Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
0.54 Mb.
НазваМетодичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Сторінка3/5
Дата конвертації15.10.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Державний нагляд
Генеральний прокурор україни
Тема 9. Економічні аспекти охорони праці
Частково доцільні
Термінологічний словник
Шкідливий виробничий фактор –
Професійне захворювання –
Виробниче середовище –
Робоча зона вантажопідіймальних машин –
Перша медична допомога –
Протипожежна профілактика –
Температура спалаху –
Вогненебезпечна зона –
Межа вогнестійкості –
1   2   3   4   5
Тема 7. Державне управління охороною праці в Україні

Державне управління охороною праці згідно Закону здійснюють:

 • Кабінет Міністрів України;

 • Держнаглядохоронпраці;

 • міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України, керуючись Законом:

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

 • подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • спрямовує і координує діяльність міністерств;

 • встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці.

Міністерство та інші центральні органи виконавчої влади згідно зі ст. 33:

- проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

 • розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки;

 • здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці.

Держнаглядохоронпраці:

 • здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні;

 • розробляє за участю міністрів;

 • здійснює нормотворчу діяльність;

 • координує роботу міністрів;

 • одержує безоплатно від міністрів відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 • бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів.

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції згідно зі ст. 35 Закону:

 • затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки;

 • приймають рішення щодо створення комунальних аврійно-рятувальних служб.

Студенти повинні засвоїти, що відповідно до Закону України „Про охорону праці" державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

 • Держнаглядохоронпраці;

 • Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

 • органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства України;

 • органи та заклади санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці згідно з 41 статтею Закону здійснюють професійні спілки. Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях.

Розглядаючи державне управління охороною праці, слід ознайомитися з організацією контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.

Розрізняють державний, відомчий та громадський контроль за охороною праці (див. рис. 7.1.).

^ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯДДепартамент нагляду за додержанням законодавства про працю

Органи державного пожежного нагляду Управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ

Органи і заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я

^ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці

Комісія з питань охорони праці на підприємстві


Представник профспілок

Рис. 3.2. Держаний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці
Тема 8. Організація охорони праці на виробництві

Багатовікова історія людства завжди супроводжувалася проблемами здоров'я і безпеки праці, які посідали чільне місце в соціальному та економічному житті суспільства.

Студентам слід звернути увагу на те, що охорона праці відіграє важливу роль як суспільний чинник, оскільки при систематичному покращенні умов праці, відсутності травматизму праця стає творчою, високопродуктивною, піднімає соціальну активність працівника. І навпаки, незадовільні умови праці завжди супроводжуються плинністю кадрів, відсутністю творчої активності, травматизмом, що безумовно є негативним соціальним явищем.

Важливого значення набуває міжнародне співробітництво з питань охорони праці, яке полягає у вивченні, узагальненні та впровадженні світового досвіду з організації охорони праці; у виконанні міжнародних угод з охорони праці; у проведенні та участі в наукових чи науково-практичних конференціях та семінарах з охорони праці.

Дисципліна „Основи охорони праці" базується на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), спеціальних (опірматеріалів, електротехніка, технологія і устаткування виробництва) дисциплінах. Вона тісно пов'язана з безпекою життєдіяльності, науковою організацією праці, ергономікою, інженерною психологією та технічною естетикою.

Методологічною основою курсу „Основи охорони праці" є науковий аналіз умов праці, вивчення шкідливих і небезпечних факторів у технологічних процесах, виробничому обладнанні.
^ Тема 9. Економічні аспекти охорони праці

Для оцінки стану охорони праці на підприємстві використовують:

- дані атестації робочих місць;

- матеріали паспортизації санітарно-технічного стану цехів та відділів;

- результати виконання комплексних планів покращення умов праці та санітарно-оздоровчих заходів;

- динаміку показників виробничого травматизму та професійних захворювань.

Стан охорони праці у виробничих цехах та дільницях визначається узагальненим коефіцієнтом рівня охорони праці , що є середньоарифметичним суми трьох коефіціентів:де Кд=- коефіціент рівня дотримання правил охорони праці (Сд – кількість працівників, що дотримуються правил охорони праці; С – загальна кількість працівників);

Кб=коефіціент технічної безпеки обладнання (пвбкількість одиниць обладнання, що відповідає вимогам техніки безпеки і санітарним вимогам; п – загальна кількість обладнання);

коефіціент виконання планових робіт з охорони праці (тсркількість фактично виконаних запланованих робіт з охорони праці; т – загальна кількість запланованих робіт за певний відрізок часу).

За даними обстеження робочих місць, аналізу записів в журналі триступеневого контролю праці підраховуються коефіціент кількості працівників, що дотримуються правил охорони праці (Кд). Разом з тим фіксується і кожне порушення правил охорони праці.

робота без інструменту або його термін

прострочений

робота без засобів захисту, і

передбачених інструкцією з техніки безпеки

робота на обладнанні, що не пройшло

технічного огляду, або його термін

прострочений

невідповідність прийомів праці

вимогам інструкції з техніки безпеки та ін.

Щоб підрахувати коефіціент рівня охорони праці на підприємстві загалом (), спочатку розраховують Коп цехів, дільниць та інших структурних підрозділів, а потім підраховують узагальнюючий коефіціент як середньоарифметичне значення зі всіх підрахованих за структурними підрозділами, тобто:де, - узагальнені коефіцієнти рівня праці структурних підрозділів;

іцкількість структурних підрозділів.

Щорічні витрати на охорону праці розраховуються за формулою:

В=С00,

де В – загальні витрати підприємства на охорону праці;

С0 – поточні витрати на охорону праці;

К0 – капітальні вкладення на охорону праці.
доцільні
частково доцільні
недоцільні
Доцільними вважаються витрати, спрямовані на збереження здоров’я працівників, на раціональне витрачання ними життєвих сил під час роботи та на їх відтворення.

^ Частково доцільні – це витрати на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

Недоцільними називаються витрати, що зумовлюють підвищення собівартості праці, зниження її обсягу і т.ін.

Показник ефективності всіх витрат підприємства на заходи з охорони праці можна розраховувати за формулою:де Ер – річна економія від поліпшення умов і охорони праці.


^ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Гуманізація праці – профілактика перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості.

Роботодавець – власник підприємства, в організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Працівник – особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Умови праці – сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці (ГОСТ 605-74).

^ Шкідливий виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника.

Небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника.

ДНАОП - Державні нормативні акти про охорону праці.

СУОП – система управління охороною праці, сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану планомірну діяльність з охорони праці.

Травматизм – пошкодження, поранення внаслідок непередбаченої дії на робітника небезпечного виробничого фактора при виконанні службових обов’язків.

Травма – порушення анатомічної цілісності організму або його функції внаслідок дії небезпечних виробничих факторів.

Виробнича травма – це раптове механічне, фізичне, хімічне, біологічне, психофізіологічне, комбіноване та інше пошкодження людини у виробничих умовах.

Нещасний випадок – випадок внаслідок не передбачуваного збігу обставин та умов, за яких завдається шкода здоров’ю або настає смерть потерпілого.

^ Професійне захворювання – патологічний стан зумовлений тривалою роботою у шкідливих умовах праці і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією виробничих факторів.

^ Виробниче середовище – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних чинників, що діють на людину в процесі її трудової діяльності.

Робоча зона – це простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівника.

ГДК – гранично допустима концентрація. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони – це такі концентрації, які при роботі кожного дня протягом 8 год. і всього робочого стажу не можуть викликати у працюючих захворювань або відхилень у стані здоров’я. Якщо концентрація перевищує ГДК, можуть виникнути професійні захворювання або отруєння.

^ Робоча зона вантажопідіймальних машин – технологічна зона підвищеної небезпеки, де заборонено перебування сторонніх.

Електричні травми – це чітко виражені місцеві пошкодження тканин і органів людини, які виникають від дії електричного струму і від електричної дуги.

^ Перша медична допомога – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення та збереження життя та здоров’я потерпілого, здійснюваних немедичними працівниками (взаємодопомога) або самим потерпілим (самодопомога).

Пожежа – неконтрольований процес горіння, який супроводжується знищенням матеріальних цінностей і створює небезпеку для життя людей.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

^ Протипожежна профілактика – це комплекс організаційних технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, попередження пожеж, локалізацію їх поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

Горіння – це процес окислення, який супроводжується інтенсивним виділенням тепла і променевої енергії.

Вибух – швидке перетворення речовин (вибухове горіння), яке супроводжується виділенням енергії і утворенням ударної хвилі.

^ Температура спалаху – це найнижча (в умовах спеціального дослідження) температура речовин, при якій над її поверхнею утворюються пари, здатні спалахнути у повітрі від джерела запалювання, але швидкість утворення парів недостатня для подальшого горіння.

^ Вогненебезпечна зона – це простір, в якому є або можуть з’явитися вибухонебезпечні суміші.

Статична електрика – сукупність явищ, пов’язаних із виникненням, збереженням і релаксацією (зменшенням величини) вільних і напівпровідникових матеріалів або на ізольованих провідниках.

Вогнестійкість – здатність будівельних конструкцій чинити опір дії високої температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню в умовах пожежі і виконувати при цьому свої звичайні, експлуатаційні функції.

^ Межа вогнестійкості – це час, протягом якого конструкція може витримати дію вогню, а потім вже починається деформація.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 – «Менеджмент...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації з дисципліни "культурологія" для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Культурологія. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання спеціальностей: «Екологія», «Дошкільна освіта», «Фізична...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Семенченко Ф. Г. методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Політологія...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007
Політологія. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. – Вінниця: оц вдау, 2007....

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації з виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни
Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни “Основи дискретної математики”....

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання Напряму 030601 «Менеджмент»
Методичні рекомендації розроблені викладачем Аграрного коледжу управління І права пдаа міщенко Валентиною Валеріївною

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»
Методичні рекомендації розроблені викладачем Аграрного коледжу управління І права пдаа міщенко Валентиною Валеріївною

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів 2 курсу 3 семестру заочної форми навчання з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації»
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів 2 курсу 3 семестру заочної форми навчання з дисципліни «Комп’ютерні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка