Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Питання до колоквіуму І мі
333.64 Kb.
НазваПитання до колоквіуму І мі
Сторінка1/4
Дата конвертації10.10.2012
Розмір333.64 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Питання до колоквіуму

І МІ

 1. Предмет і метод математики.

 2. Множина. Операції над множинами.

 3. Множина дійсних чисел.

 4. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Аксіома Кантора.

 5. Властивості множини дійсних чисел.

 6. Аксіома Архімеда. Принцип вкладених відрізків.

 7. Числові проміжки.

 8. Модуль дійсного числа. Геометричний зміст, властивості модуля.

 9. Обмеженість числових множин.

 10. Теорема про існування точної верхньої (нижньої) грані числової множини.

 11. Функції. Означення. Способи задання функції.

 12. Елементарні функції.

 13. Деякі класи функцій (монотонні, парні та непарні, періодичні).

 14. Числова послідовність та її границя.

 15. Властивості збіжних послідовностей.

 16. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерій Коші.

 17. Теорема про проміжну змінну. Нескінченно великі послідовності.

 18. Нескінченно малі послідовності та їх властивості. Нескінченно великі.

 19. Представлення збіжної послідовності у вигляді суми її границі та нескінченно малої послідовності. Теореми про границю суми і добутку двох послідовностей.

 20. Теореми про границю частки двох послідовностей.

 21. Теорема про існування граней монотонно зростаючої і обмеженої зверху послідовності. Число e. Натуральні логарифми.

 22. Границя функції в точці. Означення за Коші. Геометричне тлумачення границі функції в точці. Означення границі функції за Гейне.

 23. Властивості функцій, що мають границю функції в точці.

 24. Границя функції та нескінченності. Властивості границь. Нескінченні границі

 25. Перша важлива границя.

 26. Друга важлива границя.

 27. Нескінченно малі функції та їх властивості. Порівняння нескінченно малих.

 28. Теорема про еквівалентні нескінченно малі.

 29. Однобічні (односторонні) границі функції в точці. Їх зв’язок з границею. Приклади.

 30. Неперервність функцій в точці і на проміжку. Однобічна (одностороння) неперервність.

 31. Точки розриву функцій та їх класифікація.

 32. Властивості функцій, неперервних на відрізку.

 33. Границя точки. Означення границі числової послідовності через граничну точку. Теорема про збіжність.

 34. Теорема про існування і неперервність обмеженої функції.

 35. Первісна функція та невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла.

 36. Таблиця основних невизначених інтегралів.

 37. Основні методи інтегрування. Метод розбивки. Метод підстановки.

 38. Метод інтегрування частинами у невизначеному інтегралі.

 39. Інтегрування раціональних функцій. Прості дроби. Інтегрування простих дробів перших трьох типів.

 40. Інтегрування четвертого типу простих дробів. Рекурентна формула.

 41. Представлення правильного алгебраїчного дробу у вигляді скінченного числа простих дробів.

 42. Метод невизначених коефіцієнтів інтегрування раціональних функцій.

 43. Метод М.В.Остроградського інтегрування алгебраїчних дробів.

 44. Інтегрування деяких класів ірраціональних функцій.

 45. Підстановки Ейлера.

 46. Інтегрування біноміального диференціала. Підстановки Чебишева.

 47. Інтегрування тригонометричних функцій.

 48. Задачі, що приводять до поняття визначеного інтеграла.

 49. Визначений інтеграл та його геометричний зміст.

 50. Необхідні і достатні умови інтегровності функції.

 51. Класи інтегровних функцій.

 52. Властивості визначеного інтеграла.

 53. Теореми про середнє для визначеного інтеграла.

 54. Інтеграл із верхньою змінною межею. Формула Ньютона – Лейбніца.

 55. Основні способи обчислення визначеного інтеграла. Метод розбивки. Метод підстановки.

 56. Метод інтегрування частинами у визначеному інтегралі.

 57. Невласні інтеграли. Інтеграли на нескінченних проміжках. Ознаки збіжності та розбіжності.

 58. Інтеграли від необмежених функцій. Ознаки збіжності та розбіжності.

 59. Застосування визначеного інтеграла в геометрії. Обчислення площ плоских фігур.


І МФ, МЕ

 1. Поняття множини, її елемента, підмножини, рівних множин.

 2. Означення перерізу, об’єднання і різниці множин та доповнення множини.

 3. Основні властивості операцій над множинами.

 4. Аксіоми множини дійсних чисел.

 5. Різні форми аксіоми неперервності (Дедекінда, Кантора, Вейєрштрасса) та їх рівносильність.

 6. Раціональні та ірраціональні числа. Їх зображення десятковими дробами. Приклади ірраціональних чисел.

 7. Обмежені та необмежені числові множини. Їхні межі і точні межі. Найбіль­ший та найменший елементи множини.

 8. Теорема Вейєрштрасса про існування точних меж.

 9. Критерій точних меж.

 10. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

 11. Властивості модуля.

 12. Принцип і метод математичної індукції.

 13. Нерівність Бернуллі.

 14. Формула бінома Ньютона.

 15. Загальне поняття функції. Приклади функціональних і нефункціональних відповідностей.

 16. Сюр’єкція, ін’єкція та бієкція.

 17. Обернена функція.

 18. Суперпозиція функцій.

 19. Послідовність точок деякої множини.

 20. Функції дійсної змінної. Способи їх задання. Графік.

 21. Основні елементарні функції та вигляд їхніх графіків.

 22. Елементарні функції та їх класифікація.

 23. Найпростіші властивості функцій дійсної змінної (парність, непарність, монотонність, періодичність та обмеженість).

 24. Ціла та дробова частини дійсного числа.

 25. Поняття границі послідовності. Його суть і геометричний зміст.

 26. Нескінченні границі послідовності.

 27. Властивості збіжних числових послідовностей.

 28. Теорема про границю монотонної обмеженої послідовності.

 29. Теорема про число е. Наслідок про оцінку логарифма.

 30. Поняття часткової границі послідовності. Теорема про зв’язок між границею і частковими границями.

 31. Критерій часткової границі на мові околів.

 32. Теорема Больцано – Вейєрштрасса про існування часткових границь.

 33. Теорема про множину всіх часткових границь деякої послідовності.

 34. Верхня та нижня границі послідовності. Їх існування.

 35. Поняття фундаментальної послідовності, його зв’язок з обмеженістю.

 36. Критерій фундаментальності послідовності.

 37. Критерій Коші збіжності послідовності.

 38. Поняття околу і проколеного околу скінченної або нескінченно віддаленої точки.

 39. Поняття граничної точки множини. Різні способи його означення.

 40. Критерій граничної точки множини.

 41. Теорема Больцано – Вейєрштрасса про існування граничних точок множини.

 42. Поняття границі функції в точці. Його суть та геометричний зміст.

 43. Означення границі функції в точці за Коші, за Гейне та мовою околів. Їх еквівалентність.

 44. Означення мовою ε-δ границі функції в точці у випадках, коли точка або границя є нескінченною.

 45. Властивості функцій, які мають границю в точці.

 46. Ліва та права границі функції в точці. Критерій існування границі.

 47. Теорема про ліву та праву границі монотонної функції.

 48. Деякі важливі границі.

 49. Нескінченно малі функції в точці та їх порівняння між собою.

 50. Еквівалентні нескінченно малі. Застосування їх до обчислення границь.

 51. Поняття функції, неперервної у точці. Означення неперервності за Коші, за Гейне та мовою околів.

 52. Неперервність у точці за множиною, зліва та справа. Неперервність та рівномірна неперервність функції на множині.

 53. Критерій рівномірно неперервної функції.

 54. Властивості функцій, неперервних у точці.

 55. Точки розриву та їх класифікація.

 56. Властивості функцій, неперервних на відрізку.

 57. Теорема про існування, монотонність і неперервність оберненої функції.

 58. Означення і властивості степеня з натуральним, цілим та раціональним показником.

 59. Теорема про існування арифметичного кореня п-го степеня.

 60. Теорема про неперервність показникової функції в нулі за множиною раціональних чисел.

 61. Степінь з ірраціональним показником. Теорема про обгрунтування його означення.

 62. Поняття логарифма числа. Теорема про існування логарифма.

 63. Властивості логарифмів.

 64. Загальна степенева функція.

 65. Неперервність елементарних функцій.

 66. Поняття первісної і невизначеного інтеграла. Необхідні умови існування первісної. Приклади.

 67. Поняття первісної і невизначеного інтеграла. Теорема про множину всіх первісних, її геометричний зміст.

 68. Поняття первісної і невизначеного інтеграла. Інтегрування у скінченному вигляді.

 69. Таблиця невизначених інтегралів та її обґрунтування.

 70. Інтегрування функцій методом розкладання. Приклади.

 71. Інтегрування функцій методом підстановки. Приклади.

 72. Інтегрування функцій частинами. Приклади.

 73. Раціональні дроби, виділення цілої частини. Елементарні дроби. Леми про розкладання многочлена на множники та правильного дробу на елементарні. Приклади.

 74. Інтегрування елементарних дробів І – ІІІ типів у загальному випадку. Приклади.

 75. Інтегрування елементарного дробу IV типу. Рекурентна формула. Приклад.

 76. Алгоритм інтегрування довільної раціональної функції. Приклад.

 77. Інтегрування найпростіших ірраціональностей. Приклади.

 78. Інтегрування дробово-лінійних ірраціональностей. Приклад.

 79. Інтегрування квадратичних ірраціональностей. Перша підстановка Ейлера. Приклад.

 80. Інтегрування квадратичних ірраціональностей. Друга підстановка Ейлера. Приклад.

 81. Інтегрування квадратичних ірраціональностей. Третя підстановка Ейлера. Приклад.

 82. Окремі прийоми інтегрування квадратичних ірраціональностей. Приклади.

 83. Біноміальний диференціал і підстановки Чебишова. Випадок 2). Приклад.

 84. Біноміальний диференціал і підстановки Чебишова. Випадок 3). Приклад.

 85. Інтегрування тригонометричних функцій за допомогою універсальної підстановки. Приклад.

 86. Інтегрування деяких тригонометричних функцій без універсальної підстановки. Приклади.

 87. Інтегрування функцій, що містять показникову функцію. Приклади.

 88. Задача про площу криволінійної трапеції. Висновки.

 89. Означення визначеного інтеграла. Приклади інтегровних та неінтегровних функцій.

 90. Необхідна умова інтегровності. Чи є вона достатньою?

 91. Суми Дарбу та їхні властивості.

 92. Нижній і верхній інтеграли Дарбу. Теорема Дарбу про границі сум Дарбу.

 93. Критерій інтегровності Дарбу.

 94. Коливання функції. Лема про коливання. Критерій інтегровності мовою коливань.

 95. Критерій інтегровності Рімана.

 96. Критерій інтегровності мовою послідовностей.

 97. Інтегровність монотонної функції.

 98. Інтегровність неперервної функції.

 99. Інтегровність функції, розривної на кінцях відрізка.

 100. Властивості визначеного інтеграла. Довести лінійну і адитивну.

 101. Властивості визначеного інтеграла. Довести властивості монотонності та невід’ємності.

 102. Властивості визначеного інтеграла. Довести властивість про інтегровність модуля.

 103. Властивості визначеного інтеграла. Довести властивість про інтегровність добутку.

 104. Властивості визначеного інтеграла. Довести теорему про середнє інтегрального числення.

 105. Орієнтовані інтеграли. Деякі їхні властивості.

 106. Інтеграл із змінною верхньою межею. Його неперервність.

 107. Інтеграл із змінною верхньою межею. Його диференціювання.

 108. Існування первісної для неперервної функції.

 109. Формула Ньютона – Лейбніца. Приклади.

 110. Формула заміни змінної для визначеного інтеграла. Приклад.

 111. Формула інтегрування частинами для визначеного інтеграла. Приклад.


І ФІА

 1. Предмет та метод математики. Множини дії над множинами.

 2. Множини дійсних чисел. Аксіоматична теорія дійсних чисел.

 3. Наслідки з аксіом додавання та множення.

 4. Модуль дійсного числа. Властивості модуля.

 5. Основні числові множини. Межі числових множин. Обмежені множини.

 6. Метод математичної індукції. Приклад.

 7. Числова функція. Способи задання функції.

 8. Елементарні функції.

 9. Монотонні функції.

 10. Парні та непарні функції.

 11. Періодичні функції.

 12. Числова послідовність та її границя.

 13. Властивості збіжних послідовностей.

 14. Нескінченно малі та нескінченно великі послідовності.

 15. Властивості нескінченно малих послідовностей.

 16. Теореми про границі числових послідовностей.

 17. Обмежені числові послідовності. Теорема про існування границі монотонно-зростаючої (спадної) і обмеженої зверху (знизу) послідовності.

 18. Теорема Больцано-Вейерштрасса.

 19. Критерій Коші.

 20. Деякі види невизначеності. Число e. Натуральні логарифми.

 21. Границя функцій в точці. Означення за Коші. Геометричний зміст. Означення границі за Гейне.

 22. Властивості функції, що має границю в точці.

 23. Властивості границь.

 24. Границя функції на нескінченності. Геометричний зміст. Нескінченні границі.

 25. Перша важлива границя.

 26. Друга важлива границя.

 27. Теореми про границі функцій (в точці і на нескінченності).

 28. Нескінченно малі функції та їх властивості.

 29. Теорема про зв’язок функції, що має границю, з нескінченно малою функцією.

 30. Порівняння нескінченно малих функцій.

 31. Однобічні (односторонні) границі функції в точці. Зв’язок границі функції в точці з однобічними границями.

 32. Неперервність функції в точці. Означення. Геометричний зміст. Неперервність функції на проміжку.

 33. Теорема про неперервність складеної функції. Односторонні неперервності.

 34. Первісна функція та її властивості.

 35. Невизначений інтеграл та його властивості.

 36. Таблиця інтегралів.

 37. Основні методи інтегрування.

 38. Інтегрування елементарних раціональних дробів.

 39. Інтегрування раціональних функцій.

 40. Інтегрування в скінченному вигляді.

 41. Інтегрування ірраціональних функцій 1-го і 2-го типу.

 42. Інтегрування ірраціональних функцій. підстановки Ейлера.

 43. Інтегрування диференціальних біномів.

 44. Інтегрування тригонометричних функцій.

 45. Задача про площу криволінійної трапеції.

 46. Поняття визначеного інтеграла. Необхідна умова інтегровності функції.

 47. Достатні умови інтегровності функції.

 48. Властивості визначеного інтегралу.

 49. Теореми про середнє значення визначеного інтеграла.

 50. Визначений інтеграл із змінною верхньою межею. Теорема.

 51. Формула Ньютона-Лейбніца.

 52. Замінна змінної та формула інтегрування частинами для визначеного інтеграла.

 53. Застосування визначених інтегралів до обчислення площ плоских фігур.

 54. Застосування визначених інтегралів до обчислення довжини дуги кривої.

 55. Застосування визначених інтегралів до обчислення об’єму тіл обертання.

  1   2   3   4

Схожі:

Питання до колоквіуму І мі iconПитання до колоквіуму з дисципліни «Аналітична геометрія і лінійна алгебра»

Питання до колоквіуму І мі iconПитання до колоквіуму з теорії міри та інтеграла
Означення півкільця множин. Приклади: півкільце півінтервалів, прямокутників, брусів
Питання до колоквіуму І мі iconПитання до колоквіуму з функцій багатьох змінних
Поняття про m-вимірний простір Rm. Відстань між двома точками. Збіжність послідовності точок в Rm, еквівалентність з покоординатною....
Питання до колоквіуму І мі icon2006 Тема процесуальні акти – документи з цивільних справ питання до колоквіуму
Суть правосуддя в цивільних справах та поняття “цивільний процес” (“цивільне судочинство”)
Питання до колоквіуму І мі iconПитання до колоквіуму з аналітичної геометрії та лінійної алгебри 2010
Відносна лінійна залежність та відносна лінійна незалежність векторів(відносно підпростору), відносний базис
Питання до колоквіуму І мі iconЗапитання до колоквіуму №1 Мова програмування Сі

Питання до колоквіуму І мі iconКонкурс складаються з виконання сольної програми, колоквіуму, сольфеджіо та гармонії. І етап. Виконання сольної програми
Творчий конкурс складаються з виконання сольної програми, колоквіуму, сольфеджіо та гармонії
Питання до колоквіуму І мі iconКонкурс складається з виконання сольної програми, колоквіуму, сольфеджіо та гармонії. І етап. Виконання сольної програми
Творчий конкурс складається з виконання сольної програми, колоквіуму, сольфеджіо та гармонії
Питання до колоквіуму І мі iconВисокоповажан Запрошуємо Вас взяти участь у ювілейному
Львівський форум славістів (до 20-ї річниці Між­народного славістичного колоквіуму)
Питання до колоквіуму І мі iconЗапитання до колоквіуму №2 Жадібні алгоритми
Означення та основні властивості: лінійність, зсув вправо, вліво, інтегрування, диференціювання, згортка
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка