Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу
300.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу
Сторінка1/7
Дата конвертації19.11.2012
Розмір300.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Практичне завдання
Теоретичні питання
Практичне завдання
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Методичні вказівки до практичних занять

з курсу „Публіцистика”

для студентів 5-го курсу

спеціальності „Журналістика”

денної форми навчання

Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика” / Укладач Г.П. Калантаєвська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.
Кафедра журналістики та філології

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління

В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки

до практичних занять

з курсу „Публіцистика”

для студентів 5-го курсу

спеціальності „Журналістика”

денної форми навчання
Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

Укладач Г.П. Калантаєвська
Відповідальний за випуск О.Г. Ткаченко
Декан гуманітарного факультету Л.П. Валенкевич
Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання

Методичні вказівки

до практичних занять

з курсу „Публіцистика”

для студентів 5-го курсу

спеціальності „Журналістика”

денної форми навчання
Відповідальний за випуск О.Г. Ткаченко
Редактор Г.П.Калантаєвська
Комп’ютерне верстання В.Г.Турчиної
Підп. до друку 25.12.2008 , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,63. Обл.-вид. арк. 1,67.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №
Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Практичне заняття 1

Тема. Публіцистичність давньоруських літературних пам’яток та літератури XVI – XVIII ст.
Теоретичні питання:

1 Елементи публіцистичності у „Літописі Руському” („Повість минулих літ”, „Київський літопис”, „Галицько-Волинський літопис”), „Слові о полку Ігоревім”, „Повчанні дітям” Мономаха, „Слові про закон і благодать” Іларіона Київського:

 • звернення до актуальних суспільно-політичних проблем, їх коментування та оцінка;

 • вираження авторами (редакторами) пам’яток власної громадянської позиції щодо державних проблем;

 • способи впливу на думку читача;

 • роль і значення емоційності, оперування фактами, аргументація.

2 Політико-публіцистичні послання XVI – XVIII ст. як засіб протистояння представників українського православ’я (І.Вишенського, Г.Смотрицького, М.Смотрицького, З.Копистенського та ін.) спольщенню і покатоличенню народу:

 • церковно-релігійна тематика;

 • використання біблійних образів, сюжетів, символів;

 • поєднання риторично-патетичного викладу з іронією і сатирою.

3 Значення і художні засоби впливу на свідомість православного сучасника пам’яток ораторсько-проповідницької прози XVI – XVIII ст.:

 • Лазаря Барановича „Меч духовний”, „Труби словес проповідних”;

 • Іоаникія Галятовського „Ключ розуміння”, „Небо новоє”, „Лебідь”;

 • Стефана Яворського „Камінь віри” та ін.


Практичне завдання:

Опрацювати розділи книги І.Огієнка „Українська культура” (1. Українська культура за давні віки. 2. Вплив української культури на московську)
Література

1. Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українська література. – К.: Вища школа, 1978. – С. 51-70; С.115-160; С.190-222.

2. Огієнко І. Українська культура. – К.: Абрис, 1991. – С.3-58; С.59-110.

3. Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. – К.: Рад. Письменник, 1990. – С.68-82; С.172-183.

Практичне заняття 2

Тема. Сатирико-повчальний характер публіцистики Г.Квітки-Основ’яненка. Українське питання у працях М.Костомарова
Теоретичні питання:

1 Культурно-освітні та виховні проблеми суспільства початку ХІХ ст. у літературно-публіцистичних творах Г. Квітки-Основ’яненка:

 • “Письма к издателю” як спроба відродити в колах інтелігенції почуття національної самоповаги;

 • позиція письменника з приводу шовіністичної критики на твори українською мовою (“Супліка до пана іздателя”);

 • проблема графоманії в сатиричному баченні Г. Квітки-Основ’яненка (“Письма к Лужницькому Старцу”, Мемуары Евстратия Мякушкина”);

 • іронічний огляд російської періодики у фейлетоні “Зване гости”.

2 Науковість і об’єктивність М. Костомарова в оцінці української та російської історії:

 • аргументована толерантність відповіді на звинувачення в “хохломанстві” (“Мое украинофильство в “Кудеяре”);

 • позиція історика-письменника з приводу значення творчості Т. Шевченка (“Воспомынание о двух малярах”);

 • погляд на взаємини слов’янських культур (“Две русские народности”, “Мысли южноруса”).


Практичне завдання:

Дайте відповідь на запитання:

Чому об’єктом самовикриття у публіцистичних творах Г. Квітка-Основ’яненко обрав постать наївного і простакуватого дворянина Фалалея Повинухіна?

Література

1. Квітка-Основ’яненко Г. Письма к издателям // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.:Дніпро, 1970. – Т.8. – С.7-33.

2. Квітка-Основ’яненко Г. Письма к Лужницкому Старцу // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.34-42.

3. Квітка-Основ’яненко Г. Супліка до пана іздателя // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.43-45.

4. Квітка-Основ’яненко Г. Званые гости // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.46-73.

5. Квітка-Основ’яненко Г. Мемуары Евстратия Мякушкина // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.74-93.

6. Квітка-Основ’яненко Г. Лист до О.П.Плетньова від 15.03.1839 (№32) // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.140.

7. Квітка-Основ’яненко Г. Лист до Максимовича від 13.08.1840 (№60) // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.190.

8. Квітка-Основ’яненко Г. Лист до А.О.Раєвського від 28.12.1841 (№97) // Квітка-Основ’яненко Г. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1970. – Т.8. – С.272.

9. Костомаров М. Мое украинофильство в «Кудеяре» // Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С.326-330.

10. Костомаров М. Воспоминание о двух малярах // Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С.298-308.

11. Костомаров М. Мысли южноруса. О Преподавании на южнорусском языке // Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С. 309-313.
Практичне заняття 3

Тема. Полеміка І. Нечуя-Левицького (Баштового) з великодержавними шовіністами-русифікаторами в його культурологічних трактатах
Теоретичні питання:

1 Огляд і оцінка І. Нечуєм-Левицьким матеріалів імперської періодики у статті “Органи російських партій”.

2 Полемічний характер праць “Російська народна школа в Україні” та “Педагогічна проява в російській народній школі”. Злободенність освітніх проблем у контексті процесу зросійщення української школи.

3 Роздуми І. Нечуя-Левицького про зв’язки і взаємовпливи української і російської літератур у праці “Сьогочасне літературне прямування” (“Непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини”) як відповідь на Емський указ 1876 р.

4 Фактографічна основа й аналітичний характер праці “Українство на літературних позвах з Московщиною”, спрямованою проти русифікації українців засобами літератури й освіти.
Практичне завдання:

Згадайте, які конкретні шляхи і засоби поширення освіти серед народу пропонує І. Нечуй-Левицький у художніх творах (роман “Хмари” та ін.)
Література

1. Чорнописький М. Баштовий української нації // Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів: Каменяр, 1998. – С.3-26.

2. Нечуй-Левицький І. Російська народна школа на Україні // Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: В 10 т. – К.: Наукова думка, 1968. – Т.10. – С.136-143.

3. Нечуй-Левицький І. Педагогічна проява в російській народній школі // Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: В 10 т. – К.: Наукова думка, 1968. – Т.10. – С.144-147.

4. Нечуй-Левицький І. Органи російських партій // Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів: Каменяр, 1998. – С.27-63.

5. Нечуй-Левицький І. Непотрібність великоруської літератури для України і для слов’янщини (Сьогочасне літературне прямування)

// Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів: Каменяр, 1998. – С.64-126.

6. Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною // Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів: Каменяр, 1998. – С.127-241.

7. Приходько І. Нечуй-Левицький проти “обрусенія” народів // Березіль. – 1997. – № 9-10. – С.156-165; Березіль. – 1998. – №5-6. – С.170-190.

Практичне заняття 4

Тема. Національно-культурницька позиція
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит»
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «туристське країнознавство»
Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини/ укладачі: В. А. Сміянов, С. В. Павличева, Ю. К. Васильєв. Суми: СумДУ,...
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Публіцистика для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини / Укладачі: В. А. Сміянов, С. В. Павличева, Ю. К. Васильєв. Суми: СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка