Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
0.87 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Сторінка1/6
Дата конвертації21.11.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Програма курсу та методичні вказівки
7Змістових модулів: 7
6 год.Практичні заняття: 2 год
Цілі і завдання курсу
Міждисциплінарні зв’язки
Програма курсу
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Андрусенко С.І., Бугайчук О.С.

ОСНОВИ управління якістю
ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів спеціальності

„Автомобілі та автомобільне господарство”

заочної форми навчання


Київ 2008

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Кафедра “Виробничі системи та сервіс на транспорті”


Андрусенко С.І., Бугайчук О.С.

ОСНОВИ управління якістю
ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів спеціальності

„Автомобілі та автомобільне господарство”

заочної форми навчання
ЗатверджЕНО

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від“___”____________2008 р.

Перший проректор, професор
_____________________М.О. Білякович


Київ 2008

Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” заочної форми навчання / Укл.: С.І.Андрусенко, О.С.Бугайчук. – К.: НТУ, 2008. – 56 с.
Укладачі: Андрусенко Сергій Іванович, канд. техн. наук, професор

Бугайчук Олександр Сергійович, асистент

Відповідальний за випуск: С.І.Андрусенко, канд. техн. наук, професор

© С.І.Андрусенко, О.С.Бугайчук, 2008

© Національний транспортний університет, 2008

З М І С Т

Стор.

І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ…………………………………..

5

ІІ. Короткий виклад елементів курсу…………………………..

11

1. Продукт в автосервісі..................................................................

11

2. Поняття якості в автосервісі та її оцінка........................

12

3. Методологія управління якістю...........................................

14

4. Поняття стабільної та нестабільної систем..................

16

5. Механізм постійного поліпшення якості.......................

23

6. Інструменти якості........................................................................

6.1. Таблиці даних....................................................................................

6.2. Гістограми..........................................................................................

6.3. Контрольні карти ..............................................................................

6.4. Діаграма Парето................................................................................

6.5. Діаграма «причини-наслідки» (Ішикави)........................................

6.6. Діаграми кореляції............................................................................

6.7. Групування даних..............................................................................

24

24

24

27

31

33

35

38

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНИХ РЕЗЕРВІВ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОЯВАМИ НЕЯКОСТІ В РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ……………………………………...42

8. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………………….

54

9. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ………..

55

ЛІТЕРАТУРА................................................................................................

55


І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


 1. Опис предмету курсу


Характерстика курсу наведена в табл.1.
Таблиця 1

Структура курсу «Основи управління якістю»

Курс:

Повна вища освіта

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 2
Модулів: 7
Змістових модулів: 7
Загальна кількість годин: 54
Тижневих годин: 3


Галузь знань 0701 «Транспорт та транспортна інфраструктура»
Напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
ОКР «Спеціаліст», «Магістр»


За вибором

10 семестр
Лекції

(теоретична підготовка):

6 год.
Практичні заняття:

2 год.
Самостійна робота:

36 год.

Індивідуальна робота:

10 год.
Вид контролю: залікМетою вивчення курсу є засвоєння поняття, сутності, методів забезпечення та управління якістю як продукції так і підприємства в цілому, набуття навичок використання цих методів у практичній діяльності.

У наш час передові підприємства в розвинутих країнах для підвищення конкурентноздатності своєї продукції все в більшій мірі стають на шлях якості. Якість стала однією з найбільш важливих конкурентних переваг, яку в стратегічному плані взяли на озброєння багато виробників матеріальних товарів та надавачів послуг для забезпечення свого успіху на національних та інтернаціональних ринках. Все ширше впроваджується в роботу підприємств міжнародні стандарти якості серії ISO 9000. На цей час вже є чинною третя редакція цих стандартів. На їх основі в підприємствах створюються і впроваджуються системи якості (СЯ). Застосування в роботі підприємств принципів управління якістю, всеохоплюючого управління якістю, впровадження та сертифікація систем управління якістю підіймає організацію на якісно новий рівень сучасного менеджменту, що відкриває перед нею нові ринки та можливості.
Цілі і завдання курсу

Після опанування курсу студент повинен:

Мати уяву про:

 • теоретичні джерела та методологічні основи управління якістю;

 • основні ідеї класиків та сучасних вчених щодо управління якістю;

 • основні підходи та концепції управління якістю;

 • інструментарій управління якістю на підприємствах та в організаціях.

Розуміти і вміти інтерпретувати:

зміст та основні поняття менеджменту якості, принципи управління якістю, принципи функціонування системи управління якістю, її склад та призначення основних елементів СЯ.

Вміти:

 • визначати потреби споживачів і проектувати характеристики продукту у відповідності до них;

 • організовувати виробництво та продаж такої продукції, проектувати додаткові послуги, розробляти;

 • формулювати місію фірми, політику якості, визначати цілі якості;

 • представляти діяльність організації як мережу процесів;

 • визначати входи, виходи окремих процесів, потрібні ресурси, керування у вигляді нормативної документації, призначати власника процесу;

 • впроваджувати в підприємстві систему якості у відповідності до стандартів ISO 9000 – 9004, підтримувати досконалість її роботи;

 • використовувати інструментарій менеджменту якості: аналіз Парето, контрольні аркуші для реєстрації даних, стратифікацію даних, статистичний аналіз даних, контрольні карти, діаграму „причини-наслідки” та інші;

 • вимірювати характеристики продукції та ступінь задоволення споживачів;

 • започаткувати в підприємстві діяльність, спрямовану на постійне поліпшення якості.


Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна вивчається в Х семестрі в циклі підготовки спеціаліста.

Опорними дисциплінами є статистика, інформатика, основи економічних теорій, автомобілі, експлуатація та обслуговування машин, економіка підприємства, технічна експлуатація автомобілів. Використовуються такі базові поняття, як випадкові величини, закон розподілу, середнє значення, середньоквадратичне відхилення, ймовірність, елементи конструкції автомобіля, технологічні процеси обслуговування та ремонту, організаційна структура підприємств автомобільного транспорту та ін.

Паралельно вивчаються такі дисципліни, як сучасні комп’ютерні технології, виробничі системи на транспорті, основи підприємництва, менеджмент, організація, планування та управління виробництвом.

Наступним елементом навчання є виконання дипломного проекту.

Знання та навики, отримані при вивченні дисципліни, використовуються для обґрунтування рішень, які розробляються в дипломному проекті спеціаліста або магістерській випускній роботі.


 1. Програма курсу


Змістовий модуль 1. Поняття продукту та якості

Тема 1. Поняття продукту

Поняття продукту. Продукт матеріальний та нематеріальний. Особливості послуги як товару. Продукт автосервісу. Особливості виробництва послуг. Якісні та кількісні характеристики послуг.

Тема 2. Поняття якості

Поняття якості. Визначення якості. Вимірювання якості. Кількісні та якісні показники. Атрибути якості. Характеристики якісної послуги. Ідеал якості у виробництві та обслуговуванні. Сприйняття якості обслуговування клієнтом. Підходи до оцінки якості: індустріальний, маркетинговий, психосоціальний.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»
Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «системи диференціальних рівнянь»
М вища математика. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «Системи диференціальних...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Мікропроцесорні пристрої” І виконання контрольної та самостійної робіт (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка