Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
0.87 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Сторінка6/6
Дата конвертації21.11.2012
Розмір0.87 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Рис.15. Діаграма Ішикави для визначення причин втрати клієнтів на СТО
П Р И Ч И Н И НАСЛІДКИ

Рис.16. Чинники, які впливають на якість роботи персоналу
Таблиця 9

ПЛАН

реалізації заходів з поліпшення якості роботи персоналу

Напрям роботи

Назва заходу

Зміст роботи


Вартість

Відпові-дальний

Термін впрова-дження

Забезпечення кваліфікації персоналу

 1. Підбір кадрів


 1. Поточна оцінка кадрів
 1. Підвищен-ня кваліфікації

  1. Вимоги до персоналу відділу кадрів.

  2. Потреба в персоналі (якісна та кількісна). Розробка методики визначення.

  3. Джерела постачання персоналу. База даних.

  4. Методика тестування персоналу. Корекція методики по результатам роботи прийнятого персоналу.


2.1. Розробка методики поточної оцінки персоналу.

2.2. Періодичність оцінки.

2.3. Реакція на результати оцінки.
3.1. Розробка системи підвищення кваліфікації.

Напрями підвищення:

 • професійний

 • економічний

 • у галузі якості

 • планування кар’єри


Питання для самоперевірки

 1. Що є продуктом в автосервісі? Які його особливості в порівнянні з матеріальним товаром?

 2. Що є якістю взагалі, якістю продукту, якістю підприємства?

 3. Які є атрибути якості?

 4. Які властивості якісної послуги?

 5. Які існують методи покращання якості роботи підприємства?

 6. Що є нестачею внеску? Які можуть бути причини нестачі внеску?

 7. Яка існує методика усунення нестачі внеску? 1. Виконання контрольної роботи


Виявлено, що на СТО існують такі причини нестачі внеску, які є симптомами неякості роботи підприємства:

 1. Втрата клієнтів. Може бути викликана невідповідністю послуг потребам клієнтів по ціні, характеристикам, якості, погіршенню якості з часом, втратою іміджу підприємства, недостатньою рекламою, появою продукту конкурентів, який є більш притягальним для споживачів.

 2. Недостатня присутність або відсутність продукту на ринку. Незадоволена потреба в послугах певного виду. Може бути реалізовано більше послуг, ніж надається. Зовсім не надаються певні види послуг, на які є попит. Ознакою такого становища є черги або запити клієнтів, які не можуть бути задоволені.

 3. Погано організоване постачання. Викликає періодичну відсутність запасних частин чи матеріалів на складі, або великі їх залишки. Перше викликає втрату потенційного доходу від реалізації, а друге – втрати від омертвлення коштів. Також можливі втрати від невідповідності номенклатури запасних частин та матеріалів попиту, поганого зберігання.

 4. Витрати, пов'язані з рекламаціями клієнтів (див. табл.3, стовб.4).

 5. Втрата продуктивності робітників та машин. Підраховують втрати як різницю між потенційним результатом при стовідсотковій продуктивності персоналу та обладнання і фактичним результатом роботи підприємства або підрозділу. Втрати продуктивності персоналу та обладнання можуть бути викликані простоями, або зниженням продуктивності з організаційних та технічних причин.

 6. Втрати із-за необхідності ремонту та технічного обслуговування
  обладнання. Враховують прямі витрати на ремонт та технічне обслуговування, та втрати від простою обладнання.

 7. Витрати, пов’язані з забрудненням оточуючого середовища. Витрати на забезпечення вимог нормативних документів щодо екології (додаткове обладнання, фільтри, очисні споруди і т.п.), покарання за невиконання цих вимог (штрафи, нарахування, інші санкції).

 8. Втрати із-за нещасних випадків та хвороб робітників, оплата лікарняних листків, різного роду компенсацій .

 9. Втрати від невиходів працівників на роботу.

 10. Втрати продуктивності через погану організацію інформаційних потоків. Надлишок або нестача нарад, інформації. Як перше, так і друге приводить до втрат часу на пошук дійсно потрібної інформації і підвищує витрати часу на виконання замовлення. Наприклад, нестача інформації про наявність запасних частин на складі або великі втрати часу на її пошук можуть привести, з одного боку, до поганого управління запасами, а з іншого – до недовикористання тих запасів, які вже є на складі.


Контрольна робота виконується у відповідності з завданням.
9. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Для причини нестачі внеску, вибраної серед десяти причин, наведених вище у відповідності з варіантом контрольної роботи (для роботи обирається нестача внеску під номером, який дорівнює останній цифрі в студентському квитку) виконати наступне:

 1. Виявити всі фактори, які можуть бути причиною виникнення даного типу нестачі внеску і скласти їх список.

 2. Проаналізувати всі фактори, та класифікувати їх по групам та підгрупам.

 3. Побудувати діаграму Ішикави, де представити всі фактори та підфактори різних рівнів.

 4. Проаналізувати всі фактори, та ранжувати їх згідно з їх можливим внеском у виникнення нестачі внеску. Звичайно, внесок кожного фактора може бути розрахований на підставі бухгалтерської звітності або їх можна ранжувати методом експертних оцінок по набраній кількості балів, де експертами можуть бути студент та його колеги.

 5. Представити основні фактори на діаграмі Парето. По горизонтальній осі відкласти фактори, а по вертикальній, їх можливий внесок у виникнення проблеми в балах або інших величинах.

 6. Вибрати два найбільш суттєвих фактори і скласти плани роботи по виправленню негативних наслідків їх дії.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ.; 2-е европ. изд. – К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.

 2. Shewhart W. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. – N.Y.: Dover Publ., Inc., 1939 (reprint 1986). – 163 p.

 3. ДСТУ ISO 9000–2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник.

 4. ДСТУ ISO 9001–2001. Системи управління якістю. Вимоги.

 5. ДСТУ ISO 9004–2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.

 6. Андрусенко С.І. Управління бізнес-процесами в організації. Навчальна програма та матеріали до вивчення дисципліни “Новітні технології в галузі. Управління бізнес-процесами в організації”. Для підготовки магістрів за заочною формою навчання. – К.: НТУ, 2005. –78 с.

 7. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера / Издание 2-е, стереотипное. – К.: Техніка, 1977. – 768 с.

 8. Нив Г.Р. Пространство доктора Деминга. – М.: МГИЭТ (ТУ), 1996. – 344 с.

 9. Juran J. La qualite dans les services. – Paris: Afnor gestion, 1987.

 10. Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистичне забезпечення управління якістю : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

 11. «Семь инструментов качества» в японской экономике. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 88 с. (Серия «Качество, экономика, общество. Современные проблемы»).

 12. Божок Г.П. Анализ, оценка и оптимизация системы менеджмента качества автосервисных региональных предприятий: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.10. – Барнаул, 2003. – 210 с.

 13. AFNOR 1994 X 50–180–1 Qualite et management. Defauts de contribution du compte d’exploitation pour l’industrie et les services. Partie 1: Identification de la reserve cachee de productivite liee a la non-qualite du travail.

 14. Організаційно-функціональні аспекти економіки і менеджменту: Навчальний посібник / Під ред. П.Р.Левковця. – К.: УТУ, ІЕБТ, 2000. – 397 с.

 15. Андрусенко С.І. Організація фірмового обслуговування: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 216 с.

 16. Андрусенко С.І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств автосервісу. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи фірмового обслуговування” для студентів заочної форми навчання спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.– К.:УТУ,1998.– 26 с.

 17. Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. Принципи та інструменти управління якістю: Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2006. – 72 с.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Вовк Р. Б., Шекета В.І. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»
Зовнішня політика України: Плани та методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «системи диференціальних рівнянь»
М вища математика. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі «Системи диференціальних...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу „Мікропроцесорні пристрої” І виконання контрольної та самостійної робіт (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка