Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки»
0.55 Mb.
НазваПовідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки»
Сторінка1/5
Дата конвертації19.11.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипПовідомлення
Зміст
Економічна теорія та історія економічної думки
Інформація, знання і креативність як основні ресурси інтелектуального капіталу
Информация, знания и креативность как основные ресурсы интеллектуального капитала
Information, knowledge and creativity as key resources of intellectual capital
Економіка та управління національним господарством
Наукові інтереси
Роль інформаційного та патентно-правового супроводу інноваційного бізнесу
Роль информационного та патентно-правового сопровождения инновационного бизнеса
Role of information and patent legal support for innovative business
Стан інвестиційного клімату в апк україни
Состояние инвестиционного климата в апк украины
State of investment climate in ukrainian agroindustrial complex
Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства
Принципы построения инновационной инфраструктуры национального хозяйства
Principles of construction for innovative infrastructure of national economy
Економіка та управління підприємствами
Наукові інтереси
Система збалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії
Система сбалансированных показателей в определении интегрированной ценности авиакомпании
Balanced scorecard in determination of integrated value of an airline company
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5


№10(112) 2010
ЗМІСТ

ВІД РЕДАКЦІЇ


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми економіки 2010»
Національна академія управління

та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки»

проводять 10 грудня 2010 року

IV міжнародну науково-практичну конференцію

«Актуальні проблеми економіки 2010»


Організаційний комітет IV міжнародної

науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми економіки 2010»


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


Жарінова Алла Георгіївна,

директор Українського інституту промислової власності, м. Київ, кандидат економічних наук
03680, м. Київ, вул. Урицького, 45
Наукові інтереси:

Проблеми управління інтелектуальною власністю
А.Г. Жарінова

ІНФОРМАЦІЯ, ЗНАННЯ І КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ РЕСУРСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування складових інтелектуального капіталу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал, який існує у єдності своїх складових: інформації, знань, креативності – перетворюється на головний виробничий ресурс підприємства.

Ключові слова: інформація, інтелектуальний капітал, креативність, знання.

Літ. 16.

А.Г. Жаринова

ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ И КРЕАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

В статье изложены результаты исследований по определению и обоснованию составляющих интеллектуального капитала, доказано, что на сегодняшнем этапе развития интеллектуальный капитал, который существует в единстве своих составляющих: информации, знаний, креативности – превращается в главный производственный ресурс предприятия.

Ключевые слова: информация, интеллектуальный капитал, креативность, знания.

A.G. Zharinova

INFORMATION, KNOWLEDGE AND CREATIVITY AS KEY RESOURCES OF INTELLECTUAL CAPITAL

The article presents the results of studies on determination and grounding of the intellectual capital components; it is proved that at the current stage of the intellectual capital development which exists in the unity of its components: information, knowledge and creativity – it turns into a major production resource for an enterprise.

Keywords: information; intellectual capital; creativity; knowledge.

Стаття надійшла до редакції 13.07.2010.


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ


Кужель Емма Вікторівна,

директор Волинського державного наукового та інформаційного центру, патентний повірений України
43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48
Наукові інтереси:

Патентування та ліцензування об’єктів інтелектуальної власності, управління інноваційними процесами

Герасимчук Зоряна Вікторівна,

проректор Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор
43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75
Наукові інтереси:

Регіональна економіка
Е.В. Кужель, З.В. Герасимчук

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ПАТЕНТНО-ПРАВОВОГО СУПРОВОДУ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

У статті досліджено можливості підвищення ефективності інноваційного бізнесу в Україні шляхом покращення патентно-правової та інформаційної культури суб'єктів господарювання.

Ключові слова: інформація, патентне право, управління інноваціями, бізнес-структури.

Табл. 1. Літ. 13.

Э.В. Кужель, З.В. Герасимчук

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ТА ПАТЕНТНО-ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

В статье исследованы возможности повышения эффективности инновационного бизнеса в Украине путём улучшения патентно-правовой и информационной культуры субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: информация, патентное право, управление инновациями, бизнес-структуры.

E.V. Kuzhel, Z.V. Herasymchuk

ROLE OF INFORMATION AND PATENT LEGAL SUPPORT FOR INNOVATIVE BUSINESS

The article studies the opportunities for increasing the efficiency of innovative business in Ukraine by means of developing the patent legal and information culture of the economic subjects.

Keywords: information; patent law; innovations management; business structures.

Стаття надійшла до редакції 20.07.2010.


Сугай Тетяна Юріївна,

здобувач Львівського національного аграрного університету
80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1
Наукові інтереси:

Ефективність іноземних інвестиці в АПК
Т.Ю. Сугай

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В АПК УКРАЇНИ

У статті розкрито стан інвестиційного клімату України, зокрема в АПК Закарпатської області, та визначено переваги розміщення прямих інвестицій в економіку України.

Ключові слова: інвестиції, інвестування, іноземні інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційний клімат.

Табл. 1. Рис. 2. Літ. 12.

Т.Ю. Сугай

СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В АПК УКРАИНЫ

В статье раскрыто состояние инвестиционного климата Украины, в частности в АПК Закарпатской области, и представлены преимущества размещения прямых инвестиций в экономику Украины.

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, иностранные инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционный климат.

T.Y. Sugai

STATE OF INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX

The article reveals the state of investment climate in Ukraine, namely in the agroindustrial complex of the Transcarpathian region. The article also presents the advantages of the direct investments location in the economy of Ukraine.

Keywords: investments; investing; foreign investments; investment process; investment climate.

Стаття надійшла до редакції 30.07.2010.


Шотік Тарас Миколайович,

аспірант Національного університету "Львівська політехніка"
79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12
Наукові інтереси:

Високотехнологічний бізнес, інноваційна інфраструктура, сприяння науково-технічній діяльності
Т.М. Шотік

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті розглянуто історичні аспекти становлення інноваційної інфраструктури економіки України, визначено основні її функції. На основі запропонованого механізму формування принципів побудови інфраструктури інноваційної діяльності сформульовано відповідні принципи.

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, принципи побудови, функції.

Рис. 2. Літ. 12.

Т.М. Шотик

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В статье рассмотрены исторические аспекты становления инновационной инфраструктуры экономики Украины, определены ее основные функции. На основе предложенного механизма формирования принципов построения инфраструктуры инновационной деятельности сформулированы соответвующие принципы.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, принципы построения, функции.

T.M. Shotik

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION FOR INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF NATIONAL ECONOMY

The article considers the historic aspects of the innovative infrastructure establishment within the Ukrainian economy; its major functions are determined. On the basis of the offered mechanism of principles formation for the infrastructure construction of the innovative activity these principles are formulated.

Keywords: innovative infrastructure; principles of construction; functions.

Стаття надійшла до редакції 20.07.2010.


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ


Антощишина Наталя Іванівна,

аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ, викладач кафедри економіки Європейського університету, м. Київ
03115, м. Київ, пр-т Академіка Вернадського, 16-А
Наукові інтереси:

Авіаційна галузь, стратегічне планування, процес створення цінності, принципи формування та управління ланцюгами створення цінності, бізнес-моделі, інноваційна діяльність
Н.І. Антощишина

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВИЗНАЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЦІННОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

У статті розглянуто теоретичні аспекти визначення інтегрованої цінності авіакомпанії та запропоновано використання системи збалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії.

Ключові слова: авіакомпанія, цінність, інтегрована цінність авіакомпанії, система збалансованих показників.

Форм. 2. Рис. 3. Табл. 4. Літ. 13.

Н.И. Антощишина

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦЕННОСТИ АВИАКОМПАНИИ

В статье рассмотрены теоретические аспекты определения интегрированной ценности авиакомпании а также предложено использовать систему сбалансированных показателей при определении интегрированной ценности авиакомпании.

Ключевые слова: авиакомпания, ценность, интегрированная ценность авиакомпании, система сбалансированных показателей.

N.I. Antoshchyshchyna

BALANCED SCORECARD IN DETERMINATION OF INTEGRATED VALUE OF AN AIRLINE COMPANY

The article considers the theoretical aspects of determining the integrated value of an airline company and offers the application of the balanced scorecard while determining the integrated value of an airline company.

Keywords: airline company; value; integrated value of an airline company; balanced scorecard.

Стаття надійшла до редакції 20.07.2010.


Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна,

заступник завідувача кафедри менеджменту Європейського університету, м. Київ, кандидат економічних наук
03115, м. Київ, пр-т Академіка Вернадського, 16-А
Наукові інтереси:

Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств
Л.М. Ганущак-Єфіменко

КЛАСТЕРИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПРОДУКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інтеграційних процесів підприємств, проаналізовано міжнародний досвід інтеграційних процесів підприємств, визначено мотиви інтеграції активів підприємств, запропоновано комплекс заходів з активізації інтеграційних процесів за рахунок кластерного підходу.

Ключові слова: інтеграційний процес, вертикальна інтеграція, мережева модель розвитку, кооперація, горизонтальна інтеграція.

Рис. 1. Табл. 1. Літ. 11.

Л.М. Ганущак-Ефименко

КЛАСТЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ПРОДУКТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье изложены результаты исследований в сфере развития интеграционных процессов предприятий, проанализирован международный опыт интеграционных процессов предприятий, определены мотивы интеграции активов предприятий, предложен комплекс мер по активизации интеграционных процессов за счет кластерного подхода.

Ключевые слова: интеграционный процесс, вертикальная интеграция, сетевая модель развития, кооперация, горизонтальная интеграция.

L.M. Ganushchak-Yefimenko

ENTERPRISE CLUSTERS AS A PRODUCT OF INTEGRATIONAL PROCESSES IMPLEMENTATION

The article presents the results of the research in the field of the integrational processes deve-lopment and analyzes the international experience of integrational processes for enterprises; it also determines motives for assets integration and offers a complex of measures for stimulation of integrational processes by means of cluster approach.

Keywords: integrational process; vertical integration; network model of development; cooperation; horizontal integration.

Стаття надійшла до редакції 13.07.2010.


Герасименко Сергій Сергійович,

завідувач кафедри обліку, аудиту та статистики Національної академії управління, м. Київ, доктор економічних наук, професор
03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10
Наукові інтереси:

Моделювання соціально-економічних явищ і процесів

Чуприна Олена Анатоліївна,

доцент кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат економічних наук, доцент
61057, м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Наукові інтереси:

Контролінг, статистичне та інформаційне забезпечення управління підприємством, статистика ринку товарів та послуг, статистика національних рахунків
C.C. Герасименко, О.А. Чуприна

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАЦІЄЮ

У статті розглянуто проблему покращання інформаційного забезпечення управління корпорацією. Як один із напрямків її вирішення запропоновано комплексне використання різних форм бюджетування. Обґрунтовано, що такий підхід дозволяє керівництву корпорації отримувати оперативну, надійну та детальну інформацією, потрібну для забезпечення ефективності її діяльності.

Ключові слова: інформація, контролінг, порівняння, облік, бюджетування, управління.

Табл. 1. Літ. 10.

C.C. Герасименко, Е.А. Чуприна

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАЦИЕЙ

В статье рассмотрена проблема улучшения информационного обеспечения управления корпорацией. В качестве одного из направлений её решения предложено комплексное использование разных форм бюджетирования. Обосновано, что такой поход позволяет руководству корпорации получать оперативную, надёжную и подробную информацию, необходимую для обеспечения эффективности её деятельности.

Ключевые слова: информация, контроллинг, сравнение, учёт, бюджетирование, управление.

S.S. Gerasymenko, O.A. Chupryna

ADVANTAGES OF APPLYING VARIOUS FORMS OF BUDGETING IN CORPORATE MANAGEMENT

The article considers the problem of improving the information support for corporate mana-gement. As one of the directions of its solution the authors suggest complex application of various forms of budgeting. It is grounded that such approach enables management of a corporation to obtain the efficient, reliable and detailed information necessary for ensuring the efficiency of its activities.

Keywords: information; controlling; comparison; accounting; budgeting; management.

Стаття надійшла до редакції 11.05.2010.


Забуранна Леся Валентинівна,

доцент кафедри маркетингу Європейського університету, м. Київ, кандидат економічних наук
03115, м. Київ, пр-т Академіка Вернадського, 16-А
Наукові інтереси:

Загальні питання маркетингу, управління логістичною системою підприємства та логістична діяльність підприємств сфери послуг

Cіренко Катерина Вікторівна,

аспірант Європейського університету, м. Київ
03115, м. Київ, пр-т Академіка Вернадського, 16-А
Наукові інтереси:

Маркетингова політика комунікацій, маркетинг сфери послуг, маркетинг туристичних підприємств
Л.В. Забуранна, К.В. Сіренко

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

У статті розглянуто вплив особливостей галузі на комплекс маркетингу туристичних послуг, визначено складові комплексу маркетингу саме для туристичних підприємств, конкретизовано та систематизовано понятійний апарат, а також визначено місце маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу туристичних підприємств.

Ключові слова: туризм, маркетинг туристичних послуг, комплекс маркетингу, маркетингові комунікації, товар, ціна, місце, просування, фізичні ознаки, персонал.

Табл. 1. Рис. 2. Літ. 10.

Л.В. Забуранная, К.В. Сиренко

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ТУРИЗМА

В статье рассмотрено влияние особенностей отрасли на комплекс маркетинга туристических услуг, определены составляющие комплекса маркетинга именно для туристических предприятий, конкретизирован и систематизирован понятийный аппарат, а также определено место маркетинговых коммуникаций в комплексе маркетинга туристических предприятий.

Ключевые слова: туризм, маркетинг туристических услуг, комплекс маркетинга, маркетинговые коммуникации, товар, цена, место, продвижение, физические признаки, персонал.

L.V. Zaburanna, K.V. Sirenko

PECULIARITIES OF MARKETING COMPLEX AT ENTERPRISES OF TOURISM SECTOR

The article considers the influence of sectoral peculiarities upon the marketing complex of tourist services and also determines the components of the marketing complex, namely for tourist enterprises; the notional toolkit is specified and systematized, and the place of marketing communications within the marketing complex of tourist enterprises is defined.

Keywords: tourism; marketing of tourist services; marketing complex; marketing communications; a commodity; price, place, promotion; physical features; personnеl.

Стаття надійшла до редакції 12.04.2010.


Мойсеєнко Ірина Павлівна,

завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент
79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26
Наукові інтереси:

Проектування складних соціально-економічних систем, методи фінансової математики, інтелектуальний потенціал підприємства, системи управління знаннями

Демчишин Марія Ярославівна,

старший викладач кафедри економетрії та статистики Львівської комерційної академії, кандидат економічних наук
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10
Наукові інтереси:

Економетричний аналіз та моделювання економічних процесів
І.П. Мойсеєнко, М.Я. Демчишин

МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті об'єктом дослідження економічної безпеки суб'єктів господарювання є інтелектуальний капітал та його елементи. Моніторинг стану економічної безпеки суб'єктів господарювання передбачає визначення можливостей досягнення фінансових результатів діяльності на основі економічного аналізу адміністративних витрат, які відображають структуру інтелектуального капіталу. Встановлення залежності між чинниками та результатами діяльності і ступеня впливу кожного чинника здійснюється з допомогою факторного аналізу.

Ключові слова: економічна безпека, інтелектуальний капітал, фінансові та управлінські компетенції, адміністративні витрати, факторний аналіз.

Форм. 1. Рис. 4. Табл. 1. Літ. 10.

И.П. Мойсеенко, М.Я. Демчишин

МОДЕЛИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье объектом исследования экономической безопасности субъектов хозяйствования является интеллектуальный капитал и его элементы. Мониторинг состояния экономической безопасности субъектов хозяйствования предусматривает определение возможностей достижения финансовых результатов деятельности на основе экономического анализа административных расходов, которые отражают структуру интеллектуального капитала. Установление зависимости между факторами и результатами деятельности и степени влияния каждого фактора осуществляется с помощью факторного анализа.

Ключевые слова: экономическая безопасность, интеллектуальный капитал, финансовые и управленческие компетенции, административные расходы, факторный анализ.

І.P. Moiseyenko, М.Y. Demchyshyn

MODELS FOR ECONOMIC SECURITY ANALYSIS OF ECONOMIC SUBJECTS

In the article the object for the research of economic security of the economic subjects is the intellectual capital and its elements. Monitoring of the economic security level of economic subjects foresees the determination of opportunities for achieving the financial results of activity on the basis of economic analysis of administrative costs which represent the structure of intellectual capital. Establishing of dependence between factors and results of activity and degree of each factor influence is carried out by means of factor analysis.

Keywords: economic security; intellectual capital; financial and administrative competences; administrative costs; factor analysis.

Стаття надійшла до редакції 15.07.2010.


Тодоряк Оксана Григорівна,

здобувач Національного технічного університету України "КПІ", м. Київ
03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
Наукові інтереси:

Теоретичні і методологічні засади стратегії підприємства по залученню інвестицій
О.Г. Тодоряк

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті проведено аналіз найбільш прийнятних методів та інструментів впровадження інвестиційної політики підприємства, які в умовах сучасної фінансово-економічної кризи сприятимуть стабільному функціонуванню та розвитку.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, модернізація, реальні інвестиції, реконструкція.

Рис. 1. Літ. 10.

О.Г. Тодоряк

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В статье проведен анализ наиболее приемлемых методов и инструментов внедрения инвестиционной политики предприятия, которые в условиях современной финансово-экономического кризиса будут способствовать стабильному функционированию и развитию.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, модернизация, реальные инвестиции, реконструкция.

O.G. Todoryak

PECULIARITIES OF INVESTMENT POLICY DEVELOPMENT AT AN ENTERPRISE UNDER CONDITIONS OF FINANCIAL & ECONOMIC CRISIS

The article carries out the analysis of the most appropriate methods and instruments of the investment policy implementation at an enterprise which under the conditions of the current financial & economic crisis will contribute to the stable functioning and development.

Keywords: investments; investment policy; modernization; real investments; reconstruction.

Стаття надійшла до редакції 9.06.2010.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconАктуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ регіональної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми теорії І практики менеджменту...
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconАктуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV регіональної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми теорії І практики менеджменту...
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції актуальні проблеми юридичної науки 2010
Голова оргкомітету – С. А. Єрохін, доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconПовідомлення з квітня 2011 р журнал «Актуальні проблеми економіки»

Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconАктуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, 12–14....
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconПро проведення VІ науково-практичної конференції
Центр проводять 22 листопада 2012 року в м. Луцьку VI науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми державного управління на...
Повідомлення про проведення IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки 2010» Національна академія управління та науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» iconПрограма першої українсько-угорської міжнародної науково-практичної конференції архівістів “Актуальні проблеми створення науково-довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки І архівної гунгаріки” 5 7 вересня 2005 р
Першої українсько-угорської міжнародної науково-практичної конференції архівістів “Актуальні проблеми створення науково-довідкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка