Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
0.53 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
1 Загальні методичні вказівки
Зміст та об'єм контрольної роботи
Навчальний графік вивчення дисципліни
2.1 Робоча програма і методичні вказівки щодо вивчення тем дисципліни ОТЕК (частина I)
2.2 Запитання для самоперевірки.
3 Завдання на контрольну роботу №1
Продовження таблиці 3.1
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет


ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи №1 з дисципліни “Основи теорії електричних кіл” для студентів спеціальності 8.090.701 “Радіотехніка” заочної форми навчання2003


Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності 8.090.701 "Радіотехніка" заочної форми навчання / Укл.: Е.В.Власенко, В.О.Чикіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2003-43с.
Укладачі: Е.В.Власенко, доцент, канд. техн. наук,

В.О.Чикіна, ст. викладач.

Рецензент: В.М.Немикіна, доцент, канд. техн. наук.

Відповідальний

за випуск: Е.В.Власенко, доцент, канд. техн. наук.

Експерт: М.М.Кас'ян, доцент, канд. техн. наук.
Затверджено

на засіданні кафедри

"Теоретичної та загальної електротехніки"
Протокол № 3 від 6.11.2003

ЗМІСТ

1 Загальні методичні вказівки....................................................................4

2 Навчальний графік вивчення дисципліни .............................................6

3 Завдання на контрольну роботу №1 .......................................................9

Задача 3.1 Аналіз електричного кола постійного струму .......................9

Задача 3.2 Розрахунок одиночних коливальних контурів ....................10

3.2.1 Послідовний коливальний контур ..................................................10

3.2.2 Паралельний коливальний контур .................................................12

4 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи .....................13

4.1 Електричне коло постійного струму .................................................13

4.2 Послідовний коливальний контур .....................................................20

4.3 Паралельний коливальний контур ....................................................29

Рекомендована література ........................................................................37

Додаток А Титульний лист контрольних завдань..................................38

Додаток Б....................................................................................................39

Додаток В Схеми послідовних коливальних контурів..........................42

Додаток Г Схеми паралельних коливальних контурів..........................43

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки призначені для допомоги студентам заочної форми навчання у їх самостійній роботі з навчальною літературою, в опануванні теоретичних і практичних знань з курсу "Основи теорії електричних кіл"(ОТЕК).

Вивчення курсу ОТЕК повинно відбуватися систематично та супроводжуватися складанням докладного конспекту. Після вивчення теорії треба самостійно розв'язати декілька задач з цієї теми. Це сприяє кращому розумінню та закріпленню теоретичних знань, а також набуттю навичок їх практичного використання.


    1. Зміст та об'єм контрольної роботи


Контрольна робота складається з пояснювальної записки об'ємом 20...25 сторінок, включаючи рисунки, графіки, таблиці, додатки.

Зміст пояснювальної записки:

- титульний лист (приклад надано у Додатку А);

- завдання до контрольної роботи;

- суть пояснювальної записки: (пояснення до розрахунків та розрахунки);

- висновки;

- перелік літературних джерел;

- додатки.
1.2 Вимоги до оформлення контрольної роботи
1.2.1 Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. Ніяких виправлень у початковому тексті робити не можна!

1.2.2 Виправлення помилок треба робити в зошиті після зауважень викладача.

1.2.3 Пояснювальна записка повинна бути оформлена у відповідності з вимогами Державного стандарту та СТП 15-16 ЗДТУ (книга 630).

1.2.4 Похибки у розрахунках не повинні перевищувати 5%.

1.2.5 Основні етапи розрахунків повинні мати достатньо докладні пояснення.

1.2.6 Номер варіанта завдання обирають за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента . Якщо номер варіанта більший за 30 , тоді номер схеми обирають за кількістю одиниць, а вихідні дані - за кількістю десятків у двох останніх цифрах номера залікової книжки. Наприклад: варіант 57. Номер рисунка схеми буде із варіанта 7, а вихідні дані із варіанта 5.


  1. НАВЧАЛЬНИЙ ГРАФІК ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Курс ОТЕК для студентів спеціальності 8.090.701 "Радіотехніка" вивчається протягом двох семестрів: у третьому семестрі виконуються одне контрольне завдання з розрахунку електричних кіл постійного і змінного струму та дві лабораторні роботи. У четвертому семестрі теж виконуються дві лабораторні роботи, одна контрольна робота і одна курсова робота. В обох семестрах проводиться по два практичних заняття. Третій семестр закінчується заліком, а четвертий-іспитом.
2.1 Робоча програма і методичні вказівки щодо вивчення тем дисципліни ОТЕК (частина I)
2.1.1 Назва тем, їх зміст, об'єм у годинах для самостійного вивчення.

2.1.1.1 Основні поняття теорії електричних кіл.

Електричне коло. Активні та пасивні елементи кола. Поняття струму, напруги, ЕРС, миттєвої потужності та енергії. Опір, індуктивність, ємність. Зв'язок між струмом, напругою, миттєвою потужністю та енергією у цих елементах.

Самостійних занять - 3 години.

Література: Л[1], стр 7...31.

2.1.1.2 Методи аналізу лінійних кіл зі сталими параметрами.

Закон Ома. Закони Кірхгофа. Послідовне, паралельне з'єднання елементів. Еквівалентні перетворення опорів, з'єднаних “зіркою” і “трикутником”. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку складних кіл. Метод контурних струмів, метод накладання. Теореми еквівалентного генератора напруги та струму. Енергетичний баланс потужностей.

Самостійних занять - 12 годин.

Література: Л[1], стр 36...39; Л[4], стр 14...20; 24...33; 46; 56...58.

2.1.1.3 Електричні кола однофазного синусоїдного струму.

Основні величини, що характеризують синусоїдну функцію. Середнє, діюче значення синусоїдного струму. Лінійні кола з R, L, C елементами. Векторні діаграми, амплітудно-частотні характеристики. Коефіцієнт потужності.

Символічний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму. Закон Ома і закони Кірхгофа у символічній формі. Комплексний опір і комплексна провідність. Розрахунок електричних кіл при мішаному з'єднанні елементів. Режим передачі максимальної потужності від джерела енергії до споживача. Електричні кола зі взаємною індуктивністю. Погоджене і зустрічне вмикання котушок. Трансформатор без феромагнітного осердя (лінійний).

Самостійних занять - 20 годин.

Література: Л[1], стр 63...118; стр 129...136; стр 142...146.

2.1.1.4 Частотні характеристики послідовного і паралельного коливальних контурів.

Послідовний коливальний контур. Резонанс напруг. Вхідні та передаточні частотні характеристики. Вибірність та смуга пропускання. Навантажений послідовний коливальний контур.

Паралельний коливальний контур. Резонанс струмів. Вхідні та перехідні частотні характеристики. Кола з неповним включенням джерела та навантаження. Складний паралельний коливальний контур.

Зв'язані коливальні контури. Види зв'язку. Коефіцієнти зв'язку. Настроювання системи зв'язаних контурів. Частотні характеристики зв'язаних контурів. Вибірність та смуга пропускання зв'язаних коливальних контурів.

Самостійних занять - 19 годин.

Література: Л [1], стер 158...198.
2.2 Запитання для самоперевірки.
2.2.1 Що таке вузол, вітка, контур?

2.2.2 Скільки рівнянь треба скласти для розрахунку будь-якої схеми за I і II законами Кірхгофа?

2.2.3 Що таке опір, індуктивність, ємність?

2.2.4 Формули еквівалентного перетворення опорів, з'єднаних "зіркою" і "трикутником".

2.2.5 Суть метода накладання.

2.2.6 Скільки рівнянь складають для будь-якої схеми за методом контурних струмів?

2.2.7 Які величини характеризують синусоїдну функцію?

2.2.8 Скільки розрізняють значень синусоїдного струму?

2.2.9 Як будують векторні діаграми для послідовного і паралельного контурів?

2.2.10 Як визначається коефіцієнт потужності кола?

2.2.11 Закон Ома і закон Кірхгофа у символічній формі.

2.2.12 Як визначити комплексний опір і комплексну провідність розгалуженого кола?

2.2.13 Як визначається повна комплексна потужність?

2.2.14 Що таке погоджене і зустрічне вмикання індуктивних котушок?

2.2.15 Що таке лінійний трансформатор?

2.2.16 Умова резонансу напруг?

2.2.17 Умова резонансу струмів?

2.2.18 Що таке вибірність і смуга пропускання?

2.2.19 Частотні характеристики послідовного коливального контура.

2.2.20 Частотні характеристики паралельного коливального контура.

2.2.21 Який паралельний коливальний контур називається складним?

2.2.22 Види зв’язку зв’язаних коливальних контурів.

2.2.23 Які резонанси розрізняють в системі зв’язаних коливальних контурів?

2.2.24 Які можуть бути частотні характеристики зв’язаних коливальних контурів?

2.2.25 Як визначити смугу пропускання в системі зв’язаних коливальних контурів?

3 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ №1
Задача 3.1 Аналіз електричного кола постійного струму
3.1.1 Технічне завдання.

Для електричного кола, зображеного на рисунку (Б.1...Б.15), відповідно номеру варіанта (п. 1.2.6) таблиця 3.1.1, виконати наступне:

3.1.1.1 Скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа.

3.1.1.2 Визначити струми у вітках схеми методом контурних струмів.

3.1.1.3 Визначити струм у вітці з ЕРС Е1 методом накладання.

3.1.1.4 Визначити показання амперметра методом еквівалентного генератора напруги або струму.

3.1.1.5 Перевірити вірність розрахунків, склавши баланс потужностей для всієї схеми.

3.1.1.6 Результати розрахунків занести у порівняльну таблицю.
Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку задачі 3.1

Номер

варіанта

Номер

рисунка

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

E1

E2

Ik

Ом

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Б.1

40

30

20

10

15

9

4

60

20

0.1

2

Б.2

50

40

10

20

20

12

3

40

35

0.2

3

Б.3

60

50

20

30

30

18

5

30

25

0.3

4

Б.4

70

60

30

40

40

20

6

20

15

0.4

5

Б.5

80

15

40

15

20

30

9

10

5

0.5

6

Б.6

90

20

50

25

25

35

10

20

18

0.6

7

Б.7

40

18

40

30

30

40

7

40

30

0.7

8

Б.8

21

14

28

18

38

48

8

18

28

0.8

9

Б.9

22

15

29

19

39

49

9

19

29

0.9

10

Б.10

23

16

30

20

40

50

10

20

30

1.0

11

Б.11

24

17

31

21

41

51

11

21

31

1.1

12

Б.12

25

18

32

22

42

52

12

22

32

1.2

13

Б.13

26

19

33

23

43

53

13

23

33

1.3

14

Б.14

27

20

34

24

44

54

14

24

34

1.4

15

Б.15

28

21

35

25

45

55

15

25

35

1.5

16

Б.1

29

22

31

26

21

11

11

11

21

1.6

17

Б.2

30

23

32

32

22

12

12

12

22

1.7


Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

Б.3

31

24

33

33

23

13

13

13

23

1.8

19

Б.4

32

25

34

34

24

14

14

14

24

1.9

20

Б.5

33

26

35

35

25

15

15

15

25

2.0

21

Б.6

34

27

36

36

26

16

16

16

26

2.1

22

Б.7

35

27

37

37

27

17

17

17

27

2.2

23

Б.8

36

28

38

38

28

18

18

18

28

2.3

24

Б.9

37

29

39

39

29

19

19

19

29

2.4

25

Б.10

38

30

40

40

30

20

20

20

30

2.5

26

Б.11

39

31

41

41

31

21

21

21

31

2.6

27

Б.12

40

32

42

42

32

22

22

22

32

2.7

28

Б.13

50

33

43

43

33

23

23

23

33

2.8

29

Б.14

60

34

44

44

34

24

24

24

34

2.9

30

Б.15

20

35

45

45

35

25

25

25

35

3.0

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconТема. Вимірювання постійного і змінного струму та напруги. Схеми підключення приладів в електричне коло. Порядок роботи з приладами Мета
...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconТема 2 Електричні кола постійного струму. Основні визначення Електричне коло
Напруга це енергія, яку витрачає кожний електричний за­ряд у приймачі електричної енергії
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка» /напряму 0802 «Прикладна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «системи диференціальних рівнянь»
М вища математика. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «Системи диференціальних...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconЛекція №4. Електричне коло. Елементи та схеми електричних кіл
Електричне коло — це сукупність пристроїв і об’єктів,які утворюють шлях електричному струму. Окремий пристрій, що входить до складу...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка»
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи №1 з дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка» / А. Г. Ренкас, В. В....
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму iconЕлектричне коло та його складові. Сила струму. Вимірювання сили струму
«сила струму», ознайомити учнів із приладом для вимірювання сили струму; розвивати інтелектуальні здібності; виховувати наполегливість...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка