Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до курсової роботи на тему: " Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини"
0.53 Mb.
НазваМетодичні вказівки до курсової роботи на тему: " Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини"
Сторінка1/5
Дата конвертації07.10.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Основні визначення
Насосна установка
Витрата – кількість переміщуваної рідини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз (ДСТУ 3503-97).Под
Геометричний напір
Вхідний переріз насоса
Середня швидкість
Напірна характеристика насосної установки
Корисна або гідравлічна потужність насоса
1 Загальні методичні вказівки
2 Теоретичні положення
3 Загальні відомості про роботу насосної установки
4 Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі
4.2 Витрата рідини
4.3 Гідравлічні опори і втрати напору
Втрати напору на тертя
V - середня швидкість течії рідини, м/с;g
Місцеві втрати напору.
4.4 Напірна характеристика насосної установки
5 Розрахунок та регулювання насосної установки
Q називається об’ємна кількість рідини, яка подається в одиницю часу. Об’ємна подача позначається Q
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2966 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

на тему:

Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини”

з дисципліни

“ГІДРАВЛІКА, ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОДИ”

для студентів напряму підготовки

6.050502 “Інженерна механіка”

фахового спрямування

05050205 "Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика"

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до курсової роботи на тему: “Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини” з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи” / укладачі: О. І. Котенко, О. Г. Гусак. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 63 с.
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

ЗМІСТ
С.

Основні визначення ……………………………….………..4

1 Загальні методичні положення……………….…………..6

2 Теоретичні положення………………….………………....8

3 Загальні відомості про роботу насосної установки……10

4 Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі..........14

4.1 Потрібний напір………………….…………………..14

4.2 Витрата рідини………….……………………………15

4.3 Гідравлічні опори і втрати напору……………….…16

4.4 Напірна характеристика насосної установки……....22

5 Розрахунок та регулювання насосної установки……...26

5.1 Параметри насоса……………………………………26

5.2 Характеристика насоса та вимоги до вибору

насосів……………………………………………......32

5.3 Визначення режиму роботи насоса………………...34

5.4 Регулювання роботи насоса………………………...36

5.5 Енергоспоживання та напрямки підвищення

енергоефективності насосної установки…………..40

5.6 Вимоги до привідних електродвигунів………….....41

6 Завдання до курсової роботи…………………………....43

6.1 Вибір варіанта завдання……………………………..43

6.2 Схема насосної установки…………………………...44

6.3 Вихідні дані до розрахунку………………………….45

6.4 Порядок виконання розрахункової роботи………....50

Додаток А…………………………………………………..54

Додаток Б…………………………………………………...55

Додаток В…………………………………………………...61

Список літератури……………………………………….....62


ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Насос – машина для створення потоку рідкого середовища (ГОСТ 17398-72).

Насосний агрегат - агрегат, що складається з насоса або декількох насосів і приводного двигуна, сполучених між собою (ГОСТ 17398-72).

Насосна установка – насосний агрегат з комплектуючим устаткуванням, змонтованим за певною схемою, що забезпечує роботу насоса (ГОСТ 17398-72).

Трубопровідна мережа - сукупність резервуарів (звідки забирається і куди подається рідина), всмоктувального і напірного трубопроводів.

Витрата – кількість переміщуваної рідини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз (ДСТУ 3503-97).

Подача насоса (ДСТУ 3503-97) – корисна кількість подаваної рідини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через його вихідний переріз (нагнітальний патрубок).

Геометричний напір – різниця рівнів вільної поверхні рідини в напірному і приймальному резервуарах.

Характеристика трубопроводу - це залежність сумарної втрати напору у всмоктувальному й напірному трубопроводах від витрати рідини.

Вхідний переріз насоса - вільний поперечний переріз початку вхідного патрубка насоса (ДСТУ 3503-97).

Вихідний переріз насоса – вільний поперечний переріз кінця вихідного патрубка насоса (ДСТУ 3503-97).

Середня швидкість – відношення об’ємної подачі в розглянутому перерізі до площі перерізу (ДСТУ 3503-97).

Напірна характеристика насоса – графічне зображення залежності напору від подачі за постійної частоти обертання (ДСТУ 3503-97).

Напірна характеристика насосної установки – залежність напору установки від подачі насоса (ДСТУ 3503-97).

Робоча точка – точка перетину напірної характеристики насоса та напірної характери-стики установки (ДСТУ 3503-97).

Корисна або гідравлічна потужність насоса – внутрішня потужність, що витрачається на переміщування рідини (ДСТУ 3503-97).

Характеристика споживаної потужності – графічне зображення залежності потужності, споживаної насосом, від подачі за постійної частоти обертання (ДСТУ 3503-97).

Характеристика к.к.д. – графічне зображення залежності к.к.д. насоса від подачі за постійної частоти обертання (ДСТУ 3503-97).
1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Мета курсової роботи - це набуття студентами практичних навичок з розв’язання конкретних інженерних задач на прикладі розрахунку трубопровідної мережі з насосною подачею рідини, поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекційних і практичних заняттях.

Ціль роботи – забезпечити роботу насоса при заданому значенні витрати рідини в мережі регулюванням засувкою (дроселюванням).

Основою для виконання курсової роботи є матеріал лекційних, практичних і лабораторних занять з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», а також наведений у кінці методичних вказівок список рекомендованої літератури.

У курсовій роботі на основі вивченої літератури та теоретичного матеріалу методичних вказівок необхідно аргументувати проведення гідравлічних розрахунків мережі, логічно та послідовно провести необхідні визначення.

Під час виконання курсової роботи необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

- вибирати вихідні дані та формулювати назви розділів, підрозділів відповідно до рекомендацій методичних вказівок;

- формули супроводжувати необхідними поясненнями;

- довідкові матеріали, використані в розрахунках, повинні мати посилання на літературні джерела;

- розрахунки виконувати в одиницях Міжнародної системи СІ (ГОСТ 9867-61);

- кінцеві результати виконувати з зазначенням одиниць вимірювання;

- курсова робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4 (210×297мм) ГОСТ 9327-60 за формами 2 (заголовний аркуш) та 2а (наступні аркуші) згідно з ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» (із зазначеним держстандартом можна ознайомитися на сайті ftp://lib.sumdu.edu.ua/Gost/DSTY%203008-95.doc).
Титульний аркуш оформляють відповідно до додатка А. Після титульного аркуша на окремій сторінці розміщують зміст.
Список використаної літератури складається в алфавітному порядку прізвищ авторів з обов'язковою нумерацією робіт.

Курсова робота повинна бути набрана на комп'ютері через 1,5 або 2 інтервали. Обсяг курсової роботи – 20-25 аркушів без додатків.


Оформлена курсова робота здається на кафедру для перевірки. Це необхідна умова для того, щоб відповідно до зауважень викладача підготуватися до захисту курсової роботи. Робота не допускається до захисту, якщо вона не має самостійного характеру, списана з інформаційних джерел або у інших авторів, у тексті є помилки, розрахунки виконані неправильно, текст написаний недбало.

Якщо до курсової роботи є зауваження, не зрозумілі студенту або, на його думку, неправомірні, необхідно за допомогою викладача з'ясувати суть зауважень, а у ході захисту курсової роботи навести додаткові докази для обґрунтовування своїх розрахунків. За наявності помилок у роботі студенту слід з'ясувати суть своїх помилок, а потім виправити їх. Важливо звернути увагу на побажання і рекомендації викладача.

2 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Якісне проектування, обґрунтований вибір і раціональна експлуатація складного сучасного устаткування разом із глибокими теоретичними знаннями неможливі без практичних навиків проведення інженерних розрахунків.

Більшість технологічних процесів, що потребують постійного транспортування різного роду рідин, відбуваються за специфічних умов - високих температур і тисків. Багато з цих функцій виконують різноманітні гідравлічні машини - насоси.

Трубопровідні мережі промислових підприємств при великій своїй різноманітності складаються в основному з типових елементів: труб, баків, кранів, засувок, вентилів, клапанів, охолоджувачів, витратомірних пристроїв. Для них характерні різні зміни живих перерізів і часті повороти рідинних потоків. Розрахунок таких систем передбачає, як правило, гідравлічний розрахунок трубопроводів (визначення втрат напору) і проводиться з метою підбору насосного агрегату для подачі рідини в умовах, зумовлених технологічними процесами.

Розв’язання таких інженерних задач може бути достатньою мірою формалізовано і за наявності необхідних початкових даних успішно проведено з використанням електронно-обчислювальної техніки. Найбільш прийнятний при цьому діалоговий режим спілкування з ПЕВМ, що дозволяє уникнути зайвого ускладнення програм і дає можливість студенту глибоко осмислити всі етапи проведення розрахунків.

3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ
Рідина рухається по трубопроводу завдяки тому, що її енергія на початку трубопроводу більша, ніж у кінці. Цей перепад енергії може бути створений такими способами: роботою насоса, за рахунок різниць рівнів рідини, тиском газу.

У машинобудуванні рух рідини по трубопроводах зумовлений роботою насоса. Рух рідини за рахунок різниці рівнів (різниці нівелірних висот) здійснюється в допоміжних пристроях, а також у гідротехніці і водопостачанні.

Розглянемо роботу насосної установки, в якій насос перекачує рідину по трубопроводу з приймального резервуара з тиском р' у напірний резервуар з тиском р" (рис.1), та принцип розрахунку гідравлічної мережі.

Насосна установка складається з таких основних елементів: приймальний та напірний резервуари, всмоктувальний та напірний трубопроводи, насос, електродвигун, запірно-регулювальна арматура, контрольно-вимірювальні прилади.

Висота розташування осі насоса відносно рівня рідини у приймальному резервуарі hвс називається геометричною висотою всмоктування, а трубопровід, по якому рідина


Рисунок 1 — Схема насосної установки:
1 — приймальний резервуар; 2 — напірний резервуар; 3 — напірний трубопровід; 4 — витратомір; 5 — манометр; 6 — електродвигун; 7 — насос; 8 — засувка; 9 — вакуумметр; 10 — зворотний клапан; 11 — засувка; 12 — всмоктувальний трубопровід; 13 — приймальна сітка; 14 — клапан

надходить до насоса, всмоктувальним трубопроводом. Трубопровід, по якому рідина рухається від насоса, називається напірним трубопроводом.

Різниця рівнів вільної поверхні рідини в напірному і приймальному резервуарах НГ називається геометричною висотою, або геометричним напором насосної установки.

На рис. 1 наведена схема насосної установки. До насоса 7, що приводиться в дію електродвигуном 6, рідина надходить з приймального резервуара 1 по всмоктувальному трубопроводу 12. Насос перекачує рідину в напірний резервуар 2 по напірному трубопроводу 3. На напірному трубопроводі установлена регулювальна засувка 8, за допомогою якої змінюється подача насоса. Іноді на напірному трубопроводі встановлюють зворотний клапан 10, який автоматично перекриває напірний трубопровід при зупиненні насоса. Це перешкоджає виникненню зворотної течії рідини з напірного резервуара у приймальний резервуар. Якщо тиск у приймальному резервуарі відмінний від атмосферного, то на всмоктувальному трубопроводі встановлюється засувка 11, яка перекривається при зупиненні або ремонті насоса. На вході всмоктувального трубопроводу часто встановлюються приймальна сітка 13 та клапан 14. Приймальна сітка запобігає потраплянню твердих тіл у насос, а приймальний клапан дозволяє залити насос і всмоктувальний трубопровід рідиною перед пуском.

Робота насоса контролюється за витратоміром 4 та за манометром 5 і вакуумметром (манометром) 9. Витратомір вимірює подачу насоса, а за допомогою манометрів та вакуумметра (манометра) визначається напір насоса.

Для визначення режиму роботи насоса слід на одному й тому самому графіку в однакових масштабах побудувати напірну характеристику насоса і характеристику насосної установки. Рівність напору насоса і потрібного напору насосної установки (трубопровідної мережі) визначає режим роботи насоса.

4 ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
4.1 Потрібний напір

Для того щоб переміщати рідину по трубопроводах установки з приймального резервуара в напірний, необхідно затрачувати енергію на піднімання рідини на висоту , на подолання різниці тисків у резервуарах і на подолання сумарного гідравлічного опору всмоктувального і напірного трубопроводів.

Енергія, необхідна для переміщення одиниці ваги рідини з приймального резервуара в напірний по трубопроводах установки, називається потрібним напором
, (1)
де - геометричний напір;

- сумарні втрати напору в

гідравлічних опорах мережі.
Сумарні втрати напору в гідравлічних опорах мережі

, (2)

де - сумарні втрати напору у

всмоктувальному трубопроводі;

- сумарні втрати напору у напірному

трубопроводі.
Сума геометричного напору і різниці питомих енергій у напірному і приймальному резервуарах є статичним напором
. (3)

Тоді

. (4)


4.2 Витрата рідини
Витрата рідини по трубопроводах
. (5)
З урахуванням умов даного завдання витрату Qi=Q1=Q2=Q можна вважати в мережі сталою.

При відомих значеннях Qi та Vi можна розрахувати діаметр трубопроводу
, (6)
де di -внутрішній діаметр трубопроводу, м;

Qi - витрата рідини по трубопроводах, м3/с;

Vі - середня швидкість течії рідини на

відповідній ділянці, м/с.

4.3 Гідравлічні опори і втрати напору
Сумарні втрати напору на всіх ділянках мережі пов’язані з гідравлічними опорами, що їх долає потік рідини під час її руху.

Розрізняють втрати напору на тертя по довжині трубопроводу , які в загальному залежать від довжини, розмірів поперечного перерізу трубопроводу, шорсткості його внутрішніх стінок, в’язкості рідини, швидкості її руху, і місцеві втрати напору на окремих ділянках трубопроводів, де відбувається зміна швидкості як за величиною, так і за напрямом.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки до курсової роботи "Розрахунок економічних показників діяльності готелю"
Методичні вказівки до курсової роботи “Розрахунок економічних показників діяльності готелю” з курсу “Економіка підприємства” для...
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну»
Методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну» з...
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу „технології програмування розробив: Томашевський В. В
Важливим етапом вивчення дисципліни „ Технології програмування ” є написання курсової роботи. Задачами курсової роботи є
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" icon1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних
Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування на тему “Розрахунок параметрів повітряних холодильних машин, які працюють...
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ регіональний менеджмент для студентів спеціальності 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Регіональний менеджмент” // Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. О. Павленко,...
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії). (для студентів)
Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми,...
Методичні вказівки до курсової роботи на тему: \" Гідравлічний розрахунок трубопровідної мережі з насосною подачею рідини\" iconМетодичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика»
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна математика» для студентів геологічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка