Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Основи менеджменту
277.81 Kb.
НазваОснови менеджменту
Сторінка1/2
Дата конвертації02.10.2013
Розмір277.81 Kb.
ТипДокументы
Зміст
1 Загальні методичні вказівки по виконанню контрольної роботи
2 Критерії оцінювання
N – число залікових модулів дисципліни, що вивчаються в семестрі; аi
3 Завдання до виконання контрольної роботи
Методика вивчення фірми (організації, підприємства тощо)
Заліковий модуль 2
Інформаційно-методичне забезпечення
  1   2


Приватний вищий навчальний заклад України
Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи №1
Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

з галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

за напрямом підготовки: 6.030601 "Менеджмент"

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра з галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки: 6.030601 "Менеджмент"

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою менеджменту організацій протоколом від 2007.11.24. № 4.

 3. Укладач: Марченко Л.С., доц. кафедри менеджменту організацій.

 4. Відповідальний за випуск: Оганезова Г.В., канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри менеджменту організацій.


- Харків: ХІНЕМ. - . - 16с.

ВСТУП

Виконання домашньої письмової контрольної роботи є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

По дисципліні "Основи менеджменту" робочим планом підготовки бакалавра напряму 6.030601 "Менеджмент" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" заочної форми навчання передбачено виконання в 4 семестрі письмової домашньої контрольної роботи №1, у 5 семестрі – контрольної роботи №2.

Контрольні завдання складені відповідно до вимог робочої програми учбової дисципліни "Основи менеджменту" з урахуванням модульного принципу організації учбового процесу і рейтингового оцінювання знань студентів по кожного із залікових модулів.

Завдання до контрольної роботи включають питання теоретичного характеру (для перевірки засвоєння програмного матеріалу) і завдань (для перевірки умінь студентів застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань).

Самостійно виконана контрольна робота повинна відповідати варіанту, встановленому за останню цифрою реєстраційного номера залікової книжки студента.

^

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИДомашня контрольна робота №1 виконується студентом після самостійного вивчення програмного матеріалу 1-го залікового модуля «Теоретичні і методологічні основи менеджменту» і 2-го залікового модуля «Менеджмент як управлінська діяльність».

У контрольній роботі необхідно розкрити основний зміст теоретичних питань як з використанням літератури, що рекомендується, так і прикладів на підставі фактичного матеріалу за місцем роботи або даних конкретних установ, організацій, підприємств (за визначеним варіантом), а також виконати індивідуальну роботу.

Контрольна робота має бути виконана грамотно, акуратно, з дотриманням основних вимог до її оформлення. Оформлення роботи слід починати з вказівки варіанта завдання; потім, вказавши номер і тему залікового модуля та зміст питання або завдання – привести грамотну і конкретну відповідь, вказавши і розкривши суть визначень, понять, явищ, законів і тому подібне Усі цитати, фактичні і статистичні матеріали, що були використані в роботі мають бути відмічені посиланнями за типом: [3, с.54] (3 – порядковий номер джерела відповідно до переліку літератури; 54 – номер сторінки джерела). В кінці роботи необхідно дати перелік використаної літератури, вказати дату виконання роботи і підпис студента. Робота має бути виконана не пізніше, ніж за місяць до сесії. Для можливих зауважень викладача слід залишати поля, а в кінці – передбачити місце для написання рецензії.

^ 2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Система поточного контролю і оцінювання знань з дисципліни направлена на мотивацію самостійної роботи студентів заочної форми навчання протягом семестру. Студент протягом семестру максимально може заробити R = 100 балів:
,

де – підсумковий рейтинг студента за наслідками вивчення дисципліни в ІV семестрі;

^ N – число залікових модулів дисципліни, що вивчаються в семестрі;

аi – ваговий коефіцієнт i-го залікового модуля;

ri – число балів, набраних по i-му заліковому модулю (від 0 до 100 балів).

ai .Таблиця 2.1 - Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів

Види контролю

Параметри оцінки

Кількість

балів

Виконання домашньої письмової роботи:

 • вдповідь на теоретичне запитання
 1. повністю відповідає вимогам еталона за теорією і розрахунками;

 2. є незначні відхилення в оформленні;

 3. окремі неточності у посиланнях на джерела, написанні формул та тексту;

 4. не відповідає вимогам за теорією

15
10

5
0

Розв’язання розрахун-ових завдань

 1. повністю відповідає еталонному розв’язанню;

 2. незначні відхилення в оформленні і розрахунках;

 3. окремі неточності у написанні формул та результатах розрахунків;

 4. невірно розв’язана задача або розв’язана менше 50%

20
15
10
0

2.1.Аналітичний (критичний) огляд публікацій

Обговорення результатів роботи під час аудиторних занять

20

2.2. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

20


При оцінюванні знань і умінь студентів використовуються такі якісні показники як: повнота, глибина, логічність, системність, оперативність, свідомість, узагальненість знань і умінь студентів. Окрім цього враховуються такі критерії оцінювання як уміння студента пов'язувати зміст дисципліни із змістом майбутньої професійної діяльності, обґрунтованість вирішення професійних завдань, а також ступінь самостійності студента.. На оцінку впливає не тільки правильність але і чіткість відповіді студента, письмова культура його мови.

Контрольна робота за результатами рецензування оцінюється окремо за кожним заліковим модулем в діапазоні – від 0 до 55 балів.
^ 3 ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Варіант 1

 1. Управлінські відносини як предмет менеджменту.

 2. Економіко-правові основи управління господарськими товариствами.


Варіант 2

 1. Механізм процесу управління.

 2. Економіко-правові основи управління товариством з додатковою відповідальністю.


Варіант 3

 1. Системний і ситуаційний підходи до управління.

 2. Економіко-правові основи управління державним підприємством.


Варіант 4

 1. Закони та закономірності менеджменту.

 2. Економіко-правові основи управління кооперативами.Варіант 5

 1. Класичні теорії менеджменту.

 2. Економіко-правові основи управління акціонерним товариством відкритого типу.


Варіант 6

 1. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

 2. Економіко-правові основи управління акціонерним товариством закритого типу.


Варіант 7

 1. Характеристика інтегрованих підходів до управління.

 2. Економіко-правові основи управління товариством з обмеженою відповідальністю.

|Варіант 8

 1. Методи дослідження в менеджменті.

 2. Економіко-правові основи управління спільним підприємством.


Варіант 9

 1. Рівні управління; групи менеджерів; сфери менеджменту.

 2. Економіко-правові основи управління приватним підприємством.


Варіант 0

 1. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем.

 2. Економіко-правові основи управління орендним підприємством.


Завдання

до виконання індивідуальної роботи

Систематизація відомостей про фірму

(організацію, товариство, підприємство і т.і.)

(не залежно від варіанту)
Зберіть та систематизуйте відомості про фірму (організацію, підприємство, компанію тощо), що вас цікавить (або фірму тощо, співробітником якої ви перебуваєте).
^ Методика вивчення фірми (організації, підприємства тощо)

 1. Відомості про фірму.

Загальні відомості про фірму: характер та масштаби діяльності, місце та роль на ринку, організація управління, господарські та фінансові зв‘язки.

Перелік загальних відомостей про фірму:

а) найменування;

б) адреса;

в) державна реєстрація;

г) номер реєстрації;

д) номер телефону, телефаксу.

 1. Показники, що характеризують економічний та фінансовий стан фірми: величина акціонерного капіталу, активів, продажу; кількість зайнятих; місце серед ведучих компаній країни та світу.

 2. Вид господарської діяльності фірми: промислова; торговельна; транспортно-експедиційна; інжинірингова тощо.

 3. Характер власності фірми: приватна; державна; змішана; кооперативна.

 4. Правове положення: акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю, одноособова фірма тощо.

 5. Належність фірми щодо капіталу та контролю: національна, іноземна, змішана.

 6. Історія створення та особливості фірми: рік створення; основні зміни (злиття, поглинення); зміни найменування.

 7. Тип об‘єднання, до якого входить фірма, та її положення в ньому: материнська компанія, філія, дочірня; асоційована компанія.

 8. Номенклатура продукції, що виробляється і реалізується і основні товари або групи товарів; спрямованість спеціалізації; номенклатура експорту та імпорту.

 9. Значення і характер зовнішньоекономічної діяльності фірми: кількість закордонних дочірніх компаній, в тому числі виробничих, місце розташування, види діяльності; значення імпортних операцій в діяльності фірми, їх географічна спрямованість.

 10. Виробнича і матеріально-технічна база фірми: місце розташування виробничих підприємств та їх потужність; кількість збутових підприємств, складів і станцій техобслуговування, їх місце розташування.

 11. Важливіші фірми – контрагенти і фірми – конкуренти за основними видами продукції, що виробляється і реалізується.

 12. Виробничо - технічні та інші господарські зв‘язки з іншими фірмами (найменування фірми; форма зв‘язків).

 13. Структура апарату управління: чисельний склад Ради директорів і Правління; назва виробничих підрозділів, номенклатура продукції, що за ними закріплена, ступінь господарської самостійності.

 14. Акціонерний капітал: розподіл між власниками акцій; контрольний пакет акцій, його належність та власники.

 15. Зв‘язки фірми з банками та характер цих зв‘язків.


^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

МЕНЕДЖМЕНТ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Варіант 1

 1. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Сутність та класифікація методів менеджменту.


Завдання 2

Обґрунтувати доцільність створення кемпінгу. Для обґрунтування прийняття управлінського рішення необхідно дослідити попит і визначити кількість клієнтів, при якій створення фірми буде ефективним.

1. Витрати на створення кемпінгу - 30000 грн.

2. Передпускові експлуатаційні витрати - 150000 грн.

3. Експлуатаційні витрати, зв'язані з виробничою діяльністю - 200000 грн.

4 Прямі витрати на обслуговування одного клієнта - 35 грн. на добу

5. Вартість однієї путівки на 1 добу - 50 грн.

Розрахувати точку беззбитковості бізнесу, використовуючи аналітичний та графічний методи.
Варіант 2

 1. Функції менеджменту як види управлінської діяльності; класифікація і характеристика.

Завдання 2

Визначити графічно та аналітично, при якій кількості туристів на рік доцільно створення туристської фірми. Вихідні дані:

1. Витрати по створенню фірми - 50000 грн.

2. Передпускові експлуатаційні витрати - 200000грн.

3. Експлуатаційні витрати, зв'язані з виробничою діяльністю - 350000

на 1 рік.

4. Прямі витрати на обслуговування одного туриста - 30 грн. на добу

5. Доходи від основної діяльності - вартість однієї путівки строком на 10 днів - 300 грн.

6. Податки, обов'язкові платежі та збори враховані при визначенні вартості путівки.

На основі виконаних розрахунків та досліджень попиту прийняти управлінське рішення.
Варіант 3

 1. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл.

Завдання 2

Треба визначити темп приросту обсягу продаж фірми у наступному періоді та напрямки розширення ринку за такими даними:

 • обсяг продажу у попередньому періоді товару А на ринку 1 складав

450 тис.у.о.;

 • те ж на ринку 2 – 130 тис.у.о.;

 • обсяг продажу у попередньому періоді товару Б на ринку 1 складав

1240 тис.у.о.;

 • те ж на ринку 3 – 3150 тис.у.о.;

 • на основі сегментації ринку установлено, що темпи приросту обсягу продаж товару А на наступний період становить 5 %;

 • те ж на ринку 2 – 12%;

 • темпи приросту обсягу продаж товару Б на наступний період становить

2,5 %;

 • те ж на ринку 3 – 4,5%.

Проаналізувати управлінське рішення.
Варіант 4

 1. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень

Завдання 2

Підприємство роздрібної торгівлі наступного року передбачає реалізувати 50000 пар взуття. Середня ціна реалізації за пару взуття – 80 грн. закупівельна ціна за пару взуття – 50 грн.

Сукупні постійні витрати на рік:

 • оплата праці – 200000 грн.;

 • реклама – 400000 грн.;

 • інші витрати – 200000 грн.

 1. Визначити критичний обсяг реалізації товару.

 2. Обчислити прибуток або збиток магазину, якщо буде реалізовано 45000 пар взуття.

 3. Визначити, скільки пар взуття потрібно реалізувати, щоб одержати 10000 грош. одиниць прибутку, якщо за реалізацію кожної пари взуття буде введена додаткова оплата у розмірі 5 грн. Який при цьому має бути товарообіг?

Розрахувати точку беззбитковості бізнесу, використовуючи аналітичний та графічний методи.
Варіант 5

 1. Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації.

Завдання 2

Якщо фірма може організувати виробництво будь-якого з трьох продуктів А, В, С, то який варіант вона обере і чому?

Проведіть необхідні розрахунки та заповніть наступну таблицю:


Витрати на одиницю продукції, грн.

Ціна реалізації, од./грн.

Обсяг продажу, од.

Загальна виручка від продажу, грн.

Загальні витрати, грн.

Прибуток (дохід), грн.

Прибуток (дохід) з вкладеної гривні, грн.

А.17

23

185

?

?

?

?

В.16

21

200

?

?

?

?

С.14

19

218

?

?

?

?


Варіант 6

 1. Управлінські процедури. Особливості процесу управління.

Завдання 2

Треба визначити темп приросту обсягу продаж фірми у наступному періоді та напрямки розширення ринку за такими даними:

 • обсяг продажу у попередньому періоді товару А на ринку 1 складав

 • 450 тис.у.о.;

 • те ж на ринку 2 – 130 тис.у.о.;

 • обсяг продажу у попередньому періоді товару Б на ринку 1 складав

 • 1240 тис.у.о.;

 • те ж на ринку 3 – 3150 тис.у.о.;

 • на основі сегментації ринку установлено, що темпи приросту обсягу продаж товару А на наступний період становить 5 %;

 • те ж на ринку 2 – 12%;

 • темпи приросту обсягу продаж товару Б на наступний період становить 2,5 %;

 • те ж на ринку 3 – 4,5%.

Проаналізувати управлінське рішення.
Варіант 7

 1. Комунікації: поняття., характеристика, різновиди комунікацій, процес комунікацій.

Завдання 2

В ресторані склалася така ситуація:

Ціни на продукти А і С (31,57 грн. і 30,22 грн.) не були прийняті клієнтами. Ціни, що виявились цілком реалізованими, були дещо нижче 30 грн., що веде до зменшення виручки. Щоб одержати бажаний прибуток, продукт В має бути проданий не за початковою розрахованою ціною, а за ціною, яка покриває втрати від продуктів А і С.

Обґрунтувати прийняті ціни на продукти А, В, С, використовуючи метод калькуляційного вирівнювання.
Вихідні дані:№ з/п

Показники

Продукт А

Продукт В

Продукт С

1.

Запланований збут, тис. шт.

17,0

51,0

29,0

2.

Запланована виручка, тис. грн.


3.

Початкова ціна за шт.

31,57

28,02

30,22

4.

Ціна, за якою реалізується продукт, за шт.

29,9

-

29,8

5.

Виручка від реалізації, тис. грн.


6.

Недопокриття, тис. грн.


7.

Сума відхилення виручки від планової за всіма продуктами, тис. грн.


8.

Виручка після калькуляційного вирівнювання


9.

Штучна ціна після калькуляційного вирівнюванняВаріант 8

 1. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Завдання 2

Припустимо, що фірма вважає свій дохід максимальним, коли продукт обходився їй не дорожче 38 грн. і що при кожній з указаних альтернативних технологій (див. табл.) випускається бажаний обсяг продукції.


Фактор виробництва

Ціна за

одиницю, грн.

Технології (одиниця ресурсу)

№1

№2

№3

 1. Підприємницька здібність

5

6

3

5

 1. Труд

3

10

3

4

 1. Земля

2

3

2

6

 1. Капітал

2

2

5

8


а) Якій технології віддасть перевагу фірма? Чому? За якою технологією виробництво буде прибутковим, а за якою – збитковим?
  1   2

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Основи менеджменту icon«Основи менеджменту та маркетингу у фармації» Змістовий модуль Основи фармацевтичного менеджменту
Випадки, у яких держава гарантує право на відшкодування витрат та одержання компенсації

Основи менеджменту iconОснови менеджменту
Т и п о в а т а р о б о ч а п р о г р а м и навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна...

Основи менеджменту iconМетодичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи менеджменту»
«Основи менеджменту» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент І адміністрування напряму підготовки 030601...

Основи менеджменту iconМетодичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту І маркетингу»
«Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 092100 – „Промислове І цивільне будівництво”,...

Основи менеджменту iconТема Основи фінансового менеджменту
Організаційна структура побудови системи фінансового менеджменту на підприємстві

Основи менеджменту icon12: Основи ризик менеджменту
Сутність ризик-менеджменту полягає в дослідженні всіх можливих ризиків, з яким стикається підпр., оцінювання їх ймовірності, ступеня...

Основи менеджменту icon1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва...

Основи менеджменту icon3. Основи теорії організації
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «менеджменту» та «управління». Суб’єкт та об’єкт управління....

Основи менеджменту iconРозділ Сутність функцій менеджменту як основи процесу управління
Розділ Системна роль функцій менеджменту в процесі управління І методи їх дослідження

Основи менеджменту iconТитут автомобільного транспорту муромець Н. Є. Чорноус О. І. Основи менеджменту підприємств автомобільного транспорту навчальний посібник Донецьк 2006
Основи менеджменту підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник / Н. Є. Муромець, О. І. Чорноус. – Донецьк: вік, 2006....

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка