Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві»
0.63 Mb.
НазваМетодичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві»
Сторінка1/7
Дата конвертації10.10.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Зміст
Типові практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання
Обмежений успіх
Число фірм (випадків)
2 Практичне заняття
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3034 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ
Планування і контроль на підприємстві
для студентів економічних спеціальностей

денної і заочної форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2011
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві" / укладачі: О.Ю. Древаль, О.І. Вишницька. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 54 с.
Кафедра управління

ЗМІСТ

С.

ВСТУП…………………………………………………………….......

4

ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ……………………….


5

1 Практичне заняття «Система планування на підприємстві»……

5

2 Практичне заняття «Нормативна база планування»……………..

6

3 Практичне заняття «Планування (збуту) обсягів продажу»…….

11

4 Практичне заняття «Планування виробничої програми»………..

13

5 Практичне заняття «Планування забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю»……………………………….

20

6 Практичне заняття «Планування потреби в персоналі»…………

25

7 Практичне заняття «Планування коштів на оплату праці»……...

30

8 Практичне заняття «Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва»………………………………………….

34

9 Практичне заняття «Планування собівартості продукції»………

38

10 Практичне заняття «Фінансове планування і контроль на підприємстві»…………………………………………………………

47

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………

54


ВСТУП

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Завданнями дисципліни є: засвоєння студентами основних принципів і методів планування виробничо-господарської діяльності підприємства, опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми; уміння виконати техніко-економічне, стратегічне планування і диспетчирування виробництва.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологічні основи планування, закономірності і принципи планування; організаційні форми і структуру окремих видів планування, інформаційне і програмне забезпечення; оцінку ефективності розроблювальних планів, організацію планової роботи на підприємстві, бізнес-планування.

Студент повинен уміти: організовувати внутрішньофірмове планування, використовувати різноманітні засоби і методи планування; планувати інноваційну й інвестиційну діяльність; здійснювати планування продажів, розробляти виробничу програму; визначати потребу в персоналі, планувати зростання продуктивності праці на підприємстві; планувати фонд оплати праці; визначати потребу в матеріально-технічних ресурсах; планувати витрати виробництва та реалізації продукції; планувати прибуток підприємства, його рентабельність, оцінювати фінансовий стан підприємства; прогнозувати техніко-економічний і соціальний розвиток підприємства; здійснювати поточну перевірку виконання планів та їх аналіз.

ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
1 Практичне заняття

«Система планування на підприємстві»
Завдання 1 (творче)
Проаналізувати вислови за варіантами.

1-й варіант: «Планування - це спосіб уникнути невдачі, але одночасно це спосіб відсторонитися від активних дій».

2-й варіант: «Якщо немає плану, то ви не управляєте ситуацією, а ситуація управляє вами».

3-й варіант: ««Планування - це засіб виправдання бездіяльності й запобігання ризику».
Завдання 2
Англійський фахівець із планування Р.Фін дослідив діяльність з планування в 56 англійських фірмах: як великих, так і дрібних, як високо- так і низькодохідних. Фірми повинні були вказати стаж внутрішньофірмового планування і його ефективність (у діапазоні від великого успіху до невдачі). Результати дослідження наведені в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Оцінка використання планування

Наслідки застосування планування

Тривалість досвіду планування

(у роках)

Число фірм (випадків)

<2

2-5

6-10

>10

Великий успіх

0

0

3

3

6

Успіх

3

13

19

19

54

Обмежений успіх

0

19

16

5

40

Невдача

0

0

0

0

0

Число фірм (випадків)

3

32

38

27

100

Проаналізуйте отримані дані й зробіть висновки.


2 Практичне заняття

«Нормативна база планування»
Завдання 1

Визначити кількість майстрів на дільницях цеху, якщо кількість робітників в базовому році була: на заготівельній дільниці – 50 осіб, на дільниці механічної обробки – 110 осіб, на складальній дільниці – 88 осіб. У поточному році за планом обсяг робіт збільшиться на 20%, норми керованості становлять: на заготівельній дільниці – 28, на механічній – 25, на складальній – 19 робітників на одного майстра.
Розв’язання

Кількість майстрів на дільницях цеху визначаємо за формулою

, (2.1)

де Чроб – чисельність робітників, осіб;

Нкер – норма керованості.

Визначимо кількість майстрів на заготівельній дільниці:

майстри.

1,2 – коефіцієнт, що враховує збільшення обсягу робіт у плановому році на 20%;

Розрахуємо кількість майстрів на механічній дільниці:

майстрів.

Визначимо кількість майстрів на складальній дільниці:

майстрів.

Відповідь: кількість майстрів така, осіб: на заготівельній дільниці – 2; на дільниці механічної обробки – 5; на складальній дільниці – 6.
Завдання 2

На основі даних про трудомісткість різних видів управлінських та інших робіт визначити загальну кількість персоналу та норму керованості (для майстрів).
Таблиця 2.1 – Вихідні дані

Посада

Обсяг робіт, год

Начальник цеху

1895

Начальники дільниць

3600

Старші майстри

9750

Майстри

48800

Економісти

3600

Нормувальники

14420

Бухгалтери розрахункового відділу

3580

Бухгалтери матеріального відділу

1810

Табельники

3620

Секретар

1810

Комірники

1800

Експедитори

1790

Реальний фонд робочого часу – 1810 годин за рік, кількість промислово-виробничого персоналу – 860 осіб.
Розв’язання

Визначаємо кількість керівників, спеціалістів, службовців кожної посади.

Кількість робітників розраховуємо за формулою

, (2.2)

де Q – обсяг робіт, год.;

Фр – реальний фонд робочого часу, год.
Результати розрахунків заносимо у таблицю 2.2.
Таблиця 2.2 – Розрахунок кількості керівників, спеціалістів, службовців

Посада

Обсяг робіт, год.

Розрахункова кількість

Планова кількість

1

2

3

4

Начальник цеху

1895

1,04

1

Начальники дільниць

3600

1,99

2

Старші майстри

9750

5,39

5

Майстри

48800

26,96

27

Економісти

3600

1,99

2

Нормувальники

14420

7,97

8

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

Бухгалтери розрахункового відділу

3580

1,98

2

Бухгалтери матеріального відділу

1810

1

1

Табельники

3620

2

2

Секретар

1810

1

1

Комірники

1800

0,99

1

Експедитори

1790

0,99

1

ВСЬОГО

53

1 Загальну кількість персоналу визначаємо за формулою

,

де Чкер.спец.сл – кількість керівників, спеціалістів, службовців, осіб;

Чроб – кількість робітників, осіб.

Чзаг = 53 + 860 = 913 осіб.
2 Норма керованості для майстрів визначається за формулою

, (2.3)

де Чм – кількість майстрів, осіб.

особи.

Відповідь: загальна кількість персоналу становить 913 осіб; норма керованості для майстрів становить 32 особи.
Завдання 3

Розрахувати норму чисельності працівників загального відділу установи, якщо місячний обсяг документообігу 5300 од., з них документів, що потребують відповіді, – 1520, і тих, що не потребують відповіді (інформаційних), – 3780 од. За нормативами середній час на обробку одного документа, що потребує відповіді, – 0,5 люд.-год; на обробку документа, що не потребує відповіді, – 0,2 люд.-год. Реальний фонд робочого часу на одного працівника на рік становить 1830 год.


Розв’язання

Знаходимо сумарну місячну трудомісткість робіт загального відділу:
Тм = 1520 · 0,5 + 3780 · 0,2 = 760 + 756 = 1516 нормо-год.
Визначаємо річну трудомісткість:
Тр = 1516 · 12 = 18192 год.
Норма чисельності робітників визначається за формулою

, (2.4)

де Тр - річна трудомісткість робіт, год;

Фр - реальний фонд робочого часу на одного працівника за рік, год.

осіб.

Відповідь: норма чисельності працівників загального відділу становить 10 осіб.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт 7 клас Для виконання практичних робіт необхідно: підручник «Географія материків і океанів»
Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми...
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання (ІЗ)
Анотація готується у довільній формі. Нижче наведено умовний приклад анотації по дисципліні “Основи підприємницької діяльності ”
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні вказівки до проведення практичних робіт
Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень...
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо порядку виконання та захисту випускних робіт
Дані методичні рекомендації розроблені відповідно і на виконання рішення методичної ради Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації...
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6 му класі. Для виконання практичних робіт необхідні
Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми...
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії (8 клас). підручник «Географія України»
Методичні рекомендації щодо виконання та оцінювання практичних робіт з географії у 6-10 класах розроблені відповідно до програми...
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи 39 Загальні положення
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації розроблено на виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
Методичні рекомендації щодо реалізації мешканцями гуртожитків права на житло шляхом приватизації
Методичні рекомендації щодо їх виконання практичне заняття «Система планування на підприємстві» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та змістовного наповнення дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та змістовного наповнення дипломної роботи для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка