Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
0.87 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Сторінка4/6
Дата конвертації21.11.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Виручка


Верхня контрольна границя +3

+2

+ 

Середня лінія-  

-2   

-3  

Нижня контрольна границя -3 

Статистичний сигнал

         Дні


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Рис.7. Приклад контрольної карти Шухарта
Слід зазначити, що середнє значення може бути розраховане тільки для стабільної системи за відсутності спеціального чинника. При цьому використовують не менше, ніж 25, краще 100 значень. У деяких випадках при вивченні процесів, які мають місце в системах обслуговування, зробити це важко, а іноді і неможливо, тому що кожна послуга може мати свої особливі риси, які не оцінюються однаковими значеннями контрольованого параметру. Також достатньої для статистичного аналізу сукупності абсолютно однакових послуг може просто не існувати.

Разом з тим, досвід показує, що всі ці правила не завжди дають правильну відповідь. Це викликано, перш за все, тим фактом, що реально в природі не існують абсолютно стабільні системи. Таке поняття вводиться як математична абстракція, яка з певною точністю може допомогти розв’язати практичну задачу. Також не можна визначити природу спеціальних чинників. В кінці кінців, у разі знищення всіх чинників, які за цією методологією можна називати спеціальними, залишаються звичайні чинники, які теж сприяють наявності варіацій в системі. І далі для покращення показників стабільної системи найбільш суттєві із звичайних чинників виявляються і їх дія нейтралізується, що приводить до зменшення варіацій в системі і покращення якості результату її роботи.

Існують три основні типи контрольних карт:

 1. Контрольні карти Шухарта.

 2. Контрольні карти приймального контролю.

 3. Адаптивні контрольні карти.

В залежності від кількості врахованих вибіркових спостережень контрольні карти поділяються на :

 • Контрольні карти з пам’яттю (контрольні карти кумулятивних сум CUSUM, контрольні карти експоненційно зважених ковзних середніх EWMA, контрольні карти ковзних середніх та ковзних розмахів, контрольні карти трендів);

 • Контрольні карти без пам’яті (контрольні карти Шухарта).

Контрольні карти класифікують в залежності від типу статистичних показників та сфери використання .

Контрольні карти Шухарта залежно від типу статистичних показників поділяють на такі види:

1. Контрольні карти для кількісних ознак даних:

 • Контрольна карта середніх значень і розмахів варіації R:

()– карти ;

 • Контрольна карта середніх значень і середньоквадратичних відхилень S: () – карти;

 • Контрольна карта медіан і розмахів варіації R: () – карти;

 • Контрольна карта індивідуальних спостережень х та ковзних розмахів MR: (х – MR) – карти.

2. Контрольні карти для альтернативних ознак даних:

 • Контрольна карта часток невідповідностей, дефектів (р – карта);

 • Контрольна карта кількості дефектів, дефектних виробів (np – карта);

 • Контрольна карта кількості невідповідностей на одиницю продукції

(с – карта );

 • Контрольна карта середньої кількості невідповідностей на одиницю продукції (u – карта).

До найпоширеніших приймальних контрольних карт належать:

 • приймальні контрольні карти середніх значень і розмахів варіацій R;

 • приймальна контрольна карта часток невідповідностей продукції р;

 • приймальна контрольна карта кількості дефектів с.

У залежності від мети використання існують наступні види контрольних карт:

  • Контрольна карта для регулювання технологічних процесів;

  • Контрольна карта для аналізу технологічних процесів.

Контрольні карти в залежності від виду врахування в часі результатів спостережень за перебігом процесу поділяються на два види:

   1. Одновимірні контрольні карти;

   2. Багатовимірні контрольні карти .

До багатовимірних контрольних карт (контрольні карти багатовимірного статистичного контролю якості процесів), які враховують попередні результати спостережень за перебігом процесу, належать :

    • багатовимірна контрольна карта Шухарта (χ2 –карта);

    • Т2 – контрольна карта Хотеллінга;

    • Контрольна карти багатовимірного експоненційно зваженого ковзного середнього (MEWMA);

    • Контрольна карта кумулятивних сум (MCUSUM) .

χ2 – карта , Т2 – контрольна карта Хотеллінга використовують інформацію, яка базується на останніх спостереженнях, тільки з однієї поточної вибірки і не дуже чутливі до малих зсувів середніх значень вектора спостережень. Для забезпечення більшої чутливості та для підвищення ефективності визначення змін параметрів процесу, на основі застосування додаткової інформації з виконаних раніше досліджень процесу, врахування попередніх спостережень – використовують MEWMA, MCUSUM карти.


  1. Діаграма Парето


Відомий працями з розподілу багатства серед населення країн, італійський економіст Вільфредо Парето (1848 – 1923) виявив, що в Англії в ХІХ столітті 20 % населення володіли 80 % багатств. Подібну ситуацію в приблизних пропорціях можна спостерігати в усіх розвинутих країнах сучасного світу. Таким чином, принцип Парето полягає в тому, що аналізуючи показники, які характеризують групу предметів чи людей, можна констатувати, що їх мала кількість представляє собою велику значимість, тоді, як велика кількість, яка залишається, має малу значимість.

Наприклад, дуже часто мала кількість відсотків клієнтів підприємства приносить левову частку доходів.

Принцип Парето використовують під час організації постачання запасних матеріалів за методом АВС, за яким виділяються мало чисельні по номенклатурі, але важливі по витрачанню та вартості запасні частини, на які припадає більша частина грошових ресурсів, укладених у запаси (група А). Цій групі приділяють більше уваги. Група В включає запасні частини середнього попиту та не дуже значної сукупної вартості, а група С – запасні частини багато чисельної номенклатури, але малого попиту.

В сфері управління якістю принцип Парето проявляється в тому, що при великій кількості обладнання та виконавців причиною браку , звичайно, є лише деякі з них, які й можуть бути виявлені за допомогою побудови діаграми Парето.

Діаграма Парето є графічним зображенням даних, де на осях координат відкладаються види проблем, або класи об’єктів (тип дефектів), ранжовані в порядку значимості, що зменшується, та величини значимості проблем (кількість дефектів, відповідний до проблеми процент браку, вартість браку тощо). Різні класи проблем чи об’єктів зображуються прямокутниками, висота яких пропорційна ступеню їх значимості. Часто на діаграмі наносять ламану лінію, яка показує сукупну значимість різних класів проблеми, починаючи з найбільш значимого.

Приклад діаграми Парето показаний на рис.8. Діаграма побудована за даними табл.3.

Звичайно використовують два типи діаграм: частот виникнення проблем та вартостей наслідків проблем. У діаграмах першого типу по вертикальній осі відкладають частоту виникнення проблеми (кількість випадків, процент від загальної кількості випадків). У діаграмах другого типу по вертикальній осі відкладають вартість браку у абсолютній величині або в процентах від загальної вартості браку (рис.8).
Таблиця 3

Рис.8. Діаграма Парето причин відмов автомобілів  1. Діаграма «причини-наслідки» (Ішикави)


Варіація характеристик продукту може мати багато причин. Коли констатується статистичний сигнал, який свідчить про наявність якогось спеціального чинника, що є причиною браку, необхідно відшукати і усунути цю причину.

Діаграма «причини-наслідки» – це графічна ілюстрація процесу виявлення причин неякості [11].

Загальний вигляд діаграми Ішикави представлений на рис.9.

Рис.9. Діаграма Ішикави (діаграма «причин та наслідків»)
Процес виявлення причин неякості виконується групою в такій послідовності:

1. Визначають та описують з максимальною точністю продукт, процес або подію, які необхідно вивчити, характеристики , які необхідно отримати;

2. Складають список усіх можливих причин варіації результату;

3. Виділяють головні загальні причини, які прямо впливають на якість. Групують всі непрямі причини по групах та підгрупах, що входять у групи;

4. Креслять діаграму «причини-наслідки» на великому аркуші. Діаграма доповнюється в міру вивчення проблеми.

Така діаграма є візуальною підтримкою для роботи в групі. Члени групи збирають інформацію та дані, необхідні для вирішення проблеми. Якщо цього виявляється недостатньо для знайдення рішення, то група збирається ще раз через деякий час, маючи нову інформацію та нові дані. Так робиться доти, поки не буде знайдена основна причина варіації характеристики, що досліджується.

Потрібно відмітити, що не діаграма приносить рішення. Вона тільки допомагає добре поставити проблему, що дуже важливо на початку роботи. Після чого кожен член групи або відділу, які займаються якістю пропонує гіпотези, які перевіряються за допомогою статистичних методів дослідження. Після цього виробляються рішення щодо усунення причин неякості.

На рис.10 показана діаграма Ішикави із факторами, що викликають брак двигуна після ремонту. До центральної стрілки, яка показує об’єкт аналізу, підводять великі первинні стрілки, які позначають групи факторів, що впливають на об’єкт аналізу. Далі до кожної стрілки підводять стрілки другого, третього і т. п. порядку до тих пір, поки на діаграму не будуть нанесені всі стрілки, що позначають фактори, які здійснюють помітний вплив на об’єкт аналізу в конкретній ситуації.


  1. Діаграми кореляції


Діаграма кореляції є графіком, який характеризує взаємозв’язок між двома величинами А і Б (рис.11).

Для побудови діаграми кореляції спочатку збирають дані щодо пар величин А і Б. Необхідно мати не менш як 30 пар даних. Після цього на проградуйованих осях відкладають значення величин А і Б для кожної пари та позначають точкою перетин цих координат. Звичайно, параметр, що відповідає причині, відкладають на горизонтальній осі, а наслідку – на вертикальній осі.

Деякі кореляції можна легко бачити на діаграмі. У цьому випадку розташування точок має дуже витягнутий характер. У разі відсутності кореляції між двома параметрами А і Б зона розташування точок має вигляд кола.

Але в усіх випадках існує тест (метод медіан) для виявлення наявності кореляції між двома параметрами. Для дослідження необхідно провести вертикальну та горизонтальну медіани розподілу. Медіани ділять кількість точок навпіл по горизонталі та вертикалі.

Медіани розділяють діаграму кореляції на чотири зони, позначені номерами 1, 2, 3 та 4 (рис.11). Підраховують кількість точок у кожній зоні (не враховують точки, які знаходяться на медіанах). Потім вносять точки у таблицю.

Складають кількість точок у зонах 1 і 3, 2 і 4. Після цього складають два отриманих числа. Результат повинен дорівнювати кількості n точок на діаграмі, за винятком точок на медіанах.

У табл. 4 наведені граничні тестові дані залежно від кількості точок n. (при α = 0.05 – коефіцієнт ризику становить 5 %).

Якщо найменший результат серед (1 + 3) та (2 + 4) є менший за граничний з таблиці, то кореляція існує, у протилежному випадку вона відсутня.

У прикладі на рис.11 найменша сума по діагоналях квадрата дорівнює 4, кількість точок n = 22. Цій кількості точок відповідає гранична величина 5, яка є більшою за найменшу суму 4, тобто існує кореляція між величинами А і Б.


Рис.10. Діаграма Ішикави (діаграма «причин та наслідків») для визначення факторів браку двигуна після ремонту

Таблиця 4

Граничні значення тесту на кореляцію

n

lim

n

lim

n

lim

n

lim

9

1

27

7

45

15

63

23

10

1

28

8

46

15

64

23

11

1

29

8

47

16

65

24

12

2

30

9

48

16

66

24

13

2

31

9

49

17

67

25

14

2

32

9

50

17

68

25

15

3

33

10

51

18

69

25

16

3

34

10

52

18

70

26

17

4

35

11

53

18

71

26

18

4

36

11

54

19

72

27

19

4

37

12

55

19

73

27

20

5

38

12

56

20

74

28

21

5

39

12

57

20

75

28

22

5

40

13

58

21

76

28

23

6

41

13

59

21

77

29

24

6

42

14

60

21

78

29

25

7

43

14

61

22

79

30

26

7

44

15

62

22

80

30Рис.11. Діаграма кореляції
Існують різні методи оцінки наявності та ступеня кореляційної залежності (міри щільності зв’язку) двох ознак якості. Одним із них являється метод визначення коефіцієнта кореляції Пірсона r:
, (11)
або . (12)

Коефіцієнт кореляції змінюється в межах [-1 ; +1], . Чим більше його абсолютне значення, тим сильнішим є зв'язок між фактором та ознакою. Зокрема, при зв'язок вважається значним; при – зв'язок випадковий, несуттєвий; при – потрібно спеціально оцінити надійність зв’язку.

При значеннях більших 0 – зв'язок прямий, при значеннях менше 0 – зв'язок зворотній. При r < 0 із зростанням хі значення уі падають; при r > 0 із зростанням хі значення уі збільшуються.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»
Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «системи диференціальних рівнянь»
М вища математика. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «Системи диференціальних...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Мікропроцесорні пристрої” І виконання контрольної та самостійної робіт (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка