Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»
221.12 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»
Дата конвертації21.11.2012
Розмір221.12 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Електричні системи та мережі
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»
Теоретичні основи електротехніки

Основи використання електричної енергії

Електричні системи та мережі

Промислова електроніка

Основи електропривода

Електричні апарати

Електричні вимірювання

Основи електропостачання

Основи релейного захисту й автоматики

Теорія і практика електробезпеки
Програми дисциплін
Теоретичні основи електротехніки
Фізичні величини, структурні елементи

й основні закони електричних кіл

Основні фізичні величини електромагнітного поля. Електричні та магнітні кола. Основні поняття теорії кіл.

Основи теорії лінійних електричних кіл постійного струму

Структурні елементи та фізичні величини електричного кола. Методи аналізу електричних кіл. Еквівалентні перетворення (трансфігурація) схем електричних кіл. Основні властивості (принципи) та теореми електричних кіл.

Основні властивості та методи

аналізу лінійних електричних кіл синусоїдного струму

Основи теорії лінійних електричних кіл синусоїдного струму. Символічний метод аналізу електричних кіл синусоїдного струму (метод комплексного числення). Аналіз електричних кіл символічним методом. Особливості електричних кіл з взаємоіндуктивним зв’язком. Електромагнітна енергія та її потужність. Резонансні режими в електричних колах.

Трифазні кола

Трифазні кола та системи. Розрахунок трифазних кіл. Метод симетричних складових (координат).

Електричні кола несинусоїдного струму.

Розкладання періодичних функцій у ряд Фур’є. Розрахунок однофазних та симетричних трифазних кіл несинусоїдного струму.
Література

1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка : підруч. / В.С. Перхач. – К.: Вища школа, 1992. – 440 с.

2. Шегедин О.І. Теоретичні основи електротехніки. Ч. 1 : навч. посіб. / О.І. Шегедин, В.С. Маляр. – Львів: Магнолія Плюс, 2004. – 172 с.

3. Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : в 2 т. / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Л.: Энергоиздат, 1981.

4. Основы теории цепей : учеб. / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергия, 1989. – 530 с.

Основи використання електричної енергії
Електрична енергія – енергія високого рівня перетворення

Виробництво електричної енергії. Правила користування електричною енергією. Класифікація приймачів електроенергії. Трифазне електричне коло та трифазні електроприймачі. Трансформатор як елемент системи електропостачання. Графіки електричного навантаження.

Використання електричної енергії

Використання електроенергії для промислових електротехнологій (резистивне нагрівання, сталеплавильні печі, індукційне нагрівання, електричне зварювання, електролізні установки). Використання електроенергії для приводу механізмів (електропривід асинхронним двигуном, електропривід синхронним двигуном, електропривід двигуном постійного струму). Використання електроенергії для електроосвітлення. Використання електроенергії у побутових електроприймачах (нагрівні прилади, електричне опалення). Використання електроенергії для охолодження та кондиціонування (основи термодинаміки, принцип дії холодильної машини, тепловий баланс холодильника, теплові помпи). Елементи автоматики побутових машин.

Електричні мережі напругою нижче 1000 В

Системи мереж низької напруги. Комутаційні та захисні апарати НН (вимикачі навантаження, силові запобіжники, автоматичні вимикачі, пристрої захисного вимкнення, магнітні пускачі та контактори). Обмеження струмів КЗ у мережах НН.

Розподіл електроенергії у житловому будинку

Види електропроводок та їх виконання. Розрахунок квартирної електропроводки. Виконання квартирної проводки. Облік електроенергії.

Енергозбереження у побуті та промисловості

Призначення дисципліни.
Література

1. Олійник М.Й. Основи використання електричної енергії : навч. посіб. / М.Й. Олійник, В.Г. Турковський.

2. Фомичев Е.П. Электротехнологические прмышленные установки / Е.П. Фомичев. – К. : Вища шк., 1979. – 264 с.

3. Болотов А.В. Электротехнологические установки / А.В. Болотов, Г.А. Шепель. – М.: Высш. шк., 1988. – 336 с.

4. Свенчанский А.В. Электрические промышленные печи : Ч. 1. Электрические печи сопротивления / А.В. Свенчанский. – М.: Энергия, 1975. – 384 с.

5. Миронов Ю.М. Электрооборудование и электроснабжение электротермических, плазменных и лучевых установок / Ю.М.Миронов, А.Н. Миронова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 376 с.

6. Маліновський А.А. Основи електропостачання / А.А. Маліновський, Б.К. Хохулін. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 324 с.

7. Олійник М.Й. Основи використання електричної енергії : приклади розв’язування задач та завдання контрольної роботи / М.Й. Олійник.

Електричні системи та мережі
Основні поняття та визначення в електроенергетиці

Електричні установки: приймачі електричної енергії, споживачі електричної енергії, джерела живлення, електричні мережі, електроенергетична система, енергетика. Стан системи, показники стану, параметри системи, координати системи, процес, режим, квазіусталені режими електричної системи. Короткий огляд історії та перспектив розвитку електроенергетики; техніко-економічні переваги утворення електроенергетичних систем і їх об’єднань.

Особливості конструкції елементів електричних мереж

Повітряні лінії, опори та фундаменти повітряних ліній, проводи й фази, розміщення проводів і тросів на опорах, ізолятори та лінійна арматура. Кабельні лінії, їх прокладка, кабельні муфти, кінцеві розробки. Струмопроводи, шинопроводи та внутрішні проводки. Підстанції, трансформатори, реактори, конденсаторні батареї, комутаційні апарати; вимірні пристрої. Електричні мережі та їх класифікація.

Номінальні міжфазні напруги

електроустановок електричних систем

Поняття номінальних параметрів, номінальні міжфазні напруги приймачів електроенергії, джерел електроенергії, ліній електропередачі, трансформаторів і автотрансформаторів, поперечних компенсаційних елементів. Найбільші робочі напруги.

Схеми заміщення,

параметри та режими елементів електричних мереж

Лінії електропередачі повітряні та кабельні. Трансформатори та автотрансформатори; призначення, умовні позначення, паспортні дані, схеми заміщення, розрахунок параметрів двообмоткових трансформаторів, триобмоткових трансформаторів, автотрансформаторів, трансформаторів з розщепленими обмотками. Схеми заміщення джерел живлення та компенсаторів реактивної потужності. Споживачі електроенергії, способи представлення під час розрахунку усталених режимів. Графіки навантаження споживачів електроенергії та їх характеристики. Загальні положення аналізу режимів елементів електричних мереж в координатах фазні напруги – струми та лінійні напруги – потужності. Координати режиму елементів електричної мережі, повздовжній елемент, поперечний елемент. Втрати потужності в електричній мережі: у лініях, у двообмоткових трансформаторах, у триобмоткових трансформаторах і автотрансформаторах, у статичних компенсаторах, в електричній мережі; умовно постійні та умовно змінні втрати потужності. Втрати електроенергії в електричній мережі, час максимальних втрат і способи його визначення. Векторні діаграми елементів електричної мережі у системі фазні напруги – струми, у системі лінійні напруги – потужності; спад напруги та втрата напруги; аналіз режимів елементів електричної мережі за допомогою векторних діаграм.

Традиційні методи розрахунку

потокорозподілу електричної мережі

Задачі розрахунку усталених режимів електричної мережі на стадії проектування, на стадії експлуатації, традиційні методи розрахунку режимів. Схеми заміщення електричних мереж. Розрахункові навантаження підстанції та вузла електричної мережі. Традиційні методи розрахунку усталених режимів електричних мереж.

Основи проектування електричних мереж

Оцінка ефективності капіталовкладень на спорудження електричної мережі, приведені затрати, капіталовкладення на спорудження та щорічні витрати на експлуатацію; категорії електроприймачів. Вибір можливих схем електричної мережі, номінальних напруг ліній електропередачі, конструкції фази лінії, вибір кількості та потужності трансформаторів на підстанціях, схем електричних з’єднань підстанцій; загальні положення про проектні експлуатаційні режими електричних мереж.
Література

1. Электрические системы и сети : учеб. для вузов / Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач; под ред. Г.И. Денисенко. – К. : Вища шк., 1986. – 584 с.

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети : учеб. для вузов / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

3. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: підруч. / М.С. Сегеда. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 488 с.

4. Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навч. посіб. / Ю.Ф. Романюк. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 272 с.

Промислова електроніка
Вступ

Зміст предмета, роль електроніки у виробництві та розподілі електроенергії. Електровакуумні прилади: тріоди, електронно-променеві трубки чорно-білого та кольорового зображення.

Напівпровідникові компоненти електронних пристроїв

Провідники, діелектрики, напівпровідники. Власна та домішкова провідність напівпровідників. Електронно-дірковий p-n-перехід. Напівпровідникові прилади з одним p-n-переходом: діоди, стабілітрони. Послідовне та паралельне з’єднання напівпровідникових діодів. Біполярні, польові та МДП транзистори, їх будова принцип роботи та характеристики. Схеми ввімкнення транзисторів в пристроях промислової електроніки. Заступні схеми та параметри транзисторів. Багатошарові напівпровідникові прилади: динистори, тиристори, симистори, повністю керовані тиристори. Фотоелектронні прилади: фотоелементи з зовнішнім та внутрішнім фотоефектом, оптоелектронні прилади.

Електронні підсилювачі та генератори сигналів.

Принцип роботи підсилювача, основні показники їх роботи. Схеми підсилювачів низької частоти на біполярних та уніполярних транзисторах. Амплітудні та амплітудно-частотні характеристики підсилювачів. Багатокаскадні підсилювачі. Підсилювачі постійного струму. Зворотні зв’язки в підсилювачах та генераторах сигналів. Ключовий режим роботи біполярного транзистора. Операційні підсилювачі та їх застосування. Компаратори та мультивібратори на базі операційних підсилювачів.

Основи алгебри логіки

Логічні елементи на транзисторах, що здійснюють логічні операції «ЧИ», «І», «НЕ», «І-НЕ», «ЧИ-НЕ». Елементи пам’яті імпульсної цифрової техніки, тригери типу R-S. Лічильники, регістри, дешифратори. Будова мікропроцесорів.

Джерела живлення споживачів постійного струму

Однофазні некеровані нульова та мостова схеми випрямлення. Трифазні некеровані схеми випрямлення. Вплив індуктивностей в колі вентилів та навантаження на режим роботи випрямлячів. Робота випрямлячів на проти-ЕРС. Аналіз роботи керованих однофазних і трифазних схем випростовування на активне та активно-індуктивне навантаження. Зовнішня та регулювальна характеристики випрямлячів. Вплив фільтрів на роботу випрямлячів.

Інвертори

Типи інверторів та їх застосування. Принцип роботи автономних та залежних інверторів. Зовнішня характеристика інвертора. Принцип роботи електропередачі постійного струму.

Тиристорні вимикачі та регулятори схеми,

принцип роботи тиристорних вимикачів змінної напруги

Компенсація реактивної потужності та фільтрокомпенсувальні пристрої. Фазові методи регулювання змінної напруги. Регулювальна характеристика регулятора. Ступеневий метод регулювання змінної напруги. Схеми однофазних та трифазних регуляторів змінної напруги.

Безпосередні перетворювачі частоти

Однофазні та трифазні перетворювачі частоти. Принцип дії. Суміщене та окреме керування тиристорних груп перетворювача частоти. Закони керування кутів відкривання тиристорів.
Література

1. Промышленная электроника / Г.Н. Горбачев и др. –М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.

2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника : учеб. для вузов / Ю.С. Забродин. – М.: Высш. шк., 1982. – 496 с.

3. Руденко В.С. Приборы и устройства промышленной электроники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк. – К.: Техника, 1990. – 368 с.

Основи електропривода
Вступ

Визначення поняття «електропривід». Короткий нарис історії розвитку та сучасний стан електропривода. Класифікація електроприводів.

Механіка електропривода

Розрахункові схеми механічної частини електропривода. Зведення моментів опору рухові, зовнішніх гальмівних сил, моментів інерції та мас механізмів з обертальним та поступальним рухами до одного вала. Рівняння руху електропривода. Режими роботи електропривода. Поняття про механічні характеристики двигунів та робочих механізмів. Умови існування усталеного режиму.

Вибір потужності приводного двигуна

Поняття про вибір потужності. Втрати та нагрівання двигуна. Тахограма руху та навантажувальна діаграма двигуна. Попередній вибір електродвигуна. Типові режими роботи двигунів. Перевірка двигуна за нагріванням. Методи середніх втрат і еквівалентних величин.

Електропривід постійного струму

Механічна характеристика двигуна постійного струму (ДПС) незалежного збудження й її розрахунок. Гальмівні режими ДПС. Розрахунок пускових і гальмівних опорів. Регулювання швидкості двигуна в електроприводі. Способи регулювання швидкості ДПС: реостатний, ослабленням збудження, напругою якоря. Системи Г-Д, ТП-Д. Силові схеми тиристорних перетворювачів та їх показники. Механічні характеристики і регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму послідовного і змішаного збудження.

Системи автоматичного керування (САК)

електроприводами постійного струму

Автоматичне регулювання координат електропривода. Задачі формування механічних характеристик та перехідних процесів, типові структури САК електроприводами.

Асинхронний електропривод

Режими роботи і механічні характеристики асинхронних двигунів (АД). Регулювання швидкості АД: реостатне, у каскадних схемах, дросельне, зміною кількості пар полюсів. Частотне регулювання швидкості АД. Перетворювачі частоти: інвертори, широтно-імпульсні модулятори, циклоконвертори.

Синхронний електропривід

Особливості синхронного двигуна (СД). Нерегульований синхронний привід. Автоматизація процесу пуску і синхронізації СД. Регулювання швидкості СД. Автокерований СД (вентильний двигун), його принципові відмінності від звичайного СД. Особливості застосування перетворювачів частоти для живлення СД.
Література

1. Теорія електропривода / за ред. М.Г. Поповича. – К. : Вища шк., 1993. – 495 с.

2. Типовой электропривод промышленных установок / под ред. С.А. Волотковского. – К. : Вища шк., 1983. – 311 с.

3. Зимин Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок / Е.Н. Зимин, В.И. Преображенский, И.И. Чувашов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 553 с.

Електричні апарати
Основи теорії електричних апаратів

Класифікація електричних апаратів. Нагрівання електричних апаратів. Термічна стійкість апаратів. Електродинамічні зусилля в електричних апаратах . Динамічна стійкість апаратів.

Основи теорії горіння та гашення електричної дуги.

Електричні контакти та умови їх роботи в електричних апаратах. Способи та пристрої гашення електричної дуги.

Електромагніти постійного та змінного струму

Електромагнітні механізми апаратів.

Апарати керування

Електромагнітні реле. Типи реле, їх конструкція та застосування. Давачі неелектричних величин, їх типи, конструкція та застосування. Електромагнітні контактори та магнітні пускачі. Резистори та реостати.

Вимикачі автоматичні, рубильники та перемикачі, запобіжники

Основні характеристики – вимикачі автоматичні, рубильники та перемикачі, запобіжники.

Електричні апарати високої напруги

Вимикачі високої напруги, типи, конструкція. Роз’єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі та вимикачі навантаження. Реактори, конденсаторні батареї, високочастотні загороджувачі.

Вимірювальні трансформатори

Трансформатори струму. Типи, параметри, схеми ввімкнення. Трансформатори напруги. Типи, параметри, схеми ввімкнення.

Вибір електричних апаратів

Критерії вибору електричних апаратів. Принципи та способи розміщення електричних апаратів на електростанціях та підстанціях. Сучасні тенденції та перспективи розвитку електричних апаратів.
Література

1. Чунихин А.А. Электрические аппараты : общий курс : учеб. для вузов / А.А.Чунихин. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

2. Электрическая часть станций и подстанций : учеб. для вузов / под. ред. А.А. Васильева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

3. Задачник по электрическим аппаратам : учеб. пособие для вузов / Г.В. Буткевич, В.Г. Дегтярь, А.Г. Сливинская. – М.: Высш. шк., 1987. – 232 с.

Електричні вимірювання
Вступ. Загальні питання метрології та вимірювальної техніки

Мета і задачі курсу. Роль вимірювань в енергетиці та автоматизації виробничих процесів. Вимірювальний процес, його структура та елементи. Метрологія, єдність вимірювань. Фізична величина, види фізичних величин. Істинне та дійсне значення фізичної величини. Поняття вимірювання. Види вимірювань. Характеристики вимірювань.

Засоби вимірювань (ЗВ)

Визначення та класифікація засобів вимірювань. Нормовні характеристики ЗВ (метрологічні характеристики). Робочі і зразкові ЗВ, еталони. Принцип дії, вимірювальне коло та види схем ЗВ. Основні структурні схеми ЗВ.

Похибки вимірювань (ПВ)

Загальні відомості, визначення та класифікація ПВ. Систематичні та випадкові ПВ і способи їх зменшення. Оцінювання основних та додаткових інструментальних похибок. Оцінювання методичних похибок.

Обробка результатів експериментів

Суть і етапи обробки результатів експериментів. Визначення і стандартизований запис результатів експериментів. Підсумовування похибок. Гранична похибка. Вірогідний інтервал і вірогідність, довірчі межі похибки. Обробка результатів вимірювань під час прямих одноразових і багаторазових вимірювань. Обробка результатів одноразових опосередкованих вимірювань.

Міри електричних і магнітних величин

Класифікація та основні метрологічні характеристики. Міри ЕРС. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні). Міри ємності. Міри індуктивності та взаємоіндуктивності. Міри магнітної індукції і магнітного потоку.

Перетворювачі електричних величин

Класифікація та основні метрологічні характеристики. Шунти. Додаткові резистори. Подільники напруги. Вимірювальні трансформатори струму (ВТС) і напруги (ВТН). Використання ВТС та ВТН у вимірювальних колах. Обробка результатів вимірювань під час використання ВТС та ВТН.

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади

Загальні відомості і класифікація. Структурні схеми, метрологічні характеристики та області застосування ВП різних систем. Магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, електростатичні та індукційні прилади. Аналогові електронні вольтметри та омметри. Основи побудови ЦВП. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) як основні елементи ЦВП.

Електронно-променеві осцилографи

Принцип дії, внутрішня структурна схема, основні технічні характеристики. Типи осцилографів, сфери їх застосування. Вимірювання напруги, частоти, часових інтервалів з допомогою електронно-променевих осцилографів

Вимірювання сили струму і напруги постійного

та змінного струму

Схеми вимірювання сили постійного струму, похибки вимірювання, вибір засобів вимірювання. Схеми вимірювання напруги постійного струму. Корекція методичної похибки. Компенсатори постійного струму. Складові похибки вимірювання. Вимірювання сили змінного струму та напруги у випадках складної форми сигналу. Оцінювання та корекція похибки від форми кривої сигналу. Частотна похибка.

Вимірювання електричного опору

Метод амперметра і вольтметра. Сфери використання методу. Мости постійного та змінного струму: схема, принцип дії, метрологічні характеристики. Аналіз похибок вимірювання. Оцінювання впливу з’єднувальних провідників на результат вимірювання. Схема моста змінного струму, принцип дії та основні метрологічні характеристики, аналіз похибок.

Вимірювання потужності постійного

та однофазного змінного струму

Вимірювання потужності постійного струму методом амперметра і вольтметра: схема, аналіз похибок вимірювання. Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму за допомогою однофазного ватметра; схеми ввімкнення ватметра, аналіз похибок вимірювання. Використання ВТС та ВТН для розширення меж вимірювання ватметра. Аналіз похибок вимірювання. Однофазні варметри. Вимірювання реактивної потужності однофазних споживачів змінного струму. Загальні відомості. Вимірювання активної потужності за допомогою однофазних ватметрів. Вимірювання реактивної потужності за допомогою однофазних ватметрів. Вимірювання потужності за допомогою трифазних ватметрів.

Вимірювання електричної енергії

в однофазних і трифазних колах змінного струму

Однофазні лічильники електричної енергії(принцип дії, основні метрологічні характеристики та схема ввімкнення). Трифазні лічильники електричної енергії. Аналіз похибок вимірювання електричної енергії.
Вимірювання основних параметрів магнітного поля

Магнітні величини. Магнітне поле та електромагнітне поле. Основні теоретичні закони, що покладені в основу магнітних вимірювань. Веберметри. Схеми, аналіз похибок вимірювання. Перетворювачі Холла, тесламетри. Принцип дії, аналіз похибок вимірювання.

Визначення основних характеристик магнітних матеріалів

Основні характеристики феромагнітних матеріалів (ФМ). Статичні та динамічні характеристики ФМ. Індукційний метод визначення динамічних характеристик ФМ. Метод амперметра, вольтметра і ватметра. Схеми, аналіз похибок вимірювання.
Література

1. Основи метрології та вимірювальної техніки: підруч. у 2 т. / за ред. Б.І. Стадника. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – Т.1 : Основи метрології. – 532 с. Т.2 : Вимірювальна техніка. – 656 с.

2. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин / за ред. Є.С. Поліщука. – К. : Вища шк., 1978. – 352 с.

Основи електропостачання
Розвиток та сучасний стан та основні проблеми електропостачальних систем (ЕПС)

Короткий історичний огляд розвитку ЕПС. Задача ЕПС. Основні вимоги та визначення. Структури та функційні складові ЕПС. Джерела живлення, поняття про незалежні джерела живлення. Особливості ліній електропередачі та підстанцій ЕПС. Принципи аналізу ЕПС. Особливості електричних розрахунків. Принципові, розрахункові та заступні схеми. Векторна діаграма ділянки електричної мережі ЕПС. Особливості електричного розрахунку мереж СЕП. Розрахункові випадки. Допустимі спрощення.

Електричні навантаження

Споживачі та приймачі електричної енергії. Структура електроспоживання. Класифікація електроприймачів. Загальна характеристика приймачів електроенергії. Графіки електричних навантажень. Величини, що характеризують графіки (розрахункове навантаження, середнє навантаження, ефективне навантаження, час максимального навантаження, час найбільших втрат) та основні коефіцієнти. Методи визначення розрахункових навантажень: метод технологічного графіка; метод коефіцієнта попиту; метод питомих витрат електроенергії; метод питомого навантаження; метод впорядкованих діаграм (коефіцієнта максимуму); статистичний метод. Послідовність визначення розрахункових навантажень. Визначення пікових навантажень.

Реактивна потужність в ЕПС

Поняття реактивної потужності. Споживання реактивної потужності промисловості. Власна реактивна потужність в електричній мережі. Вплив реактивної потужності на вибір встановленої потужності трансформаторів, переріз струмопровідних частин, втрати напруги, потужності та енергії, статичну та динамічну стійкість. Заходи щодо зменшення споживання реактивної потужності – організаційні та технічні. Класифікація компенсувальних пристроїв: синхронні компенсатори та синхронні двигуни; шунтові конденсаторні батареї та реактори. Статичні компенсатори прямого регулювання: зміною опору, зміною струму, зміною напруги, зміною частоти. Статичні компенсатори непрямого регулювання: з керованими вентилями, з керованими реакторами, з параметричним регулюванням, комбіновані. Розподіл конденсаторів у радіальній мережі, у магістральній мережі, у мережі двох напруг. Використання синхронних двигунів для компенсації реактивної потужності. Оптимізація місця приєднання КБ до струмопроводу з рівномірно розподіленим навантаженням. Схеми та обладнання КУ НН та СН. Баланс реактивної потужності. Розряд конденсаторних установок. Плата за реактивну потужність.

Якість електричної енергії

Показники якості електроенергії згідно з ГОСТом 13109-97. Нормування показників якості. Способи розрахунку та методики визначення показників якості електроенергії. Вплив якості електроенергії на електроприймачі та елементи електропостачальних систем. Нормалізація показників якості електроенергії: регулювання частоти; регулювання напруги; зменшення коливань напруги; зменшення рівня вищих гармонік; симетрування навантажень.

Схеми та обладнання мереж напругою понад 1000 В

Класифікація мереж ЕПС. Підстанції електропостачальних мереж: ГПП, РП, ТП. Схеми мереж зовнішнього електропостачання промислових підприємств, залізниць, міст та сільської місцевості. Мережі внутрішнього розподілу електроенергії на напрузі понад 1000 В: радіальні, магістральні та змішані.

Розподільні мережі напругою нижче 1000 В

Схеми та конструктивне виконання мереж НН: класифікація мереж НН; схеми та конструктивне виконання мереж НН; схеми первинних з’єднань систем вводу резерву. Комутаційні та захисні апарати НН: вимикачі навантаження, запобіжники, автоматичні вимикачі, ПЗВ, пристрої захисту від перенапруг, магнітні пускачі та контактори. Обмеження струмів короткого замикання в мережах НН. Принципи вибору апаратів та струмопровідних частин НН; вибір обладнання за умовами тривалого режиму, перевірка за тимчасовими, аварійними та пусковими режимами. Розподільні пристрої мереж НН.

Розрахунки мереж електропостачальних систем

Мета та особливості електричних розрахунків мереж електропостачальних систем. Принципи аналізу мереж за втратами напруги. Розрахунок втрат напруги та перерізів проводів в лініях постійного струму та двопровідних освітлювальних лініях змінного струму. Випадки розрахунку мереж напругою менше 1000 В: розрахунок мереж без врахування індуктивних опорів; розрахунок ліній з рівномірно розподіленим навантаженням; розрахунок неповнофазних мереж НН; особливості розрахунку трифазної мережі з рівномірно розподіленими однофазними навантаженнями. Аналіз трифазної мережі СН/НН з симетричним навантаженням за відхиленнями напруги. Визначення положення РПН трансформаторів.
Література

1. Маліновський А.А. Основи електропостачання : навч. посіб. / А.А. Маліновський, Б.К. Хохулін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 324 с.

2. Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств : підруч. / В.Є. Шестеренко. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 656 с.

3. Маліновський А.А. Основи електроенергетики та електропостачання / А.А. Маліновський, Б.К. Хохулін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 380 с.


Основи релейного захисту й автоматики
Елементна база захисту та автоматики

електропостачальних систем (ЗАЕПС)

Вимірювальні перетворювачі та давачі. Електромеханічні елементи. Електротеплові елементи. Запобіжники. Автоматичні вимикачі з реле прямого увімкнення. Напівпровідникові та мікроелектронні елементи мікропроцесорів. Інформаційні канали.

Релейний захист і автоматика ліній електропередачі

Струмові захисти та струмові спрямовані захисти ЛЕП. Захисти від замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю. Захисне шунтування пошкодженої фази. Дистанційні захисти. Диференційні та дифазні захисти. Мікропроцесорні гнучкі системи захисту ЛЕП. Захист і автоматика замкнених розподільчих мереж. Автоматика ЛЕП та мереж. Захист ЛЕП з відгалуженням.
Релейний захист і автоматика (РЗА)

елементів електростанцій, підстанцій та споживачів

РЗА генераторів та блоків генератор-трансформатор. РЗА елементів підстанцій та підстанцій загалом: РЗА трансформаторів та автотрансформаторів; РЗА на секційних, обхідних вимикачах; РЗА на конденсаторних батареях та інших статичних компенсаторів реактивної потужності. РЗА компенсаційних котушок; РЗА вентильних перетворювачів та керування вентильними комутаційними апаратами; РЗА на розподільчих пунктах (РП); захист трансформаторів трансформаторних підстанцій (ТП) та інших елементів ТП. Захист і автоматика асинхронних двигунів. Захист і автоматика систем шин на електростанціях і підстанціях. Мікропроцесорні гнучкі системи захисту на електростанціях і підстанціях.

Захист і автоматика спеціальних електроустановок ЕПС.

Діагностика справності пристроїв захисту та автоматики

Захист і автоматика електротермічних, плазмових та променевих установок. Захист і автоматика холодильних установок та установок кондиціонування повітря. Захист і автоматика насосних станцій водогону та каналізацій. Захист і автоматика установок топлення ожеледі на проводах ЛЕП. Особливості схем електропостачання захисту і автоматики електроустановок споживачів 1-ої та 2-ої категорії. Методи і засоби діагностики справності пристроїв захисту і автоматики ЕПС. Експлуатація РЗА.
Література

1. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения / В.А. Андреев. – М.: Высш. шк., 1985. – 391 с.

2. Федосеев А.М. Релейная защита сетей / А.М. Федосеев. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 520 с.

3. Кідиба В.П. Захист трансформаторів та автотрансформаторів : навч. посіб. / В.П. Кідиба, Т.М. Шелепетень. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 180 с.

4. Кідиба В.П. Захист ліній електропересилання: навч. посіб. / В.П. Кідиба, Т.М. Шелепетень. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 184 с.

5. Букович Н.В. Автоматика електроенергетичних систем : навч. посіб. / Н.В. Букович. – К. : ІЗМН, 1998. – 280 с.

Теорія і практика електробезпеки
Електротравматизм

Характеристики електротравматизму.

Дія електрики на організм людини

Струм відчуття і невідпускальний струм. Дія постійного та імпульсного струмів на тіло людини. Фізіологічний вплив струмів високої частоти. Вплив чинників електричного та неелектричного походження та умов зовнішнього середовища на наслідки електротравматизму.

Параметри тіла людини як елемента електричного кола

Вплив на електричні параметри тіла форми і частоти напруги дотику. Вплив на електричні параметри площі дотику. Вплив на електричні параметри тривалості дотику. Вольт-амперні, ампер-секундні і частотні характеристики тіла людини. Критерії електробезпеки.

Передумови створення електроустановок

з підвищеною електро- і пожежобезпекою

Загальні положення системного підходу до проблеми електробезпеки. Організаційні і технічні заходи з запобігання електротравматизму в електроустановках. Сучасні схеми електромереж низької напруги і засоби захисту від електроураження в них. Параметричні принципи обмеження струмів КЗ та напруги дотику. Схеми мереж підвищеної електробезпеки.

Проблеми створення сучасної нормативної бази з електробезпеки
Література

1. Маліновський А.А. Теорія та практика електробезпеки : навч. посіб. для студентів базового напряму «Електротехніка» / А.А. Маліновський, Л.О. Никонець, В.Г. Гапанович. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 243 с.

2. Теорія та практика електробезпеки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0906 «Електротехніка». – Львів, 2003. – 59 с.

3. Научные основы (теория) электробезопасности / Л.А. Никонец, А.А. Малиновский, Ю.Л. Шелех и др. – Львів: НВФ «Українські технології», 2008. – 222 с.

4. Манойлов В.Е. Основы электробезопасности / В.Е. Манойлов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 480 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технічна електрохімія»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія»
Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Основи теорії І розрахунку гзз без врахування інерційності активних елементів (АЕ)
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
Основні параметри фідерних ліній. Хвилевий опір (провідність). Постійна поширення. Фазова і групова швидкість. Допустима напруга....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Системи штучного інтелекту»
Логіка висловлювань. Закони логіки висловлювань. Нормальні форми логіки висловлювань. Логіка першого ступеня
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка