Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції
342.07 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції
Сторінка1/3
Дата конвертації11.11.2012
Розмір342.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Зміст
V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво
1) розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню.
  1   2   3


Печенкін Ігор Віталійович

Всеукраїнська громадська організація

Правозахисна організація „Спільна Мета”

член громадської ради УУАП КМУ

старший викладач Інституту підготовки кадрів

Національної академії прокуратури України

р.206-00-51; м. 067-850-86-36

Висновки та зауваження до методичних рекомендацій
Проект
Методичні рекомендації

щодо організації роботи підрозділів з питань

запобігання та протидії корупції

І. Загальні положення


1.1. Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади».

1.2. Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги в організації роботи та виконанні своїх повноважень підрозділами з питань запобігання та протидії корупції міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

1.3. Нормативно-правову основу діяльності підрозділів з питань запобігання та протидії корупції складають Конституція України, Закони України «Про боротьбу з корупцією», „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» (після набрання ним чинності), „Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, Указ Президента України «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» від 11 вересня 2006 року № 742, Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1422 та інші нормативно-правові акти антикорупційного законодавства та законодавства про здійснення державної служби.

1.4. Підрозділ з питань запобігання та протидії корупції
(департамент, управління, відділ, сектор) (далі – підрозділ)
утворюється за рішенням Міністра, керівника іншого центрального
органу виконавчої влади у центральному апараті міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, в апараті обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі -
орган виконавчої влади) залежно від чисельності його працівників,
а також обсягу, характеру та складності роботи.

Вказаний підрозділ є структурним підрозділом відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. У разі недоцільності (суб’єктивний критерій, механізм якого необхідно конкретно врегулювати цими рекомендаціями) утворення підрозділу в органі виконавчої
влади може вводитися посада спеціаліста з питань запобігання та
протидії корупції. Введення посади спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції допускається як виключення і може стосуватися тільки тих центральних органів виконавчої влади, штатна чисельність апаратів яких менше ніж 100 працівників та за умови якщо сфера управління, що належить до органу виконавчої влади, не має підвищених ризиків корупційних проявів.

У територіальному органі центрального органу виконавчої влади
(далі - територіальний орган) може утворюватися підрозділ або
вводиться посада спеціаліста з питань запобігання та протидії
корупції.

У разі введення в органі виконавчої влади або територіальному
органі посади спеціаліста з питань запобігання та протидії
корупції дія Типового положення про підрозділ з питань запобігання та протидії корупції поширюється на особу, призначену на
таку посаду.

1.5. Керівник підрозділу органу виконавчої влади підзвітний
керівникові такого органу та підзвітний і підконтрольний Урядовому
уповноваженому з питань антикорупційної політики (далі – Урядовий уповноважений), якщо інше не передбачено законом.

1.6 Керівник підрозділу територіального органу підзвітний
керівникові такого органу та підзвітний і підконтрольний
керівникові підрозділу органу виконавчої влади.

1.7. Керівник підрозділу здійснює свої повноваження згідно з положенням, розробленим відповідно до Типового положення про підрозділ, та затвердженим керівником органу виконавчої влади.

1.8. Керівник органу виконавчої влади, територіального органу, створює умови для виконання підрозділом на належному рівні покладених на нього завдань.ІІ. Організація роботи підрозділу
2.1. Підрозділ провадить свою діяльність відповідно до планів
роботи, які затверджуються його керівником та погоджуються з
Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

План роботи підрозділу формується з урахуванням пропозицій
керівника органу виконавчої влади, територіального органу.

Зокрема, план роботи підрозділу, який складається на півріччя, подається Урядовому уповноваженому на погодження у двох екземплярах не пізніше 25 числа місяця, що передує періоду, на який розробляється план, має містити чітко сформульовані заходи, конкретні строки їх виконання та визначених виконавців, має таку форму:ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

___________________ (ім’я та прізвище)

(підпис)

„ „ _____________________201__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Назва посади керівника підрозділу

____________(ім’я та прізвище)

(підпис)

„ „ ________________ 201__ р.ПЛАН

роботи ________________________ на ___ півріччя 20__ року

(назва підрозділу)


№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1
ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Проведення виступів на координаційних нарадах керівників правоохоронних, контролюючих і інших державних органів на теми механізмів взаємодії для поширення такої роботи серед громадськості, зауважуючи на проблемних аспектах та позитивному досвіді запобігання та протидії корупції.

2.2.

Випуск за рахунок коштів завчасно передбаченої статті розходів фінансування підрозділу або за допомогою громадських українських та міжнародних організацій агітаційних матеріалів про недопущення корупційних моделей поведінки, які розповсюджувати в навчальних закладах, установах підвищення кваліфікації кадрів для державних службовців, серед підприємців – в установах їх реєстрації.
ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1
ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1
V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики, міжнародне співробітництво

5.1

У розділі І зазначаються заходи щодо організації виконання законодавчих актів, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, надання у встановлені строки відповідної інформації тощо.

У розділі ІІ, зокрема, зазначаються заходи щодо проведення роз’яснювальної роботи як серед державних службовців, так і населення (семінари, конференції, круглі столи, внутрішнє навчання, статті та публікації у друкованих виданнях, виступи на телебаченні та радіо, розміщення інформації на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та інших Інтернет-ресурсах, інші форми) з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів, формування негативного ставлення державних службовців і громадян до корупції.

У розділі ІІІ, зокрема, передбачаються превентивні антикорупційні заходи – виявлення та усунення конфлікту інтересів; визначення посад з найбільш високим ризиком корупційних проявів; обов’язкової роз’яснювальної роботи в кадрових апаратах органів влади і управління на предмет дотримання вимог до поведінки державного службовця і осіб, які виконують організаційно-розпорядчі та контрольно-господарчі функції, посилити контроль за добором та розстановкою кадрів, участь у проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом, з метою виявлення корупціогенних чинників; аналіз діючих нормативно-правових актів, що належать до сфери управління даного органу на предмет наявності корупціогенних чинників тощо.

У розділі ІV, зокрема, містяться заходи, пов’язані з проведенням перевірок (службових розслідувань) щодо дотримання антикорупційного законодавства, участь у координаційній роботі правоохоронних органів по запобіганню та протидії корупції, фінансовим контролем; розгляд інформації, що надійшла до органу щодо причетності його працівників до вчинення корупційних правопорушень; участь у комітетах з конкурсних торгів, конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців; розгляд на засіданнях колегії та тематичних нарадах стану справ з питань запобігання та протидії корупції.

У розділі V, зокрема, зазначаються заходи щодо взаємодії органу з громадськістю у сфері запобігання та протидії корупції; розробити та виконувати вимоги методики залучення представників громадськості у здійсненні окремих заходів з виконання функцій підрозділу, проводити опитування громадськості на предмет ефективності діяльності підрозділу та напрямів вдосконалення роботи з протидії корупції, інформування громадськості з цих питань; організація розгляду на засіданнях громадської ради питань щодо запобігання та протидії корупції; заходи щодо міжнародного співробітництва.

ІІІ. Здійснення підрозділом своїх повноважень
3.1. Основними завданнями підрозділу є:

1) участь у реалізації державної антикорупційної політики.

Підрозділ в межах повноважень проводить або бере участь у проведенні правових, економічних, освітніх, наукових, виховних, організаційних та інших заходах, спрямованих на створення системи запобігання та протидії корупції і усунення причин її виникнення.
2) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного
законодавства
– перевірки стану виконання державними службовцями актів антикорупційного законодавства.

Основними заходами протидії корупції та здійснення антикорупційного контролю є:

періодичне вивчення документів щодо діяльності державного службовця за певний період часу;

проведення співбесід з державним службовцем, його керівником, колегами органу виконавчої влади з певного кола питань;

проведення планових перевірок діяльності державного службовця, оцінка законності та обґрунтованості його дій;

аналіз даних оперативного, статистичного та інших видів обліку;

моніторинг конкретних управлінських процедур, прийняття державним службовцем рішень, у зв'язку з якими найчастіше здійснюються корупційні правопорушення; спостереження за поведінкою державних службовців, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень;

опрацювання та вивчення даних опитувань та незалежних анкетувань.

За результатами узагальнення отриманої інформації необхідно розробляти та вносити пропозиції щодо усунення правових норм, організаційних та матеріально-технічних умов, які сприяють вчиненню корупційних діянь, вдосконалення антикорупційного законодавства.

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, а також
міжнародному співробітництві у зазначеній сфері
, яка реалізується шляхом інформування суспільства про здійснені антикорупційні заходи в даному органі виконавчої влади, систематизації законодавства, методик за напрямом та наукових праць з протидії корупції, запровадження діяльності органу на принципах прозорості та відкритості, залучення інституцій громадянського суспільства до превентивних антикорупційних заходів; проведення спільних заходів із залученням міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії корупції.

Діяльність підрозділу ґрунтується на принципах відкритості та прозорості. Основними формами в інформаційному забезпеченні антикорупційних заходів органу виконавчої влади мають бути проведення громадського обговорення проектів актів, що розробляється цим органом, висвітлення його діяльності в аудіовізуальних та друкованих засобах масової інформації, мережі Інтернет.

Також доцільно посилити роль громадських рад при органах виконавчої влади, зокрема запровадити розгляд на громадській раді питання про стан протидії корупції, залучати їх до проведення громадських експертиз проектів актів, що розробляються органом виконавчої влади, на предмет наявності корупціогенних чинників.

4) проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання та протидії корупції – здійснення в органі виконавчої влади комплексу організаційних заходів з метою роз’яснення основних положень актів антикорупційного законодавства, зокрема етики поведінки державного службовця, врегулювання конфлікту інтересів (розробка відповідного плану, запровадження систематичного внутрішнього навчання, організація постійно діючих семінарів, підвищення кваліфікації тощо), виступів перед громадськістю з питань роз’яснювальної роботи, практики антикорупційної діяльності та агітації механізмів антикорупційної поведінки.

3.2. Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням
.

В органі виконавчої влади розробляється план роботи органу з питань запобігання та протидії корупції, який є складовою річного плану роботи органу. У розробці проекту вказаного плану бере участь підрозділ.

Керівник підрозділу координує роботу щодо реалізації запланованих заходів та здійснює контроль за їх виконанням, несе персональну відповідальність за повноту і своєчасність здійсненої роботи, інформація про стан виконання плану розглядається, зокрема, на апаратних нарадах органу виконавчої влади, засіданнях колегії тощо.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconПідсумки роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції органів виконавчої влади у ІІІ кварталі поточного року
Им уповноваженим з питань антикорупційної політики Андрієм Богданом підведено підсумки роботи підрозділів з питань запобігання та...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconПідведено підсумки роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції органів виконавчої влади за жовтень поточного року
Андрієм Богданом підведено підсумки роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції міністерств, інших центральних органів...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconІнформація про роботу Близнюківської райдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції у за січень 2012 року
Метою організації взаємодії завдань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08. 12. 2009 року №1422 «Питання запобігання...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconНачальник територіального управління Держгірпромнагляду
Надання сектору з питань запобігання та протидії корупції Держгір -промнагляду піврічних планів роботи щодо запобі­гання та протидій...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconРозпорядження від 23 листопада 2012 року №489 Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в реалізації антикорупційної стратегії
Ежиму законності, зниження рівня корупції, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості району активної позиції...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconВиконання Плану роботи до управління роботи з персоналом та запобігання корупції
Затвердити План роботи з проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Національній комісії з цінних паперів та фондового...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconРозпорядження смт Іванівка «13» грудня 2011р. №5 98 /А-2011 Про заходи щодо запобігання І протидії
А-2011 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2013 роки”, з метою запровадження у структурних підрозділах районної...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconПро затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановля є
Затвердити Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (далі Програма), що додається
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconПостанова від 8 грудня 2009 р. N 1419 Київ Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє : Міністерствам, іншим центральним органам
України, 2009 р., N 95, ст. 3283, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики інформацію про результати роботи у сфері...
Методичні рекомендації щодо організації роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції iconПро затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка