Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Легета уляна володимирівна
303.38 Kb.
НазваЛегета уляна володимирівна
Сторінка3/4
Дата конвертації09.10.2012
Розмір303.38 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4

узагальнення


Одним з важливих аспектів узагальнення одержаних даних було визначення інтегрального рейтингу пошкодження біоіндикатора, який розраховували для елементарних популяцій окремих техногенно трансформованих територій, ландшафтних районів міста та галузей промисловості.

На основі значень ІРПБ була побудована дендрограма кластерного аналізу, яка дозволила класифікувати техногенно трансформовані території за групами кластерів (рис. 4). Всього виділено 23 кластери, які розпадалися на два чітко виражених великих вузлових кластери, з локалізацією на відстані 0,36 та 0,48 евклідових одиниць. До першого кластеру увійшли, після поетапного об’єднання, елементарні популяції ПЗ з дуже високим, високим та вищим за середній рівнем ІРПБ. Серед них: елементарні популяції ПЗ хімічного заводу, склодзеркального заводу, території міського сміттєзвалища, АЗС №1 “Sentosa oil”, ПЗ олійно-жирового комбінату, заводу теплоізоляційних матеріалів, території АЗС №3 ТОВ “Західна нафтова група” і ПЗ цукрового заводу. У межах даного кластеру елементарні популяції ПЗ хімічного та склодзеркального заводів, як видно з дендрограми, утворюють окрему підгрупу, найбільше віддалену від інших підгруп. Другий великий вузловий кластер (див. рис. 4) розпадається на два кластери. Перший із них об’єднує елементарні популяції техногенно трансформованих територій з низьким та нижчим за середній рівень значенням ІРПБ. До цього кластеру відносяться елементарні популяції ПЗ держкомбінату хлібопродуктів, території автостоянки біля МТК “Калинівський ринок”, ПЗ спиртзаводу, обох заводів залізобетонних конструкцій та нафтобази. До другого кластеру належить більшість елементарних популяцій техногенно трансформованих територій з середнім рівнем ІРПБ.

Рис. 4. Групування досліджених елементарних популяцій D. melanogaster за допомогою кластерного аналізу (метрика Евкліда, об’єднання за методом повного зв’язку)

ВИСНОВКИ


У даній роботі вперше запропонована та апробована оригінальна технологічна схема біоіндикації техногенно трансформованих територій з використанням D. melanogaster, а також методика її відлову та культивування в натурних умовах.

 1. Методом регресійного покрокового аналізу доведено високу достовірність впливу кожного із часткових рейтингів пошкодження біоіндикатора (ЧРПБ), визначених за відносними значеннями показника загальної життєздатності когорт (ПЗЖК), чистої швидкості розмноження когорт (R0) та за узагальненими фенотиповими дистанціями () на інтегральний рейтинг пошкодження біоіндикатора (ІРПБ). Показана відсутність достовірних кореляційних зв’язків між зазначеними ЧРПБ.

 2. Виявлено невідповідність максимальних значень ЧРПБ, визначених за дослідженими тест-ознаками, для окремих точок біомоніторингу та ландшафтних районів. Найбільше значення ЧРПБПЗЖК встановлено для Південного району, ЧРПБR0 для Центральноміського, а ЧРПБ– для Садгірського району.

 3. У 2/3 елементарних популяцій техногенно трансформованих територій фенотипова віддаленість від фонових популяцій зумовлена виключно сукупністю пластичних морфометричних ознак і лише в 1/3 – пріоритетним впливом якісних ознак (фенів). Виявлено лише два випадки рівноцінного внеску якісних та морфометричних ознак в узагальнені фенотипові дистанції – у самок елементарної популяції ПЗ склодзеркального заводу та самців елементарної популяції ПЗ м’ясокомбінату.

 4. Маркери з числа якісних ознак в масштабі міста встановлені для 6-ти елементарних популяцій, п’ять з яких знаходяться на техногенно трансформованих територіях Садгірського ландшафтного району (у ПЗ цукрового, хімічного, склодзеркального заводів, заводу теплоізоляційних матеріалів та на території АЗС №1 “Sentosa oil”) і одна – в Південному ландшафтному районі (на території АЗС ТОВ “Мавекс-Буковина”). Маркери з числа морфометричних ознак виявлені лише для двох елементарних популяцій Садгірського ландшафтного району, у тому числі: для самців території міського сміттєзвалища – маркери на рівні міста (довжина крил = 0,30 см та довжина кінцівок = 0,32 см) та для самок склодзеркального заводу – маркер на рівні району (довжина голови = 0,04 см).

 5. В елементарних популяціях, маркерами яких виступають фени зміни кольору очей та тіла, не встановлено значних змін досліджених показників когортного аналізу, що дозволяє висунути припущення про їх адаптивний характер. Водночас елементарні популяції, маркерами яких слугують фени редукції очей або наявності темної крапки на черевці, характеризуються значним рівнем пониження чистої швидкості розмноження когорт. Такою ж властивістю відзначаються елементарні популяції, для яких встановлені морфометричні маркери (максимальні розміри крил та кінцівок, а також мінімальний розмір довжини голови).

 6. Дуже високий рівень ІРПБ встановлено лише в одній точці біомоніторингу – промислової зони (ПЗ) хімічного заводу, а високий – у п’яти, в тому числі: у ПЗ склодзеркального заводу, на території міського сміттєзвалища, у ПЗ заводу теплоізоляційних матеріалів і олійно-жирового комбінату та на території АЗС №1 “Sentosa oil”. Найбільший усереднений рівень ІРПБ встановлено для елементарних популяцій, локалізованих у промислових зонах підприємств житлово-комунального господарства, хімічної та нафтової промисловості.

 7. Методом покрокового регресійного аналізу встановлено значимий достовірний вплив ряду техногенних сполук, що потрапляють в атмосферне повітря м. Чернівці, на досліджувані показники біоіндикатора, в тому числі:

  • зниження ПЗЖК під впливом викидів нітрогену (IV) оксиду, етанолу, аерозолю фарб та сполук хлору, а також позитивний вплив на збереження рівня цього показника оксиду нітрогену;

  • зниження показника R0 під впливом викидів формальдегіду та оксиду карбону;

  • збільшення узагальнених фенотипових дистанцій як між самцями, так і між самками D. melanogaster фонових та техногенно трансформованих територій при наявності в повітрі граничних вуглеводнів та оксиду карбону;

  • збільшення рівня ІРПБ під впливом летких неметанових органічних сполук, джерелом викидів яких у м. Чернівці, поряд з промисловими підприємствами, є автотранспорт.

 8. За результатами проведених досліджень, знаходить підтвердження гіпотеза Г.М. Алєщенко та Є.М. Букварьової про можливість компенсації зростання нестабільності середовища одним із трьох альтернативних способів: або пониженням коефіцієнта смертності, або ростом коефіцієнта розмноження, або ростом дисперсії розподілу фенотипів, а також гіпотеза І.Г. Ємельянова про пристосувальне значення для деяких популяцій збільшення їх фенотипового різноманіття.СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Руденко С. С., Легета У. В. Нова методика визначення техногенної трансформації територій на основі маси фігур, утворених кривими виживання Drosophila melanogaster Mg. // Доповіді НАН України. – 2005. – №7. – С. 193-196.

 2. Руденко С. С., Легета У. В. Оцінка рівня техногенної трансформації територій за фенетичними дистанціями морфометричних індексів Drosophila melanogaster Mg. // Доповіді НАН України. – 2006. – №1. – С. 193-195.

 3. Легета У. В. Дрозофіла (Drosophila melanogaster Mg.) як біоіндикатор рівня радіаційного фону населених пунктів в Прут-Дністровському межиріччі // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Сер.: Біологія. 2003. – Вип. 169. – С. 117-123.

 4. Легета У. В., Руденко С. С. Морфометричні критерії біоіндикації територій за допомогою Drosophila melanogaster Mg. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Сер.: Біологія. – 2004. – Вип. 223. – С. 67-71.

 5. Руденко С.С., Легета У.В. Швидкість відтворення природних популяцій Drosophila melanogaster Mg. як ефективний критерій біоіндикації промислових зон // Наук. записки Тернопільського педун-ту. Сер.: Біологія. – 2005.– №1-2 (25). – С. 109-112.

 6. Легета У. В. Фенотипічна структура Drosophila melanogaster Mg. як показник стану довкілля Чернівецької області // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Людина. Суспільство”. – Київ, 2002. – C. 110-111.

 7. Легета У. В., Оплачко Л. Т. Порівняльний аналіз морфометричних індексів природної популяції Drosophila melanogaster Mg. на території м. Чернівці // Тези VІI Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Людина. Суспільство”. – Київ, 2004. – C. 37.

 8. Руденко С. С., Легета У. В. Оцінка рівня техногенної трансформації територій за фенетичними дистанціями між індексами морфометричних параметрів Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці) // Тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2005”.– Дніпропетровськ, 2005. – Т. 17. – С.75-78.

 9. Легета У.В. Зміна життєвої стратегії когорт D. melanogaster територій промислових зон підприємств м. Чернівці // Тези VІІІ Міжнародної науково-практичної “Екологія. Людина. Суспільство”. – Київ, 2005.– C. 28.

 10. Руденко С.С., Легета У.В. Криві виживання когорт локальних популяцій Drosophila melanogaster Mg. промислових зон підприємств м. Чернівці // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові дослідження: теорія та експеримент”. – Полтава, 2005. – Т.10. – С. 47-50.

 11. Легета У.В. Аналіз морфометричних індексів Drosophila melanogaster для ефективної оцінки стану урбоекотопів (на прикладі м. Чернівці) // Тези IV Міжнародної наукової конференції “Фальцфейнівські читання”. – Херсон, 2005. – Т. 1. – С. 303–304.

 12. Легета У.В. Впровадження когортного аналізу при біоіндикації промислових зон підприємств м. Чернівці // Тези І Міжнародної конференції “Сучасні проблеми екології”. – Запоріжжя, 2005. – С.181- 184.

 13. Легета У.В. Питома швидкість збільшення чисельності природних популяцій Drosophila melanogaster Mg. як тест-ознака при біоіндикації промислових зон // Тези науково-практичної конференції “Наука та інновації – 2005”. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 17. – С. 21–23.

Анотація

Легета У.В. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2006.

Розроблені та апробовані технологічна схема і методологічні принципи біоіндикації техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. Алгоритм біоіндикації включає 4 основні етапи і базується на використанні широкого спектру аналізів: когортного, фенотипового, кореляційного, регресійного і кластерного. Крім загальної технологічної схеми біоіндикації територій з використанням D. melanogaster, був запропонований цілий ряд нових показників та методів. Зокрема, розроблена методика інтегральної оцінки когорт за показником їх загальної життєздатності (ПЗЖК). Даний показник дозволяє порівняти криві виживання когорт одного і того ж виду на різних техногенно трансформованих територіях. Крім того, запропонована оригінальна класифікація популяцій на основі вагомості внеску якісних та кількісних ознак у формування узагальнених фенотипових дистанцій. Розроблені спеціальні алгоритми для визначення маркерів елементарних популяцій (ЕП) техногенно трансформованих територій серед сукупності якісних та морфометричних ознак. Вищезазначені методичні підходи були апробовані на прикладі 34-х техногенно трансформованих територій м. Чернівці. При цьому були одержані результати, які мають як фундаментальне, так і практичне значення.

Ключові слова: Drosophila melanogaster, технологічна схема біоіндикації, показник загальної життєздатності когорт, чиста швидкість розмноження когорт, частковий рейтинг пошкодження біоіндикатора, інтегральний рейтинг пошкодження біоіндикатора, маркери популяцій, фени.
1   2   3   4

Схожі:

Легета уляна володимирівна iconВіктор Кава (1937—2004) — український письменник
Удай та Лисогір, у селі Поділ народився Віктор Кава. Батьки його, Іван Васильович та Уляна Володимирівна, вчителювали, хоч самі були...
Легета уляна володимирівна iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. №2254-р...
Легета уляна володимирівна iconКорнійко Уляна Володимирівна. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: дис канд наук з фіз виховання і спорту
Володимирівна. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: дис...
Легета уляна володимирівна iconТрушина Оксана Володимирівна
Трушина Оксана Володимирівна закінчила Білоруське державне хореографічне училище. Після закінчення була запрошена до Харківського...
Легета уляна володимирівна iconУрок позакласного читання в 6 класі Шапран Світлана Володимирівна
Шапран Світлана Володимирівна – учитель світової літератури Миколаївської гімназії №4
Легета уляна володимирівна iconРозвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного планування. Яценко Тетяна Володимирівна
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Легета уляна володимирівна iconРижко Лариса Володимирівна
Рижко Лариса Володимирівна, провідний науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім....
Легета уляна володимирівна iconОргкомітет конференції голова: Віленська Елеонора Володимирівна
Віленська Елеонора Володимирівна – перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету...
Легета уляна володимирівна iconНематичні колоїди: теорія та експеримент
Огниста Уляна Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту фізики нан україни
Легета уляна володимирівна iconТеорія та історія держави І права. Філософія права Л. В. Міхневич людмила Володимирівна Міхневич
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка