Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
2.4 Mb.
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка8/14
Дата конвертації12.11.2012
Розмір2.4 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

3.Планування заходів РЕАГУВАННЯ НА НС
3.1. Основи планування заходів запобігання та зменшення впливу наслідків НС на ОЕ

Завчасна підготовка до захисту населення, об'єктів економіки всіх галузей господарської діяльності країни в умовах мирного і воєнного часу є одним з основних принципів їх захисту. Чим більше підготовчих заходів буде проведено заздалегідь в мирний час, тим легше буде вирішити завдання захисту при загрозі виникнення й в умовах НС, під час війни, особливо в її первісний період. Для забезпечення готовності функціональних і територіальних підсистем ЄДС та ЦО до оперативного реагування на НС органами управління підсистем усіх рівнів розробляються окремі плани реагування на НС, найбільш імовірні для певної території, галузі, об'єкта виходячи, з прогнозованих даних та експертних оцінок.

Основними завданнями окремих планів реагування на НС є: визначення можливих джерел НС та їх впливу на довкілля; уточнення зон можливих руйнувань населених пунктів та особливо важливих об'єктів господарювання, шляхів сполучення і комунікаційних мереж; можливого катастрофічного затоплення, осередків пожеж, радіоактивного, хімічного або іншого зараження; надзвичайних екологічних ситуацій; визначення можливих втрат населення, сил та засобів ЄДС та ЦО; встановлення кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв'язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів, тощо; уточнення розмірів можливих збитків; визначення характеру та обсягів АРІНР та відбудовних робіт, проведення розрахунків сил і засобів ЄДС та ЦО, необхідних .для їх виконання; визначення порядку та організації взаємодії, всебічного забезпечення дій підпорядкованих сил ЄДС та ЦО у зоні НС та управління ними. Окремі плани реагування на НС повинні бути взаємоузгодженні, затверджені відповідними керівниками органів управління ЄДС та ЦО, забезпечувати виконання покладених на ці органи управління і сили функцій. Практичне здійснення основних принципів захисту робітників та службовців, на об'єктах економіки, починається з розробки планів реагування на НС. Рішення начальника ЦО і завчасно розроблені плани є основою керування ОЕ у НС.

Закони України “Про цивільну оборону України “, “Про захист населення і територій від НС природного і техногенного характеру”, що визначають загальні для нашої держави організаційно - правові норми в області захисту від НС ставлять за обов'язок усім ОЕ: планувати й приймати міри захисту своїх працівників об'єктів від НС; планувати і здійснювати заходи щодо підвищення стійкості функціонування ОЕ і забезпечення життєдіяльності їхніх працівників у НС; забезпечувати створення, підготовку та підтримку в готовності до застосування сил і засобів з попередження та ліквідації НС, навчання працівників ОЕ способам захисту і діям у НС у складі невоєнізованих формувань; створювати локальні системи оповіщення про НС; забезпечувати організацію і проведення АРІНР на підвідомчих ОЕ та прилягаючих до них територіях; фінансувати заходи щодо захисту працівників ОЕ від НС; створювати резерви фінансових і матеріальних ресурсів для ліквідації НС; оповіщувати працівників ОЕ про загрозу або виникнення НС. Як вихідні документи для планування використовуються накази Президента України, законодавчі акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів, рішення МНС, “План реагування на НС державного рівня”, витяги з рішення начальника ЦО області, району щодо організації та ведення ЦО на території області або району, витяг з “Плану організації евакозаходів та визначення місць розміщення евакуйованого населення”.

На ОЕ повинні бути розроблені два плани, а саме – “План дій з попередження та ліквідування НС” (на мирний час ) та “План цивільної оборони ” (на воєнний час). Розробка планів повинна бути підлегла досягненню головної мети – максимальному зниженню людських та матеріальних втрат у будь-яких умовах обстановки. Планування повинне базуватися на наукових прогнозах обстановки, що може скластися в результаті НС і застосування сучасних засобів ураження, ступеня реальної небезпеки виникнення НС на ОЕ, на всебічному аналізі й оцінці матеріальних і людських ресурсів.
3.2.Основи планування заходів щодо попередження і ліквідації НС техногенного та природного походження на ОЕ

Планування заходів щодо попередження і ліквідації НС організує голова комісії з ТЕБ та НС помічник начальника ЦО ОЕ. При плануванні передбачається рішення основних питань організації дій щодо попередження і ліквідації НС на ОЕ, головними з яких є наступні:

- виконання всього комплексу заходів щодо захисту персоналу, будинків, споруд і території об'єкта від вражаючих факторів НС природного і техногенного характеру;

- забезпечення захисту персоналу при різних видах НС;

- виділення необхідних сил та засобів для проведення заходів щодо попередження і ліквідації НС.

До планування і розробки документів залучаються члени КТЕБ та НС, працівники відділу ЦО і служб ЦО, головні спеціалісти, що не є начальниками служб. За необхідністю залучаються фахівці проектних і експертних організацій. На основі прогнозування й аналізу обстановки, яка може скластися на території об'єкта при виникненні НС, визначаються способи захисту і комплекс заходів, які необхідно спланувати для надійного захисту персоналу і території об'єкта, При цьому в обов'язковому порядку враховуються: наявність потенційно небезпечних ділянок безпосередньо на об'єкті, можливі варіанти розвитку аварійних ситуацій у процесі їхньої реалізації; ПНО на території району (регіону), аварії на яких можуть вплинути на об'єкт; можливі стихійні лиха в районі розташування об'єкта; сили і засоби об'єкта, можливі варіанти їх посилення для проведення заходів щодо захисту персоналу і ліквідації НС; орієнтований обсяг, порядок і терміни виконання заходів щодо попередження чи зниження збитку від НС, захисту персоналу і проведенню АРІНР; інші вихідні дані необхідні для планування, обумовлені місцевими умовами і специфікою діяльності об'єкта. В усіх випадках відпрацьовування документів щодо організації і проведення заходів попередження та ліквідації НС, управління силами починається з розробки основного документа – “Плану дій об'єкта щодо попередження та ліквідації НС”.
3.3. Структура і зміст “Плану ЦО” об'єкта

“План ЦО” – це перелік розроблених заздалегідь основних заходів щодо захисту робітників та службовців, підвищенню стійкості роботи ОЕ при впливі ЗМУ й інших сучасних засобів поразки, а також дій диверсійних розвідувальних або терористичних груп, і передбачаємий порядок послідовного та одночасного їх здійснення. У плані повинні бути закладені основні положення щодо керування силами і засобами ЦО на всіх етапах його виконання. “Планом ЦО” визначаються характер і порядок дій сил, зміст і обсяг робіт, терміни виконання і виконавці, послідовність проведення заходів при загрозі нападу супротивника і при ліквідації наслідків нападу з урахуванням фізико-географічних особливостей, економічних і інших можливостей кожного об'єкта. План складається з рішення начальника ЦО об'єкта на організацію і ведення АРІНР, яке оформлюється у вигляді наказу та додатків до нього. До рішення начальника ЦО об'єкта додаються: план евакуації виробничого персоналу та членів його родин; розрахунок укриття робітників та службовців; план переведення ОЕ на особливий режим роботи з ЦО; розрахунок забезпечення формувань, робітників та службовців ЗІЗ; схема організації керування, оповіщення та зв'язку; календарний план основних заходів ЦО; план проведення АРІНР; план захисту продовольства і джерел водопостачання від РР, БОР та БЗ.

В залежності від місцевих умов до плану за рішенням начальника ЦО можуть бути включені й інші документи. Таким чином, “План ЦО” призначається для організованого і систематичного вишукування способів та заходів для максимально можливого зниження втрат на ОЕ, а також для створення умов сталої роботи його у воєнний час. Вихідні дані для розробки плану ЦО ОЕ такі:

- задачі поставлені відповідним начальником ЦО (України, області, району);

вказівки МНС України;

- вказівки міністерства, відомства, у веденні якого знаходиться ОЕ;

- характеристика ОЕ (економічне й оборонне значення, площа території, щільність та характер забудови, кількість і стан сил та засобів ЦО);

- очікувана обстановка у воєнний час;

- наявність ЗІЗ для робітників та службовців;

- кількість сховищ та укриттів і їхня місткість;

- можливість будівництва захисних споруд та виготовлення ЗІЗ;

- керівні документи та посібники з ЦО.

Основні вимоги до плану ЦО: повнота та стислість викладання, ретельний облік часу, потрібного для виконання заходів ЦО, їх економічна доцільність, реальність та узгодженість з планами ЦО області, міста, району. Повнота розробки плану обумовлена тим, що захист виробничого персоналу і підвищення стійкості об'єкта до впливу сучасних засобів поразки, а також створення сприятливих умов для ведення АРІНР в осередку ураження можуть бути успішно вирішені тільки за умови послідовного або одночасного здійснення всього комплексу необхідних заходів як у мирний, так і у воєнний час. Стислість викладу розділів плану необхідна для зручності користування. Вона забагато досягається застосуванням графічного способу його виконання. На плані (схемі) об'єкта умовними позначками графічно встановлюються вид та обсяг передбачуваних АРІНР. Пояснення до графічного виконання плану ЦО подаються у вигляді таблиць, графіків та легенд. Графічним планом зручно користатися в будь-яких умовах.. В нього можна наносити обстановку, що склалася на ОЕ після застосування супротивником зброї, вказувати дані розвідки, швидко готувати і наносити рішення або заносити виправлення до раніше прийнятого рішення на проведення АРІНР. Ретельний облік часу необхідний для встановлення термінів надання своєчасної допомоги потерпілим, локалізації та гасіння пожеж при їх виникненні, недопущення переопромінення людей, своєчасного усунення аварій на КЕМ. Реальність плану - умова реалізації його при виникненні необхідності. З цією метою в плані відбиваються тільки ретельно вивчені, дійсні і конкретні дані місцевих умов. Обґрунтування планованих заходів здійснюється на основі оцінки обстановки, яка може скластися на ОЕ у воєнний час. Насамперед визначаються ймовірний характер руйнувань та завалів, можливі втрати людей і техніки, потреба в силах та засобах ЦО, необхідних для ліквідації наслідків нападу супротивника та їх наявність і підготовленість. Під узгодженням плану ЦО об'єкта з провідними інстанціями розуміється передбачення в ньому необхідної централізації керування, урахування їх вимог, погодження виконання запланованих заходів та термінів їхнього здійснення. Порядок розробки плану визначається рішенням начальника ЦО об'єкта. У рішенні вказуються основні принципи і способи захисту, вихідні дані для розробки плану, а також терміни і відповідальні виконавці. До розробки плану залучаються штаб ЦО (структурні підрозділи ОЕ) на чолі з начальником і його заступником, начальники служб, командири формувань ЦО, а також інженерно-технічний склад у частині, що їх стосується. Розробка плану здійснюється в три етапи: перший - складання списків виконавців і затвердження їх; збір, узагальнення й оцінка вихідних даних, необхідних для розробки плану; другий - практична розробка й оформлення документів плану; третій - узгодження розділів плану між собою та з вищестоящим штабом ЦО, доробка, затвердження плану і доведення його до виконавців. План ЦО розробляється в одному екземплярі, після затвердження він доводиться до начальників служб, командирів формувань, начальників цехів і відділів у частині що їх стосується. Зміни і корегування плану здійснюється у випадках, якщо змінилися вихідні дані, котрі були покладені в основу його розробки, але не рідше одного разу за рік. Перевірка реальності плану та його корегування здійснюється, як правило, на практичних тренуваннях і об'єктових навчаннях ЦО. Це дає змогу у мирний час проаналізувати різні види рішення, вивчити можливості захисту виробничого персоналу, вибрати найбільш придатні дії для даного ОЕ у відповідній ситуації. План ЦО об'єкта складається в двох варіантах - при планомірному виконанні заходів ЦО та при раптовому нападі супротивника.

Рішення на організацію і ведення ЦО на об'єкті оформляється у вигляді наказу де відбиваються:

- організація ЦО на об'єкті: склад органа керування, бойового розрахунку командного пункту, служб ЦО і на якому підґрунті вони створюються, які формування ЦО організуються і де знаходяться їхні штаби;

- способи захисту робітників та службовців, якими передбачається захист: працюючої зміни на об'єкті при раптовому нападі супротивника; відпочиваючої зміни в районах евакуації; формувань ЦО на маршруті висування їх в осередки ураження і під час ведення там АРІНР;

- організація керування, оповіщення та зв'язку, що визначає: місця розташування КП; розрахунок сил та засобів, умови радіо і провідного зв'язку й оповіщення; способи оповіщення і сигнали ЦО; організацію системи спостереження на об'єкті, у районі евакуації і на маршруті руху формувань ЦО; засоби зв'язку на ПУ, спостережливих посадах, на пунктах збору з командирами формувань і з вищестоящим штабом;

- порядок переведення об'єкта на особливий режим роботи з ЦО, що визначає умови змінення виробничого процесу в цехах, припинення роботи цехів і агрегатів та порядок їхньої безаварійної обстановки; укриття робітників та службовців працюючої зміни в захисних спорудах;

- завдання службам і формуванням по періодах ведення ЦО, що встановлюють: порядок і місця захисту формувань, робітників та службовців цехів і відділів об'єкту від вражаючих факторів ЗМУ, а також забезпечення боєздатності його сил ЦО;

- організація АРІНР, що включає розрахунок сил та засобів для ведення АРІНР, мету, порядок дій, заходи безпеки, допустимі дози опромінення особового складу формувань;

- завдання щодо бойового, матеріального, технічного й інших видах забезпечення, де вказуються: сили і засоби розвідки на маршрутах руху формувань, терміни ведення розвідки та її мету; транспортні засоби для пересування формувань; засоби радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю і порядок використання їх; інструменти і техніку для формувань ЦО, забезпечення особового складу ЗІЗ.

У плані здійснення евакуації виробничого персоналу об'єкта і членів його родин наводиться кількість робітників та службовців і членів їхніх родин, місця і порядок їхнього розташування, збірний і прийомний евакопункти, заходи щодо забезпечення транспортом, місця посадки на нього і маршрути руху, порядок зміни та перевезення робітників і службовців у район евакуації, до місця роботи і назад.

Розрахунок укриття робітників та службовців об'єкта включає: порядок використання сховищ і ПРУ для захисту працюючої зміни на об'єкті; відпочиваючої зміни в районі евакуації; формувань ЦО в районі ведення АРІНР; заходи щодо прискореного будівництва ШЗС та ПРУ на об'єкті й у районі евакуації при загрозі нападу супротивника.

План переведення роботи ОЕ на режим роботи у воєнний час відбиває: порядок зміни виробничого процесу; вказуються цехи й агрегати які припиняють або продовжують роботу, порядок їхньої безаварійної зупинки; порядок укриття чергових фахівців; порядок дій за сигналами ЦО.

Розрахунок забезпечення формувань робітників та службовців об'єкта ЗІЗ, включає: визначення наявної і потрібної кількості протигазів, респіраторів, медичних засобів захисту, ІПП; місця видання; заходи щодо виготовлення найпростіших засобів захисту за їх відсутністю.

Схема організації керування оповіщенням і зв'язку на ОЕ містить: організацію радіо і провідного зв'язку з відомством, у веденні якого знаходиться об'єкт, вищестоящим штабом ЦО, командирами формувань, начальниками цехів і відділів; порядок оповіщення і збору керівного і командного складу; засоби і способи подання (дублювання) сигналів ЦО; терміни і порядок розгортання командного пункту; спостережливих посад.

Календарний план основних заходів ЦО об'єкта визначає виконання основних заходів ЦО при переведенні з мирного на воєнний час, при “Підвищеній готовності”, “Військовій загрозі” і “Повної готовності ЦО ”. У ньому вказуються заходи, що запроваджуються при планомірному приведенні ЦО у повну готовність, обсяг виконуваних робіт, тривалість у годинах та виконавці.

У плані проведення АРІНР на об'єкті вказуються: порядок організації і ведення розвідки; пункти збору формувань; рішення на організацію та виконання АРІНР в осередках ядерного, хімічного і біологічного ураження.

План захисту продовольства, джерел водопостачання від РВ, ОВ, БС - розробляється об'єктами пов'язаними з виробництвом, збереженням, переробкою, транспортуванням продовольчих товарів.

Розглянуті вище питання організації планування заходів ЦО, стосуються в основному великих і середніх об'єктів (підприємств, організацій, установ). Але нові умови господарювання викликали появу малих підприємств із невеликим (до 200 чол.) кількістю працюючих. Відповідно до закону України “ Про цивільну оборону України ” керівництво будь-яких підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування повинно вирішувати задачі захисту життя і здоров'я працівників від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих і застосування сучасних засобів поразки, незалежно від кількості працюючих. У будь-якій невеликій організації, де є керівник, повинний бути начальник ЦО (керівник організації), що відповідає за захист трудового колективу. Особливість планування на малому підприємстві полягає у визначеному скороченні кількості й обсягів документів, їх уніфікації, об'єднанням деяких планів в один загальний документ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

  1. Основні завдання планів реагування на НС ОЕ

  1. Що визначають правові норми в галузі захисту населення і територій від НС

  2. Хто відповідає за планування заходів ЦО

  3. Як плануються заходи щодо ліквідації НС

  4. Що таке “План ЦО”, його характеристика

  5. Які вихідні дані потрібні для розробки “Плану ЦО”

  6. Основні вимоги до структури і змісту “Плану ЦО”

  7. Скільки та які частини містить “План ЦО”

  8. Що таке евакуація, основні органи її забезпечення

  9. Які заходи застосовують на підставі плану евакуації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. Дискретна математика: Навчальний посібник для студентів економічних, менеджерських та електротехнічних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
«Методи контролю харчових виробництв: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18 г 850 от 31. 05. 2007)
З історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2003. 416 с
Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови. Lexikologie der deutschen Sprache: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник «Православні церкви України в стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. ХХ ст.)»
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Т 82 Теорія інформації: Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 212 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во сну ім. В. Даля
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Біотехнологія рослин. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 114 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка