Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у
1.03 Mb.
НазваПрограма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у
Сторінка2/9
Дата конвертації19.11.2012
Розмір1.03 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ


Типи проблем, що можуть скласти об'єкт громадської думки та ситуації формування об'єктів громадської думки. Еволюція суб'єктів громадської думки: натовп, публіка, аудиторія, еліта, значуща більшість населення тощо. Головні функції громадської думки: поняття про явні та латентні функції. Риси громадської діяльності, що підлягають вимірюванню. Методи та інструменти вимірювання: “п'ятимірний план”. Дж. Геллапа. Проблеми, засоби та джерела формування громадської думки.

Поняття структури громадської думки: когнітивний, афективний та поведінський рівні громадської думки та проблеми співвідношення проміж ними. Види когнітивних компонентів. Когнітивні компоненти як системи “біліфс” (англо-американська традиція вивчення – М. Рокіч та інші). Сутність, основні функції та способи виміру когнітивних компонентів як “систем соціальних уявлень” (французька школа дослідження – С. Московісі та інші). Когнітивні компоненти як система “ціннісно-логічних суджень” (російська традиція вивчення – Б.А. Грушин).

Соціально-психологічні механізми формування соціальних стереотипів (теорії стереотипізації У. Ліппмана, Т. Шибутані, Р. Таджур, Г. Келлі, Ф. Хайдера та інших). Стереотип як специфічний різновид повсякденного знання: його структура та функції. Стереотипи, рольові прескрипції та архетипи в системі громадської думки: подібності та розбіжності між ними. Вимірювальні риси соціального стереотипу. Засоби та інструменти їх фіксування та виміру.

Соціальний настрій як головний афективний компонент громадської думки. Еволюція психологічних, соціопсихологічних та соціологічних поглядів на категорії “настрій”, “суспільний настрій”, “соціальний настрій”. Структура соціального настрою: тривожність, занепокоєність, емоційні складові настрою, почуття, соціальне самопочуття, самооцінки та оцінки задоволеності різними сферами соціального буття, соціальні очікування, рівні впевненості у завтрашнім дні, інтегральні показники умонастрою та задоволеністю своїм життям. Форми соціального настрою: оптимізм, песимізм, скептицизм та нігілізм. Специфіка форм соціального настрою в кризових суспільствах. Соціальні індикатори та методи вивчення рівнів тривожності. Методи виміру занепокоєності та страхів як складових соціального настрою. Засоби підвищення валідності інструментарію щодо вивчення занепокоєності та страхів. Індикатори та методи виміру емоцій та почуттів. Інструментарій вивчення оцінок задоволеності різними сферами життя та самооцінок. Принципи розрахунку та інтерпретації “інтегрального індексу соціального самопочуття” (ІІСС), що був запропонований Є. Головахою та Н. Паніною. Індикатори та методи виміру соціальних очікувань та інтегральної задоволеності життям.

Соціальна установка та намір, як головні складові афективно-поведінського рівня громадської думки. Соціальна установка, соціальний “атітюд”, соціальна орієнтація та соціальний намір: еволюція підходів до їх вивчення в соціальній психології та соціології. Структура та функції соціальної установки. Ієрархічна схема соціальних установок різного рівня (В. Ядов). Історія становлення методів виміру соціальної установки. Особливості побудови та використання шкали “соціальної дистанції” Е. Богардуса. Особливості застосування шкалограмного аналізу та інших засобів для вимірювання установок та намірів в масових опитуваннях громадської думки.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Методологічні та методичні проблеми і труднощі вивчення громадської думки; шляхи та засоби їх подолання. Опитування як основний метод дослідження громадської думки: переваги та недоліки щодо його застосування в зондажах, або поллінгах (дослідження громадської думки). Спостереження як важливіший контролюючий метод дослідження громадської думки: переваги та межі його використання. Статистичний аналіз та контент-аналіз документів, як додатковий метод вивчення громадської думки: можливості та сфери їх застосування.

Історія виникнення методу опитування. Перші взірці опитувань громадської думки (кінець ХІХ- початок ХХ ст.). “Солом'яні опитування” – перші повноцінні опитування громадської думки щодо політичного життя. Створення Інституту Дж. Геллапа в США як приклад наукового підходу до вивчення громадської думки. Практика та методи проведення опитувань громадської думки в Інституті Геллапа. Європейська дослідницька практика: Інститут демоскопії в Німеччині та центр СОФРЕЗ у Франції. Основні досягнення європейської соціології щодо дослідження громадської думки. Вивчення громадської думки в Радянському Союзі. Сучасні дослідницькі центри в Росії. Головні центри та дослідницькі групи по вивченню громадської думки в Україні (Соціс Ltd., Фонд “Демократичні ініціативи”, USM, UМG, Центр політичних досліджень Розумкова, Інститут соціології НАН України, КМІС, “Пульс” та інші).

«СОЦІОЛОГІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Загальні проблеми теорії та дослідження інформації і комунікації в соціумі.

Кількісні визначення інформації: імовірнісний та кібернетичний підходи (К.Шенон, Л.Брілюен, В.Ешбі, Н.Вінер). Кількісно-якісний підхід А.Моля: інформація як міра непередбаченості та оригінальності. Основні поняття, пов’язані з інформацією: ентропія, інформативність, надмірність, зрозумілість, оригінальність, значення, смисл, корисність. Типи інформації та принципи її сприйняття і переробки. Комунікація як передача повідомлення і як соціальний зв’язок, складання спільності. Кібернетичний підхід до комунікації. Схема процесу комунікації К.Шенона. Поняття про соціальну комунікацію як смисловий аспект соціальної комунікації: комунікативні ролі, комунікативні установки, комунікативні цілі, комунікативні наміри. Основні та додаткові функції комунікації. Модель комунікативного акту Р.Якобсона. Необхідні та достатні умови комунікації. Розмежування понять комунікація та спілкування. Концепція 2-х типів комунікації Ю.Лотмана.

Аналіз комунікації в теоріях символічного інтеракціонізму. Теоретичний внесок соціально-філософських та соціально-антропологічних концепцій екзистенціалізму та персоналізму у вивченні соціальної комунікації. Специфіка вивчення соціальної комунікації в структурно-функціональній та системній соціології. Теорія комунікативної дії та комунікативної концепції Ю.Хабермаса. Комунікація в теоріях постіндустріального та інформаційного суспільств. Логіко-філософські, логіко-лінгвістичні та семіотичні теорії соціальної комунікації. Постмодерністська перспектива вивчення соціальної комунікації.

Соціологічне дослідження масової інформації та комунікації.

Поняття соціальної інформації: її структура і функції. Поняття масової інформації. Критерії визначення масової інформації. Типи масової інформації. Функції масової інформації у суспільстві. Поняття і види інформбар’єрів у розповсюдженні соціальної і масової інформації у суспільстві. Критерії розмежування природних соціальних комунікацій. Поняття про внутрішнє особистісну, міжособистісну, внутрішнє групову, локальну, обмежену та масову комунікації. Поняття масової комунікації: фактори виникнення та розвитку масової комунікації. Складові масової комунікації. Моделі функціонування масової комунікації. Функції масової комунікації. Поняття та еволюція засобів масової інформації і комунікації. Предмет та основні категорії соціології засобів масової комунікації.

Теоретичні та методологічні дослідження емпіричних досліджень масової комунікації в США (У.Ліпман, Г.Ласуелл, П.Лазарсфельд, Б.Берельсон, Е.Годе). Становлення медіацентристської парадигми в соціології масової комунікації: експеріментальна риторика (К.Говленд, І.Дженіс, М.Шеріф), теорія “переконувальної комунікації” (Дж.Гелоран). Становлення соцології масової комунікації в межах ліберал-плюралистської, людиноцентричної парадигми: теорія “підсилювальних ефектів” (Дж.Клапер, П.Лазарсфельд) теорія “користі та задоволення” (І.Катц, М.Гуревич), функціоналистська теорія (У.Шрамм, Ж. Казнев та ін.), культиваційна теорія (Дж. Гербнер). Когнітивістський напрямок у соціології масової комунікації ( Мак-Комбс, Шоу, Мейровітц), дискурсивні теорії масової комунікації (Холл, Фіске), комунікація в теоріях соціального фреймингу (Маклеод, Косікі), соціал-конструктивістські моделі масової комунікації ( Дефлер, Болл-Рокіч, Ноель-Нойман).

Динамічна модель розповсюдження ЗМК Дж.Меріла та Р.Ловенстайна. Соціо-технічна модель розповсюдження ЗМК К.Чері. Дифузійна модель еволюції ЗМК І. Роджера, Ф.Шумейкера, Д.Лернера. Теорія культурної еволюції як послідовної зміни засобів комунікації Г.Мак-Люгана. Теорія маскомунікативної “мозаїчної культури” А.Моля. Комунікація в теоріях «суспільства мережи» М. Кастельса.

Засоби масової комунікації як об’єкт і предмет соціологічної теорії і соціологічного дослідження.

Вплив складових комунікації на сприйняття та переробку інформації. Соціально-психологічні особливості комунікатора та їх вплив на адресата. Специфіка впливу зміста повідомлення на споживача інформації. Соціально-психологічні характеристики аудиторії: типи "я-концепції" (Г.Маркус), види локус-контролю (Дж.Ротер), різновиди атрибуції (Дж.Келі), ефекти когнітивного дисонансу (Л.Фестінгер) як когнітивні фільтри сприйняття та переробки інформації.

Соціологічне дослідження преси. Індикатори та методи вивчення журналістів та журналістської діяльності. Докомунікативні , комунікативні та посткомунікативні індикатори вивчення читацької аудиторії. Специфіка застосування методів спостереження, контент-аналізу документів та опитувань в соціологічних дослідженнях преси. Соціологічні дослідження радіокомунікації: світовий та вітчизняний досвід. Специфіка вивчення радіокомунікатора. Принципи контент-аналізу радіопередач. Докомунікативні, комунікативні та посткомунікативні індикатори соціологічного аналізу радіоаудиторії. Специфіка соціологічного дослідження телебачення. Досвід вивчення телекомунікації у вітчизняній та світовій соціології. Індикатори та методи дослідження телекомунікатора. Телеповідомлення, його види та структура. Специфіка контент-аналізу телепередач. Методі вирахування рейтингу телеканалів телепередач. Докомунікативні, комунікативні та посткомунікативні індикатори дослідження телеаудиторії. Проблеми конструювання типології телеаудиторії. Рекламна комунікація: її поняття та види. Історія виникнення та розвитку реклами. Соціальні та соціально-психологічні функції реклами в сучасному суспільстві. Соціально-психологічні особливості сприйняття рекламних повідомлень. Індикатори і методи вивчення рекламних текстів (контент-аналіз, структурний аналіз, мотиваційний аналіз, тощо). Докомунікативні, комунікативні та посткомунікативні індикатори соціологічного вивчення аудиторії реклами. Методи вивчення економічної ефективності та соціальних психологічних ефектів реклами. Інтернет як нова форма та новий засіб масової комунікації: історія виникнення, структура і функції.

Особливості сучасних засобів інформації та медіатизації (відео комунікація, супутникове телебачення, Інтернет). Сутність комунікаційного вибуху та поява “нової ідеології”. Принципи та методи дослідження сучасних комунікаційних процесів. Особливості комунікативної активності аудиторії в сучасному пострадянському просторі та в Україні.

«СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ»

Соціологія освіти в системі соціологічного знання і в системі соціально-політичних відносин

Історія вищої освіти: Візантійська вища освіта, Середньовічні університети Європи.

Перші університети України і Росії. Історія Киево-Могилянского братерства (академії). Історія жіночої освіти в Росії.

Радянський період в історії соціології освіти: 20-60 роки- основні завдання освіти; 60-70 роки – Новосибірська школа (Шубкін В.Н.), 80-і роки – Тітма М.Х., Філіппов Ф.Р;

Предмет соціології освіти. Три основних значення освіти: - надбання особистості, процес знаходження особистістю свого надбання, соціальний інститут. Функції освіти як соціального институту. Методи соціологічних досліджень в системі освіти: соціометричний, метод порівняння даних, аналіз статистики і документів, експеримент, спостереження, опитування, тестування.

Суміжні наукові галузі з соціологією освіти. Об'єкт, предметна, сфера і методи соціології освіти у порівнянні з суміжними науковими галузями.

  • Поняття політики і її взаємозв'язок з освітою: політика глобальної властивості й освіта Погляди на освіту глобальних політичних сил. Різні пояснення провалів у навчанні дітей з позицій різних політичних плинів

Гуманізація освіти

Освітньо-педагогічні парадигми: науково-технократична, гуманістична, езотерична. Джерела гуманізації освіти у феноменології. Синтез теоретичної універсальності й універсально орієнтованої практики в міфо-релігійній установці виховання, у тематизації світу. Habitus замість освіти (за Е. Гусерлем).

Гуманізація і гуманітаризація сучасної освіти. Концепція гуманітарної освіти в Україні. Основні принципи гуманітарної освіти в Україні. Пошуки шляхів подолання кризи освіти в Європі: «холізм освіти». Роль соціологічної науки в гуманізації вищої освіти.

Розходження між принципами традиційної й альтернативної (прогресивної) освіти.

Рудольф Штайнер і Вальдорфська педагогіка, Прогресивне утворення в США Джона Дьюї. Болонська система вищої освіти.Головні принципи Болонської системи вищої освіти.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Освітньо-виховний процес у соціологічних дослідженнях

Сутність процесу навчання і особливості цього процесу у сучасний период. Освіта як результат: грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет. Безупинна модель освіти: освіта дорослих, додаткова освіта.

Соціологія освіти і проблеми виховання. Соціальне виховання за концепцією Дж. Уайта. Конфлікти в навчально-виховної сфері.

Соціоінженерна и соціотехнологічна діяльність у сфері освіти. Технологічність навчального процесу.

«СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ»

Суспільство і культура.

Еволюція уявлень про суспільство і культуру в західно-європейській, американській, російській і українській наукових думках. Типи суспільств і тенденції інституціоналізації культури.

Буденне і наукове поняття культури. Співвідношення поняття «культура» з поняттями «цивілізація», «діяльність», «творчість», «свідомість».

Культура як об’єкт наукового дослідження. Принципи упорядкування культурних явищ і політики систематизації типового в духовному житті. Логіка зв’язку між матеріальним і духовним. Предмет соціології культури в контексті спеціальної соціологічної теорії.

Основні категорії соціології культури.

Еволюція поняття «соціалізація» в соціологічній літературі і його сучасне тлумачення.

Цінності і ціннісні орієнтації. Теорії цінностей; зв'язок пізнання і цінностей (Г.Ріккерт); віднесення до цінностей (М.Вебер); цінності в тлумаченні баденської школи неокантіанства; цінності як вираження цілісності системи (О.Шпенглер, А.Тойнбі, П.Сорокін); базисні і інструментальні цінності (М.Рокич); матеріалістичні і постматеріалістичні цінності (Р.Інглехарт).

Соціальні потреби і соціальні інтереси.

Культурні системи, культурне середовище, культурні комплекси.

Народна, масова і елітарна культури.

Субкультура, контркультура, вектори і класифікації субкультурних утворень.

Соціальні показники явищ культури і культурної діяльності.

Методологія обґрунтування соціальних показників в дослідженні явищ культури. Регіональна система функціонування інститутів культури і діяльності у вільний час. Мовна компетентність і мовні орієнтації. Функціонування художньої культури. Соціально-культурні відмінності.

«СОЦІОЛОГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОСТЕЙ»

методологічні питання вивчення просторових аспектів соціально-територіальних спільностей

Просторова організація суспільства

Формування уявлень про соціальний простір у руслі гуманітарної парадигми. Основні характеристики соціального простору. Типи просторів. Об'єктивний та суб'єктивний психологічні простір. Геометрія соціального простору. Трансформація сучасного геополітичного простору України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "географія"
Програма вступного іспиту з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності “географія”
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограми дисциплін для вступного іспиту для навчання за окр спеціаліст, магістр зі спеціальності «Біофізика»
Об'єкти дослідження в молекулярній біофізиці. Особливості хімічного складу живої матерії. Основні типи біомолекул
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма комплексного фахового екзамену з фізики для вступу на навчання для здобуття окр «спеціаліст», «магістр»
«спеціаліст» та «магістр». Спрямованість вступного іспиту визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм...
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" зі спеціальності 03050201 „економічна кібернетика"
Модуль Дослідження операцій в економіці та системи підтримки прийняття рішень
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова і література; польська...
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма вступного фахового іспиту для здобуття окр «Бакалавр» на основі окр «Молодший спеціаліст» Напрямки підготовки
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Магістр» зі спеціальності 05100402...
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст", „Магістр" спеціальності „біологія"
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", "Магістр" зі спеціальності "Біологія"...
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconРекомендації кафедри іноземних мов щодо підготовки студентів окр «бакалавр» до вступного іспиту Мета проведення вступного екзамену
Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – перевірка знань, практичних...
Програма вступного іспиту зі спеціальності соціологія» окр магістр «загальна теорiя соцiології» Науковий статус соціології Форми та засоби взаємодії людей у iconДемонстраційний білет з фахового вступного іспиту на окр «магістр» І «спеціаліст» напряму “історія”
Вкажіть рік, з котрого в “Повісті временних літ” починається датований виклад подій
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка