Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
370.74 Kb.
НазваКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Сторінка1/3
Дата конвертації20.11.2012
Розмір370.74 Kb.
ТипАвтореферат
Зміст
Науковий керівник
Офіційні опоненти
Мельник Тетяна Миколаївна
Загальна характеристика роботи
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Об’єктом дослідження
Предметом дослідження
Наукова новизна одержаних результатів.
  1   2   3

Київський національний економічний університет

імені Вадима ГетьманаХомайко Євген Ігорович


УДК 339.92


Гармонізація національних монетарних політик в процесі євроінтеграції

Спеціальність 08.00.02 – світове господарство


і міжнародні економічні відносини

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2007Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Чужиков Віктор Іванович,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

професор кафедри міжнародної економіки

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Луцишин Зоряна Орестівна,

Інститут міжнародних відносин Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

професор кафедри світового господарства

і міжнародних економічних відносин
кандидат економічних наук, доцент

Мельник Тетяна Миколаївна,

Київський національний торговельно-економічний університет,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Захист відбудеться «___» вересня 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «____» серпня 2007 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, доцент Л.Л.Антонюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Посилення глобальної конкуренції у світовій економіці досить рельєфно виявило себе в монетарній сфері вже наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Показовим при цьому стало запровадження нової грошової одиниці – євро, яка стрімко завоювала фінансові ринки світу, перетворившись, таким чином, на другу глобальну валюту, питома вага якої в золотовалютних резервах різних держав становила наприкінці 2006 р. близько 35 %. Цьому успіху євро передував унікальний за своєю суттю процес валютної конвергенції, його інституціювання, уніфікація та стандартизація грошового обігу в ЄС. Зближення європейських економік протягом останніх п’ятидесяти років відбувалося за всіма напрямами розвитку, проте найбільш складною виявилася монетарна конвергенція, яка, з одного боку, посилювала і максимально спрощувала процес товарообміну між державами-учасницями Європейського Союзу, стабілізувала ціни на товари та послуги, а це, як випливає з Амстердамського договору, слугувало головною метою ЄС, з другого – позбавляло національні уряди можливості провадити незалежну монетарну і значною мірою пов’язані з нею фіскальну і бюджетну політики. Ці суперечності оцінки виграшів та ризиків є доволі важливими для відносин як в межах ЄС, так і впродовж його периферії. Додаткової актуальності досліджуваній проблематиці надає той факт, що Україна, яка має доволі протяжні кордони з ЄС та постійно розширює свої зовнішньоекономічні контакти з ним, потребує стабільності та прогнозованості власної національної грошової одиниці, блокування непередбачуваних коливань курсової різниці та імплементації високих європейських стандартів.

Теоретичні аспекти сучасної монетарної політики в Європейському Союзі достатньо глибоко досліджено в працях вітчизняних учених, зокрема О. Білоруса, В. Будкіна, І. Бураковського, А. Гриценка, Б. Губського, В. Козюка, В. Копійки, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Т. Мельник, О. Мозгового, Ю. Макогона, В.Новицького, Є. Панченка, Ю. Пахомова, О. Плотнікова, А. Поручника, В. Сіденка, С. Сіденко, А. Філіпенка, В. Чужикова, В. Шевчука, І. Школи та багатьох інших. Різні аспекти процесів гармонізації монетарних політик, формування оптимальних валютних зон, у т.ч. зони євро, всебічно розглянуто в працях відомих зарубіжних учених Р. Барро, Т. Бейомі, Х. та В. Валесів, Б. Вінклера, А. Гроу, К. Дейсона, П. Кругмана, Р. Манделли, А. Моравшика, Н. Мусиса, Т. Риссе, С. Фішера, М. Фрея.

Разом з тим як у науковій літературі минулих років, так і в працях сучасних учених не достатньо глибоко обґрунтовані і проаналізовані найбільш ефективні підходи до гармонізації монетарних моделей країн, що є членами Економічного та Монетарного Союзу (ЕМС), а також країн, що збираються ввійти до нього і потенційних кандидатів на вступ. Також поки немає вичерпного пояснення причин та наслідків, у т.ч. соціальних, коінтеграції до монетарного союзу держав, що входять до ЄС, ролі інституційних структур у забезпеченні механізмів регулювання сталості зони євро, переваг та ризиків розширення ЕМС для України і особливостей країнової ідентифікації та імплементації її монетарної моделі в межах спільного європейського економічного простору. Цим обумовлено вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Автором у рамках дисертаційної роботи, що виконувалась на кафедрі міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за міжкафедральною темою «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0101U002948), підготовлений підрозділ «Шляхи та напрями гармонізації монетарних моделей України та ЄС».

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження механізмів та інструментів конвергенції монетарних моделей в Європейському Союзі, особливостей їх гармонізації в межах ЕМС, ЄС-27 та у спільному європейському економічному просторі, що формується на континенті за участі України.

Відповідно до поставленої мети дисертаційної роботи визначено такі завдання:

 • розкрити суть і особливості європейського монетаризму, його спільні та відмінні від глобального монетаризму риси;

 • дослідити еволюцію розвитку теорії оптимальних валютних зон у межах інтеграційного угруповання та проаналізувати методичні підходи до оцінки переваг та ризиків монетарної конвергенції в ньому;

 • з’ясувати специфіку формування монетарної політики в ЄС, а також суть процесу її гармонізації;

 • установити особливості монетарної конвергенції в зоні євро та за допомогою застосування імітаційних ігор здійснити моделювання наслідків коінтеграції до валютного союзу різних за економічним розвитком країн;

 • оцінити «соціальні наслідки» вступу країни до зони євро та можливі компенсації «втрат» з боку структурних фондів ЄС та Фонду Згуртування;

 • визначити шляхи, напрями та механізми монетарної конвергенції країн-учасниць ЄС;

 • розробити пропозиції й обґрунтувати рекомендації щодо оптимізації механізмів і інструментів конвергенції монетарних систем України та ЄС.

Об’єктом дослідження є процеси гармонізації монетарних політик великого інтеграційного угруповання на центральному, внутрішньому та периферійному рівнях.

Предметом дослідження є механізми та інструменти конвергенції монетарних політик Європейського Союзу.

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених, які розкривають сутність і закономірності формування монетарної моделі Європейського Союзу та особливості гармонізації валютної політики ЄС в умовах посилення континентальної інтеграції, механізмів та інструментів монетарного зближення країн ЦСЄ.

У дисертації застосовані діалектичний, історико-логічний та системний підходи для визначення сутності трансформації монетарної теорії в умовах посилення глобалізації світового господарства; метод математичного моделювання – для виявлення особливостей трансформації теорії «оптимальних валютних зон» та розроблення методики дослідження конвергенції монетарних систем (розд. 1). Метод порівняльного аналізу був використаний для виявлення функціональних засад європейської монетарної моделі та для дослідження соціальних наслідків вступу країн до зони євро, а метод імітаційних ігор (гра за Нешем, рівновага за Стакелбергом і оберненого порядку рішень) – для проведення монетарного моделювання в зоні євро (розд. 2); метод комп’ютерного моделювання був застосований для дослідження характеру динаміки конвергенції української гривні до основних валют світу, у т.ч. до євро (розд. 3).

Як базу джерел та статистики дисертантом використані закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення Національного банку України, звіти Держкомстату України, офіційні публікації Європейської Комісії та Європейського Центрального банку, Світового банку, Представництва Європейської Комісії в Україні, Центру документації ЄС, Українсько-Європейського консультативного центру (UEPLAC), представництв євроструктур в Женеві (Швейцарія) та Парижі (Франція), інтернет-ресурси, монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Використання різноманітних методів та прийомів дослідження, розроблення та практичне застосування новітніх аналітичних моделей, використання методичного апарату низки соціально-економічних наук дозволили дійти адекватних висновків та розробити рекомендації, що мають високий ступінь вірогідності та обґрунтованості.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що становлять наукову новизну та одержані в ході розв’язання завдань, поставлених у дисертаційному дослідженні, полягають у такому:

вперше:

 • виявлено на основі застосування принципів критеріальної ідентифікації, логічної послідовності, абстрагування та історизму етапи розвитку теорії оптимальних валютних зон (ОВЗ), які можна визначити як фазу започаткування (кінець 1960-х – поч. 1970-х рр.), для якої притаманними стали перші спроби аналізу кордонів валютної зони, кінцевих здобутків та втрат національних економік від участі у валютному союзі; фазу становлення (поч. 1970-х – середина 1980-х рр.) з характерною для неї диверсифікацією наукових досліджень, аналізом властивостей ОВЗ, дослідженням «симетричності шоків» національних економік та появою першого теоретичного обґрунтування ідеї створення валютного союзу; фазу емпіричних досліджень (середина 1980-х – поч. 1990-х рр.), яка визначалася відмовою від ідеї монетарної автономності, дослідженням переваг зменшення трансакційних витрат в межах валютного союзу; фазу одержання практичних здобутків (розпочалася у середині 1990-х рр.), що характеризується обґрунтуванням критеріальної основи створення валютного союзу, застосуванням теорії ігор при моделюванні процесів коінтеграції, визначенням рівнів інституціювання у створенні європейської валютної зони. Практичною реалізацією зазначеної теорії можна вважати 1999–2002 рр., коли відбулося створення ЕМС;

 • розроблено та побудованр лінійні апроксимації української гривні до долара США, євро, англійського фунта стерлінгів та російського рубля та виявлено коефіцієнти кореляції між ВВП та курсами основних валют, що дозволило констатувати: протягом останніх п’яти років найбільш тісним виявився курс України на зближення з євро, що свідчить про тенденцію до зниження доларизації економіки та скорочення питомої ваги трансакцій по лінії євро–гривня–долар США. Можливості конвергенції монетарної політики України та ЕМС з перспективою їх дальшої гармонізації залежать насамперед від якнайшвидшої імплементації європейських принципів цілеспрямованості, транспарентності та визначеності часових лагів, на яких інституційними структурами прийматимуться управлінські рішення;

дістало подальшого розвитку:

 • етапізація еволюції монетарної моделі в Європейському Союзі, яка, з одного боку, базувалась на основних постулатах неокласичної теорії, неокласичного синтезу, теорії ендогенної грошової маси, гіпотези фінансової нестабільності і сформованих на їх методології теорії ділових циклів та монетарної теорії, з другого – на посткейнсіанській макроекономіці. Це дозволило виявити цілу низку відмінних від американського аналогу рис: появу наднаціональних мегарегіональних монетарних інституцій, яким делегувалися повноваження національних банків; імплементацію основних соціальних цілей (підтримка сталості цін); більш високу, ніж у США, частку ВВП, що перерозподіляється через бюджет; жорстке регулювання рівнів інфляції (навіть ціною більш високого рівня безробіття); значний фіскальний тиск та певні обмеження підприємництва, що пов’язані з імплементацію спільних монетарних положень; поліструктурну систему регулювання валютних курсів;

 • аналітична оцінка різних соціально-економічних наслідків гармонізації монетарної політики ЄС загалом та ЕМС зокрема між державами-агентами та принципалами за рахунок імплементації основних положень Маастрихтських критеріїв. У ході застосування імітаційних ігрових технологій при моделюванні процесу розширення зони євро встановлено, що в разі входження країни до неї, з одного боку, відбувається процес вирівнювання та стабілізації цін через майже повну ліквідацію трансакційних витрат, з другого – жорсткі вимоги Європейського Центрального банку (ЄЦБ) не дозволяють урядам збільшувати фінансування бюджетних галузей, установлюючи таким чином «соціальну плату» за вступ. Доведено, що в ході переговорів про приєднання до зони євро до країн-агентів нерідко висуваються додаткові вимоги, які викликані нечіткою визначеністю деяких пунктів критеріїв та бажанням принципалів зменшити свої ризики від розширення;

 • інтерпретація чинників та стратегій приєднання до зони євро нових держав-учасниць ЄС, зокрема: узяття на себе політичного зобов’язання запровадити євро; внутрішні переконання країн-аплікантів у тому, що вони не гірше за «старих» членів ЄС виконують критерії оптимальної валютної зони; брак інших привабливих альтернатив запровадженню нової валюти, обмеженість фінансових можливостей старих учасників ЄС профінансувати перехідні процеси в ЦСЄ; наявність у нових учасників ЄС блокувального пакета в Раді економічного і фінансового комітету; суттєве зниження трансакційних витрат, яке несе державам-членам запровадження спільної грошової одиниці, особливо під час здійснення експортно-імпортних операцій, питома вага яких у структурі зовнішньої торгівлі перевищує 60 %;

удосконалено:

 • дефініцію «гармонізація монетарної політики», яку слід розуміти як розробку та впровадження механізмів та інструментів економічного та валютного регулювання на національному та наднаціональному рівнях, що включає в себе стадійний процес конвергенції індикативної бази, стандартизацію макропропорцій економічного і соціального розвитку, коінтеграцію країнових та наддержавних інституцій, яким через реалізацію принципу субсидіарності делегуються надзвичайні високі валютні повноваження з метою забезпечення сталості грошово-кредитної системи, посилення її глобальної конкурентоспроможності завдяки зниженню трансакційності нової грошової одиниці;

 • методичні підходи щодо оцінки механізму часткової компенсації «соціальних втрат», які несе для нових членів їхня коінтеграція до Європейського Союзу та наступна повна конвергенція в межах зони євро, яка, з одного боку, зумовлена її жорсткими обмеженнями, суворим інституціюванням, чіткою і прозорою політикою ЄЦБ, котра неодмінно приводить країну-апліканта до значної лімітації соціальної сфери, з другого – відкриває можливості щодо використання фінансових важелів різних фондів ЄС, компліментарна діяльність яких зорієнтована на реалізацію численних соціальних програм. Сумарний підрахунок понесених втрат та отриманих виграшів дозволив констатувати, що в нових країнах-членах ЄС останні переважають.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в реальних можливостях його використання в Україні та державах ЦСЄ для оцінки теоретичних і практичних аспектів гармонізації монетарних політик в умовах посилення континентальної інтеграції та створення моделі концентричних кіл: монетарного союзу, розширеного ЄС та спільного європейського економічного простору. Узагальнення та окремі пропозиції автора сприятимуть детальнішій розробці ефективних монетарних стратегій України, імплементації європейських механізмів та інструментів валютно-грошового регулювання, а також поліпшенню інвестиційного клімату в ній.

Висновки й окремі рекомендації дисертації використано Національним Банком України, зокрема методологічні підходи до монетарного моделювання в зоні євро та застосування цільових функцій принципалів та агентів з використанням імітаційних ігор: маастрихтської за Нешем, рівноваги за Стакелбергом, оберненого порядку прийняття рішень, процесу конвергенції (довідка № 35/000/3059-12109 від 14.11.06); особливості соціальних наслідків розширення зони євро, зокрема узагальнення досвіду підготовки і вступу країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) до ЕМС, застосовані компанією «Луї Дрейфус Негос» для оцінки напрямів та прогнозів конвергенції гривні до основних валют Європи; прогнозні оцінки входження країн ЦСЄ до зони євро, включаючи інтерпретацію тестів АDF (довідка № 1911 від 23.10.06); висновки щодо недооцінки української гривні за відношенням до інших валют світу (передусім до євро) та можливості таргетування національної валюти за умов системного зближення України та Європейського Союзу враховано громадською організацією «Фундація сприяння європейській інтеграції» (м. Київ) при аналізі напрямів реалізації монетарної політики на рівні ЕМС в країнах ЦСЄ, механізмів та інструментів монетарного зближення України та ЄС, що були використані під час проведення тренінгів з держслужбовцями (довідка № 38 від 9.10.06). Матеріали дослідження використовуються також у навчальному процесі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана у викладанні курсів «Європейська інтеграційна політика», «Міжнародна економіка» студентам факультету міжнародної економіки та менеджменту і слухачам Центру магістерської підготовки (довідка № 08.06/01 від 16.10.06).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до гармонізації монетарних політик в умовах посилення європейської інтеграції.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і теоретичні висновки дисертації обговорювалися під час стажування автора у відділеннях компанії «Луї Дрейфус Негос» в м. Кембридж (Великобританія) з 03 січня 2004 р. по 14 січня 2004 р. та в центральному офісі в Парижі (Франція) з 01 листопада 2004 р. по 27 грудня 2004 р., а також на семи міжнародних та всеукраїнських конференціях: «Глобалізація і регіоналізація економічного розвитку» (25 лютого 2003 р., м. Київ, НДУ міжнародних відносин НАУ); «Європейський Союз та Україна» (17 червня 2004 р., м. Київ, КНЕУ); «Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації» (9 листопада 2005 р., м. Київ, Національний авіаційний університет); «Міжнародна інтеграція та інформаційне суспільство» (20 жовтня 2005 р., м. Київ, НДІ Національного авіаційного університету); «Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція» (11-12 травня 2006 р., м. Чернівці, Чернівецький торговельно-економічний інститут (КНТЕУ)); «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України» (19-20 квітня 2006 р., м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет); «На Схід та Південь від ЄС: проблема формування спільного європейського економічного простору» (5-8 жовтня 2006 р., м. Київ, КНЕУ).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 4,62 друк. арк. (особисто – 4,38 друк. арк.), у т.ч. п’ять у провідних фахових виданнях – 4,02 друк. арк., з яких 3,77 друк. арк. належить особисто автору, 3 – матеріали конференції.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок. У дисертації розміщено 23 таблиці на 9 сторінках, 13 рисунків на 4 сторінках, 16 додатків на 16 сторінках. Список використаних джерел налічує 219 найменувань.
  1   2   3

Схожі:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» медвідь тетяна анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» дороніна ірина ігорівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» баторшина аділя фатехівна
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» баранов андрій леонідович
Робота виконана на кафедрі страхування двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана icon«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрченко володимирович
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана iconПравила прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра до державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ректор двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» завгородня тетяна вікторівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» чередниченко вікторія володимирівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана зарицька ірина анатоліївна
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка