Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
241.01 Kb.
НазваМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Дата конвертації10.11.2012
Розмір241.01 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3017 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


з дисципліни «Зарубіжна література»
до практичних і самостійних робіт

(теми: «Античність», «Середньовіччя», «Класицизм», «Бароко»)

для студентів спеціальності «Журналістика»
денної форми навчання
Частина І


Суми
Сумський державний університет
2011
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт (теми: «Античність», «Середньовіччя», «Класицизм», «Бароко») / укладач І.Р. Жиленко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – Ч.І. – 24 с.Кафедра журналістики та філології

ВСТУП
Література як один із найпоширеніших видів мистецтва володіє величезним арсеналом духовних, морально-етичних та естетичних чинників і сприяє інтелектуальному збагаченню людини. Особливе місце посідає література у процесі підготовки журналіста.

Дисципліна «Зарубіжна література» є складовою підготовки студента гуманітарного рівня і безпосередньо пов’язана з іншими: українською літературою, публіцистикою, історією, культурологією, зарубіжною журналістикою тощо.

Програмою курсу передбачено:

 • вивчення головних періодів світового літературного процесу від античності до початку ХХІ століття.

 • зосередження уваги на літературно-мистецьких епохах в історії людства, вершинних явищах літератури;

 • усвідомлення закономірностей національного й особистого у літературному процесі;

 • розвиток та удосконалення навичок аналізу художніх творів з точки зору їх поетики та стилістики;

 • орієнтація у визначенні напрямів, жанрів, основних художніх засобів у творах літератури;

 • використання інтернет-ресурсів;

 • розвиток уміння працювати з науковою літературою, зі словниками різних типів;

 • заохочення до наукового дослідження зарубіжної літератури.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1

Давньогрецька міфологія. Поеми Гомера
Питання для обговорення

 1. Періодизація й особливості давньогрецької літератури.

 2. Міфологія Давньої Греції:

 • класифікація міфологічних сюжетів;

 • своєрідність античної міфології;

 • героїчні міфи й міфи про культурного героя;

 • аполлонізм як специфіка давньогрецької культури;

 • історико-культурне значення античної міфології.

 1. Епічні поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея»:

 • історія Гомерових поем;

 • ідейний зміст, сюжетна основа й композиційна єдність;

 • принципи епічної характеристики героїв у творах;

 • зародження індивідуальної характеристики у Гомера;

 • люди й боги в поемах.

 1. Значення міфології й поем Гомера для розвитку європейської культури.

Завдання

 1. Опрацюйте матеріал підручника (Пащенко В.І., Пащенко Н.І. «Антична література», с. 44-96) і випишіть головні положення, що стосуються «гомерівського питання» і головних стилістичних особливостей поем Гомера.

 2. Підберіть приклади вживання крилатих висловів античності у сучасній періодичній пресі, обґрунтуйте доцільність їх використання.


Список літератури

 1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К.: Либідь, 2001.

 2. Підлісна Г.Н. Антична література: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 255 с.

 3. Антична література: Хрестоматія / Упорядник О. І. Білецький. – К.: Радянська школа, 1968 (2-ге вид.). – 612 с.

 4. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 5. Антична література: Довідник. – К.: Либідь, 1993. – 2001.

 6. Словник античної міфології /Уклад. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів; вступ. стаття А.О. Білецького. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.

 7. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.

 8. Султанов Ю. І. У світі античної літератури: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 112 с.

 9. Кун М.А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

 10. Гомер. Илиада; Одиссея /Пер. с древнегреч. В.В. Вересаева; Сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.А.Тахо-Годи. – М.: Просвещение, 1987. – 400 с.

 11. Антична література. Греція. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_ant_greece.htmПрактичне заняття 2

Лірика й драма Давньої Греції
Питання для обговорення

 1. Особливості давньогрецької літератури класичного періоду.

 2. Лірика Давньої Греції:

 • жанри ліричних творів;

 • творчість давньогрецьких поетів (Тіртей, Солон, Архілох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, інші);

 • вплив античної лірики на творчість українських і російських поетів.

 1. Давньогрецька трагедія:

- Есхіл і його драми «Перси», «Орестея», «Прометей прикутий»;

- твори Софокла «Антигона», «Цар Едіп»;

- Евріпід і його драма «Медея».
Завдання

 1. Ознайомтеся з матеріалом підручника і запишіть види лірики і її основних представників (Пащенко В.І., Пащенко Н.І. «Антична література», с. 127-176).

 2. Підготуйте розповідь на тему: «Зародження й еволюція трагедії», використовуючи матеріал підручника (Пащенко В.І., Пащенко Н.І. «Антична література», с. 196-208).


Список літератури

  1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К.: Либідь, 2001.

  2. Підлісна Г.Н. Антична література: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 255 с.

  3. Антична література: Хрестоматія / Упорядник О. І. Білецький. – К.: Радянська школа, 1968 (2-ге вид.). – 612 с.

  4. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

  5. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т. К., 2010. – 496 с.

  6. Султанов Ю.І. У світі античної літератури: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 112 с.

  7. Античная литература. Греция. Антология: В 2 ч. / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Мирошниченкова. – М.: Высшая школа, 1989.

  8. Еврипід. Трагедії / Пер. з давньогрецької А. Содомори та Б. Тена. – К.: Основи, 1993. – 443.

  9. Есхіл, Софокл. Евріпід. Давньогрецька трагедія. – К., 1981.

  10. Ткаченко О. Г. Давньогрецька елегія (Із історії жанру). Збірник наукових праць «Вісник Сумського державного університету». – Суми: Вид-во СумДУ, 1996. – №1. – С. 165–168.

  11. Антична література. Греція. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_ant_greece.htmПрактичне заняття 3

«Золотий вік» давньоримської літератури
Питання для обговорення

 1. Періоди розвитку й особливості давньоримської літератури.

 2. «Золотий вік» літератури Давнього Риму:

2.1 Вергілій і його поема «Енеїда»:

  • міфологічна основа поеми. Ідеологічне значення міфу про Енея для епохи імператора Августа;

  • синтез міфу й історії у творі;

  • морські подорожі героя. Еней і Одіссей;

  • Еней і Дідона;

  • Вергілій і Гомер.

  1. Творчість Горація. «Послання» і «Сатири».

  2. Овідій – один із найяскравіших діячів «золотого віку»:

  • «Метаморфози» і їх значення в історії європейської культури;

  • «Скорботні елегії».


Завдання

   1. Випишіть особливості ранньої римської літератури, прізвища перших римських письменників та їхні твори (Пащенко В.І., Пащенко Н.І. «Антична література», с. 495-528).

   2. Підготуйте розповідь про творчість Езопа й Федра. Вивчіть напам’ять одну з байок.


Список літератури

    1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К.: Либідь, 2001.

    2. Підлісна Г.Н. Антична література: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 255 с.

    3. Антична література: Хрестоматія / Упорядник О. І. Білецький. – К.: Радянська школа, 1968 (2-ге вид.). – 612 с.

    4. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

    5. Античная литература. Рим: Антология / Сост. Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова. – М.: Высш. шк., 1988. – 720 с.

    6. Античная литература, поэзия и философия. – Режим доступа: http://www.lib.ru/POEEAST/.

    7. Антична література. Рим. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_ant_rome.htm

    8. Тронский И. М. История античной литературы. – Режим доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/tron/index.htm

    9. Ткаченко О.Г. Шевченко і Овідій. Вивчення світової літератури в школі. Збірник науково-методичних матеріалів «Вивчення світової літератури в школі». – Полтава, 1996. – №7. – С. 22–26.

    10. Ткаченко О.Г. Елегія «золотого віку» римської літератури (із історії жанру): збірник наукових праць «Вісник Сумського державного університету». – Суми: Вид-во СумДУ, 1996. – №1 (5) – С.173–177.

    11. Усі зарубіжні письменники /Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

    12. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.

Практичне заняття 4

Література епохи Середньовіччя.

Героїчний епос
Питання для обговорення

 1. Особливості літератури середніх віків.

 2. Героїчний епос раннього Середньовіччя:

  • ірландські саги;

  • ісландські едди;

  • англосаксонська поема «Беовульф».

 1. Героїчний епос епохи зрілого Середньовіччя.

  1. Французький героїчний епос: «Пісня про Роланда»:

  • сюжетна основа;

  • риси християнського епосу.

  1. «Пісня про мого Сіда» – перлина іспанської культури:

  • історична основа твору;

  • композиція поеми.

  1. «Пісня про Нібелунгів» – найвизначніша пам’ятка німецького епосу:

  • джерела поеми;

  • сюжет твору.

 1. Історія вивчення епосу середніх віків.


Завдання

   1. Опрацюйте статтю підручника «Історичні процеси періоду Середньовіччя» (Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження», с. 19-25).

   2. Випишіть цитатний матеріал до характеристики головних персонажів прочитаного твору героїчного епосу періоду Середньовіччя.


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

 2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

 3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 4. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990. – 396 с.

 5. Зарубежная литература средних веков. Латин., кельт., скандинав., прованс., франц. литературы / Составитель Б.И.Пурищев. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1974.

 6. Зарубежная литература средних веков. Нем., исп., итал., чеш., польск., серб., болг., литературы / Сост. Б.И.Пуришев. – 2-е изд., М.: Просвещение, 1975.

 7. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение /М.А. Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокулький, А.А.Смирнов. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1978.

 8. Жиленко И.Р. Страна рыцарей: Учебное пособие для 7 класса по интегративному предмету «Русская и мировая словесность. Искусство чтения. Гуманитарная культура». – Сумы: Козацький вал, 2000. – 146 с.

 9. Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі. – К.: Веселка, 1989. – 158 с.

 10. Пісня про Роланда / Пер. В. Пащенка, Н.Пащенко. – К.: Либідь, 2003.

 11. Література доби Середньовіччя. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_medieval.htmПрактичне заняття 5

Література доби Відродження Італії
Питання для обговорення

   1. Особливості розвитку італійського Відродження.

   2. Перехід до доби Відродження. Данте:

2.1 Життя і творчість.

2.2 Збірка «Нове життя». Образ Беатріче.

2.3 Поема «Божественна комедія» як синтез культур

Середньовіччя і Відродження:

  • жанр і композиція твору;

  • особливості першої частини («Пекло»).

   1. Петрарка. Збірка «Канцоньєре».

   2. Жанрова особливість збірки Бокаччо «Декамерон».

5 Ренесансне світосприйняття життя у творах італійського Відродження.

Завдання

   1. Запишіть етапи доби Відродження та їхні ознаки. (Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження», с. 86-94).

   2. Підготуйте інформацію про діяльність Петрарки як першого гуманіста доби Відродження.

   3. Напишіть повідомлення на тему «Декамерон» – підручник оповідального мистецтва».


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

 2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

 3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 4. Жирмунский В.М. Из истории культуры средних веков и Возрождения. – М.: Наука, 1976.

 5. Франко І. Я. Данте Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір з його поезій. Дантова друга любов //Зібр. тв.: У 50 т. – Т.12. – К., 1978.

 6. Усі зарубіжні письменники /Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 384 с.

 7. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія /Переклав Є. Дроб'язко. – К.: Дніпро, 1973.

 8. Петрарка Франческо. Избранное. Автобиографическая проза. Сонети. – М.: Худож. литература, 1974.

 9. Мокульский С. С. Итальянская литература. – М.: Высшая школа, 1966, 116 с.

 10. Література доби Відродження. – Режим доступу: http://www.ae- lib.org.ua/_lit_renaissance.htm

 11. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.

Практичне заняття 6

Відродження у Франції
Питання для обговорення

 1. Передвідродження у Франції. Творчість Франсуа Війона.

 2. Діяльність Франсуа Рабле – важливе явище французького Відродження.

 3. Роман Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»:

 • історія написання твору;

 • характеристика головних образів;

 • проблеми виховання, освіти, загарбницьких воєн, побудови ідеального суспільства;

 • сміх – головні зброя письменника.

 1. Творчість поетів «Плеяди».

 2. Головні жанри, тематика, гуманістичний характер і художні особливості поезій П’єра Ронсара.


Завдання

  1. З’ясуйте, чому Рабле у передмові до своєї книги наголошував: «Милей писать не с плачем, а со смехом»?

  2. Випишіть з матеріалів підручника (Давиденко Г.Й., Акуленко  В.Л. «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження», с.142-143) прийоми комічного, які використав Рабле і підтвердіть прикладами з тексту твору.

  3. Вивчіть напам’ять один із віршів П.Ронсара.


Список літератури

 1. Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

 2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

 3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 4. Артамонов С. Д. Франсуа Рабле. – М.: Худож. л-ра, 1964.

 5. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.: Худож. л-ра, 1965.

 6. Література доби Відродження. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_renaissance.htm

Практичне заняття 7

Відродження в Іспанії й Португалії
Питання для обговорення

 1. Лицарський та шахрайський романи в іспанській літературі Відродження.

 2. Сервантес та його роман «Дон Кіхот»:

 • особистість письменника;

 • історія написання роману;

 • жанр і сюжетно-композиційні особливості твору;

 • характеристика головних героїв;

 • Дон Кіхот і «донкіхотство»: поняття про «донкіхотську ситуацію» і «вічний образ» у світовій літературі.

 1. Гуманістичний зміст комедії Лопе де Вега «Собака на сіні».


Завдання

   1. Напишіть твір-роздум на тему «Хто такий Дон Кіхот – дивак чи герой?»

   2. Дослідники підрахували, що у творі Сервантеса Санчо Панса використовує 275 прислів’їв. Спробуйте знайти і виписати деякі з них. Яка тематика переважає?

   3. Підготуйте розповідь про творчість Лопи де Вега.


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

 2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

 3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 4. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.

 5. Державин К.Н. Сервантес. Жизнь и творчество.– М., 1958.

 6. Цюрупа Э. Бессмертие Дон Кихота. – М, 1977.

 7. Державин К. Драматургия Лопе де Вега // Лопе де Вега. Избр. драм. произведения. – М., 1954.

 8. Література доби Відродження. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_renaissance.htm

Практичне заняття 8

Відродження в Англії
Питання для обговорення

1 Особливості літератури передвідродження в Англії.

2 Творчість Джефрі Чосера:

- жанрова своєрідність твору «Кентерберійські оповідання»;

- роль обрамлення у творі.

3 Томас Мор і його фантастична країна у творі «Утопія».

4 Драматургія Крістофера Марло. «Трагічна історія доктора Фауста».

5 Поезія зрілого й пізнього Відродження: Джон Скелтон, Генрі Серрей, Філіп Сідней, Едмунд Спенсер та інші.
Завдання

    1. Доповніть статтю підручника (Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження», с. 146) розповіддю про одну з прочитаних новел Чосера.

    2. Напишіть відповідь на питання «Чому «Кентереберійські оповідання» Чосера називають енциклопедією середньовічного життя?»

    3. Підготуйте інформацію про розвиток театру Англії періоду Відродження.

    4. Прочитайте твори англійських поетів епохи Відродження. Один із них вивчіть напам’ять.


Список літератури

    1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

    2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

    3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

    4. Література доби Відродження. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_renaissance.htmПрактичне заняття 9

Творчість Вільяма Шекспіра
Питання для обговорення

 1. Життя і творчість Вільяма Шекспіра.

 2. Сонети Шекспіра як сюжетний цикл.

 3. Поняття про трагедію й трагічне у творчості Шекспіра.

 4. Трагедії «Гамлет», «Отелло», «Король Лір» та ін. Аналіз одного з прочитаних творів за планом:

  • конфлікт, його розвиток і рішення;

  • особливості композиції трагедії;

  • система образів у творі;

  • людина і суспільство у трагедіях письменника;

  • проблеми «вічного образу» у творах Шекспіра.

5 Світове значення творчості Шекспіра.
Завдання

   1. Визначте етапи творчості Шекспіра (Давиденко Г.Й., Акуленко  В.Л. «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження», с. 151-160).

   2. Вивчіть напам’ять один із сонетів Шекспіра.


Список літератури

    1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

    2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

    3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

    4. Шевченко Н.В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 496 с.

    5. Куцевол О. М. Світ Шекспіра: Посібник для вчителя, 2003.

    6. Модестова Н.Вільям Шекспір // Шекспір. Твори: У 6 т. Т.1 – К.: Молодь, 1969. – 3–25.

    7. Урнов М.В. Вехи традиции в английской литературе. – М., 1986.

    8. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстверн мертвы // Иностранная литература. 1990. № 4. – С.83-138.

    9. Література доби Відродження. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_renaissance.htm

Практичне заняття 10

Класицизм у літературі XVII ст.
Питання для обговорення

1 Особливості літературного процесу XVII століття. Класицизм.

 1. Майстри французького театру:

  1. П’єр Корнель і його драма «Сід»:

  • особливості драми;

  • творчі принципи;

  • головні герої твору.

  1. Творчість Ж. Расіна:

- початок нового етапу у розвитку французької трагедії у драмі «Андромаха»;

- трактування античного міфу в трагедії «Федра».

  1. Мольєр – найвизначніший майстер французької класичної комедії:

  • життя і творчість Мольєра;

  • шлях до високої комедії: «Тартюф», «Мізантроп», «Дон Жуан»;

  • Мольєр і Україна.


Список літератури

 1. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 2007. – 292 с.

 2. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 3. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVІІ- ХVІІІ ст. – Харків: Вид-во «Ранок». «Веста», 2003. – 224 с.

 4. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

 5. Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. – М., 1968.

 6. Артамонов С.Д. Зарубежная литература 17-18 вв.: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1982.

ПЛАНИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Індивідуальне заняття 1

Література Давньої Греції
Питання для обговорення

   1. Особливість розвитку театру Давньої Греції.

   2. Давньогрецька комедія. Творчість Арістофана: комедії «Хмари», «Оси», «Жаби» та ін.

   3. Значення комедій Арістофана у громадському житті афінян.


Список літератури

 1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К.: Либідь, 2001.

 2. Підлісна Г.Н. Антична література: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 255 с.

 3. Антична література: Хрестоматія / Упорядник О. І. Білецький. – К.: Радянська школа, 1968 (2-ге вид.). – 612 с.

 4. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 5. Антична література: Довідник. – К.: Либідь, 1993. – 2001.

 6. Словник античної міфології /Уклад. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів; вступ. стаття А.О.Білецького. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.

 7. Античная литература. Греция. Антология: В 2 ч. / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Мирошниченкова. – М.: Высшая школа, 1989.

 8. Арістофан. Комедії. – К., 1980.

 9. Античний театр /Укл. В.І.Пащенко. – К., 2001.


Індивідуальне заняття 2

Лицарська (куртуазна) література
Питання для обговорення

 1. Передумови виникнення лицарської літератури.

 2. Жанри лірики трубадурів.

 3. Лицарський роман.

  1. Романи античного циклу. «Роман про Трою», «Роман про Енея» та ін.

  2. Бретонський цикл:

  • романи про Трістана та Ізольду;

  • артурівський цикл романів;

  • романи про святий Грааль.

  1. Візантійський цикл: «Флуар і Бланшефлор», «Окассен і Ніколет» та ін.

 1. Значення лицарства у культурному розвитку людства.


Список літератури

    1. Давиденко Г. Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

    2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

    3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

    4. Зарубежная литература средних веков. Латин., кельт., скандинав., прованс., франц. литературы / Составитель Б.И. Пурищев. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1974.

    5. Жиленко И. Р. Страна рыцарей: Учебное пособие для 7 класса по интегративному предмету «Русская и мировая словесность. Искусство чтения. Гуманитарная культура». – Сумы: Козацький вал, 2000. – 146 с.

    6. Мейлах М.П. Язык трубадуров. – М.: Наука, 1975.

    7. Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. – М.: Наука, 1976.

    8. Література доби Середньовіччя. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_medieval.htmІндивідуальне заняття 3

Німецьке й нідерландське Відродження
Питання для обговорення

 1. Загальний огляд літератури Відродження у Німеччині й Нідерландах.

 2. Себастьян Брант і його «Корабель дурнів».

 3. Діяльність Йоганна Рейхліна і Ульріха фон Гуттена. «Листи темних людей».

 4. Творчість Еразма Роттердамського.

4.1 Гуманістична діяльність письменника.

  1. «Похвала Глупоті» – видатний твір епохи гуманізму.

  2. «Домашні бесіди» як зразок повчальної літератури.

Завдання

 1. Прочитайте уривок з «Листів темних людей». Чому цей твір завоював свого часу багато прихильників?

 2. Прочитайте уривок з твору Еразма Роттердамського «Похвальне слово Глупоті». Випишіть головні стилістичні прийоми.


Список літератури

  1. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

  2. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

  3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

  4. Література доби Відродження. – Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/_lit_renaissance.htm

  5. Брант. Корабль дураков. Эразм. Похвала глупости. Разговоры запросто. «Письма темных людей». Гуттен. – М.: Худ. лит., 1971. – 768 с.

  6. Кобів Й. Еразм Роттердамський і його безсмертна сатира // Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті. – К.: Дніпро, 1981. – С. 3-14.Індивідуальне заняття 4

Бароко у літературі XVII ст.
Питання для обговорення

  1. Особливості літературного процесу XVII століття в Англії. Бароко.

  2. Творчість Джона Донна. Тематика віршів.

  3. Дж. Мільтон – найвизначніший письменник епохи. Періодизація творчості.

  4. Поема Мільтона «Втрачений рай».


Список літератури

  1. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 2007. – 292 с.

  2. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

  3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

  4. Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література ХVІІ- ХVІІІ ст.. – Харків: Вид-во «Ранок». «Веста», 2003. – 224 с.

  5. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы, М., 1985.

  6. Артамонов С.Д. Зарубежная литература 17-18 вв.: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1982.

  7. Самарин Р.М. Творчество Джона Мильтона. – М., 1964.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


 1. Періоди розвитку та найвизначніші представники давньоримського літературного процесу.

 2. Дидактичний епос. Гесіод «Роботи і дні».

 3. Публій Вергілій Марон «Буколіки».

 4. Творчість Софокла. Трагедія «Едіп у Колоні».

 5. Оди Горація.

 6. Творчість Менандра. «Третейський суд».

 7. Апулей «Золотий осел».

 8. Література середньовіччя. Спільні особливості епосу різних літератур (давньоруська, німецька, французька).

 9. Боетій «Утіха філософією».

 10. Лицарська література XII-XIII ст. як видатне явище середньовічної літератури.

 11. Німецька куртуазна лірика (мінезанг).

 12. Великий чеський гуманіст Ян Коменський.

 13. Ян Кохановський – найвизначніший поет польського Відродження.

 14. Англійська література XVII століття. Н.Буало «Поетичне мистецтво».

 15. Теми поезій Р. Бернса.

 16. Педро Кальдерон «Життя – це сон».

 17. Джон Драйден як представник англійського класицизму.

 18. Особливості англійського сентименталізму XVIIІ століття.

 19. Л. Стерн «Сентиментальна подорож».

 20. Тематика віршів Д.Томсона, Т.Грея.


СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К.: Либідь, 2001. – 718 с.

 2. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К., 2007. – 248 с.

 3. Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 2007. – 292 с.

 4. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1997. – 752 с.


СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : Історико-естетичний нарис. – К.: КМ Академія, 2004. – 360 с.

 2. Зарубежная литература: пособие по факультативному курсу для уч-ся 8-10 кл. – М.: Просвещение, 1977. – 318 с.

 3. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д.Міхільов та ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006 . – 384 с.

 4. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа. – 1982.

 5. Зарубежная литература ХVІІІ в. Хрестоматия в 2 т. Т.1 / Сост. Пуришев Б.И., Колесников Б.И., Засурский Л.И. – М., 1981. – 416 с.

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ

ДО ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


 1. Поняття про античність. Міфологія як сукупність міфів. Міфи Давньої Греції.

 2. Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» як зразки давньогрецького епосу.

 3. Драматургія Давньої Греції. Драма Еврипіда «Медея».

 4. Давньогрецька комедія. Творчість Арістофана («Хмари», «Оси», «Жаби»).

 5. «Золотий вік» літератури Давнього Риму.

 6. «Метаморфози» Овідія – поетичний переказ греко-римських міфів про перевтілення.

 7. Література епохи Середньовіччя. Загальна характеристика творів героїчного епосу («Пісня про Роланда», «Пісня про Сіда», «Пісня про Нібелунгів»).

 8. Загальна характеристика літератури раннього середньовіччя. Англосаксонська поема «Беовульф».

 9. Література класичного середньовіччя. Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда».

 10. Лицарська (куртуазна) література як видатне явище середньовічної літератури.

 11. Основні жанри лірики трубадурів. Французькі лицарські романи XII-XIII ст. Романи про Трістана та Ізольду.

 12. Італійська література доби Відродження. Данте Аліг’єрі - провісник Відродження. «Божественна комедія» як синтез середньовічної культури.

 13. Франческо Петрарка. Збірка «Канцоньєре».

 14. «Декамерон» Бокаччо як зразок реалістичної прози епохи Відродження. Аналіз однієї з прочитаних новел.

 15. Загальна характеристика французької літератури Відродження.

 16. «Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле – найвизначніше явище французької гуманістичної літератури.

 17. Загальна характеристика іспанської літератури доби Відродження.

 18. Сервантес та його роман «Дон Кіхот».

 19. Гуманістичний зміст комедії Лопе де Вега «Собака на сіні».

 20. Відродження в Англії. Жанрова своєрідність твору Чосера «Кентерберійські оповідання».

 21. Драматургія Крістофера Марло. «Трагічна історія доктора Фауста».

 22. Творчість Вільяма Шекспіра – найвище досягнення світової літератури доби Відродження.

 23. Сонети Шекспіра як сюжетний цикл.

 24. Вирішення трагічних проблем буття у трагедіях Шекспіра («Гамлет», «Отелло», «Король Лір» тощо).

 25. Класицизм – головний культурно-мистецький напрям у літературі XVII століття.

 26. Найвидатніші майстри французької класицистичної трагедії Корнель, Расін. Аналіз прочитаного твору.

 27. Мольєр – найвизначніший майстер французької класичної комедії. Новаторство твору «Дон-Жуан».

 28. Особливості англійського сентименталізму. Л. Стерн «Сентиментальна подорож».

 29. Джон Драйден як представник англійського класицизму.

 30. Великий чеський гуманіст Ян Коменський.

Навчальне видання
Методичні вказівки
з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт для студентів спеціальності «Журналістика»
денної форми навчання.
Частина І


Відповідальний за випуск О.Г.Ткаченко

Редактор Т.Чернишова

Комп’ютерне верстання І. Р. Жиленко

Підписано до друку 14.11.2011

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,79 Обл.-вид. арк. 2,79 Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційного-методичного

управління В.Б.Юскаєв


3017 Методичні вказівки
з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт для студентів спеціальності «Журналістика» денної форми навчання.
Частина ІУсі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

біографічні відомості перевірені,

запис одиниць відповідає стандартам
Укладач І.Р.Жиленко
Відповідальний за випуск О.Г.Ткаченко
В.о. декана гуманітарного факультету В.В.Опанасюк

Суми

Сумський державний університет

2011
Схожі:

Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт...
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconКалендарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. ) «Зарубіжна література 5 – 12 класи»
...
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні вказівки з дисципліни «Англійська мова»
Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова» для організації індивідуального читання студентів І курсу немовних спеціальностей...
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconПояснювальна записка «Зарубіжна література»
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного...
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconІгоря Володимировича Козлика редакції журналу „Зарубіжна література в школах України”
Надруковано у виданні: Зарубіжна література в школах України. — К., 2005. — № — С. 2–3
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос, І. Д. Скляр, Г. В. Салтикова, Т.І....
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія для студентів спеціальності 040106
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія” / укладачі: Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. – Суми: Сумський...
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» iconМетодичні рекомендації з дисципліни «Українська література»
Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література” студенти вивчають оглядово тему: „Розвиток драматургії І театру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка