Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Уроку
230.51 Kb.
НазваУроку
Дата конвертації10.10.2012
Розмір230.51 Kb.
ТипУрок
Зміст
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (16 год)
ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ (6 год)
ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (10 год)
ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (10 год)
ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ (8 год)
Таблиця «Початкові відомості стереоме­трії» [13]
Таблиця «Початко­ві відомості стерео­метрії» [13]
Таблиця «Початко­ві відомості стерео­метрії» [13]
Таблиця «Початко­ві відомості стерео­метрії» [13]
Таблиця «Початкові відомості стереоме­трії» [13]
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (10 год)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ______________

________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. ____________________

Підпис
«____» ___________ 20 __ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з геометрії

на 20 ___ /20 ___навчальний рік

для _____ клас__

учителя __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

(2 год на тиждень, у І семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)


Номер уроку

Дата прове­дення

Тема уроку

Тип уроку

Мета уроку

Наочність і обладнання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

^ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (16 год)

1
Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

Комбінований

Формування понять синуса, коси­нуса, тангенса кутів від 0° до 180°. Формування вмінь знаходити тригонометричні функції тупих кутів

Таблиця «Співвідношен­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
2
Тотожності

sin2α + соs2α = 1;

sin (180° – α) = sіnα;

соs (180° - α) = - соsα; sin{90° - α) = соsα;

соs (90° - α) = sіnα

Комбінований

Виведення формул

sіn2α + соsα = 1; sin (180°–α) = sіnα; соs (180° - α) = - соsα; sin{90° - α) =

= соsα; соs (90° - α) = sіnα. Формування вмінь учнів знаходити тригонометричні функції тупих кутів

Таблиця «Співвідношен­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13], табл. 1
3
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь учнів застосову­вати вивчені формули та означення до розв'язування задач

Таблиця «Співвідно-шен­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13], посібник [14]
4
Теорема косинусів

Комбінований

Вивчення теореми косинусів. Фор­мування вмінь учнів застосовувати теорему косинусів до розв'язування задач

Таблиця «Співвідношен­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
5
Наслідки теореми косинусів

Комбінований

Виведення наслідків із теореми косинусів. Формування вмінь учнів застосовувати теорему косинусів і наслідків з неї до розв'язування задач

Таблиця «Співвідношен­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
6
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь учнів застосову­вати теорему косинусів і наслідки з неї до розв'язування задач

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13], посібник [14]
7
Теорема синусів

Комбінований

Вивчення теореми синусів. Форму­вання вмінь учнів застосовувати вивчену теорему до розв'язування задач

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
8
Розв'язування задач на засто­сування теореми синусів

Комбінований

Формування вмінь учнів за­стосовувати теорему синусів до розв'язування задач

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13], посібник [14]
9
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь учнів застосо­вувати теореми синусів і косинусів та наслідків із них до розв'язування задач

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
10
Основні задачі на розв'язу­вання трикутників

Комбінований

Ознайомити учнів з основними за­дачами розв'язування трикутників

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
11
Застосування розв'язування трикутників у прикладних задачах

Комбінований

Формування вмінь учнів застосову­вати знання розв'язування трикут­ників до розв'язування прикладних задач

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13], таблиця 2, посібник [14]
12
Знаходження площі трикут­ника за двома сторонами і ку­том між ними

Комбінований

Виведення формули для знаходжен­ня площі трикутника за двома сторо­нами і кутом між ними. Формування вмінь учнів застосовувати виведену формулу до розв'язування задач

Таблиця «Співвідноше-н­ня між сторонами і ку­тами трикутника» [13]
13
Формула Герона

Комбінований

Виведення формули Герона для площі трикутника. Формування вмінь учнів застосовувати виведену формулу до розв'язування задач

Таблиця «Площі три­кутників і чотирикутни­ків» [13]
14
Знаходження площі трикут­ника за радіусом вписаного та описаного кіл

Комбінований

Виведення формул для знаходжен­ня площі трикутника за радіусом вписаного та описаного кіл. Фор­мування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв'язування задач

Таблиця «Площі три­кутників і чотирикутни­ків» [13]
15
Розв'язування задач

Комбінований

Формування вмінь учнів засто­совувати; вивчений матеріал до розв'язування задач

Табл. 3
16
Тематична контрольна робота № 1

Контроль навчальних досягнень учнів

Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Розв'язування три­кутників»^ ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ (6 год)

17
Правильні многокутники

Комбінований

Формування поняття правильного многокутника, центра і центрально­го кута правильного многокутника. Формування вмінь застосовувати вивчений матеріал до розв'язування задач

Табл. 4
18
Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

Комбінований

Виведення формул для радіусів впи­саних і описаних кіл правильного многокутника. Формування вмінь застосовувати виведені формули до розв'язування задач

Табл. 5, 6
19
Побудова правильних много­кутників

Комбінований

Ознайомлення учнів з правилами побудови правильних многокут­ників (зокрема трикутників, чоти­рикутників і шестикутників)20
Довжина кола і дуги кола

Комбінований

Виведення формул для знаходжен­ня довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв'язування задач

Таблиця «Довжина кола і площа круга» [13]
21
Площа круга та його частин

Комбінований

Виведення формули для знаходжен­ня площі круга, кругового сектора, кругового сегмента. Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв'язування задач

Таблиця «Довжина кола і площа круга» [13]
22
Тематична контрольна робота № 2

Контроль навчальних досягнень учнів

Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Правильні многокут­ники»^ ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (10 год)

23
Прямокутна система коорди­нат на площині

Комбінований

Узагальнення та систематизація ма­теріалу про декартову прямокутну систему координат

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
24
Координати середини відрізка

Комбінований

Виведення формул для знаходжен­ня координат середини відрізка та формування вмінь учнів застосову­вати ці формули до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
25
Відстань між двома точками із заданими координатами

Комбінований

Виведення формули для знаходжен­ня відстані між двома точками, за­даними координатами, і застосуван­ня формул до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
26
Розв'язування задач

Комбінований

Формування вмінь учнів застосову­вати формули відстані між двома точками та координат середини від­різка до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
27
Рівняння кола

Комбінований

Виведення рівняння кола. Форму­вання вмінь учнів використовувати рівняння кола до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати і вектори на площині» [13]
28
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь учнів за­стосовувати рівняння кола до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати і вектори на площині» [13]
29
Рівняння прямої

Комбінований

Виведення рівняння прямої. Форму­вання вмінь учнів використовувати рівняння прямої до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати і вектори на площині» [13]
30
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь учнів ви­користовувати рівняння прямої до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати і вектори на площині» [13]
31
Тематична контрольна робота № 3

Контроль навчальних-досягнень учнів

Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Декартові координати на площині»32
Узагальнення і системати­зація матеріалу, вивченого в І семестрі

Узагальнення й система-тизація знань

Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого протягом І семестру^ ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (10 год)

33
Поняття про перетворення фігур

Комбінований

Дати уявлення учням про перетво­рення фігур на площині

Таблиця «Перетворення фігур. Рухи» [13]
34
Переміщення та його власти­вості. Рівні фігури

Комбінований

Формування поняття переміщення та рівних фігур; вивчення власти­востей переміщення

Таблиця «Перетворення фігур. Рухи» [13]
35
Симетрія відносно точки

Комбінований

Формування поняття симетрії відносно точки; вивчення власти­востей симетрії відносно точки; формування вмінь застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Перетворення фігур. Рухи» [13]
36
Симетрія відносно прямої

Комбінований

Формування поняття симетрії відносно прямої; вивчення власти­востей симетрії відносно прямої; формування вмінь застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Перетворення фігур. Рухи» [13]
37
Поворот

Комбінований

Формування поняття повороту та вивчення властивостей повороту; формування вмінь застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Перетворення фігур. Рухи» [13]
38
Паралельне перенесення

Комбінований

Формування поняття паралельного перенесення та вивчення власти­востей паралельного перенесення; формування вмінь застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Перетворення фігур. Рухи» [13]
39
Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія

Комбінований

Формування понять перетворення подібності й гомотетії; вивчення властивостей перетворення подіб­ності; формування вмінь застосову­вати вивчені властивості й означен­ня до розв'язування задач

Таблиця «Перетворення подібності» [13]
40
Подібність фігур. Площі подібних фігур

Комбінований

Формування поняття подібності фігур; вивчення теореми про площі подібних фігур; формування вмінь застосовувати вивчені означення та властивості до розв'язування задач

Таблиця «Перетворення подібності» [13]
41
Розв'язування вправ

Комбінований

Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми «Геометричні перетворення»

Таблиці «Перетво­рення фігур. Рухи» і «Перетворення по­дібності» [13]
42
Тематична контрольна робота № 4

Контроль навчальних досягнень учнів

Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Геометричні перетво­рення»ВЕКТОРИ (10 год)

43
Вектор. Модуль і напрям век­тора. Рівність векторів

Комбінований

Формування понять вектора, моду­ля вектора, напряму вектора; рів­ності векторів; формування вмінь застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
44
Координати вектора

Комбінований

Формування поняття координат вектора та вміння застосовувати вивчені означення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
45
Додавання векторів

Комбінований

Формування вміння додавати век­тори, вивчення властивостей суми векторів; формування вмінь застосо­вувати вивчені властивості й озна­чення до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
46
Віднімання векторів

Комбінований

Формування вмінь віднімати векто­ри, вивчення властивостей різниці векторів; формування вмінь застосо­вувати вивчені означення та власти­вості до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
47
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь застосовувати вивчені означення та властивості до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
48
Множення вектора на число

Комбінований

Формування вміння множити вектор на число; вивчення власти­востей множення вектора на число; формування вмінь застосовувати вивчені значення і властивості до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
49
Колінеарні вектори

Комбінований

Формування поняття «колінеарні вектори»; вивчення властивості та ознаки колінеарних векторів; фор­мування вмінь учнів застосовувати вивчені означення та властивості до розв'язування завдань

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
50
Скалярний добуток векторів

Комбінований

Формування поняття скалярного добутку векторів; формування вмінь застосовувати вивчені означення та властивості до розв'язування

задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
51
Розв'язування вправ

Комбінований

Формування вмінь учнів застосову­вати вивчені означення та власти­вості до розв'язування задач

Таблиця «Декартові координати та вектори на площині» [13]
52
Тематична контрольна робота № 5

Контроль навчальних досягнень учнів

Контроль навчальних досягнень учнів з мети «Вектори»^ ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ (8 год)

53
Взаємне розміщення прямих у просторі

Комбінований

Повторити, привести в систему та розширити відомості про взаємне розміщення двох прямих у просторі

Таблиця «Початкові відомості стереоме­трії» [13]
54
Взаємне розміщення прямої та площини і площин у про­сторі. Перпендикуляр до пло­щини. Взаємне розміщення площин у просторі

Комбінований

Повторити, привести в систему й розширити відомості про площину та взаємне розміщення двох пло­щин у просторі; ознайомити учнів з різними випадками взаємного розміщення прямої і площини; дати уявлення про перпендикуляр до площини

Таблиця «Початкові відомості стереоме­трії» [13]
55
Пряма призма. Площа по­верхні та об'єм призми

Комбінований

Повторити, привести в систему й розширити відомості про многогранники, пряму призму, площу по­верхні та об'єм призми

^ Таблиця «Початкові відомості стереоме­трії» [13], моделі пря­мих призм
56
Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди

Комбінований

Повторити, привести в систему й розширити відомості про піраміди, площу поверхні та об'єм піраміди

^ Таблиця «Початко­ві відомості стерео­метрії» [13]; моделі пірамід
57
Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра

Комбінований

Повторення, приведення в си­стему й розширення відомостей про циліндр, площу поверхні та об'єм циліндра; формування вмінь учнів знаходити площі поверхонь і об'єми циліндрів

^ Таблиця «Початко­ві відомості стерео­метрії» [13]; моделі циліндрів
58
Конус. Площа поверхні та об'єм конуса

Комбінований

Повторення, приведення в систе­му й розширення відомостей про конус, площу поверхні та об'єм конуса; формування вмінь учнів знаходити площі поверхонь і об'єми конусів

^ Таблиця «Початко­ві відомості стерео­метрії» [13]; моделі конусів
59
Куля. Площа поверхні та об'єм кулі

Комбінований

Повторення, приведення в систему й розширення відомостей про кулю (сферу), площу поверхні та об'єм кулі; формування вмінь учнів зна­ходити площі поверхонь і об'єми куль

^ Таблиця «Початкові відомості стереоме­трії» [13]; моделі куль
60
Тематична контрольна робота № 6

Контроль навчальних досягнень учнів

Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Початкові відомості зі стереометрії»^ ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (10 год)

61 - 70
Повторення

69
Тематична контрольна робота № 7

Контроль навчальних досягнень учнів

Перевірка навчальних досягнень учнів з курсу геометрії

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Уроку iconУроку математики підготовка учителя до уроку (записи на дошці, обладнання, таблиці)
Обладнання робочого місця школяра (чи є все необхідне для уроку), підготовка учнів до уроку

Уроку iconУроку: навчальна
Вчитель вітається з учнями І оголошує тему І мету уроку. Зачитує епіграф до уроку

Уроку iconУроку 1 з предмету екологія тема уроку
Комплексно методичне забезпечення уроку: підручники, презентація, мультимедійний комплекс

Уроку iconКонспект уроку з історії Тип уроку
Мета уроку : Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми

Уроку iconНюкало Ірина Миколаївна вчитель вищої категорії зош І-ІІІ ст. №9 м. Новограда-Волинського у посібнику висвітлюються сучасні підходи до планування уроку
У посібнику висвітлюються сучасні підходи до планування уроку, наведено загальну схему уроку, конструктор уроку, приклад конспекту...

Уроку iconУроку тема уроку: Перевірочна робота
Мета уроку: Повторити І закріпити основи програмного матеріалу, вираженого в неординарних ситуаціях

Уроку iconУроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

Уроку iconТема уроку:,,Гімнастика. Подорож у космос.’’ Задачі уроку
На початку кожного уроку ми з вами повторюємо правила поведінки на уроці фізкультури

Уроку iconУроку: Дуалізм світла. Мета
Вид уроку: подорож у країну хвиль І частинок (проблемно-пошукова бесіда, елементи уроку – гри)

Уроку iconТема уроку. Розв'язування задач. Мета уроку
Перевірити правильність виконання домашнього завдання за запи­сами, зробленими на дошці до початку уроку

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка