейних лікарів та інших медичних працівників.76. Характер поражения органа зрения у больных сахарным диабетом в Украине по данным обращаемости в Институт глазных болезней и тканевой терапии им.Филатова АМН Украины / Н.В. Пасечникова и др. // Офтальмол.журнал.-2008.-№1.-С.47-50.
Проведено ретроспективний аналіз 1014 амбулаторних карток пацієнтів за зверненнями до інституту на протязі 2005-2007 рр.
77. Черемухіна О.М. Аналіз статистичних даних поширеності офтальмологічних захворювань у 2001-2008 роках серед дорослого сільського населення України // Офтальмол.журн.-2011.-№1.-С.50-56.
Проаналізовані регіональні особливості розповсюдження деяких захворювань ока серед дорослого населення України, здійснена їх


  • 18 -


типологізація і зроблені висновки відносно офтальмологічної ситуації.


78. Черемухіна О.М. Оцінка доступності сільського населення до якісної офтальмохірургічної допомоги в стаціонарних умовах // Офтальмол.журнал .-2011.-№3.-С.38-43.
Встановлено, що використання мережі і ліжкового фонду стаціонарних відділень в ЦРЛ є малоефективним і не забезпечує високої доступності сільського дорослого населення до якісної офтальмохірургічної допомоги, а також не сприяє зниженню її собівартості на державному рівні. Пропонуються шляхи вирішення існуючої проблеми.

________________________________________

Підписано до друку 28.02.2013 р. Тираж 50 прим.

79008, м. Львів, вул. Руська, 20

КЗ ЛОР « Львівська обласна наукова медична бібліотека»

Відділ НМІ КЗ ЛОР «ЛОНМБ»

Тел. 235-78-00, 235-61-39.
e-mail: lvivmedlibrary@yandex.ru

Схожі:

Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconЗвіт про міжнародну конференцію „ Українсько-турецькі відносини: сучасний стан та перспективи розвитку Одеса, 26 травня 2006 року
Еберта в Україні та за сприяння Генерального Консульства Республіки Туреччини в Одесі провели міжнародну конференцію "Україньско-турецькі...
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconТема Соціально-педагогічна робота в Україні: сучасний стан та історія розвитку

Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconРозвиток українських інвестиційних фондів: сучасний стан та перспективи
Розкрито сутність інвестиційних фондів та проаналізовано їх сучасний стан. Описано види інвестиційних фондів у корпоративній сфері...
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconРозділ Історія та сучасний стан розвитку екскурсійної справи в Україні 6
Розділ Проблеми та перспективні напрямки розвитку системи екскурсійних послуг в Україні 26
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconКонцепція реформування публічної адміністрації в Україні Розроблено Центром політико-правових реформ
Сучасний стан публічної адміністрації та об’єктивні передумови адміністративної реформи в Україні
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconКалендарний план складений згідно програми
БЖ. Вступ. Сучасний стан квітництва в Україні. Різноманітність декоративних рослин, їх значення в житті людини
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні icon“Становище, розвиток і сучасний стан психології в нашій країні”
Психологічні напрямки та школи, які розвивались на Україні починаючи з ХІХ ст по наш час
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconЮ. О. Войтюк к біол н., доцент
Сучасний стан, нові форми І засоби організації навчального процесу з природознавства для дітей зі зниженим зором в україні
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconО. С. Тєлєтов, Д. В. Дмітрієв1
Автори розкривають сучасний стан організації ринку фармацевтичної продукції в Україні, пропонують свої варіанти вирішення деяких...
Сучасний стан офтальмологічної допомоги в Україні iconК. І. Маліношевська
Україні, запропоновано інструменти щодо розробки та вдосконалення цієї рекламної технології, проаналізовано сучасний стан і перспективи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка