Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи
39.41 Kb.
НазваПовідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи
Дата конвертації10.10.2012
Розмір39.41 Kb.
ТипПовідомлення
Зміст
Поставлення завдання
Назва статті, ініціали, прізвище та вчене звання автора (авторів), місце роботи англійською мовою, електронна скринька (якщо є).
Правила оформлення та подання рукописів
Стиль формул
До статті на електронному носії додаються
Назва статті
Список літератури
Вісник Сумського державного університету

Вимоги до тематики і структури статей
Журнал “Вісник Сумського державного університету” публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях фізико-математичних, технічних, економічних, медичних та філологічних наук, написані трьома мовами (українською, російською та англійською) обсягом:

 • оглядово-узагальнюючого характеру - 50 сторінок;

 • проблемного характеру - 10 сторінок;

 • про розв’язання конкретної наукової задачі - 5 сторінок;

 • короткого повідомлення про досягнутий результат - 3 сторінки.

Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче - ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи.

Стаття має містити в собі логічно-пов’язані розділи.

Анотація - це стисле, але точно сформульоване поставлення задачі і основні результати.

Вступ.

У вступі наводяться:

 • поставлення проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Поставлення завдання

Формулюється мета статті.

Результати

У цьому розділі викладаються основні матеріали дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки

Розділ містить нові відомості, отримані авторами статті, їх теоретичне та практичне значення, перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

SUMMARY

Це анотація, резюме англійською мовою.

Назва статті, ініціали, прізвище та вчене звання автора (авторів), місце роботи англійською мовою, електронна скринька (якщо є).

Список літератури

Перелік літературних джерел подається у квадратних дужках загальним списком у кінці рукопису. Складається за чергою посилань у тексті (а не алфавітним порядком) мовою оригіналу згідно з діючим ДСТУ. Посилання на неопубліковані праці не допускаються.

Правила оформлення та подання рукописів

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє - 25 мм, нижнє - 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал - одинарний, перший рядок абзацу - відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт - School Book. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули - за допомогою редактора Equation.

Стиль формул: текст, функція, змінна, матриця-вектор - School Book; малі грецькі, великі грецькі, символ - Symbol; малі грецькі, змінна - курсив; матриця-вектор - напівжирний. Розмір: звичайний - 10 пт.; великий індекс -7 пт.; дрібний індекс - 5 пт.; великий символ - 18 пт.; дрібний символ - 12 пт.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.

Стаття подається до редакції в електронному вигляді на електронних носіях (дискета формату 3,5”, СD-R, CD-RW, Flash-карта) або електронною поштою.

До статті на електронному носії додаються:

 • рукопис у двох примірниках, надрукованих на аркушах формату А4;

 • відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса організації, номер телефону;

 • експертний висновок;

 • заява;

 • назва статті, резюме, ключові слова подаються на окремому аркуші трьома мовами - українською, російською, англійською.


Зразок оформлення статті

УДК ( шрифт № 10, великі літери, вирівнювання по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ

(шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по центру)
Ініціали, прізвище, вчені звання авторів (шрифт № 10, курсив, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)
Текст статті (шрифт № 10, вирівнювання по ширині)
SUMMARY (шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

Англійський текст (шрифт № 8, курсив, вирівнювання по ширині)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)
Список (шрифт № 8, вирівнювання по ширині, виступ першого рядка абзацу - 5 мм)
Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу після рецензування. За наслідками рецензування стаття може бути рекомендована до друку, направлена на доопрацювання або відхилена.

Для авторів, які не є співробітниками СумДУ, друкування однієї сторінки статті відповідно до вимог, поданих вище, коштує 12 грн. Для співробітників СумДУ вартість публікації складає 10 грн. незалежно від обсягу статті.

Гроші за публікацію статті в журналі “Вісник СумДУ” надсилати до Сумського державного університету, код класифікації доходів бюджету 25010100, р/р 31257272210032, Управління державного казначейства в Сумській області МФО 837013, код 05408289.

Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Вісник СумДУ”. Тел. 64-06-57.

E-mail: vestnik@nis.sumdu.edu.ua

Схожі:

Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconІі півріччя звіт кафедри інформаційних технологій в освіті з науково-дослідної роботи за 2008-2009 Н. Р
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconПравила оформлення та подання рукописів
Основні елементи статті розміщуються у та­кій послідовності: номер удк, ініціали та прізвище автора, назва статті, текст, додатки,...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconНазва статті. Нижче – текст статті. Наукова стаття повинна мати такі необхідні елементи
На початку статті, у першому рядку праворуч, зазначається прізвище, ім’я і по-батькові автора, номер групи, назва факультету, напрям...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconЯк працювати з книгою
Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитат в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconІнформація про автора матеріалів 3 Опис досвіду роботи 4 Література 35 Публікації у пресі 37 Результативність 39 Коротка інформація про автора матеріалів Прізвище, ім’я, по батькові: Лазебна Тетяна Вікторівна
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconКрім того, обов'язковими елементами статті мають бути: Індекс удк (універсальний десятинний класифікатор) розміщувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс
Кафедра маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля видає збірник наукових праць «Маркетинг: теорія...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconПравила оформлення анотацій та статті для участі в роботі Першого міжнародного науково-практичного симпозіуму
Нижче через одинарний інтервал маленькими літерами ініціали та прізвище
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconВимоги до наукових статей, що подаються до науково-аналітичного журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці»
Через рядок по центру — ініціали і прізвище автора (прописні літери) у називному відмінку
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconДо відома авторів
Стаття повинна містити результати нових досліджень автора повним їх доведенням. Посилання на неопубліковані праці не допустиме. Приймаються...
Повідомлення про досягнутий результат 3 сторінки. Стаття починається з удк (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи iconФорма п-4 затверджую (посада санітарного лікаря) (підпис) (ініціали та прізвище) 20 р. М. П. Акт розслідування хронічного професійного захворювання
Місце складення
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка