Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Курсова робота
56.69 Kb.
НазваКурсова робота
Дата конвертації02.10.2013
Розмір56.69 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Актуальність дослідження.
Об’єктом дослідження
Методологічною основою дослідження
Основний текст відсутній. Завантажте повну версію роботи. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


КУРСОВА РОБОТА

на тему:
Англійська література на початку ХХ століття

ЗМІСТ


ЗМІСТ 2

ВСТУП 3

Основний текст відсутній. 5

Завантажте повну версію роботи. 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 5ВСТУПАнглійська література є могутнім пластом в світовому літературному процесі. Вона дала миру такі імена, як Вільям Шекспір, Джонатан Свіфт, Джордж Гордон Байрон, Персі Біши Шеллі, Вальтер Скотт, Чарльз Діккенс, Оскар Вайльд, Бернард Шоу та ін. Важко уявити собі літературу без цих імен, без героїв улюблених творів, без тих добрих думок і відчуттів, які охоплюють нас при читанні романів і поем, віршів і п’єс.

Англійська література пройшла довгий шлях розвитку, властивий будь-якій національній літературі. Особливого розквіту вона досягла в XIX столітті, в період становлення і розвитку романтизму. Представники «Озерної школи» (Вордсворт, Кольрідж, Сауті) першими в англійській літературі проголосили нові принципи літературної творчості, повернувши йому національні риси. Прапор романтизму підхопили Байрон, Шеллі, Россетті, Кітс, подарувавши читачам дивовижний, чарівний світ, повний честі, доблесті, краси і благородства.

Але поступово на зміну романтизму почав приходити реалізм, що розповсюдився в другій половині XIX століття, який прийнято назвати «критичним». Неприйняття сучасності з її здрібнілими етичними критеріями ріднить реалізм з романтизмом, але якщо романтики звали читача у вигаданий світ, то представники реалізму (Діккенс, Теккерей та ін.) прагнуть дати картини розвитку особи і суспільства, досліджують причинно-наслідковий зв’язку явищ.

В кінці XIX століття знов з’являються романтичні твори, це обумовлено тим, що відчуття трагізму буття спонукало художників шукати душевної рівноваги у відвернутій від великих соціальних проблем, які оточували. Такі письменники як Коллінз, Стівенсон, Конан Дойль та ін. стали називатися «неоромантизмом».

Початок нового XX століття ознаменувався і новими тенденціями в розвитку англійської літератури. Із закінченням «вікторіанства», що забороняв відвертий показ фізіологічних сцен, в Англії з’явилися письменники-натуралісти (С. Моем ), продовжив свій розвиток реалізм (А. Кронін).

Англійські і ірландські письменники в період між двома світовими війнами активно включилися в літературний світовий і загальноєвропейський процес. Р. Фокс, До. Колдуелл, Ш. О’Кейси, активні учасники політичного, національно-визвольного і літературного руху, підготували теоретичне обґрунтування літератури соціалістичної орієнтації, в чому немало сприяла революція 1917 роки в Росії.

Кажучи про англійську літературу XX століття, не можна не згадати про видатного письменника, романіста, драматурга, новеліста, майстра соціально-психологічного роману Д. Голсуорси, чия трилогія «Сага про Форсайтах» знайома всьому світу. Г. Уеллс, Д. Джойс, Р. Олдінгтон – список імен можна продовжувати і продовжувати, написати ще багато слів про англійських письменників, але краще всього про себе розкажуть вони самі в своїх творах.

Актуальність дослідження. Англійська література – складова частина світової культури. А тому актуальним є використання кращих національних традицій англійської літератури для збагачення розвитку світового літературного процесу. Література Англії ХХ ст. відображає історію держави та її народу, особливості національного характеру, вона пов’язана з особливостями історичного розвитку Англії.

Об’єктом дослідження є етапи розвитку англійської літератури на початку ХХ століття.

Предметом дослідження є англійська література на початку ХХ століття.

Метою дослідження є ознайомлення з історією англійської літератури, включаючи біографії видатних класиків та сучасних письменників Англії та загальну характеристику їхніх творів.

Виходячи з поставленої мети, об’єкта і предмета дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

 • дати характеристику нового етапу розвитку англійської літератури ХХ ст.;

 • розглянути англійський естетизм Оскара Уайльда;

 • розглянути художню версію концепції «нового імперіалізму» в неоромантизмі Р. Л. Стівенсона.

Методологічною основою дослідження є сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні: системний, літературний, історичний, порівняльний, спостережень, системного аналізу. У ході дослідження проаналізовано англійську літературу початку ХХ століття. Застосування цих методів дослідження дало можливість всебічно розглянути тему.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Основний текст відсутній.

Завантажте повну версію роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексеев М. П. Àнглийская литература: Очерки и исследования. Л., 1991. – С. 236-243.

 2. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 636 с.

 3. Апенко Е. М. История зарубежной литературы 19 века. Проспект, 2001. – 416 с.

 4. Базилевич Микола Львович. Зарубіжна література: 10 кл.: Матеріали до вивч. / Базилевич, Микола Львович, Шулик, Поліна Львівна, Кеба, Олександр Володимирович. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 243 с.

 5. Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – 464 с.

 6. Гордєєва, Наталія Миколаївна. Англійська література // The English literature: Навч. посіб. для шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – К.: Форум, 2000. – 287 с.

 7. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 c.

 8. Гребенникова Н. С. Зарубежная литература. XX век; Учеб. пособие по курсу «История зарубежной литературы XX века». – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 128 с.

 9. Гуревич Е. Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 320 с.

 10. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубежної літератури XX століття: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 504 с.

 11. Давиденко Г. Й., Чайка О. М., Гричаник Н. І. Кушнєрьова М. О. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 274 с.

 12. Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література 20 століття. – К., 2000. – С. 89-91.

 13. Дудова Л. В., Михальская Н. П., Трыков В. П. Модернизм в зарубежной литературе. Учебное пособие. – М., 1998. – 240 с.

 14. Дьяконова Н. Я Стивенсон й английская литература XIX века. – Л., 1984. – 192 с.

 15. Кабкова Ольга. Карнавал у житті й творчості О. Уайльда // Зарубіжна література. – 2004. – 9 берез. – С. 10-15.

 16. Красавченко Т. Н. Английская литературная критика XX века. М., 1994. – С. 8.

 17. Кубарева Н. П. Зарубежная литература последней трети 19 – начала 20 века / Н. П. Кубарева. – М. : Московский Лицей, 2004. – 120 с.

 18. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Коваль та ін. – К.: ВУ «Академія», 1997. – 752 с.

 19. Мішук В. Своєрідність естетизму Оскара Уайльда. Його роман «Портрет Доріана Грея» // Відродження. – 1994. – № 8. – С. 21-27.

 20. Ніколенко О. М., Мацапура В. І. Літературні епохи, напрями, течії // Тема. – 2004. – № 1. – С. 2-128.

 21. Нефьодов М. Романтизм // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001. – С. 498-502.

 22. Покатилова О. О. Культурно-синкретичний аналіз художнього тексту // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 1999. – № 2. – закладах України. – 1999. – № 2. – С. 39-41.

 23. Пронкевич О. В. Зарубіжна література. – Київ: «Педагогічна преса», 1997. – C. 158-172.

 24. Проскурнин Б. М. Английская литература 1900-1914 годов (Дж. Р. Кипплинг, Дж. Конрад, Р. Л. Стивенсон). Текст лекций. – Пермь, 1993. – 96 с.

 25. Рокаш, Ольга Миколаївна. На межі століть : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. У 2 т. Т. 1 : Англійська література кінця 19 – початку 20 ст. / Рокаш, Ольга Миколаївна. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 730 с.

 26. Судленкова О. А., Кортес Л. П. Сто писателей Великобритании. – Минск, 1997. – 247 с.

 27. Чуковский К. Оскар Уайльд. Етюд // Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. – М.,1993. – Т. 1, – С. 514-538.

 28. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури. – Львів: Вища школа, 1982. – 440 с.

 29. Шахова К. Парадоксальний Шоу // Зарубіжна література. – 2002. – ч. 13 (квіт.). – С. 10-14.

 30. Яременко В. Визначальні художньо-стильові напрями і течії в літературі XX ст. // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: В 4 кн. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 648-649.Схожі:

Курсова робота iconПрограма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...
Курсова робота iconКурсова робота

Курсова робота iconКурсова робота з педагогіки

Курсова робота iconМетодичні вказівки щодо оформлення курсових та магістерських робіт для студентів факультету інформатики
За змістом курсова робота (КР) і магістерська робота (МР) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на курсове (магістерське)...
Курсова робота iconКурсова робота Укладання трудового договору

Курсова робота iconІсторія зарубіжної науки про документ курсова робота

Курсова робота iconКурсова робота
Виконання договорів про перевезення вантажів с. 15-19
Курсова робота iconКурсова робота
Економічна сутність банківського обслуговування та критерії vip-клієнтів
Курсова робота iconКурсова робота
Проблема походження даніх слов'ян за відомостями античних і візантійських
Курсова робота iconКурсова робота
Ефективність соціального інвестування та сучасні методи його оцінки
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка