Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
43.39 Kb.
НазваПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Дата конвертації10.10.2012
Розмір43.39 Kb.
ТипПовідомлення
Зміст
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
5. Результат проведення процедури закупівлі
5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції)
5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів)
Депресорна присадка для середніх дистилятів Keroflux 6402
Деемульгатор для вуглеводневої сировини (газового конденсату та нафти) Dissolwan 3359
5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 19
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові
6.4. Номер телефону, телефаксу
1.2. An identification code is after EDRPOU
2.2. Amount of commodity, type of works or services
2.3. Place of supplying with commodities, implementation of works, grant of services
5. Result of conducting of procedure of purchase
5.3. A price is for unit of commodity (in the case of realization of purchase of commodities)
Depresorna of prisadka for the middle distillates of Keroflux 6402
Deemul'gator for hydrocarbon raw material (gas kondensatu and oil) of Dissolwan 3359
ПОВІДОМЛЕННЯ

учасникам про результати процедури закупівлі
1. Замовник:

1.1. Найменування: Філія Управління з переробки газу та газового конденсату Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України”.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25976423

1.3. Місцезнаходження: Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420.
2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: «Продукти хімічні різні технічного призначення (депресорна присадка для середніх дистилятів Keroflux 6402; інгібітор корозії для нафтової промисловості Dodigen 481; деемульгатор для вуглеводневої сировини (газового конденсату та нафти) Dissolwan 3359; нейтралізуючий амін для нафтової промисловості Dodicor 1830)» код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97:24.66.4

2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: депресорна присадка для середніх дистилятів Keroflux 6402 – 40 м.т; інгібітор корозії для нафтової промисловості Dodigen 481– 2,88 м.т; деемульгатор для вуглеводневої сировини (газового конденсату та нафти) Dissolwan 3359 – 5,04 м.т; нейтралізуючий амін для нафтової промисловості Dodicor 1830 – 1,4 м.т.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти, с. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області, 64220.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2011р. – І кварталу 2012 року
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №115315 у “Віснику державних закупівель” №85 (531) від 18.07.2011 року.
5. Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни (із зазначенням їх вартісного еквіваленту або питомої ваги) акцептованої пропозиції конкурсних торгів: -

5.2. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

_______________________________5 556 777,60, з ПДВ____________________________;

(цифрами)

П’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят шість тисяч сімсот сімдесят сім грн. 60 коп., з ПДВ

(словами)
5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів):

Назва Товару

Ціна за одиницю Товару, з ПДВ, грн.

Депресорна присадка для середніх дистилятів Keroflux 6402


96 961,20


Інгібітор корозії для нафтової промисловості Dodigen 481

179 544,00

Деемульгатор для вуглеводневої сировини (газового конденсату та нафти) Dissolwan 3359

174 336,00

Нейтралізуючий амін для нафтової промисловості Dodicor 1830


201 849,60


5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що визнана найбільш економічно вигідною: 19.09.2011 р.

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: -

5.5.1. Дата прийняття рішення: -

5.5.2. Причини: -
6. Інформація про переможця торгів:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕД-НАСАД»

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37286197.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): АРК, м. Сімферополь, Центральний район, вул. Некрасова, буд. 9, 95001.

6.4. Номер телефону, телефаксу: тел./факс: (0652) 70-90-34
Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Левченко

REPORT

to the participants about the results of procedure of purchase
1. Customer:

1.1. Name: Management branch from processing of gas and gas kondensatu the Daughter's company "Ukrgazvidobuvannya" the National stock association „Naftogaz of Ukraine”.

1.2. An identification code is after EDRPOU: 25976423

1.3. Location: Poltava area, Mashivskiy district, s. Bazilivschina, a street is the Field, 6, 39420.
2. Article of purchase:

2.1. Name of the article of purchase: «Products are chemical different technical setting (depresorna additive for the middle distillates of Keroflux 6402; ingibitor of corrosion for oil industry of Dodigen 481; deemul'gator for hydrocarbon raw material (gas kondensatu and oil) of Dissolwan 3359; neutralizing amin for oil industry of Dodicor 1830)» code of the State classifier of products and services of DK 016-97:24.66.4

2.2. Amount of commodity, type of works or services: depresorna additive for the middle distillates of Keroflux 6402 - 40 m.t; ingibitor of corrosion for oil industry of Dodigen of 481- 2,88 m.t; deemul'gator for hydrocarbon raw material (gas kondensatu and oil) of Dissolwan of 3359 - 5,04 m.t; neutralizing amin for oil industry of Dodicor of 1830 - 1,4 m.t.

2.3. Place of supplying with commodities, implementation of works, grant of services: Shebelinske of separation from processing of gas kondensatu and oil, s. Andriivka, Balakliyskogo of district, Kharkov area, 64220.

2.4. Delivery of commodities, implementation of works, grant of services date: during 2011r. - And to the quarter of 2012
3. Procedure of purchase: auctions are opened
4. Date of legend publicity and number of announcing conducting of procedure of purchase, published in state official printing edition on questions of the public purchasing: ¹115315 in “Announcer of the public purchasing” №85 (531) from 18.07.2011 year.
5. Result of conducting of procedure of purchase:

5.1. List of criteria of estimation other, except for an accepting supply of competitive auctions price (with pointing of them cost an equivalent or specific gravity): -
5.2. Accepting supply of competitive auctions price (price suggestion):

_______________________________5 556 777,60, from VAT____________________________;

(by numbers)

Five millions five hundred fifty six thousands seven hundred seventy seven Uah 60 kop., from VAT

(by words)
5.3. A price is for unit of commodity (in the case of realization of purchase of commodities):

Name of Commodity

Price for unit of Commodity, from VAT, Uah

Depresorna of prisadka for the middle distillates of Keroflux 6402


96 961,20


Ingibitor of corrosion for oil industry of Dodigen 481

179 544,00

Deemul'gator for hydrocarbon raw material (gas kondensatu and oil) of Dissolwan 3359

174 336,00

Neutralizing amin for oil industry of Dodicor 1830


201 849,60


5.4. Date of akceptu of suggestion of competitive auctions (price suggestion) of, which is acknowledged most economic advantageous: in 19.09.2011

5.5. Auctions are abolished or acknowledged such which did not take a place: -

5.5.1. Decision-making date: -

5.5.2. Reasons: -
6. Information is about the winner of auctions:

6.1. Name/last name, name, patronymic: There is the company limited liability «CHED-NASAD»

6.2. Identification kod/identifikaciyniy number: 37286197.

6.3. Location (for a legal entity) or habitat (for a physical person): ARK, m. Simferopol', Central district, street of Nekrasova, line-ups. 9, 95001.

6.4. Telephone, telefax number: tel./ôàêñ: (0652) 70-90-34
A chairman of committee is on competitive auctions O.V.Levchenko

Схожі:

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі. Дякуємо за участь у торгах. З повагою, Голова конкурсного комітету В.І. Костян Підпис, М. П повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Конкурсний комітет ку „Бериславська црл”, згідно Закону №2289–VІ. «Про здійснення державних закупівель», надсилає повідомлення учасникам...
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: код за дк 016-97: 45. 34. 3 Інші монтажні роботи
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник : Найменування
Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орджонікідзе м. Ясинувата
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: код за дк 016-97: 27. 31. 2 Прутки та профілі тягнуті з легованої сталі
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення про результати повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування Конотопська центральна районна лікарня Ідентифікаційний код за єдрпоу 02007532 Місцезнаходження

Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Найменування предмета закупівлі: машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенераторів (запчастини...
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго» Ідентифікаційний код за єдрпоу: 00130872 Місцезнаходження
Найменування предмета закупівлі: 74. 20. 3 Інженерні послуги
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення №5 учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Кіровський психоневрологічний будинок інтернат Ідентифікаційний код за єдрпоу: 03190293
Найменування предмета закупівлі: продукція харчової промисловості та сільського
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Харківський національний автомобільно-дорожний університет Ідентифікаційний код за єдрпо
Найменування предмета закупівлі. Вода мінеральна та напої безалкогольні к к 15. 98. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка