Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
70.53 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата конвертації10.10.2012
Розмір70.53 Kb.
ТипПрограма
Зміст
2 Зміст програми


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

Затверджено:
Голова приймальної комісії
___________________О.А.Мінаєв
“____”_____________2012р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.18010010, 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація

Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета вступного іспиту - з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) за спеціальністю 7.18010010 (8.18010010 ) "Якість, стандартизація та сертифікація", специфічні категорії.

Завданнями вступного іспиту є:

 • оцінка теоретичної підготовки студентів з дисциплін фахової підготовки бакалавра;

 • виявлення рівня та глибини практичних умінь і навичок;

- визначення здатності застосування набутих знань, умінь та навичок під час розв'язання практичних ситуацій.

Рівень сформованості умінь встановлюється опосередковано за допомогою ситуаційних тестів, які містять блоки по напрямках:

 1. Управління якістю

 2. Стандартизація

 3. Сертифікація

 4. Метрологія


2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1 Управління якістю 2

2.2 Стандартизація 3

2.3 Сертифікація 4

2.4 Метрологія 5

2.1 Управління якістю

Актуальність управління якістю на сучасному етапі. Основні аспекти розуміння категорії «якість»? Витрати на якість та їх класифікація. Підхід до якості з погляду виробника, споживача. Аудит якості та премії якості.. Конкурентоспроможність, як фактор економічної та соціальної безпеки. Базова концепція загального менеджменту якості -ТQМ. Міжнародний досвід управління якістю. Системи якості в стандартах ISO серії 9000. Сертифікація систем якості. Аудит систем якості. Документація системи менеджменту якості.

Питання:

1. На що повинен орієнтуватися виробник продукції ?

2. Інтегрована система управління якістю?

3.Що розуміється під аудитом систем менеджмент якості (СМЯ) ?

4.Хто дає оцінку відповідності системи якості вимогам міжнародного стандарту IS0 9001:2008 ?

5.На що повинні бути направлені цілі підприємства в області якості, хто несе відповідальність за їх формулювання ?

6. Що служить орієнтиром для підприємства в області якості?

7. На які структурні підрозділи та процеси підприємств; розповсюджується документація системи менеджменту якості?

 1. Якими документами повинен керуватися в своїй роботі працівник відділу управління якістю?

 2. Поняття «продукція», «услуга»?

10. Методологія Загального управління якістю (ТQМ)?

11. Яким вимогам повинна відповідати документація, що розроблена по СМЯ?

12.Хто такий внутрішній, та зовнішній аудитор СМЯ ?

13.Як залежить якість виробленої продукції від суми чистого прибутку та норми рентабельності підприємства ?

14.Що включає в себе інфраструктура підприємства ?

15. Міжнародні стандарти в екологічній стандартизації?

16. Системи оцінки професійної безпеки і здоров’я.
2.2 Стандартизація

Поняття стандартизації, види нормативних документів в сфері стандартизації. Об'єкти стандартизації. Мета стандартизації в Україні. Основні методи стандартизації, нормоконтроль наукової та технічної документації. Органи стандартизації в Україні. Законодавча база стандартизації в Україні. Державний нагляд за дотриманням стандартів. Міжнародна організація по стандартизації ISO. Міжнародна організація по електротехніці МЄК. Діяльність ЄС по стандартизації. Ідентифікація об'єктів із застосуванням штрихових кодів.

Питання:

І.Які категорії стандартів України Вам відомі, їх вимоги та позначення і рівень затвердження?

2.Яким державним органом затверджується та вводиться в дію національний стандарт України ?

З.На яку галузь сертифікації направлені вимоги, встановлені міжнародним стандартом IS0 9001:2008?

4.Що означає актуалізація нормативної документації?

5.Що містить у собі нормативна та технічна документація?

6.На які підприємства та організації розповсюджуються вимоги встановлені міжнародним стандартом ІS0 9001:2008?

7. Яке позначення має міждержавний стандарт?

8.Що таке технічні умови та яка їх відмінність від стандартів?

9. Для чого необхідно штрихове кодування?

10.Що може бути об'єктом стандартизації?

11.Що таке технічний бар'єр у торгівлі?

12.Що таке нормоконтроль технічної та конструкторської документації та за якими стандартами він здійснюється ?

13.Які умови у сфері стандартизації повинна виконати Україна для вступу у СОТ (світова організація торгівлі)?

14.Назвіть основні положення Закону України "Про стандартизацію" ?
2.3 Сертифікація

Поняття сертифікації. Об'єкти сертифікації. Основні цілі і принципи сертифікації в Україні. Знаки відповідності. Обов'язкова та добровільна сертифікація. Закон України «Про підтвердження відповідності». Закон України «Про захист прав споживачів». Учасники діяльності по сертифікації. Сертифікація в рамках ЄС.

Питання:

 1. Для чого потрібно сертифікувати продукцію, хто проводить сертифікаційні випробування?

 2. Який зв'язок між стандартизацією й сертифікацією?

 3. Що визначає поняття "сертифікація" і коли воно стало відомо?

 4. Що таке сертифікація відповідності?

 5. Що таке обов'язкова і добровільна сертифікація?

 6. Яка різниця між обов'язковою та добровільною сертифікацією?

 7. Яка продукція підлягає обов'язковій сертифікації?

 8. Відповідальність за випуск не сертифікованої продукції?

 9. Яка роль сертифікації в управлінні якістю продукції?
 1. Які основні положення встановлює Закон України "Про захист прав споживачів" ?

 2. Що таке акредитація?

 3. На відповідність вимог якого стандарту проводиться акредитація лабораторій?


2.4 Метрологія

Поняття - фізична величина. Система одиниць фізичних величин Розмірність та значення фізичної величини. Похідні одиниці системи СІ. Шкали вимірювання. Основні види вимірів. Методи вимірювань. Класифікація засобів вимірювання. Класифікація похибок вимірювання. Закон розподілу випадкових величин. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Державна метрологічна служба України

Питання:

 1. Що вивчає метрологія?

 2. Що таке еталони?

 3. Чи відома при вимірах похибка вимірювань?

 4. Перерахуйте основні фізичні величини системи СІ.

 5. Вкажіть зв'язок між метрологією, стандартизацією та сертифікацією.

 6. Яка роль метрології в управлінні якістю продукції ?

 7. В чому полягає єдність вимірювань?

 8. Що таке прямі / непрямі виміри?

 9. Що таке розмірність фізичної величини?

 10. Що таке метрологічне забезпечення виробництва?

 11. Які основні функції виконує Державна метрологічна служба України?ЛІТЕРАТУРА

1. А.Г. Сергеев, М.В.Латышев, В.В.Терегеря. Метрология, стандартизация, сертификация. М.: Логос, 2003.

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. М. - 2005.

3. Момот А.И. Менеджмент качества и элементы систем качества. Учебник. , 2-е изд., доп. и расш. - Донецк: Норд-Пресс, 2005.

4. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Підручник.- К.:Центр учбової літератури, 2007.-368с.

5. Момот А.И. Экономический механизм управления качеством / Министерство образования и науки Украини. ДонНТУ. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 383 с.

6. Метрологія, стандартизація, сертифікація. Колектив авторів під загальною редакцією Момота О.І. «Метрологія, стандартизація, сертифікація» / Віткін Л.М., Момот О.І., Ігнаткін В.О., Мирошниченко О.В., Городничук Н.В, Самойлов П.І. Підручник. - Харків, 2011.-256с.

7. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навчальний посібник / ТопольникВ.Г., Котляр М.А.-Львів: «Магнолія-2006», 2009.-212с.

8. Метрология, стандартизація и сертификация: Учеб. для вузов / Я.М.Радкевич, А.Г.Схиртладзе, Б.И.Лактионов. - М.: Высш.шк., 2004.-767с.

9. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 672с.

10. Управління якістю: навч.посіб.-2-е вид. / Д.П.Лойко, О.В.Вотченікова, О.П.Удовіченко, М.А.Котляр. Львів: «Магнолія 2006», 2010.-336с.

11. Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань: Навч. Посіб.- К.: Знання - Прес, 2003.-80с.

12. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник.- 3-є вид., перероб. і доп.-К.:Вид-во Європ. Ун-ту, 2002.-174 с.

13. Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности»//Голос Украины.-№48 (1798) от 13 марта 1998 г.

14.Закон України «Про стандартизацію»: [від 17.05.2001р №2408-III із змінами і доповненнями від 01.12.2005р. №3164-IV ]: Київ, 2005.-15с.


Голова фахової атестаційної комісії _________________проф. О.І. Момот

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційними рівнями 05040104 „спеціаліст і 05040104 “магістр” спеціальності „Обробка металів...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
«Приладобудування» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю 051003...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 05050308, 05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка