Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Синтаксис. Пунктуація
2.75 Mb.
НазваСинтаксис. Пунктуація
Сторінка10/19
Дата конвертації10.11.2012
Розмір2.75 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення — це складне речення, частини якого по єднані підрядним зв'язком і одна частина синтаксично підпорядкована іншій: Моя праслов'янська душа молодіє, коли припливає Зелена неділя (М. Адаменко).

У складнопідрядному реченні частини синтаксично нерівноправні одна синтаксично незалежна (головна частина), друга — синтаксично під­порядкована головній (підрядна частина). У реченні Цвіте мій ніжніш первоцвіт, де нас навчала рідна мати людей і долю шанувати (М. Луків) головна, незалежна частина Цвіте мій ніжний первоцвіт, а підрядна, u лежна від головної — де нас навчала рідна мати людей і долю шанувати.

У складнопідрядному реченні підрядна частина приєднується до го­ловної за допомогою сполучників підрядності (бо, щоб, тому що, що, як, ніби, наче, як тільки, після того як, для того щоб, якби, якщо, хоч, дарма що тощо) або сполучних слів (відносні займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки; прислівники де, куди, звідки, коли, як). У складнопід­рядному реченні сполучники не є членами речення, сполучні слова висту­пають головними або другорядними членами речення. У реченні Будемо радіти ми з тобою, щоб не в'янув щастя первоцвіт (Ю. Буряківець) підряд­ну частину приєднано до головної за допомогою сполучника щоб, це служ­бова частина мови, тому не є членом речення. У реченні Люблю я тих, хто вміє дивуватись і дар цей збереже до сивини: легкій сніжинці, білій і пухнас­тій, і першій квітці на устах весни (В. Крищенко) слово хто — займенник, виконує роль сполучного слова, синтаксична роль у реченні — підмет.
Відрізняйте сполучник що від сполучного слова що.
Приклад 1. У реченні І як же її не любить, цю землю, що рідна до бо­лю! (М. Луків) слово що можна замінити іменником з головної частини речення земля або займенником яка, синтаксична роль у реченні — під­мет, тому робимо висновок: що — це відносний займенник, у реченні ви­конує роль сполучного слова.

Приклад 2. У реченні Не дивуйтесь, що мовчу я знову: серце з рідним краєм розмовляє (М. Сингаївський) слово що не можна замінити іменни­ком чи займенником який, воно не є членом речення, тому робимо вис­новок: що — сполучник.
Відрізняйте сполучник як від сполучного слова як.
Приклад 1. У реченні Запанувала незручна мовчанка: приїжджі не знали, як повідомити хазяїну новину слово як вимовляється з підкресленою інтонацією, його можна замінити сполукою слів яким чином, у який спосіб. Отже, як прислівник, у реченні виконує роль сполучного слова, тому виступає в ролі обставини.

Приклад 2. У реченні Оживає, духмяниться врода, я чолом до землі припаду і відчую, як сонячно бродить життєдайний, промовистий дух (М. Сингаївський) слово як — сполучник, який не є членом речення.
Типи складнопідрядних речень

Назва складнопід­рядного речення

Ознаки

Підрядна частина до головної приєднується

Приклади

Складнопідрядне речення з підряд­ною означальною частиною

Підрядна части­на відноситься до члена речення в головній частині, вираженого імен­ником.

Відповідає на пи­тання який? яка? яке? які?

Сполучники

що, щоб, ніби, ні­бито;

сполучні слова

який, чий, кот­рий, що, де, куди, звідки, куди

Ти п'єіи із чистої криниці, яку ми щирістю зовем

(М. Рильський).

С кладнопідряд не речення з підряд­ною з'ясуваль­ною частиною

Підрядна части­на розкриває, по­яснює, доповнює зміст головної частини.

Відповідає на пи­тання всіх від­мінків: хто? що? кого? чого?

Сполучники

що, як, щоб, мов, ніби, наче, аби, якби, коли, поки, доки, чи\ сполучні слова який, чий, кот­рий, що, де, куди, звідки, як, чому

Настоялось по­вітря по медах. Здається, що пройшла медова злива (А. Шкулі- па).

Складнопідрядне речення з підряд­ною частиною місця

Підрядна части­на характеризує місце чи напря­мок дії, про яку йдеться в голов­ному реченні. Відповідає на пи­тання де? куди? звідки?

Сполучні слова

де, куди, звідки

Де кров текла козацька, трава зеленіє (Т. Шев­ченко).

Складнопідрядне речення з підряд­ною частиною часу

Підрядна части­на характеризує час, про який ідеться в голов­ному реченні. Відповідає на пи­тання коли? як довго? з якого ча­су? до якого ча­су? з яких пір? до яких пір?

Сполучники

як, поки, доки після того як, до того як, відколи, відтоді як, з тих пір як;

сполучне слово

коли

Під вечір, коли вже вітер коли­ше зорю, я бе­русь за найлегшу роботу — чекати (0.Сенатович).

Складнопідрядне речення з підряд­ною частиною способу дії, міри і ступеня

Підрядна части­на розкриває спосіб дії або мі­ру чи ступінь вияву ознаки го­ловної частини. Відповідає на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки?

Сполучники

що, щоб, чим...тим, аж; сполучні слова

як, скільки, наскільки

У хаті повидні­шало так, що на стелі стало чітко видно сині плями (Гр.Тютюнник). Розіслався широ­кий степ, наскільки мож­на було кинути оком (І. Нечуй- Левицький).

Складнопідрядне речення з підряд­ною порівняль­ної частиною

Підрядна частина за допомогою по­рівняння пояснює зміст усього го­ловного речення. Відповідає на питання як?

Сполучники

як, ніби, наче, неначе, мовби, мовбито; сполучне слово

як

На сході сонця вже займалось полум'я, ніби воно було напо­готові спалах­нуть і запалати на весь світ (І. Нечуй-Левицький).

Складнопідрядне речення з підряд­ною частиною причини

Підрядна части­на вказує на при­чину, що викли­кає дію головно­го речення. Відповідає на питання чому? через що? з якої причини?

Сполучники

бо, що, оскільки, адже, тому що, через те що, внаслідок того що, у зв'язку 3 тим що

Босфор аж затрясся, бо зроду не чув ко­зацького плачу

(Т. Шевченко).

Складнопідрядне речення з підряд­ною частиною мети

Підрядна части­на вказує на мету того, про що йдеться в голов­ній частині. Відповідає на питання для чо­го? навіщо? з якою метою?

Сполучники

щоб, аби, для того щоб, задля того щоб, на те щоб

Подай душі убо­гій силу, щоб огненно загово­рила (Т.Шевчен­ко).

Складнопідрядне речення з підрядною частиною /мови

Підрядна части­на вказує на умо­ву, від якої зале­жить виконання дії в головній частині. Відповідає на питання за якої умови?

Сполучники

якщо, якщо б, коли, коли б, якби, як, раз, аби

Якби ви з нами подружили,

багато б дечому навчились (Т.Шевченко).

Складнопідрядне речення з підряд­ною допустовою частиною

Підрядна части­на обмежує вияв дії головної час­тини, але дія го­ловної частини є реальною. Від головної до підрядної части­ни ставиться питання незва­жаючи на що?

Сполучники

хоч, незважаючи на те що, дарма що

Хоч була рання весна, надворі вже було гаряче (І.Нечуй-Левиць­кий).

Складнопідрядне речення з підряд­ною частиною наслідку

Підрядна части­на вказує на на­слідок того, про що йдеться в го­ловній частині. Від головної до підрядної частини не можна поста­вити питання

Сполучник

так що

На небі збирали­ся великі хмари, так що можна було сподівати­ся дощу

(Н. Ри­бак).


1 Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А Щоб зробити досконалими громадян, їх мають виховувати філософи.

Б Якщо ви любите пісні, запрошуйте у гості птаство.

В Хоч яка відділяє нас даль, радість та ж і та сама печаль.

Г Птах, який співав у верховітті, вмовк.
2 Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А Чи є утіха для поета більша, як слів зернята сіяти в ріллю?

Б Все, що здобуте кров'ю й потом, у нашій славі ожило.

В Героїка і лірика злились, щоб із життям не вперше позмагатись.

Г Книга для розуму, ніби теплий дощ для посівів.
3 Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори?

Б Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.

В Люблю я дні, як удома в нас збираються гості.

Г Усі кинулися на страву, мов три дні не їли.

4 Підрядну частину до головної приєднує сполучне слово в реченні

А Вирішили проїхатись по Дунаю, аби трохи розвіятися.

Б На дні ущелини росла осока, так що не можна було прокласти шлях.

В Я єсть Народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.

Г Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.
5 Підрядну частину до головної приєднує сполучник у реченні

А Дай світла, епохо! Ми ті, що зі світла ростем.

Б Поганий, безнадійний той плавець, хто берег рідний забуває.

В Шаную людину, що в далекім краю вірно любить свою батьківщину.

Г Урочисто в бубни б'ють джмелі, щоб розліталось легше по роботах.
6 Підрядну частину до головної приєднує сполучник у реченні

А Не спиняйте покоління, що росте поетами.

Б Розкаже тітка казку про чарівну Ладу, що живе по той бік снігу-заметілі.

В Здається, що вже не вмістить людського стогону земля.

Г Дивовижна сила жила в цьому чоловікові, що був схожий на Прометея.
7 Підрядну частину до головної приєднує сполучник у реченні

А Де є страждання, там нема краси.

Б Як тільки вдарить перший промінь сонця в мури, вони спалахнуть золотом.

В Держімо в секреті, чому ми, друже мій, цвітіння любим третє.

Г Не злічити, скільки воїнів тут полягло за волю.
8 Виділене слово є членом речення в рядку

А День такий теплий і вічний, аж у серці щемить.

Б Можливо, й миті досить, щоб струснути з гілки сніг.

В Весна прибирає права на все, що було під снігами.

Г Родоводу свого не скажу до дрібниці, бо селянський мій рід родоводу не вів.
9 Виділене слово є членом речення в рядку

А Життя — це та ріка, що має повнокрилі повороти. ~

Б Моя думка прозора й жива, бо весну я народну вітаю.

В Я певен, що кожен творитиме добро.

Г Прозорість душі обнімає планету, щоб довіку вона весняною була.
10 Виділене слово є членом речення в рядку

А Щоб дух двокрилля не схолов, у мені живуть і гнів, і радість.

Б Тим загибелі нема, кому світять ідеали.

В Гори засвітилися легким ажурним золотом, немов були зіткані з багрянистих суцвіть.

Г Заплакали, розійшлися, бо не порозумілися.
11 Виділене сполучне слово є додатком у реченні

А Небо і вода вкривалися позолотою, яка перетворювалась на ясну блакить.

Б Прочани підійшли до Лаври, до якої сходилися люди з усієї України.

В Ти п'єш із чистої криниці, яку ми щирістю зовем.

Г Хмельницький зберігав рівновагу й спокій, які приховували його наміри.
12 Виділене слово НЕ Є членом речення в рядку

А Дніпро починається з краплі, якою зоря нап'ється.

Б Без пояснення учні здогадалися, як працює прилад.

В Україна моя починається там, де туга моя кінчається.

Г Як тільки за Дніпром виткнулося сонце, у Січі вистрелила гармата.
13 Складнопідрядним з означальною частиною є речення

А Хочу я, щоб на чолі народу світився знак і від мого життя.

Б Тяжке змагання наші душі зоре, щоб колосилось зерно перемоги.

В Де голубіє тиха далина, стоять тополі думні, як бандури.

Г Хай сниться вам, діти, дідусева казка, у якої щасливий кінець.
14 Складнопідрядним з означальною частиною є речення

А Горять ліси... Як жаль, що лиш ліси перед зимою вміють ще горіти.

Б Хто не жив посеред бурі, не збагне журби безсилля.

В Благословен, чий труд прекрасний життя здіймає із руїн.

Г Покличе прапор нас у руках палких борців, що прийдуть згодом
15 Складнопідрядним з означальною частиною є речення

А Роман так натиснув на гашетку, що аж пальці побіліли.

Б Мозком ти врости у зорі, як у горіх вроста зерня.

В Посеред літа в травах голубих зустрів я дерево, що думало про осінь.

Г Вчувалося кленам і соснам, що над ними вже й неба нема.
16 Складнопідрядним з означальною частиною є речення

А Ось той ліс, який мене стрічав шумом листя і гойданням трав.

Б Коли я смуток свій на струни клала, з'явилась ціла зграя красних мрій.

В Кликала здалека грудка землі, щоб я світанком крилатим вернувся.

Г Коли вже народився ти поетом, за все відповідай у цім житті.
17 Складнопідрядним зі з'ясувальною частиною є речення

А Як же її не любить, цю землю, що рідна до болю!

Б Як гарно, коли падають сніжинки, віщуючи різдвяну благодать.

В Пам'ять могла б убити нас, якби не мала рятівної властивості забувати.

Г Благословенна праця рільника, що оре цілину в ясній надії.
18 Складнопідрядним зі з'ясувальною частиною є речення

А Не сумуй, що забрали птахи з собою літо у вирій.

Б На сонях, що квітне, сіла бджілка привітно.

В Мого життя не вистачить мені для діл, що їх у задумах лелію.

Г Як ти відносиш на руках дитя, світлішають думки і почуття.
19 Складнопідрядним зі з'ясувальною частиною є речення

А Перед хатою, де я колись ходив, зацвів для матері осінній пізній сонях.

Б Просто я дивлюсь телесеанс, де лебеді кружляють у блакиті.

В Всю довгу зиму птиці пам'ятали, де рідні гнізда восени лишали.

Г Спочивав я на галяві, де в столітній славі дуб здіймався в небеса.
20 Складнопідрядним із підрядною частиною місця є речення

А Місця, де зроду не бували ми, лежать десь на краю землі.

Б Лінія довершеності й зламу там, де сонце думає зійти.

В Добре йти з думками наодинці у краю, де молодість пройшла.

Г Надто тяжко ступати незворотною дорогою, де втрачено початки і кінці.
21 Складнопідрядним із підрядною частиною місця є речення

А Командира не лякало, що він міг помилитися, схибити.

Б А ми, кому судилося ще жити, життя трудом повинні заслужити.

В Думкою за любими синами вона ішла, куди ішли вони.

Г Океанів тих немає, щоб вірні роз'єднати серця.
22 Складнопідрядним із підрядною частиною місця є речення

А Куди оком кинь, не видно хати людської.

Б Треба, щоб ми силою були.

В Він облюбував собі місце, щоб усе було видно.

Г Тим загибелі нема, кому світять ідеали.
23 Складнопідрядним із підрядною частиною часу є речення

А Хто визволиться сам, той буде вільний.

Б Миколі приємно, що він чаклує біля вогню.

В Де є страждання, там нема краси.

Г Коли пройшли село, Микола наважився сказати правду.
24 Складнопідрядним із підрядною частиною часу є речення

А Ти подивись, як червоніє ліс осінніми кольорами прощання!

Б Про молоде покоління треба дбати, поки воно не зміцніє.

В Згадай, як на лоні ланів під косою лягала пшениця!

Г У метушні людській не помічаю, як проминають і роки, і дні.
25 Складнопідрядним із підрядною частиною часу є речення

А Немає такого дерева, щоб на нього птиці не сідали.

Б Я пам'ятаю, як проводжали в поле плугатарів із раннім плугом.

В Як тільки зникло сонце за вечірнім пругом, потягнуло холодом.

Г Як не буде птахів, людське серце стане черствим.
26 Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії є речення

А Як ручки зароблять, так ніжки сходять.

Б Хто багато робив, той і багато знає.

В На те й голова, щоб у ній розум був.

Г Шануй учителя, як шануєш родителя!
27 Складнопідрядним із підрядною частиною міри і ступеня є речення

А Що вмієш, те за плечима не носить.

Б Поки не упріти, поти не уміти.

В Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.

Г Я не зміг вдихнути стільки повітря, щоб промовити слово.
28 Складнопідрядним із підрядною частиною способу дії, міри і ступс є речення

А Як без діла сидіти, то можна одубіти.

Б Доки сонце зійде, роса очі виїсть.

В Кричить, що аж у вухах лящить.

Г Яке посієш, таке і пожнеш.
29 Складнопідрядним із підрядною порівняльною частиною є речений

А Мені снилось, ніби я літаю.

Б Вона бачила ці береги, коли вони були ще зовсім пустельні.

В Маю, любове, лиш віру єдину, що не вмирає з тобою віра в людину.

Г Гори в надвечір'ї засвітилися легким ажурним золотом, ніби вони були зіткані з багрянистих суцвіть.
30 Складнопідрядним із підрядною порівняльною частиною є речення

А Можна піти у гості до ставка якраз тоді, як небо синє торкає місяця рука.

Б Я відмовлюсь від щастя і мрій, як покличе сльоза л батьківщини.

В Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй.

Г Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани.
31 Складнопідрядним із підрядною порівняльною частиною є речення

А Яблуками пахне у хатинці, коли приходить Спас.

Б Тим часом як дівчина співає, у садочок входить парубок.

В Червоне сонце палало, ніби хтось підняв на небі прапор.

Г Сталося так, що й про Катрю люди згадали.
32 Складнопідрядним із підрядною частиною причини є речення

А Заклопотався, як квочка коло курчат.

Б Недаром говориться, що діло майстра боїться.

В Тому руки не болять, що уміють.

Г Любо неньці, як дитина в честі.
33 Складнопідрядним із підрядною частиною причини є речення

А Роботі як не сядеш на шию, то вона тобі сяде.

Б Хто в роботі, той і в турботі.

В Слухав спокійно, бо все вже минулося.

Г Гарно того вчити, хто хоче все знати.
34 Складнопідрядним із підрядною частиною причини є речення

А Що в молодості навчишся, то на старість як знайдеш.

Б Не на користь книжку читать, коли вершки лише хапать.

В Хто звечора плаче, той вранці сміятися буде.

Г Не живи сам для себе, бо не вродився сам від себе.
36. Складнопідрядним із підрядною частиною мети є речення

А Тільки тим дана перемога, хто й у болі сміятися міг!

Б Посилай мене, часе, на високе літання, щоб сягнуть на висоти Людської Душі.

В Гордись, що в найтяжчу пору надію в серці мав.

Г Будемо радіти ми з тобою, що не в'янув щастя первоцвіт.
37. Складнопідрядним із підрядною частиною мети є речення

А Як голова сивіє, то чоловік мудріє.

Б Щоб рибу їсти, треба у воду лізти.

В Згадала баба, як дівкою була.

Г Не роби ніколи того, що тобі не мило.
38 Складнопідрядним із підрядною частиною мети є речення

А Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.

Б Не розхитуй човна, бо вивернешся.

В Коли праве діло, то говори сміло.

Г Земля прекрасна, бо в ній живуть дзвінкоголосі малюки.
39 Складнопідрядним із підрядною частиною умови є речення

А Будь завжди самим собою, якщо хочеш людиною бути!

Б Як є зв'язок від зірки до землі, так є зв'язок від серця і до серця.

В Я вчора бачила ту скелю, де був прикутий Прометей.

Г Іронія — це блискавка ума, котра освітить всі глибини смислу.
40 Складнопідрядним із підрядною частиною умови є речення

А Де старий спотикнеться, там нехай молодий добре напнеться!

Б Треба розумом надточити, де сила не візьме.

В Добре діло утіха, коли ділові не поміха.

Г Коли почав орати, то у сопілку не грати!
41 Складнопідрядним із підрядною частиною умови є речення

А Якби поспав до обід, то приснився б ведмідь.

Б Що ранком не зробиш, то вечором не згониш.

В Каже, наче три дні не їв.

Г Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку звати.
41 Складнопідрядним із підрядною допустовою частиною є речення

А Кваплюсь я все зважить, відібрать, щоб говорити точно, повнокрило.

Б Даю тобі сей меч, дарма що ти не сильна.

В Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу.

Г Спішу подякувати тобі за все, що маю і що буду мати.
42 Складнопідрядним із підрядною допустовою частиною є речення

А Догана мудрого більше стоїть, як похвала дурного.

Б Хто людей питає, той і розум має.

В Дарма що малий, а й старого навчить!

Г Щоб часом дарма не блудить, чужого розуму питайся.
43 Складнопідрядним із підрядною допустовою частиною є речення

А Лягає утома на душу, як сива імла на долину.

Б Не кажи «гоп», поки не перескочиш.

В їдь, кобило, хоч три дні не їла!

Г Краще кривду перетерпіти, ніж кривду чинити.
44 Складнопідрядним із підрядною частиною наслідку є речення

А Як гукнеш, так і одгукнеться.

Б Сердиться баба на діда, так що іскри сиплються.

В Кому легко на душі, до того весь світ сміється.

Г Хоч у голові пусто, аби грошей густо.
45 Складнопідрядним із підрядною частиною наслідку є речення

А Добре діло утіха, коли ділові не поміха.

Б Купив чи продав, аби поторгувався.

В Прославився, так що на люди вийти сором.

Г Якщо обрид тобі хто, позич йому грошей.
46 Складнопідрядним із підрядною частиною наслідку є речення

А У кого гроші є, тому й руку всяк дає.

Б Робив старанно, так що не причепишся.

В Не все другу знати, що на серці в себе мати.

Г Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш.
47.Установіть відповідність

Вид підрядного речення

Приклад

1 означальне

   1. з’ясувальне

   2. 3 наслідку

   3. 4 часу

А Адже матінка недурно казали, що світ не без добрих людей.

Б Було так тихо, що навіть шелест листя на ясені здавався великим шумом.

В Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова.

Г На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися дощу.

Д Англія — перша неслов'янська країна, де з'явилися переклади українських дум


48.Установіть відповідність

Вид підрядного речення

Приклад

 1. міри і ступеня

 2. з'ясувальне

 3. причини

 4. умови

А Ніяка держава не буде сильною, якщо не виконуються її закони.

Б Ніколи серце не заплаче, бо все обернеться на спів.

В Я завтра їду в Україну, яку покинув так давно.

Г Поети кажуть, що їм ні про що писати.

Д Чим вище зводиться сонце, тим воно меншає


49. Установіть відповідність

Вид підрядного речення

Приклад

 1. допустове

 2. наслідку

 3. причини

 4. з’ясувальне
А Ти згадай, в яких краях родяться поети. Б Забувають страх і остороги матері, коли в дітей біда.

В Розумні й хитруваті були в цього діда очі, дарма що старий-престарий він був.

Г Туман слався по полю й наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому.

Д Добро завжди перемагало, бо сонцем світиться добро


50. Установіть відповідність

Вид підрядного речення

Приклад

1 міри і ступеня

2 місця

3 часу

4 з'ясувальне

А Там втрат не буває, де жертва — здобутий в огні бастіон!

Б Діти грядущого віку здійснять, чого ми не здійснили.

В Син я народу, що руки до сонця простяг

Г Поки Україна буде, з нею буде і душа моя

Д Чим більш темніло, тим вітер, здавалось, дужчав.


51. Установіть відповідність

Вид підрядного речення

Приклад

1 допустове

2 умови

3 міри і ступеня

4 часу

А Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу.

Б Скільки міг, стільки допоміг.

В Колискова, що звучала, нагадувала дитинство.

Г Є скарби, допоки їх шукають.

Д Я вирвуся з неволі, хоч лапу відгризу


52. Установіть відповідність


Вид підрядного речення

Приклад

1

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ 1

Класифікація речень 1

1.За будовою речення поділяються на прості й складні. 1

2.За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні, спонукальні. 1

ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ 6

[ ] і [ ], (що ), (де ). 72

ОРФОГРАФІЯ 90

Орфографія — розділ мовознавства, що вивчає правильне написан­ня слів. 90

Написання апострофа 90
А Якби мені сила та воля, жив би без горя.

Б Соборна Вкраїно, всі храми твої відбудуєм, щоб лунами дзвонів сягнути духовних вершин.

В Україна моя починається там, де доля моя усміхається.

Г Людина прагне до щастя одвічно, як ріки в долини.

Д Теплий туман слався по полю й наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Схожі:

Синтаксис. Пунктуація iconУроків з теми «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас»
Посібник «Синтаксис. Пунктуація. 5 клас» створено на допомогу вчителю української мови
Синтаксис. Пунктуація iconСинтаксис. Пунктуація І варіант
Позначте рядок, у якому в словосполученнях правильно визначено головне і залежне слова
Синтаксис. Пунктуація iconУроку для учнів 5 класів з розділу «Синтаксис і Пунктуація»
Дозвольте привітати Вас із таким гарним Святом Нового року! Міцного здоров’я Вам, успіхів, добра, злагоди і сонячного щастя! Нехай...
Синтаксис. Пунктуація iconІноземна (українська) мова (за професійним спрямуванням) Модуль Синтаксис. Просте та складне речення
Синтаксис. Простое и сложное предложение. Повторение и систематизация изученного материала
Синтаксис. Пунктуація iconТема. Одиниці і категорії синтаксису
Предмет синтаксису: зміст терміна залежно від періоду розвитку мовознавства (синтаксис – учення про словосполучення; синтаксис –...
Синтаксис. Пунктуація iconВступ Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу. Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація
Словосполучення, члени речення (в тому числі однорідні), звертання, вставні слова
Синтаксис. Пунктуація icon11 клас світова література Із літератури першої половини ХХ ст
Він творив свої вірші без розділових знаків, бо вважав, що «знаки пунктуації не мають значення, бо справжня пунктуація – ритм і паузи...
Синтаксис. Пунктуація iconЛогiчний синтаксис мови
Карнап вважав, що фiлософськi дискусiї слiд обмежити дослiдженням не сенсу, а синтаксису
Синтаксис. Пунктуація iconТема. Синтаксичні зв’язки та відношення між компонентами словосполучення
Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис : Навч посібн. – К. Вища шк., 2005. – С. 15 – 19
Синтаксис. Пунктуація iconЛабораторна робота 1 з дисципліни "Організація баз даних"
Таблиця на мові sql (сикуел) створюється за допомогою команди create table, що має наступний синтаксис
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка